Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 28. jun 2019.

Društvo

trijaršiju za Kraljevinu SHS u

Beogradu, tekod1929. službe-

nonazvanu:Srpskapravoslav-

na crkva. Ta SPC ima svoju

eparhiju (mitropoliju) Crno-

gorsko-primorsku, formiranu

1931, djeluju još tri eparhije

SPC u Crnoj Gori. Međutim,

Vartolomejnetačnopoistovje-

ćuje Mitropoliju crnogorsko-

primorsku SPC i staroslavnu

Mitropoliju crnogorsku. Vje-

rujem da je loše informisan.

Mitropolija crnogorska je bila

autokefalna. To je zapisano u

diptihu pomjesnih autokefal-

nihcrkavanomokanonaupra-

vo Vaseljenske patrijaršije iz

1855. godine („Sintagmi“), na-

glašava Jovanović.

Napominje da je Mitropolija

crnogorska imala svoj Sveti si-

nod i tri svoje eparhije: Arhie-

piskopiju cetinjsku, Zahum-

sko-rašku i Pećku.

-Takođe, mitropolita na Ceti-

nju, poglavaraautokefalnena-

še crkve, nije postavljao niko

van Crne Gore. Autokefalna

Mitropolija crnogorska - Cr-

nogorska crkva je bila u litur-

gijskomjedinstvu saVaseljen-

skom patrijaršijom, stotine

dokumenata o tome svjedoče

podsjetio je naš sagovornik.

Ističe da je aktuelnaMitropo-

lija crnogorsko-primorska

SPC negacija svega onoga što

je autokefalnaMitropolija cr-

nogorska, utemeljena 1485.

godine, bila tokomvijekova.

- Nije autokefalna i nema si-

nod. Relikt jediktatorskeKra-

ljevineSHS/Jugoslavije,drža-

ve koja ne postoji. To je

parasinagoga laika i masona

Aleksandra Karađorđevića.

Mitropolita crnogorsko-pri-

morskog postavljaju iz Beo-

grada! Kakve to ima veze sa

tradicijom crkve iz epoha Cr-

nojevića i Petrovića Njegoša –

naglašava Jovanović.

AUTOKEFALNOST

Objašnjava da postupak za do-

bijanje tomosa o autokefaliji

Crkve Crne Gore nije ni zapo-

čet i dodaje da je „dobijanje to-

mosaoautokefalijiuvijektego-

ban“ proces.

-Iskustvadrugihcrkavanasto-

meuče. Rusi suna tomos čekali

140 godna, Bugari nekih 75 go-

dina. Za to vrijeme su bili „ra-

skolnici“. „Raskolnici“ su za

Vaseljensku patrijaršiju ono-

mad bili i Rumuni, čak i Grci u

Grčkoj. I Srbi su „raskolnici“ za

doba cara Dušana, tada su ana-

temisani od Vaseljenske patri-

jaršije, jer su nekanonski pro-

glasili svoju autokefalnost

(patrijaršiju) –podsjeća on.

Ipak, uvjeren je da postupak za

Crkvu Crne Gore neće trajati

decenijama, ali da je potrebna

„našaprethodnaistinskarehri-

stijanizacija,molitva i ispovije-

danje vjere ‘u jednoga Boga

Oca,Svedržitelja,Tvorcanebai

zemlje i svegavidljivog i nevid-

ljivog i u jednogaGospoda Isu-

saHrista, SinaBožijeg’“.

-Uslišene sunašemolitve–ob-

novili smo državu. Obnoviće-

mo i autokefaliju crkve u kojoj

su se Bogu molili i naši preci.

„Teologija“ SPC je dušepogub-

ni srpski etnofiletizam, što je

skrnavljenje pravoslavlja i ne-

ma nikakve veze sa ispovijeda-

njem Nikejsko-carigradskoga

simbola vjere. Autokefalne cr-

kve imajuAlbanci, Česi, Poljaci

– tradicionalno nepravoslavni

narodi. Ukrajinici su dobili to-

mos, iako nikad njihova crkva

nije bila autokefalna. Nema ni-

jedanBožiji ili ljudski zakonpo

kojem pravoslavni Crnogorci

nemaju pravo na svoju pomje-

snu autokefalnu crkvu – ista-

kao je Jovanović.

Komentarišući dio pisma u ko-

jemVartolomej govori o pogla-

varu Crnogorske pravoslavne

crkve mitropolitu Mihai-

lu, sagovornikPobjede na-

glašava da on nekada jeste

bio mirski sveštenik Vase-

ljenske patijaršije, ali je ra-

ščinjen.

- On je imao spor s njima,

pa je od Vaseljenske patri-

jaršije zaista raščinjen i

vraćen u red laika. Među-

tim, nakon toga jeuBugar-

skoj pravoslavnoj crkvi

potpuno regularno zamo-

našenirukopoloženzaepi-

skopa. Svih osmorica bu-

garskiharhijereja koji suga

uskladusapravilimaSvetih

apostola rukopoložili suka-

nonski arhijereji. To je po-

tvrđeno svepravoslavnim

saborom koji je 1998. odr-

žan u Sofiji i činjenicom da

su svi oni i dalje ostali u epi-

skopatuBugarske

crkve.Hi

-

rotonijaMihaila je, dakle, po

kanonima. Na njega je preni-

jeto apostolsko prejemstvo –

kategoričan je Jovanović.

Podsjeća da su, s druge strane,

do6.januaraovegodine,sadaš-

nji poglavar Pravoslavne crkve

UkrajineEpifanij i svi arhijere-

ji i kompletna jerarhija neka-

dašnje Kijevske patrijaršije, za

Vartolomeja bili „takozvani“, a

kanonski za Ukrajinu je bio

Onufrij Berezovski, kijevski

mitropolitUPCMoskovskepa-

trijaršije.

-Međutim, kad je Vartolomej

zimus uručio tomos Epifani-

ju, odmahjesasluživaosnjim,

te od tada Epifanij i drugi

ukrajinski arhijereji za njega i

Vaseljensku patrijaršiju nije-

suviše„takozvani“.Epifanijje

na Cetinju prije nekoliko go-

dina liturgijski sasluživao s

Mihailom. Mogu navesti sto-

tine ranijih izjava patrijarha

Vartolomeja u kojima se sve-

čano zaklinjao da neće pri-

znati Kijevsku patrijaršiju.

Tačno, nije je priznao. Pri-

znao je autokefaliju Pravo-

slavnecrkveUkrajine,alioko-

snicu te nove crkve čini

jerarhija upravo – do juče „ta-

kozvane“ Kijevske patrijarši-

je – zaključio je Vladimir Jo-

vanović.

K.KRSMANOVIĆ

rtolomej poslao predsjedniku naše države tražeći od njega da se distancira od CPC

Istoričar Dragutin Papović,

poslanik DPS-a, ocijenio je da

je, s obziromna značaj sadrži-

ne pisma, čudno, prije svega,

da pismo poslije nedjelju

dana još nije stiglo onome

kome je poslato, a „čudnije je

da ga ne objavljuje ni njegova

svesvetost, niti onaj kome je

naslovljeno, već Mitropolija

crnogorsko-primorska SPC“.

- Pod pretpostavkomda

je pismo autentično, neki

navodi Njegove Svesvetosti

zaslužuju komentare. Između

ostalog, patrijarh navodi da

je „začuđen saznanjem“ da

je predsjednik iskazao „svoju

podršku stvaranju Pravo-

slavne crkve crnogorske“.

Predsjednik Đukanović nikad

nije izjavio to što se u pismu

navodi. On je govorio o obno-

vi autokefalne crkve u Crnoj

Gori. Da u predsjednikovoj

izjavi nema ništa čudno i da

je ona opravdana potvrdio

je i arhiepiskop Vaseljenske

patrijaršije Danilo Zelinski,

koji je nedavno izjavio „da

svaka nacija i svaka zemlja,

koje žele svoju pravoslavnu

crkvu, imaju pravo da je

osnuju i zatraže priznanje od

drugih pravoslavnih crkava i

da to uključuje i Crnu Goru“. I

laicima je poznato da svešte-

ni kanoni nalažu da se gra-

nice jurisdikcije crkve uvijek

poklapaju s granicama neke

države – istakao je Papović.

On ukazuje i na to da je Var-

tolomej, „kada se poziva na

svoje pismo predsjedniku

Crne Gore iz 2000. godine,

trebalo da ima u vidu da je

Crna Gora umeđuvremenu

postala nezavisna, međuna-

rodno priznata država“.

Nije, ističe Papović, tačan

navod da je Vlada Crne Gore

„usvojila prijedlog zakona o

slobodi vjeroispovijesti, koji

predviđa podržavljenje svih

pravoslavnih crkvi izgrađenih

prije 1918. godine, kao i druge

crkvene imovine“.

- Tako nešto ne postoji u

prijedlogu koji je Vlada Crne

Gore usvojila. Ne stoje ni tvrd-

nje Njegove Svesvetosti da

„država oduzima pravo svo-

jine nad crkvama i imovinom

sveštenoj Mitropoliji crnogor-

skoj, kao i ostalim trima epar-

hijama Pravoslavne crkve srp-

ske“. Država Crna Gora neće

nijednoj vjerskoj zajednici

oduzimati ništa što su vjerske

zajednice stekle u skladu sa

važećim zakonskimpropisima

– podsjetio je Papović.

Država, naglašava on, ovim

zakonomhoće da, kroz jasne

upravno-sudske procedure,

utvrdi šta je njena svojina i

da, prije svega, zaštiti svoju

bogatu kulturno-sakralnu

baštinu.

- Mišljenje Venecijanske

komisije o ovomprijedlogu

zakona u potpunosti potvr-

đuje ovakvu namjeru Vlade

i države Crne Gore – istakao

je on.

Ukazuje i na to da u Crnoj

Gori sada ne postoji, kako

tvrdi Vartolomej, Mitropolija

crnogorska, već, shodno

Ustavu SPC, postoji Mitropo-

lija crnogorsko-primorska,

eparhija SPC, koja je formira-

na 16. novembra 1931. godine

(čl. 12 Ustava SPC).

- Od ostale tri eparhije SPC koje

djeluju na crnogorskoj teritoriji,

u Crnoj Gori sjedište ima samo

eparhija Budimljansko-nikšićka

koja je formirana 2001. godine,

dok su sjedišta eparhija Mile-

ševske i Zahumsko-hercego-

vačke van teritorije Crne Gore

– podsjeća Papović.

Najviše čudi, naglašava

Papović, formulacija Njegove

Svesvetosti da „Crkva crno-

gorska nikad nije bila autoke-

falna“.

- Upravo je Autokefalna

Mitropolija crnogorska, pod

tim imenom, navedena u

nomokanonu sveštenoga

diptiha Vaseljenske patri-

jaršije („Sintagma“ iz 1855.

godine). Identične diptihe

je objavljivala i Ruska crkva.

Vaseljenska patrijaršija je odr-

žavala evharistijsko i kanon-

sko jedinstvo sa autokefal-

nomCrnogorskom crkvom.

O tome svjedoče brojni doku-

menti. Moglo bi se postaviti

logično pitanje: kako se onda

tomosom za priznanje SPC iz

1922. godine ukida „neposto-

jeća“ crkva čija se autokefal-

nost u tom istom tomosu dva

puta pominje? Takođe, ako

Crnogorska crkva nikad nije

bila autokefalna, bilo bi dobro

da patrijarh odgovori na

pitanje: kome je Crnogorska

crkva pripadala prije nego

što je 1920. godine ukinuta

i pripojena tek formiranoj

SPC – naglasio je Papović,

napominjući ,,teško da će

ovo predstavljati doprinos u

rasvjetljavanju i rješavanju

ovog složenog pitanja u

Crnoj Gori – smatra Dragutin

Papović.

Papović:OautokefalnojCrnogorskoj

crkvisvjedočebrojnadokumenta

Vladimir Jovanović,

komentarišući navode

patrijarha Vartolomeja o

crkvenoj imovini u našoj

zemlji, ističe da je „Njego-

va Svesvetost prvojerarh

prijestola Velike Hristove

Crkve, ali, on je i državlja-

nin Republike Turske“.

- Iako je Am ilohijev školski

drug, Njegova Svesvetost

ovdje nije zakonodavna

vlast. Sumnjamda je

pročitao tekst prijedloga

zakona. Nikakva novina

za pravoslavnu tradiciju

i savremenost nije da se

crkve i manastiri nalaze u

državnoj svojini, niti je to

protivno kanonima Istoč-

no-pravoslavne crkve. U

Crnoj Gori je još od Ivana

Crnojevića i osnivanja

naše Mitropolije utvrđeno

– država je vlasnik mana-

stira i crkava, ona je i ktitor

i zaštitnik Istočno-pravo-

slavne crkve. Ali, ta naša

tradicionalna crkva ima

autokefalnu katedru na

Cetinju, a ne u Beogradu –

zaključio je Jovanović.

Imovina

Kanoni su „stariji“

odma kojeg patri-

jarha, pa i Varto-

lomeja. Poklapanje

granica pravoslavne

crkvene jurisdikcije

sa granicama države

izričito je predviđeno

17. kanonomIV

Vaseljenskoga

sabora. Sada tonije

slučaj uCrnoj Gori.

Traženje autokefalije

nije nikakva jeres,

to je potpuno regu-

larni zahtjev za što

e kasnijomadmin-

istrativno-upravnom

organizacijom jedne,

svete, saborne i apos-

tolskeHristove crkve

unekoj državi – rekao

je Jovanović

DragutinPapović