Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 28. jun 2019.

Politika

PODGORICA

–Nikšićki bi-

znismenMiodragDakaDa-

vidović, neformalnimentor

saveza „Da svako ima“, po-

sredovao jekodpredsjedni-

kaSrbijeAleksandraVučića

dapozivnicuzadanašnji sa-

stanakuKraljevu sapred-

stavnicimaSrba izCrneGo-

redobijeprvi put i

Socijalističkanarodnaparti-

ja, saznajePobjeda.

Više izvora Pobjede iz prosrp-

ske opozicije je saopštilo da je

SNP pozvan upravo na inter-

vencijuDavidovića koji ne kri-

je da stoji iza novog saveza na

političkoj sceni CrneGore.

- Prilikomformiranja Saveza o

toj ideji je bio upoznat i Vučić i

dao je podršku toj inicijativi,

rekao je izvor Pobjede.

Predsjednik Socijalističke na-

rodnepartijeVladimirJoković

potvrdio je u izjavi za Pobjedu

da je dobio poziv od predsjed-

nika Srbije Aleksandra Vučića

da prisustvuje sastanku.

- UKraljevo idem sa potpred-

sjednikomDragoslavom Šće-

kićem. Idemo na otvaranje ae-

rodroma u Kraljevu, a potom

na sastanak sa Vučićem, rekao

je Joković u izjavi zaPobjedu.

U pismu koje je Vučić uputio

predsjedniku SNP-a navodi se

da se Joković u svojstvu pred-

sjednikaSocijalističkenarodne

partije poziva da prisustvuje

svečanom otvaranju aerodro-

ma „Morava“, a potomi sastan-

ku sa Srbima iz država regiona.

- Nakon svečanog otvaranja

aerodroma, predsjednik Re-

publike Srbije Aleksandar Vu-

čiććeodržatisastanaksapred-

stavnicima našeg naroda u

zemljama regiona. Pozivamo

vas da u svojstvu predsjednika

SNP-a uzmete učešće u ovom

događaju, navodi se u pismu

Jokoviću koje je potpisao ge-

neralni sekretar predsjednika

SrbijeNikola Selaković.

Od konstituenata Saveza jedi-

nojeGoranDanilovićbiogoto-

vo redovan gost na sastancima

kodVučića,iakonjegovastran-

ka, Ujedinjena Crna Gora po

statutu nije nacionalna stran-

ka.Postatutu,niSNPnijenaci-

onalna stranka.

Iako u pozivu ne piše o čemu

će se konkretno razgovarati,

izvori Pobjede ukazuju da će

biti riječi o zakonu o slobodi

vjeroispovijesti

- Uprvomplanu će biti mišlje-

nje Venecijanske komisije o

Prijedlogu zakona o slobodi

vjeroispovijesti za koje ne po-

stoji jedinstven stav u eparhi-

jama SPC – zaključio je izvor

Pobjede.

N. ZEČEVIĆ

BRISEL

-NATOjedanas

spremandana izazoveod-

govorimnogobrže i save-

ćimkapacitetima, nego što

jebioprijenekolikogodina,

izjavio je jučeministar od-

branePredragBošković, na-

kondvodnevnog samitami-

nistaraodbranedržava

članicaAlijanseuBriselu.

Bošković je u izjavi za novina-

re naglasio da je sastanak mi-

nistara odbrane završen više

nego uspješno, jer su razmo-

trili veliki broj pitanja od inte-

resa zaAlijansukao i značajan

brojizazovakojisupostavljeni

pred taj savez.

-Zaključci koji suusvojeni go-

vore u prilog tome da je danas

situacija o spremnosti snaga u

odnosu na ono što je bilo prije

nekoliko godina značajno

unaprijeđena iNATO jedanas

spreman da odgovori mnogo

brže, sa mnogo većim kapaci-

tetima nego što je to bilo u ne-

kom prethodnom periodu -

rekao je Bošković, prenosi

AgencijaMina.

Bošković jenaveo i dasunasa-

stankurazgovaraliopitanjima

koja se tiču izazova u nekim

drugim oblastima koja se do

sada nijesu pojavljivala kao

područja koja mogu izazvati

određene nestabilnosti.

- Saglasni smoda sena tomora

obratiti pažnja kako se ne bi

uzurpiraomiristabilnostkako

Evrope, tako i evroatlantske

zajednice - rekao jeBošković.

- Poruke koje su danas defini-

sane zaista su ohrabrujuće i

mislim da je danas jasnije da

čitav svijet ide prema miru, a

manje prema nestabilnosti -

dodao je on.

Na pitanje da li očekuje da će

se Rusija do 2. avgusta, kada

ističe rok, vratiti poštovanju

Sporazuma o raketama sred-

njeg dometa (INF), Bošković

je odgovorio da se nada da će

zvaničnaMoskvapoštovati taj

sporazum, koji krši višeodde-

cenije, i da nova trka u naoru-

žanju neće biti uspostavljena

na globalnomnivou.

-CiljNATO jeda sepoštuje taj

sporazum i smanji potreba za

raketamasrednjegdometa,bi-

lo konvencionalnim bilo nu-

klearnim. Cilj je da zajednički

pratimo situaciju, da vidimo

kakav će biti odgovor Rusije

do 2. avgusta - rekao je Boško-

vić.

Đ. Ć.

PODGORICA

– Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je

juče u oproštajnu posjetu ambasadora Crne Gore Branislava

Mićunovića i zahvaliomu na predanom radu tokomdiplomat-

skogmandata u Beogradu, navedeno je na sajtu srpskog pred-

sjednika. Vučić je rekao da ostaje posvećen daljem razvoju dobro-

susjedskih odnosa sa CrnomGorom i da očekuje da dvije zemlje

prevaziđu trenutne tenzije.

- On je, s timu vezi, najavio da će danas, na sastanku sa predstav-

nicima Srba iz regiona, razgovarati sa predstavnicima srpskog

naroda iz Crne Gore. Vučić je naglasio da će nastaviti da promovi-

še stabilnost u regionu, vodeći politikumira i saradnje na Zapad-

nomBalkanu - navedeno je u saopštenju.

Mićunović i Vučić su se saglasili da bi dvije zemlje trebalo da

nastave sa međusobnompodrškomu procesu evrointegracija,

kao i da prioritet daju infrastrukturnompovezivanju i ekonom-

skoj saradnji. Ambasador Mićunović je zahvalio na podršci, koju

je, tokomboravka u Beogradu, imao od predsjednika Vučića i srp-

skih vlasti, zaključeno je u saopštenju iz Vučićevog kabineta.

R. P.

Na sastanak kod predsjednika Srbije danas u Kraljevu

prvi put pozvana i Socijalistička narodna partija

DakaDavidović

„završio“ kodVučića

pozivnicuzaSNP

Predsjednik Socijalističke

narodne partije Vladimir

Joković potvrdio je

u izjavi za Pobjedu

da je dobio poziv od

predsjednika Srbije

da prisustvuje

sastanku Srba

iz regiona sa

Aleksandrom

Vučićem

Milićev

SNP išao

nakanabe

kodTadića

Za razliku od aktuelnog ru-

kovodstva SNP-a, nekadaš-

nji SNP na čijem čelu je bio

SrđanMilić, redovno je išao

na sastanke kod bivšeg

predsjednika Srbije Borisa

Tadića. Tako je nakon sa-

stanka 2011. godine pot-

predsjednik SNP-a Rado-

manGogićkazao da jeSNP

imaopolitičkuiljudskuoba-

vezu da prisustvuje sastan-

kuSavjetazaodnoseSrbau

regionu, koji je nedavno

održanuBeogradu, „jer ve-

liki dio njihovih članova i

simpatizeračineSrbi“.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio

u oproštajnu posjetu ambasadora Crne Gore

BranislavaMićunovića

Beograd i Podgorica

daprevaziđu tenzije

Bošković učestvovao na dvodnevnomsastankuministara odbrane NATO

Alijansa spremnijada

odgovori na izazove

DakaDavidović

PODGORICA

–Sjedinjene

AmeričkeDržaveupotpu-

nosti podržavajucrnogor-

ske reformenapolju jačanja

vladavineprava, iskorjenji-

vanjakorupcije i razvojane-

zavisnihmedija, jer su tevri-

jednosti razlog zbogkojih se

američki narodborioza slo-

boduprije 243 godine, ocije-

nila je američka ambasador-

kaDžudi RajzingRajnkena

prijemuuPodgorici povo-

dom4. jula–Dananezavi-

snosti SAD.

Ona je navela da ima „velike

nade za Crnu Goru“, te da

Amerika „duboko cijeni naše

partnerstvo“.

Podsjetivši da je naša zemlja

ovog mjeseca obilježila drugu

godišnjicu članstva u NATO-

u, ambasadorka Rajnke ocije-

nila je i daCrnuGoru sapono-

sommoženazvati prijateljem,

partneromi saveznikom.

- Naši vojnici sada služe rame

uz rame u NATO misijama u

Evropi i Avganistanu. I sada,

ovdjeuCrnoj Gori, Sjedinjene

Američke Države nastavljaju

da podržavaju vašu integraci-

ju u transatlantsku porodicu.

Posvećeni smo vašem uspje-

hu. Konkretan primjer te po-

svećenosti Crnoj Gori i sve

boljem i snažnijem bilateral-

nomodnosu, dobiće svoj oblik

u ovomdvorištu narednih ne-

koliko godina dok budemo

gradili novu zgradu Ambasa-

de –navela je ambasadorka.

Predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović ocijenio je na pri-

jemu da je naša zemlja po-

sljednjih decenija izgradila

snažno partnerstvo sa Ameri-

kom, te da je Vašington u naj-

većoj mjeri pružao snažnu

podršku našimstrateškimod-

lukamakojima je trasirankurs

demokratskograzvojaievrop-

ski i evroatlantski put naše dr-

žave.

- SAD su bile među prvim ze-

mljamakojesupriznalerezul-

tate referenduma o nezavi-

snosti 2006. godine, a ubrzo

nakon toga uspostavljeni su i

diplomatski odnosi. Presudna

je bila podrška i pomoć SADu

ispunjavanju visokih standar-

da uprocesu evroatlantske in-

tegracije, što nas je kvalifiko-

valo za članstvo u NATO prije

dvijegodine,učvrstilovažnost

istorijskog čina obnove držav-

nosti, i otvorilo novu perspek-

tivu za razvoj crnogorskog

društva. Taj odnos senastavlja

i danasuAlijansi, uključujući i

međunarodnemisije odAvga-

nistana do Kosova. Odgovore

na savremene izazove i prijet-

nje tražimo zajedno, ravno-

pravnodijeleći teret, bezobzi-

ra na veličinu i kapacitete.

Prije svega krozNATO, koji se

tokom proteklih sedam dece-

nija potvrdio kao najvažniji

globalni političko-vojni savez,

u kom Amerika ima vodeću

ulogu među ravnopravnim

članicama. Kao što ima i po-

sebnu odgovornost za očuva-

nje tekovina evroatlantizma

koje su donijele benefite cije-

lom svijetu – rekao je pred-

sjednik.

Poručio je i daCrnaGoraosta-

je posvećen promoter zapad-

nih vrijednosti, što će je kvali-

fikovati da bude prva sljedeća

članica EU kad se za to stvore

uslovi.

- Posebno želim da zahvalim

Ambasadi SAD i ambasadorki

Rajnke lično na pomoći u na-

porima da stvaramo ambijent

za veći priliv američkih inve-

sticija ipovećanjebrojaturista

iz SAD. Raduje što u organiza-

ciji Ambasade sve više crno-

gorskih studenata pohađa

američke univerzitete. Sma-

tramovažnimštojeCrnaGora

postala 142. državaukojuće, u

okviru programa „Pis korps“

dolaziti volonteri da stiču po-

znanstva, učestvuju u napret-

ku naše zemlje i snaže ugled

Amerike među crnogorskim

građanima. To se postiže i ra-

znovrsnom podrškom Fonda

američkog ambasadora za

očuvanje kulturne baštine –

naveo jeĐukanović.

Predsjednik je zaključio i da

nas „dirljivi primjeri iz zajed-

ničke istorije i vrijednosti koje

dijelimo obavezuju da dalje

učvršćujemo crnogorsko-

američko partnerstvo i prija-

teljstvo“.

Đ. Ć.

Američka ambasadorka u Podgorici organizovala prijempovodom

4. jula - Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država

Đukanović: Partnerstvosa

SADnačvrstimje temeljima

Rajnke i Đukanović