Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 28. jun 2019.

Društvo

PODGORICA

-Grupa stu-

denata završne godinebeče-

lor studijaMehatronike

projektovala je i napravila

model ljudske ruke, a, za sa-

da, upravljaju šakompomo-

ćurukavice sa senzorima

koja senavučena zdravuru-

ku, saopšteno je saUniverzi-

tetaCrneGore.

Projekat je, kako kažu, vrlo in-

teresantani izazovani studen-

ti namjeravaju da na master

studijama nastave da rade na

vještačkoj ruci i da usavrše

njene funkcije.

- Ovakvi multidisciplinarni

projekti omogućavaju sarad-

nju sa mnogim strukama, u

ovom slučaju na primjer, po-

red drugih, i sa Medicinskim

fakultetom- kazali suoni.

Podsjetili su da su ove godine

studenti bečelor studija Me-

hatronike radili na još četiri

projekta - automat za pravlje-

nje koktela, CNC ploter, mo-

del Mars rovera i humanoidni

robot. Studenti master studija

pravili sumodel industrijskog

robota.

N.Đ.

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

(CEDIS) povodomuspješno

završene treće godineposlo-

vanja, KliničkomcentruCr-

neGoredodijelio jedonaciju

vrijednu20.000eura.

-Odosnivanja, CEDISuokviru

društveno-odgovornih aktiv-

nosti posebnu pažnu poklanja

uspješnojsaradnjisaKliničkim

centrom. Ukupan iznos sred-

stava, uključujući i ovogodiš-

nju, treću donaciju, usmjeren

ka ovoj zdravstvenoj ustanovi

dostigao je 79.000 eura - saop-

štili su iz te kompanije.

Izvršni direktor CEDIS-a Zo-

ran Đukanović kazao je da je

podrška crnogorskom zdrav-

stvu, bila i ostaće, posebno po-

lje njihovog interesa.

Novcem koji su donirali biće

nabavljeno 15 špric pumpi za

potrebe Klinike za anesteziju,

reanimaciju i terapijubola.

Prema riječima direktora Kli-

ničkog centra Jevta Erakovića,

poseban značaj ove donacije je

što su donirana sredstva nami-

jenjenazanabavkumedicinske

opreme Odjeljenju centralne

intenzivne terapije u kojem se

zbrinjavaju najzahtjevniji i ži-

votnougroženi pacijenti.

Donacije iz prethodnih godina

namijenjene su za izgradnju

Baby friendlyodjeljenjanaKli-

nici za ginekologiju i akušer-

stvo i nabavku pedijatrijskog

kardiološkogultrazvuka za po-

trebe Instituta za bolesti djece.

K.J.

Vlada usvojila Prijedlog zakona o bezbjednosti saobraćaja

Pijanimvozačima

zatvordo60dana

Vozačkimdozvolama skraćen je rok važenja – za C, D i E kategorije će važiti

pet godina, a do sada je bilo 10. Dozvole se neće zički oduzimati, već će se

ograničavanje prava na upravljanjemotornimvozilima evidentirati

PODGORICA

–Vlada jena

jučerašnjoj sjednici utvrdila

Prijedlog zakonaobezbjed-

nosti saobraćajakojimje

propisanoda će se građani-

makoji počinenajtežepre-

kršajepropisivati zatvorska

kazna, pa je zavozačekoji

buduvozili ualkoholisanom

stanjuukoncentraciji od

dva i višepromila alkohola

ili ukoliko subili poddej-

stvomnarkotikapredviđena

kazna zatvorado60dana.

Istovjetna kazna predviđena

je i za one koji kroz naseljeno

mjesto budu vozili brzinom

većomza 70 kilometara na sat

oddozvoljene,avannaselja90

kilometaraprekoograničenja.

SANKCIJE

-Bićesankcionisaniionivoza-

či koji upravljaju vozilom za

vrijeme trajanja mjere zabra-

ne upravljanja ili ograničava-

nja prava na upravljanje mo-

tornim vozilom i oni koji

odbiju da se povrgnu alko-te-

stiranju ili zaustavjanju na

propisan znak policijskog

službenika...Praksajepokaza-

Dragan Pejanović je kazao

da je aktompropisano i da se

osobama starijimod 67 godi-

na vozačka dozvola izdaje u

roku važenja do tri godine.

Koliko će tačno biti ovaj rok,

kako je pojasnio, zavisiće od

ljekarskog uvjerenja svakog

vozača.

- Prema prethodnom aktu-

elnom rješenju ovo ograni-

čenje je važilo od 70 godina

Zavozačestarijeod67godina

vozačkadozvoladotrigodine

la da imamo veliki broj vozača

koji pod uticajem alkohola ne

zaustavlajju se na znak poli-

cijskog službenika ili ukoliko

se zaustave onda neće da se

alkotestirjau kako bi izbjegli

kazne za te prekršaje – rekao

jenakonsjedniceVladedržav-

ni sekretarMUP-aDraganPe-

janović

Sva putnička i teretna vozila u

periodu od 15. novembra do 1.

aprila za vrijeme zimskih

uslova, odnosno kada su na

putu snijeg, led ili poledica,

moraju imati sve četiri zimske

gume minimalne dubine šare

četiri milimetra. To znači, ka-

kojerekaoPejanović, dasene-

će moći voziti sa ljetnjim gu-

mama i lancima na putu gdje

ima snijega.

Ograničenjem da se odredba

odnosi na puteve na kojima su

snijeg, led ili poledica izašlo se

u susret građanima koji žive

naprimorju i na teritoriji Pod-

gorice.

Kadajeupitanjuizdavanjevo-

začkih dozvola, skraćen je rok

važenja.

-Misli se naC, D i Ekategorije,

te vozačke će važiti pet godina,

adosada jebilo10-kazao jeon.

AUTO ŠKOLE

Postojeće zakonsko rješenje

kojepodrazumijevaoduzima-

nje vozačke dozvole na licu

mjesta, u novom zakonu se

briše, jer je ,,u praksi obesmi-

šljeno“.

-Vozačičestoodbijajupokazi-

vanjevozačkepravdajućiseda

su je zaboravili - kazao je on.

Novim rješenjemvozačke do-

zvole se neće fizički oduzima-

ti, već će se ograničavanjepra-

va na upravljanje motornim

vozilima evidentirati, o čemu

će vozači dobiti rješenje.

Novinauzakonuodnosi se ina

unapređenje rada auto-škola i

način polaganja vozačkog is-

pita. Kako je kazao, propisani

su dodatni uslovi koji škole

moraju ispunjavati, a tiču se

automobila u kojima se vozači

uče, kao i instruktora.

- Sada će postojati licence, a

nadzor će raditi Ministarstvo

prosvjete - istakao je on.

Kada je riječ o provjeri tehnič-

ke ispravnosti na putu, to se,

prema njegovim riječima, pre-

težno odnosi na teretna vozila.

- Biće češće kontrole na licu

mjesta mimo redovnih tehnič-

kihpregleda–naveojeon.

N.Đ.

života, međutim, analizom

saobraćajnih nezgoda i nji-

hovih posljedica došlo se do

zaključka o velikomučešću

osoba starosti preko 65 godi-

na, te o velikombroju strada-

lih iz ove starosne kategorije,

pa je u cilju kontrole njihove

psiho izičke sposobnosti ta

granica snižena sa 70 na 67

godina - rekao je Pejanović.

Projekat studenataMašinskog fakulteta

Studenti ćenastaviti dausavršavajuvještačku ruku

Napravilimodel

vještačke ruke

Spasilačka akcija

Grozdanić spasio

dječakauSrbiji

PODGORICA

–Pripadnik

službeobezbjeđenjaZavoda

za izvršenjekrivičnih sank-

cijaRadovanGrozdanić spa-

sio je život šestogodišnjem

dječakukoji sedavioubaze-

nuuVrnjačkoj Banji, gdje su

seodržavale sportsko-rekre-

ativne igreSindikatauprave

i pravosuđaCrneGore.

Kako je saopštio predsjednik

SindikataNenadRakočević,za

humano djelo Grozdanić je

osim osmijeha zahvalnosti

djeteta dobio i priznanje od

svih učesnika igara, kao i vječ-

ne prijatelje - porodicu sreć-

nog dječaka.

- Da humanost nije ostala sa-

monaovomprimjeru,dokazu-

ju i drugi slučajevi sa pomenu-

tih igara, gdje su crnogorski

sindikalci pronašli i vratili vla-

snicima novčanike i vrijedne

mobilne telefone. Na ovaj na-

čin učesnici igara najbolje su

vangranicaCrneGorepromo-

visali našu državu i naravno

ljudske vrijednosti koje posje-

duje naš građanin - naglasio je

Rakočević u saopštenju.

K.J.

Donacija CEDIS-a Kliničkomcentru

Nadar 20.000eura

DraganPejanović

PODGORICA

–VladaCrne

Gorena jučerašnjoj sjednici

podržala je izmjeneZakona

ouzimanju i presađivanju

organau svrhu liječenja, a

prema tomdokumentupo-

rodiceonihkoji za života

odlučedabududonatori

organa i potpišudonorsku

karticuvišeneće imati pra-

vodanakonnjihove smrti

zabranepoštovanjenjihove

volje i željudadarujuorga-

ne.

- Ovim zakonskim rješenjem

uređeno je doniranje organa

odumrlog licanaosnovunje-

gove prethodne saglasnosti

koju daje kao punoljetno, po-

slovno sposobno i lice spo-

sobnoza rasuđivanjekod iza-

branog doktora - objasnila je

nacionalna koordinatorka za

transplantacije i zamjenica

ministra zdravlja prof. dr Ve-

snaMiranović.

Utvrđene izmjene Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa

Donor će imati

posljednju riječ

Ona je nakon sjednice Vlade

pojasnila da u slučaju nastu-

panja moždane smrti kod

onih osoba koje nijesu dale

ovusaglasnost,niti izjavukod

izabranog doktora da se izri-

čito protive ovom postupku,

saglasnost za uzimanje, od-

nosno davanje organa može

da da član njihove uže poro-

dice.

Predložena rješenja, kako je

rekla, omogućiće povećanje

broja osoba koje će za života,

potpisivanjemdonorske kar-

tice dati pristanak da u sluča-

ju moždane smrti njihovi or-

gani budu korišćeni u svrhu

liječenja, kaoipovećanjabro-

ja transplantiranih organa

osobama kojima je to jedini

način liječenja.

- Promjena svijesti građana u

sinergiji sa kvalitetnim za-

konskim rješenjima može

dovestidoistinskihpomakau

transplantacionoj medicini.

Neka namkao polazna osno-

vazapoređenjeslužipodatak

da je u Kliničkom centru Cr-

ne Gore utvrđena moždana

smrt kod 47 osoba u posljed-

njih nekoliko godina, a da su

samo dvije porodice dale sa-

glasnost za doniranje organa

- kazala jeMiranović.

Podsjetila je da Zakonom o

uzimanjuipresađivanjuljud-

skih organa u svrhu liječenja

iz 2016. godine nije bilo ure-

đeno davanje saglasnosti pu-

noljetnih osoba, pravno spo-

sobn i h i sposobn i h za

rasuđivanje za doniranje or-

gana u slučajumoždane smr-

ti.

-Na taj načinuskraćeno imje

pravo da iskažu ličnu slobod-

nu volju, dok su ovlašćenja u

smislu odlučivanja o uzima-

nju organa prenijeta isključi-

vonaporodicu - navela jeMi-

ranović.

Kako bi spriječili sve oblike

zloupotreba, novim zakon-

skim rješenjembiće propisa-

no vođenje registara svih sa-

glasnosti zauzimanjeorgana,

kaoi izjavaonjihovomopozi-

vu ili izmjeni i registaradava-

laca organa.

- Ove registre će voditi Mini-

starstvo zdravlja, na osnovu

saglasnosti ipodatakadobije-

nih od izabranih doktora i

bolničkih koordinatora - po-

jasnila jeMiranović.

K.J.

VesnaMiranović