Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 28. jun 2019.

Društvo

PODGORICA

-Mitropolija

crnogorsko-primorskaSrp-

skepravoslavne crkveuCr-

noj Gori objavila jena svom

sajtu jučeda jepatrijarhva-

seljenski Vartolomej uputio

pismopredsjednikuCrne

GoreMiluĐukanovićuuko-

jem, poredostalog tvrdi da

Crnogorskapravoslavna cr-

kvanikadanijebila autoke-

falna, ističući da suu„Vase-

ljenskoj patrijaršiji bili

začuđeni saznanjem“da je

daopodrškuCPC, ali i činje-

nicomda jeVladausvojila

„prijedlog zakonao slobodi

vjeroispovijesti, koji predvi-

đapodržavljenje svihpravo-

slavnihcrkvi izgrađenihpri-

je 1918. godine, kao i druge

crkvene imovine“.

-OvobiznačilodaVašadržava

oduzimapravosvojinenadcr-

kvama i imovinom sveštenoj

Mitropoliji crnogorskoj, kao i

ostalimtrimaeparhijamaPra-

voslavne crkve srpske – navo-

di se u pismu koje je potpisao

Vartolomej, a koje je datirano

na 21. jun.

Pobjedi je, međutim, iz kabi-

neta predsjednika juče saop-

šteno da nijesu dobili to pi-

smo.

- O sadržaju pisma upoznali

smo se izmedijakojima jeono

dostavljeno izMitropolije cr-

nogorsko-primorske SPC. S

obzirom na to da takvo pismo

nijesmo dobili, ne možemo ni

dagakomentarišemo–rečeno

jePobjediukabinetuĐukano-

vića.

PISMO

Upismudostavljenommediji-

ma navodi se da su uVaseljen-

skoj patrijaršiji bili začuđeni

saznanjem da je Đukanović

iskazao „svoju podršku stva-

ranjuPravoslavne crkve crno-

gorske“, a za Prijedlog zakona

o slobodi vjeroispovijesti ili

uvjerenja i vjerskim sloboda-

ma ocijenili su da bi „ovo zna-

čilo da Vaša država oduzima

pravo svojine nad crkvama i

imovinomsveštenojMitropo-

liji crnogorskoj, kao i ostalim

trimaeparhijamaPravoslavne

crkve srpske“.

- Vaša Ekselencijo, ovim pi-

smom Vam jasno i potpuno

otvoreno saopštavamo da Va-

seljenska patrijaršija, zajedno

sa svim drugim pravoslavnim

crkvama,kaojedinukanonsku

pravoslavnu jurisdikciju u Cr-

noj Gori priznaje onu pod

nadležnošću visokopreosve-

ćenog mitropolita crnogor-

skog Amfilohija, jerarha naj-

svetije crkve srpske – ističe se

upismu.

Crkva crnogorska, tvrdi on,

„nikad nije bila autokefalna, a

sadašnjatakozvanaPravoslav-

na crkva crnogorska pod Mi-

rašem Dedeićem ne pripada

pravoslavnoj crkvi“.

- Gospodin Dedeić nije epi-

skop pravoslavne crkve, nego

osoba raščinjena od Vaseljen-

ske patrijaršije. Jedini tamoš-

nji kanonski jerarh je naš brat

mitropolit Amfilohije, svepra-

voslavno priznate Patrijaršije

srpske – ističe se upismu.

Vartolomej naglašava da Đu-

kanoviću šalju pismo „jer ne

želimo da naš ljubljeni narod

Crne Gore dođe u stanje cr-

kvene izolocije i odsječenosti

od tijela sveukupne zajednice

pravoslavnih crkava, s obzi-

rom da nijedna od njih neće

priznati ni podržati Dedeiće-

vu antikanonsku tvorevinu“.

-PonavljamoonoštosmoVam

napisali 2000. godine: „Uvje-

reni smo da će Vaša draga ek-

selencija razumjeti opasnost

po duhovno jedinstvo naroda

Crne Gore, koja je prouzroko-

vana pokretom pomenutog g.

Miraša Dedeića, te da ćete se

Vi distancirati od njega, radi

dobra i jedinstva Vašega naro-

da–zaključujeseupismukoje

je potpisao Vartolomej i upu-

ćujemolbaĐukanovićudado-

pis ne shvati kao miješanje u

unutrašnje stvari Crne Gore,

„nego kao željunašemajke cr-

kve konstantinopoljskeda po-

mogne Vašem pobožnom na-

rodu u kritičnim istorijskim

trenucima“.

MITROPOLIJA

Analitičar i jedan od najboljih

poznavalaca istorije crkve u

Crnoj Gori, Vladimir Jovano-

vić, kazao je za Pobjedu da je

Vartolomejevo pismo, najvje-

rovatnije, autentično.

- Međutim, Vartolomej nije

napisaodanećepriznati auto-

kefalnost Crnogorske pravo-

slavne crkve. To u pismu ne

piše. Čak i da piše, to bi bilo

suprotno crkvenimkanonima

na kojima se temelji Istočno-

pravoslavna crkva. Kanoni su

„stariji“ od ma kojeg patrijar-

ha, pa i Vartolomeja. Poklapa-

njegranicapravoslavnecrkve-

ne jurisdikcije sa granicama

države izričito je predviđeno

17. kanonomIVVaseljenskoga

sabora. Sada to nije slučaj u

Crnoj Gori. Traženje autoke-

falije nije nikakva jeres, to je

potpuno regularni zahtjev za

štoefikasnijomadministrativ-

no-upravnom organizacijom

jedne, svete, saborne i apostol-

skeHristove crkve u nekoj dr-

žavi – rekao je Jovanović.

Objašnjava da se Vartolomej u

pismu drži postojećeg kanon-

skog poretka koji je definisan

tomosomiz 1922. godine.

- Vaseljenska patrijaršija je ta-

da priznala novostvorenu Pa-

U ŽIŽI:

Srpska crkva u Crnoj Gori objavila pismo koje je navodno vaseljenski patrijarh V

O sadržaju pisma upoznali smo se izmedija kojima

je ono dostavljeno izMitropolije crnogorsko-

primorske SPC. S obziromna to da takvo pismo

nijesmo dobili, nemožemo ni da ga komentarišemo

– rečeno je Pobjedi u kabinetuMila Đukanovića

Predsjednik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti

Sreten Perović izrazio je sumnju u vjerodostojnost

pisma koje je objavila Mitropolija crnogorsko-primorska

Srpske pravoslavne crkve.

- Ta činjenica, kao i stil pisma, ne ukazuje na regularnost,

jer Vaseljenska patrijaršija dobro zna da se ni po kojem

protokolu ne može obraćati šefu države posredstvom

bilo čijeg sajta. Pod uslovomda je to pismo potpisao g.

Vartolomej, bez obzira na to ko ga je pisao, na Patrijar-

šiji u Istanbulu i njenom sadašnjem čelniku ostaje trajni

biljeg falsi ikata istorije, neistine koja pretenduje da

zamijeni istinu; to je biljeg antihrišćanske i antigrađan-

ske savjesti – istakao je Perović.

Gospodin Vartolomej, dodaje on, zna da su njegovi pret-

hodnici na Vaseljenskom tronu priznavali autokefalnost

Crnogorske crkve, da se to nalazi u publikacijama

Vaseljenske patrijaršije i u nizu dokumenata, da to piše

u Ustavu Svetog sinoda Crnogorske crkve i u Ustavu

Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine, kao i u čestitka-

ma Vaseljenske patrijaršije i „sestrinske Pravoslavne

crkve u Kneževini Srbiji“, 1910, poglavaru autokefalne

Crnogorske crkve mitropitu Mitrofanu Banu.

- A to potvrđuju /i/ arhivski izvori, istorije Srpske pravo-

slavne crkve i enciklopedije objavljene

u prvoj i drugoj Jugoslaviji. Sve je to,

svakako, poznato gospodinu Varto-

lomeju i njegovim savjetnicima, pa je

utoliko čudnije da se poglavar „prve

među jednakima“ patrijaršije potpi-

suje ispod ovih falsi ikata – navodi on.

Perović ocjenjuje da je „svima jasno,

pa i Srpskoj crkvi i njenoj Mitropoliji na

Cetinju, da država Crna Gora preuzima

punu odgovornost za ravnoprav-

nost svih vjernika i crkvenih

organizacija, kao i vlasniš-

tvo nad crnogorskimhra-

movima koji su građeni

do 1918, do reokupacije

Crne Gore i nasilno,

nekanonsko prisaje-

dinjenje Crnogorske

crkve Pravoslavnoj

crkvi u Kraljevini

Srbiji“.

Perović:NaPatrijaršijiuIstanbuluinjenomsadašnjem

čelnikuostajetrajnibiljegfalsifikataistorije

Jovanović:

ZaVaseljenu

su i Ukrajinci

bili raskolnici

HirotonijaMihaila je, dakle, po kanoni-

ma. Na njega je prenijeto apostolsko

prejemstvo – kategoričan jeVladimir

Jovanović. Podsjeća da su, s druge

strane, do 6. januara ove godine, sadašnji poglavar

Pravoslavne crkveUkrajine Epifanij i svi arhi-

jereji i kompletna jerarhija nekadašnjeKijevske

patrijaršije, zaVartolomeja bili „takozvani“, a

kanonski zaUkrajinu je bioOnufrij Berezovski,

kijevskimitropolit UPCMoskovske patrijaršije

SretenPerović

Vladimir Jovanović

Vartolomej