Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 28. jun 2019.

Hronika

PODGORICA

–Čitanjempisanihdoka-

za juče jeuVišemsudunastavljeno su-

đenjebivšemgradonačelnikuPodgori-

ceMiomiruMugoši, koji se tereti da je

zloupotrebomslužbenogpoložajau

slučajuCarineoštetiogradski budžet

za6,7miliona eura.

SutkinjaVesnaPeanpročitalajeodlukeDi-

rekcije za imovinuGlavnog grada, rješenja

Uprave za nekretnine, notarske zapise,

ugovore o prodaji opštinskog zemljišta

,,Carinama“, izvještaj komisije o procjeni

tržišne vrijednosti zemljišta u servisno-

skladišnoj zoni kod Željezničke stanice u

Podgorici.

Sutkinja je pročitala da je prva procjena ze-

mljišta bila 155 eura, a nakon prigovora,

iznosila je 165 eura pometru kvadratnom.

Po ovoj cijeni, kompanija ,,Carine“ je za

15.000 kvadrata uplatila opštini 2.505.360

eura,nakončegajeUpravazanekretnine15.

novembra 2011. upisala tu kompaniju kao

novog vlasnika, umjesto dotadašnjeg –

Glavnog grada, a sve na osnovuugovora za-

ključenogkodnotaraod10. novembra2011.

godine.

AdvokatMitarMugoša,kojizastupaoptu-

ženog, nije imao primjedbi na pročitane

dokaze, ocijenivši da su sve odluke prili-

kom prodaje opštinskog zemljišta „Cari-

nama“ donijete u skladu sa zakonom.

- Nijedna odluka u ovom predmetu nije

osporena od bilo kojeg državnog organa,

niti je bila predmet ocjene Upravnog ili

Vrhovnog suda Crne Gore u granicama

svojih ovlašćenja, za pravnu valjanost

akata koje jepotpisaogradonačelnikMu-

goša. Ocjenu i zakonitost upravnih akata

donose nadležni organi. Tako da sud ni u

kom slučaju ne može reći da li je neki

upravni akt zakonit ili nezakonit - istakao

jeMugoša.

Specijalna tužiteljkaVesna Jovićević nije

imala primjedbi na pročitane pisane do-

kaze.

Mugoši se stavljana teret da jekaogrado-

načelnik iskoristio službeni položaj i bez

sprovedenogpostupkajavnihnabavkido-

nio odluku o prenosu prava korišćenja

gradskoggrađevinskogzemljištanakom-

paniju ,,Carine“.

M. L.

Uprava ZIKS-a utvrđuje odgovornost zatvorskih policajaca zbog

doturanja nedozvoljenih sredstava

Usobi Kašćelana

i dvapritvorenika

pronađen telefon

PODGORICA

–Usobi

Istražnog zatvoraukojoj

boravi SlobodanKašćelan sa

još dvapritvorenikaoduzet

jemobilni telefon, zakoji ni-

jeutvrđenokako jedospio

kodnjih.

KakoPobjeda saznaje, telefon

je pronađenprilikomkontro-

le i poslat na vještačenje kako

bi se utvrdilo kome od trojice

pritvorenika pripada. Istraži-

telji sumnjajuda je telefon

Kašćelanov, ali će toutvrditi

analizomkontakata.

Nezvanično saznajemo da

upravaZIKS-anije sankcioni-

sala nijednog zatvorskog poli-

cajca zbog ovog propusta.

Kašćelan je uhapšen 13. de-

cembra prošle godine u Češ-

koj, a 8. februara izručen je

CrnojGori i sprovedenuspuš-

ki istražni zatvor.

Kašćelan je potraživan zbog

pokušaja ubistva, stvaranja

kriminalneorganizacijeizele-

našenja.

Kotoranin SlobodanKašćelan

označen je kao jedan od vođa

kavačkog klana.

Kašćelanjeosumnjičenda jeu

Prčanju 2010. godine sa umi-

šljajempokušaodaubijeIgora

Markovića.

- Takođe, Kašćelan se potraži-

vao i ponaredbi Višeg suda ra-

di vođenjakrivičnogpostupka

zbog više krivičnih djela koja

mu se stavljaju na teret. Sum-

nja se da je on krajem maja

2010. godine na području op-

ština Kotor, Tivat i Budva or-

ganizovao kriminalnu organi-

zacijuradisticanjanezakonite

dobiti i organizovao djelova-

njekriminalneorganizacijeuz

tačnoodređenihpravila i unu-

trašnje kontrole, pri čemu je

svaki član kriminalne organi-

zacije imao unaprijed odre-

đen zadatak i ulogu - saopštio

je ranije Interpol.

Kašćelan je formirao krimi-

nalnu grupu radi vršenja kri-

vičnih djela iznuda, zelenaš-

tvo, nedozvoljeno držanje

oružjaieksplozivnihmaterija,

proizvodnje i dilovanja droge,

omogućavanje uživanje opoj-

nih droga, davanje mita, teško

djelo protiv opšte sigurnosti i

pranje novca.

M. Ž.

Presuda Bjelopoljcu Edisu Ramoviću

Obrazloženje suda zašto optuženi za ubistvo

dječaka nemogu na slobodu

Na suđenju bivšemgradonačelniku Podgorice predstavljeni ugovori o prodaji

Dvijegodine i dva

mjeseca jer je ranio

dvojicusugrađana

U Sarajevu saslušan osumnjičeni za ubistvo Novljanina

FOTOAVAZ

ARHIVAPOBJEDE

ARHIVAPOBJEDE

PODGORICA

–Bosansko-hercegovačkomdržavljaninu

DušanuŠilju, osumnjičenomzaubistvoNovljaninaStefa-

naŠarovića (31) 6. junauĐenovićima, koji jeuhapšenuSa-

rajevu, udijelukoji pripada entitetuRepublikeSrpske, ju-

če jeodređenekstradicioni pritvor.

- Sud je donio rješenje kojim je Dušanu Šilju određen privre-

meni pritvor koji po ovom rješenju može trajati najduže 18

danaoddana lišenjaslobode, odnosnood26. junado14. jula, ili

donoveodlukeSuda. Žalbaprotivovog rješenjaneodlaženje-

govo izvršenje - saopšteno jeAvazu iz SudaBiH.

On je, prema saznanjima Pobjede, uhapšen u stanu, nakon što

je naša policija bosansko-hercegovačkoj policiji dala informa-

cijuo kretanjuosumnjičenog.

Šarović je ubijen sa više hitaca 6. juna u vili ,,Akacija hil“ u na-

seljuPočukac, uĐenovićima, gdje je živio.

Istražitelji sunaosnovubrojnih tragovautvrdili da jenekoliko

dana prije zločina došlo do sukoba Šarovića sa Šiljem i Ivovi-

ćem. Policija ima saznanja o tomsukobu, kao i snimke koji po-

tvrđujuda suosumnjičeni posljednji bili sa žrtvom.

Inspektori su, prikupivši sva saznanja, isključilimogućnost da

se radi o sukobu kriminalnih klanova i utvrdili da je u pitanju

lični obračun. Istražitelji su prikupili brojne tragove koji uka-

zujudaizaovogzločinastojeŠiljiIvović.Međunjimajeizapli-

jenjenimotor,pronađenublizinizločina,zakojijeutvrđenoda

su ga koristili osumnjičeni.

A.R.

DušanuŠiljuodređenpritvor

SaprivođenjaŠilja

Kašćelan ispredVišeg suda

BIJELOPOLJE

- Vijeće

sudijeVukomira Boškovića

osudilo je juče na jedinstve-

nu kaznu od dvije godine i

dvamjeseca zatvora Bjelo-

poljca Edisa Ramovića (19).

On se teretio da je pokušao

da ubije sugrađanina Luku

Šćekića (19) i da je nanio

lake povredeAleksandru

Kljajeviću (21).

U obračunu 6. oktobra prošle

godine, u ka iću „La Piazza“

na Starom tržnom centru u

Ulici Živka Žižića, Ramović je

nožem ranio sugrađane Šće-

kića i Kljajevića. U tom inci-

dentu Šćekić je zadobio teže

a Kljajević lakše povrede.

Ramović je na glavnom

pretresu rekao da se „samo

branio i da nije namjeravao

nikog da povrijedi“. Izjavio je

da mu je nož još od ranije bio

u džepu zbog nekih kućnih

potreba i da je zaboravio da

ga ostavi.

B. Č.

Viši suduBijelomPolju

Šišić i Jovović

ostajuuZIKS-u

PODGORICA

–Apelacioni

sudprodužio jepritvorJeleni

Jovović (34) izPodgorice i

njenompartneruNerminuŠi-

šiću(27), državljaninuBiH,

optuženimazaubistvonjenog

petnaestomjesečnogsina.

UobrazloženjuApelacionog

suda se navodi da je prvoste-

peni sudosnovanoprodužio

pritvor Šišiću i Jovović s obzi-

romda se sumnjiče za teško

krivičnodjelo.

Kako je obrazloženo, postoji

osnovanasumnjadajeJovović

zajednosaŠišićemubiladijete

od15mjeseci, kojesuprethod-

no zlostavljali.

- Sumnja se da su dijete u više

navrata čupali za uši i udarali

po licu, da bi 4. februara 2018. u

kući, djetetu zajednički zadali

više udaraca u glavu nanoseći

muteškepovrede–pišeuobra-

zloženjuApelacionog suda.

Proces protiv Šišića i Jovović

nedavno je počeo pred Višim

sudom, ali je zatvoren za jav-

nost jer su advokati to tražili

zbog zaštite privatnog i poro-

dičnog života optuženih.

Prema navodima optužnice,

Šišić se tereti za teško ubistvo,

aJovovićzateškoubistvousa-

izvršilaštvu.

Petnaestomjesečna beba je 4.

februara prošle godine u Dje-

čiju bolnicu u Podgorici pri-

mljena bez znakova života,

ljekari nijesu uspjeli da je rea-

nimiraju.

M. L.

PrivođenjeŠišića

Mugoša saadvokatimadolazi na suđenje

BranilacMugoše tvrdi

da je svebilopozakonu