Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 28. jun 2019.

Ekonomija

PODGORICA

-Vlada će se

pridržavati svihobaveza iz

programa fiskalnekonsoli-

dacije, rukovodeći sepotre-

bama građana i razvojem,

kazao jepremijerDuško

Markovićna sastanku sade-

legacijomMMFkoju je

predvodio šefMisije zaCr-

nuGoruSrikant Sešadri.

- U razgovoru je konstatovano

da se fiskalna strategija, usvoje-

na prije dvije godine, sprovodi

uspješno i dadajeočekivane re-

zultate, te da održavanje fiskal-

ne discipline ostaje prioritet -

saopšteno je nakon sjednice.

PremijerišefMisijesaglasilisu

se da je privredni rast u prote-

kle dvije godine premašio oče-

kivanja međunarodnih ekspe-

rata.

- Ocijenjeno je da tako visoka

osnovica predstavlja izazov u

ovoj i narednimgodinama, po-

gotovopookončanjuizgradnje

prioritetne dionice auto-puta.

Premijer je u tom kontekstu

ponovio odlučnost da nastavi

rad na definisanju planskih i

finansijskih elemenata nastav-

kagradnjeauto-putanaprinci-

pu održivog rješenja - navede-

no je u saopštenju.

SadelegacijomMMF-a juče su

razgovarali ministar finansija

Darko Radunović i guverner

RadojeŽugić.

DelegacijaMMF-a je saopštila

da će u njenom fokusu biti re-

formapenzionogsistema,opti-

mizacija javnog sektora i puna

harmonizacija našeg poreskog

sistema saEU.

M.P.M.

PODGORICA

-Odbordirek-

toraElektroprivredeodo-

brio jeodlukuoulaganjuu

ekološkurekonstrukcijupr-

vogbloka termoelektrane,

saopšteno je izEPCG. Proci-

jenjenavrijednost investici-

je je45miliona eura, anakon

raspisivanjapostupka javne

nabavke tokomjula, očekuju

interesovanjevelikogbroja

kompanija sa iskustvomu

realizaciji ovogprojekta.

- Odbor očekuje, ukoliko ten-

derski postupak bude išao ne-

smetanomdinamikom, potpi-

sivanje ugovora do kraja ove

godine –kaže se u saopštenju.

Rekonstrukcija postojećeg

blokaTEtrebalo jedabudere-

alizovana do 2021. godine i

treba da omogući nastavak ra-

da narednih20do 30godina.

-Rekonstukciomćeseobezbi-

jediti poštovanje najstrožih

parametara zaštite životne

sredine, predviđenih najnovi-

jomOdlukomEU2017/1442iz

2017.godine.Projekatobuhva-

ta, zajedno sa revitalizacijom

deponijeMaljevac od 20mili-

ona eura, izgradnju sistema za

odsumporavanje, sistema za

denitrifikaciju, unapređenje

rada elektrofilterskog postro-

jenja, kao i izgradnju sistema

za tretman otpadnih voda –

kazali su izEPCGi naglasili da

će se ovim projektom obezbi-

jediti

toplifikacijaPljevalja.

Njemačka kompanija Steag

EnergyServicesGmbHuradi-

la je idejni projekat, a nakon

zaključivanja ugovora sa pod-

goričkim Institutomzagrađe-

vinarstvo, urađena je i revizija

tehničke dokumentacije idej-

nog projekta.

S. P.

PODGORICA

–Hoće li i CrnaGora

oporezovati dobitkeod igarana sreću,

znaće sedo31. oktobraove godine, ka-

daMinistarstvu finansija ističe rokda

Vladi predanovi zakono igramana

sreću.

- Sve opcije su otvorene - kazala je po-

moćnica direktora Poreske uprave Gor-

danaPejović.

Ona je juče na konferenciji o igrama na

sreću, koju je organizovao Institut za

pravne studije (IPLS) saopštila da su u

Hrvatskoj dobici oporezovani 10 do 30

odsto, zavisno od visine dobitka, a u SAD

do45 odsto.

PejovićjekazaladaPUkontrolišepriređi-

vače ovih igara, ali im je onlajn kockanje

nedostupno.

- Ovim se moramo posebno pozabaviti u

narednomperiodu - objasnila je Pejović i

dodala da se pojavljuju neki novi vidovi

klađenja.

- Tokomanalize vidjeli smoda je kod jed-

nog koncesionara naglo skočio prihod za

dvamiliona eura. Objasnili su da su orga-

nizovali međunarodni turnir za kartaše.

Tomožebiti biznis ideja i zadruge - kaza-

la jePejović.

Uskoroseočekuje i daDRIobjavi reviziju

vezano za igre na sreću.

Učesnicikonferencijesuocijenilidabika-

zinske i lutrijske igre trebalodabuduobu-

hvaćene onlajn sistemom nadzora, kao i

da sekoristeunaprijeđena tehnička rješe-

nja radi „fiskalizacije“ uplata i isplata.

Ukazali su da je potrebno i jačanje ka-

drovskih kapaciteta i uvođenje efikasnih

kaznenihmjera.

Izvršni direktor IPLS dr Ilija Vukčević je

ocijeniodadržavanije imala jasnustrate-

gijuuovoj oblasti.

- Zakon o igrama na sreću se primjenjuje

od2004.Vrijemega jepregazilo, jer regu-

lišematerijukoja se razvija iz dana udan.

Međutim, u decembru prošle godine de-

sio se veliki iskorak - Ministarstvo finan-

sija je potpisalo sporazum o grantu sa

slovačkomvladom, koja jeplaniralada za

potrebenovogzakonaiunapređenjenad-

zornog sistema ISONIS uplati milion eu-

ra - naveo jeVukčević.

M.P.M.

Premijer DuškoMarković sa delegacijomMMF

Poreskadisciplina

ostajeprioritet

Narednogmjeseca tender za ekološku rekonstrukciju Termoelektrane

Očekujupotpisivanje

ugovoradokrajagodine

Konferencija o igrama na sreću

Dooktobraodlukaoporezunadobitke

-puta javili

i i Italijani

rasponskimkonstrukcijama.

- U potpunosti je završena ras-

ponska konstrukcija na tri mo-

sta, dok je na pet mostova zavr-

šena u jednoj trasi auto-puta.

Stepen rasponskih radova na

mostuMoračica je 80 odsto, pa

sespajanjerasponskekonstruk-

cijeočekujedopočetkaseptem-

bra - najavio jeNurković.

Probijeno je 15 tunela, sa uku-

pnimstepenomradova od 99,9

odstoodnosno34,7kilometara.

Do sada je ukupno završeno 73

odsto zemljanih radova.

Naveo je da je do sada plaćeno

504,17miliona eura.

- Urađeni su radovi za još 50

miliona, što još nije fakturisa-

no.Potpisanasutrianeksaugo-

vora saCRBCza priključni put

odnosno petlju Smokovac, vo-

dosnabdijevanje i trajno napa-

janje strujomna trasi auto-pu-

ta. Raspisan je tender za

izgradnju trajnog napajanja

strujom, za šta je nosilacMon-

teput u saradnji sa dva elektro-

energetskapreduzeća- istakao

jeministar.

VODA I STRUJA

Komentarišući kritike povo-

dom vodosnabdijevanja i elek-

trosnabdijevanja, Nurković je

kazaodatajobimposlovanijeni

približanpotrebama auto-puta.

Odgovarajući na pitanje novi-

nara koliko je do sada koštala

gradnja auto-puta, kazao da

sadanemožedati preciznopo-

datakumilion, dva eura.

- Auto-put košta 809 miliona

eura, koliko jeugovoreno, ana-

knadni radovi 49,5miliona. Uz

to,38milionaugovorićesepre-

ko Monteputa, ali se to ne fi-

nansira iz budžeta već kredita

IRF - istakao je Nurković i do-

dao da je krajnji rok za gradnju

prvedioniceseptembarnared-

ne godine.

Vlada je juče usvojila i prijed-

logstrategijerazvojasaobraća-

ja do 2035, koja utvrđuje pet

strateških ciljeva koji odraža-

vaju viziju budućeg razvoja

transportnog sistema države i

to ekonomsko blagostanje, do-

stupnost obavljanja operacija i

kvalitet usluga, sigurnost i be-

zbjednost, integracija u EU i

ekološka održivost.

Usvojena je i proljećna analiza

makroekonomskih kretanja i

strukturnih reformi do 2019.

- Ekonomiju u 2017. i 2018. go-

dini karakterišu snažne stope

ekonomskog rasta od 4,7 i 4,9

odsto u 2017. i 2018. godini, pa

je Crna Gora bila jedna od naj-

brže rastućih ekonomija Za-

padnog Balkana i među najbr-

že rastućim u EU - saopštila je

generalnadirektoricaDirekto-

rata ze ekonomsku i razvojnu

politiku uMinistarstvu finan-

sija, mr Iva Vuković, na pres

konferenciji nakon sjednice

Vlade.

Za naredni period, kako je

objasnila, treba nastaviti spro-

vođenje strukturnih reformi

koje su neophodan preduslov

za održivi ekonomski rast, ja-

čanje konkurentnosti domaće

ekonomije i ostvarenje strateš-

kih ciljeva naše ekonomije.

M.P.M.

Lani 66

miliona

državne

pomoći

Uprošloj godini je dodijelje-

no65,78milionaeuradržav-

ne pomoći, što je 333 posto

više nego godinu ranije ka-

da je ona bila 19,7 miliona

eura. A u 2016. ona je bila

nepun21milioneura.

Najviše pomoći je dodijelje-

nosredišnjemregionu-30,9

miliona, južnom13,4, sjever-

nomtri miliona. Od opština,

najviše je dodijeljeno Pod-

gorici 26,4 miliona, potom

Tivtu5,9,Kotoru5,8miliona,

Nikšiću2,3miliona.

Termoelektrana

Sakonferencije

Sa sastankakodpremijera