Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 28. jun 2019.

Ekonomija

PODGORICA

-Hotel „Fal-

kenštajnerMontenegro“,

nekadašnji hotel „Queenof

Montenegro“, zvanično je

otvorenu srijeduuBečići-

ma, prenosi Infobiro.Mini-

star turizmaPavleRadulo-

vićkazao jeda jeu tom

objektu240 smještajnih je-

dinica, sa 500kreveta, kao i

daočekuje 50.000posjetila-

cadokrajaove godine.

- Ovaj objekat je nekada bio

perjanica turizma Crne Gore,

a sada sa znakom Falkenštaj-

ner, vjerujem, očekuje bolje

dane - rekao je on na svečanoj

ceremoniji otvaranja hotela,

kojoj je prisustvovao veliki

broj zvanica iz političkog, bi-

znis i medijskog života Crne

Gore i regiona.

Izvršni direktor austrijske

grupe Falkensteiner Michae-

ler Tourism Group (FMTG)

Otmar Miheler naveo je da je

ponosan što je Falkenštajner

postaodioCrneGore.

- Putujući širom Evrope raz-

govaramo o različitimmjesti-

ma, brendovima, poslovnim

prilikama i kada kažemo da

otvaramo novi hotel u Crnoj

Gori, reakcije naših sagovor-

nika su uvijek pozitivne i sa

oduševljenjempominju Crnu

Goru - rekao jeMiheler.

On je čestitao na tome što je

Crna Gora prepoznata u svije-

tu kao fantastična destinacija i

naglasio da im je želja bila da

nakonHrvatske i Srbije dođu i

uCrnuGoru.

Regionalni direktor kompani-

jezahoteleuCrnojGori i Srbi-

ji Aleksandar Vasilijević za-

hvalio jeMinistarstvutuzima i

lokalnoj upravi Budve na sve-

muštosuuradilizaFalkenštaj-

ner grupu.

- Dosta stidljivo smo krenuli u

sve ovo prošle godine i zaista

smoseplašilikakoćemoispra-

titi taj projekat, s obzirom na

želje i standarde Falkenštaj-

nera - rekao jeVasiljević.

DirektoricaTurističkeorgani-

zacije Budve Maja Liješević

kazala je da će brend poput

Falkenštajnera mnogo dopri-

nijeti poboljšanju turističke

ponudeBudve.

S. P.

PODGORICA

–Zanastavak

gradnje auto-putaosimKi-

neza zainteresovane sudvije

britanske i jedna italijanska

kompanija, kazao jeministar

saobraćajaOsmanNurković.

- Zadovoljni smo što se znača-

jan broj kompanija interesuje

za model privatno-javnog par-

tnerstva po kom će se graditi

druge dionice auto-puta. To

znači da ćemo od velikog broja

tihkompanija vjerovatnomoći

daodaberemonajbolju,daura-

di taj projekat kvalitetno, što

jeftinije i u što kraćem roku -

ocijenio je Nurković nakon

sjednice Vlade koja je razma-

trala informaciju o izgradnji

prioritetne dionice auto-puta

Bar - Boljare.

GRANTOVI

On je ponovio da se država ne-

će zaduživati za gradnju dru-

gih dionica auto-puta i da toga

ne treba da se boje građani,

Svjetska banka, MMF i druge

međunarodne organizacije.

- Znamo šta su nam ograniče-

njaimogućnosti,aliištasunam

potrebe - rekao je Nurković i

podsjetio da smo dobili dva

granta od EK za izradu idejnih

projekata i studijezaštiteživot-

nesredinezadrugudionicuiza

obilaznicu oko Podgorice u

iznosu od 2,5 miliona eura i da

je rok za završetak april ili maj

naredne godine, kao i 1,3milio-

naeuraza izradustudijeoprav-

danosti auto-puta. Podsjetio je

da je Srbija već ugovorila grad-

njuodPreljinedoPožege,duži-

ne 31 kilometar. Nedostaje još

jedna dionica od 108 kilometa-

raodPožegedoBoljara, zakoju

se, kako je kazao, intenzivno

vode razgovori sa izvođačem

prethodne dionice, što je ohra-

brujuće za sve nas.

- Kada sve bude gotovo, uku-

pnimauto-putemćesedoBeo-

grada putovati tri i po do četiri

sata, umjesto sadašnjih devet

sati.Totrebadabudeželja i san

svih - kazao jeministar.

Pojašnjavajući trenutno stanje

na prioritetnoj dionici, Nurko-

vić je kazao da je završeno 96

odsto radova na stubovima i te-

meljima mostova i 54 odsto na

PODGORICA

–Sutkinja

MilicaPopovićodbacila je

zahtjevzastupniceUnipro-

maVesneVulevićda seu

sporuprotivKAP-a sprove-

de geodetskovještačenjeka-

kobi se tačnoutvrdileuzur-

piraneparcelekoje je

potrebnoosloboditi od lica i

stvari, smatrajući da su tapi-

tanjanespornoutvrđenau

postupkukoji sevodi zbog

neispunjenjakupoprodaj-

nogugovora.

Takođe je odbila i prijedlog da

vještaci Instituta zaštite na ra-

du utvrde koje dozvole nedo-

stajuUnipromu.

Protiv ovog prijedloga bili su i

zastupnica KAP-a Snežana

Jović i zastupnikŠasteuniver-

zal Andrej Jelenković, kojem

jedozvoljenodabudeumješač

tuženog. Jović za uzurpira-

nost djelova imovineoptužuje

Uniprom,ukazujućidasupro-

pustili da se umiješaju u po-

stupak koji je KAP pokrenuo

kako bi raščistio parcele, ima-

jući u vidu da prodajom i pre-

dajom stvari nijesu više bili

aktivno legitimisani da sami

vode spor. Jelenković je uka-

zao da je imovina kupljena u

viđenom stanju, tvrdeći da

Unipromnije ispunio ugovor-

nu obavezu, jer nijesu platili

ugovorenu cijenu.

UzavršnimriječimaVulevićje

tražilada seKAPobavežedau

rokuod30danaodpravosnaž-

nosti presude ispuni preostale

ugovorne obaveze, dok su Jo-

vić i Jelenković tražili da se

tužbeni zahtjev odbije kaone-

osnovan. Odluka bi trebalo da

bude donijeta do kraja jula, ali

s obziromn odmore u sudovi-

ma, biće poznata tekna jesen.

Uniprom je tužbom tražio da

mu se predaju upotrebne do-

zvole i imovinabez tereta, teda

seobezbijedepodsticajnemje-

re za ulaganje investitora u bi-

znis zonu, koje podrazumije-

vajudasena30godinaoslobodi

plaćanja poreskih, komunal-

nihiekološkihnaknada.

M.Lk

.

PODGORICA

- Predstavnici

srpskihmedijaPink,Tanjug,Blic,

Politika, Informer, Kurir, Alo, Srp-

ski Telegraf i portala B92 i Bizlife

posjetili suHercegNovi, Budvu i

Bar,kakobiseupoznalionovite-

tima u turističkoj ponudi za ovu

sezonu. Takođe, bili sugosti City

groove festivala u Podgorici i

svečanog otvaranja hotela „Fal-

kenštajner“uBudvi.

- Očekuje se da će ova posjeta

rezultirati brojnim pozitivnim

člancima o našoj turističkoj de-

stinaciji i doprinijeti dobroj po-

sjeti sa tog tržišta - navodi se u

saopštenju NTO. Ovu studijsku

posjetu organizovali su Mini-

starstvo turizma i NTO, u sarad-

nji sa ambasadomCrne Gore u

Srbiji, a uz podršku TOPodgori-

ce, Herceg Novog, Budve i Bara

kao i hotela„Hilton“.

S. P.

PODGORICA

- Stanjena tr-

žištuosiguranja je stabilno,

sanastavkompozitivnih

trendova, ocijenjeno jena

sjednici SavjetaAgencije za

nadzor osiguranja (ANO).

U izvještajuo stanjuna tržištu

osiguranja za prošlu godinu,

koji je juče usvojen, navodi se

da je devet društava ostvarilo

ukupnu bruto fakturisanu

premiju od 86,8 miliona, 6,2

odsto više uodnosuna 2017.

- Bruto premija po stanovniku

iznosila je 139,6 eura i porasla

je 6,2 odsto - navodi se u saop-

štenjuANO.

Svih devet društava za osigu-

ranje pozitivno su poslovali,

pa je ukupna neto dobit izno-

sila 7,1 milion. Ukupna aktiva

svihdruštava bila je 212milio-

na, što je2,3odstovišeuodno-

suna kraj 2017. Investicije osi-

guravača u dugoročne i

kratkoročnedržavneobvezni-

ceiznosilesu138,7miliona,što

je porast od8,7 odsto.

- Posmatrano na nivou cjelo-

kupnog tržišta osiguranja,

ostvaren je visok nivo ažurno-

sti u rješavanju šteta od 92,7

odsto - saopšteno je nakon

sjednice.

Predsjednik Savjeta ANO

Uroš Andrijašević kazao je da

je neophodno dalje raditi na

jačanju kulture osiguranja.

ANO je zato sa društvima za

osiguranje i Udruženjem osi-

guravačapoečla izradukomu-

nikacione strategije za jačanje

kulture osiguranja i veću in-

formisanost građana.

M.P.M.

Otvoren hotel „Falkenštajner Montenegro“ u Bečićima

Planiraju50hiljada

gostijudokrajagodine

Zaključen spor po tužbi Uniproma protiv KAP-a u stečaju

Tražeparcele, dozvole

i podsticajnemjere

Predstavnici srpskihmedija

boravili u posjeti Crnoj Gori

NTO očekuje

pozitivne

članke

Sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Premijapostanovniku 140eura

Detalj sa sjednice

Vlada usvojila informaciju o projektu vijeka

Zanastavakaut

seKinezi, Engle

Država se

neće dodatno

zaduživati za

gradnju drugih

dionica auto-

puta, istakao

ministar

saobraćaja

OsmanNurković

Imenovanja

Vlada je za v.d. pomoćnike direktora Poreske uprave postavila

PredragaŠkiljevića, StanislavuMartinović iDušankuVujisić.

Skupštini akcionara Montenegro erlajnza predloženo je da u

odbor direktora izabere dosadašnje članoveMiroslava Bjelicu,

DženanaDemića, MilicuAbramović, DraganaPopovića i Nikolu

Vukićevića.

Zav.d.generalnedirektoriceDirektoratauMinistarstvu inansija

određenajeMarijaVukčević,BojanPaunović,aza v.d.pomoćni-

kadirektoraUpravezasaobraćaj određen jeErvinAdrović.

UodbordirektoraIRFVladajeimenovaladosadašnječlanovedr

ZoranaVukčevića, IrfanaHusovića iDžemalaRadončića.

Za članove Komisije za ekonomsku politiku i inansijski sistem

imenovani suSavoParača i RešadNuhodžić.

Urevitalizacijuniskonaponske

mreže uloženo je 80 miliona

eura, što je lani inicirao premi-

jer DuškoMarković, nakon što

je u kontaktima sa građanima,

pogotovo u sjevernom regio-

nu, ustanovio da kvalitetno

snabdijevanje električnom

energijompredstavlja sve veći

problemzaprivreduizadoma-

ćinstva.

Vlada je utvrdila prijedlog iz-

mjena zakona o porezu na za-

rade, kojim je propisano da se

na prihode od sportske djelat-

nosti i od autorskih i srodnih

prava, patenta i žiga i samo-

stalnih stručnjaka u kulturi ne

plaćaovaj porez.

Usvojenajeinformacijaoaktiv-

nostimana sprovođenjuOdlu-

keokriterijumima, načinu i po-

stupku izbora lica koje može

stećicrnogorskodržavljanstvo

prijemom radi realizacije po-

sebnogprogramaulaganjaod

posebnogznačajazaprivredni

i ekonomski interesCrneGore,

uperioduod1.4.do30.6.2019.

Uniskonaponskumrežu

uloženo80milionaeura

USD

1.13700

JPY 122.64000

GBP 0.89428

Kursna lista

CHF

1.11210

AUD

1.62510

CAD 1.49280

IZJAVENAKONSJEDNICEVLADE:

OsmanNurković

KAP