Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 28. jun 2019.

Politika

KOTOR

–Nova skupštinska

većinaukotorskomparla-

mentu - 17odbornikaDPS,

SD,HGI, LP i odbornicaSDP

BrunaLončarević - smijenila

je jučepredsjednicuSkupšti-

neDragicuPerović. Vršilac

dužnosti novogpredsjednika

lokalnogparlamenta, shod-

noodluci većine, bićeŽeljko

Avramović izDPS-a, anajav-

ljeno jeda ćeurokuod30da-

nabiti izabrannovi šef ko-

torske skupštine.

Prije sjednice, Demokratska

partija socijalista je kotorskom

Osnovnom državnom tužilaš-

tvu podnijela krivične prijave

protiv Dragice Perović i pred-

sjednika opštineVladimira Jo-

kića zbog pečaćenja prostorija

Skupštine.

PALATABIZANTI

ZAKLJUČANA

Većini odbornika u kotorskom

parlamentu ni juče nije bilo

omogućenodauđuuskupštin-

sku salu u Palati Bizanti, jer su

je prije četiri dana zapečatili i

promijenilibravepredsjednica

Skupštine Dragica Perović i

predsjednik opštine Vladimir

Jokić. Sjednica je zbog toga

održana u kongresnoj sali ho-

tela „Vardar“, u neposrednoj

blizini.

Odbornik DPS-a Željko Avra-

mović jenovinarima ispredza-

ključanih i zapečaćenih vrata

kazaoda imje spriječenulazak

u skupštinsku salu nečijom sa-

movoljom.

Napomenuo je da je održava-

nje sjednice u alternativnom

prostoru u skladu sa zakonom,

jer nijednim aktom nije preci-

zirano gdje se sjednice održa-

vaju.

Sjednicom koju je sa jednom

tačkomdnevnogreda-prijed-

log odluke o razrješenju Dra-

gice Perović, predsjednice SO

- inicirala i sazvalanova skup-

štinskavećinapredsjedavaoje

Avramović.

DUGOTRAJNAKRIZA

Željko Aprcović (DPS) obra-

zložio je prijedlog za smjenu

predsjednice lokalnog parla-

menta i podsjetio da je parla-

mentarna kriza uKotoru eska-

lirala 29. juna prošle godine,

kada je održana posljednja

sjednica, odnosno kada je pre-

kinutanazahtjevgrupeodbor-

nika, predstavnika koalicije na

vlasti.

-Najvećiproblemgradajeneu-

svajanje budžeta. Da je bilo že-

lje bivših konstituenata vlasti

trebalo je zakazati lokalni par-

lament sa jednom tačkom

dnevnog reda – razmatranje

budžeta. Zadnji put su imali

kvorum 28. decembra prošle

godine kada su potvrdili 13 od-

luka, koje je predsjednik donio

mimo zakona na osnovui člana

59.PredsjednicaSOnijenipro-

baladakonsultujeparlament u

vezi toga da li postoji ili ne po-

stojikvorum.Prekinutajesjed-

nica i tada je definitivno došlo

doblokade - kazao jeAprcović.

On je rekao da se ne radi o pre-

krajanju izborne volje građana

jer koalicija, koja je imala veći-

nu, već tri godinene funkcioni-

še.

RAZLOZI ZASMJENU

U obrazloženju odluke o razr-

ješenju predsjednice SOKotor

koja je dostavljena odbornici-

ma, kažesedapredsjednicaSO

DragicaPerovićukontinuitetu

krši Zakon o lokalnoj upravi.

Posebno je naglašeno bezra-

zložno prekidanje 19. sjednice

koja je zakazana na osnovu za-

htjeva 18 odbornika 24. aprila

2019. godine, i to posljednjeg

dana roka za odlučivanje o ra-

zrješenju predsjednika opšti-

ne.

Predsjednica Perović nije po-

stupila u skladu sa Zakonom,

Statutom i Poslovnikom kod

prekida sjednice Skupštine.

Nijesedogovaralasapredsjed-

nicima klubova odbornika o

terminima nastavka sjednice.

Kršen je član 40 i 41 Zakona o

lokalnoj samoupravi. To krše-

nje se ponavljalo tokom cijele

prošle godine a nastavljeno je i

uovoj.

Kao najdrastičniji primjer zlo-

upotrebe ovlašćenja predsjed-

nicaSOje, pišeuobrazloženju,

demonstrirala u nastavku 19.

sjednice, zakazane za 24. jun

ove godine kada je, zajedno sa

predsjednikom opštine Vladi-

miromJokićem, bezuporištau

zakonu,onemogućilaodborni-

cima da uđu u skupštinsku sa-

lu. Radi seo javnimprostorima

dostupnim svim građanima.

Perović je protivzakonitim

radnjama i postupcima, peča-

ćenjem ulaznih vrata onemo-

gućila odbornike da ostvare

svoja građanske prava i obave-

ze,navedenojeuobrazloženju.

ODBORNICI

Odbornik LP Vido Drašković je

kazao da su Dragica Perović i

Vladimir Jokić „pokušali da

potčineodbornikeštojestvorilo

nepovjerenje prema njima i ne-

sazivanje sjednica 15mjeseci“.

Odbornica HGI Ljiljana Velić

jenaznačiladasepolitičkabor-

ba vodi političkim sredstvima,

anefizičkimbarijerama,aludi-

rajućinazapečaćenavratapar-

lamenta.

OdbornikSDBožidarZvicer je

poručio da 17 odbornika nijesu

„grupa građana skupljenih na

ulici“ već odbornici kojima su

povjerenje dali građani.

Bivše odbornica SDP-a Bruna

Lončarević, kao razloge za

smjenu predsjednice lokalnog

parlamenta navela je da je ona,

nakon upozorenja Ministar-

stva javne uprave, pisala pismo

ukome traži objašnjenje što joj

je činiti.

- A kada joj je odgovoreno da

nečinjenjem pravi političku

korupciju,kadaje17odbornika

sazvalo zakonski skupštinu,

ona zaključava vrata i poziva

na sjednicukoju jeona zakaza-

la. Da to nije malo uskočki, za-

pitala jeLončarević.

Sa sjednice je upućen poziv

DragiciPerovićiVladimiruJo-

kićudaotpečate vrataSkupšti-

ne i vrate pečat Skupštine gra-

da koji je iznešen iz Palate

Bizanti.

Iv.K.- Z.D.

PODGORICA

–CrnaGora

trebadanastavi sakredibil-

nim, nezavisnimi efikasnim

institucionalnimodgovo-

romzaoptužbenakorupciju

i nelegalno finansiranjepoli-

tičkihpartija, ocijenjeno je

na sastankuSavjeta za stabi-

lizaciju i pridruživanje

Evropskeunije i CrneGore,

koji je jučeodržanuBriselu.

Savjet SSP-a je pružio pravo-

vremenu priliku da se razmo-

tri napredak Crne Gore u pri-

premama za pristupanje, kao i

prioriteti za dalji rad u okviru

Sporazumaostabilizacijiipri-

druživanju.

Ohrabrio je Crnu Goru da na-

stavi sa radom na ispunjenju

svihmjerila i da se fokusira na

osnove procesa pristupanja -

vladavinu prava, ekonomsko

upravljanje i reformu javne

uprave.

- Što se tiče Kopenhagenskih

političkih kriterijuma, Savjet

je konstatovao produženi boj-

kot Skupštine od djelova opo-

zicije i ohrabrio sve političke

aktere da u potpunosti vrate

političku debatu u demokrat-

ske institucije, odnosno Skup-

štinu, gdje i pripada, kaže se u

saopštenju.

Savjet je, kako se navodi, pod-

sjetio na značaj sveobuvatne

reforme izbornog okvira, i

adresiranjanalazaipreporuka

misija za posmatranje izbora.

- Takođe je naglasio potrebu

da se nastavi sa kredibilnim,

nezavisnim i efikasnim insti-

tucionalnim odgovorom za

optužbe na korupciju i nele-

galno finansiranje političkih

partija, kaže se u saopštenju.

Savjetjekonstatovaorezultate

koje jeCrnaGoravećostvarila

u reformi pravnog i institucio-

nalnog okvira i uspostavljanju

početnog bilansa ostvarenih

rezultata u većini oblasti upo-

glavljima 23 i 24. Naglašeno je

da je prioritet Crne Gore u

pregovorima o pristupanju i

sljedeći važan korak, ispunje-

nje privremenihmjerila u po-

glavljima 23 i 24.

U odnosu na političke kriteri-

jume, Savjet je notirao pripre-

mu novog zakonodavstva u

medijskom sektoru i ohrabrio

Crnu Goru da nastavi sa obe-

zbjeđivanjem bezbjednog

okruženja koje pogoduje slo-

bodiizražavanjainezavisnosti

medija u svakompogledu.

Savjet je, kako se navodi, po-

hvalio Crnu Goru za posveće-

nost regionalnoj saradnji i za

konstruktivnu ulogu u održa-

vanju regionalne stabilnosti i

unapređenjudobrosusjedskih

odnosa i pohvalio Crnu Goru

za dosljednu saradnju sa EUu

pogledu vanjske i bezbjedno-

sne politike.

U pogledu ekonomskih krite-

rijuma, Savjet je pozdravio što

jeCrnaGoradostavila svoj pe-

ti Programekonomskih refor-

mi (PER).

Na desetom sastanku Savjeta

SSP-a učestvovao je državni

sekretar Ministarstva vanj-

skihposlova, ZoranJanković.

StalnapredstavnicaRumunije

pri EU, Luminica Odobesku,

predvodila je delegacijuUnije

u ime visoke predstavnice za

vanjskupolitiku i bezbjednost

FederikeMogerini, dok jeHe-

noveva Ruiz Kalavera, direk-

torica za Zapadni Balkan,

predstavljala Evropsku komi-

siju.

R.P.

PODGORICA

- Medijski centar

Socijalističke narodne partije

saopštio je juče da nije tačna

informacija objavljena u Pobje-

di da savez ,,Da svako ima“ pre-

govara sa SrđanomMilićem i

DanijelomPavićević o širenju

te koalicije, jer su, kako su

naveli, ta dva poslanika i dalje

članovi SNP-a.

- Oboje poslanika su članovi

Kluba poslanika SNP i nemo-

guće je pregovarati sa nekim

ko je i dalje član naše partije. S

druge strane, i Pavićević i Milić

su i dalje članovi SNP i oboje

poštuju odluku partijskih orga-

na, donešenu još u vrijeme Mili-

ćevog predsjedavanja, da se ne

učestvuje u radu crnogorskog

parlamenta. Svaki član naše

partije, koji poštuje Statut i Pro-

gram SNP CG, ostaje član, dok

svojom voljomne odluči druga-

čije, navodi se u reakciji SNP-a.

(odgovor novinara u

sjutrašnjembroju)

KOTOR:

Nova skupštinska većina umjesto u Palati Bizanti održala sjednicu lokalnog

parlamenta u kongresnoj sali hotela „Vardar“

Sedamnaest odbornika

smijeniloDragicuPerović

Vladaćepratiti razvoj

situacijeuKotoru

OstanjuuopštiniKotornajučerašnjojsjedniciupoznalisusei

članoviiVladeCrneGore,kakojetonedavnoobećanoizMini-

starstva javneuprave.

- Vlada je upoznata o informaciji o stanju u opštini Kotor i no-

vimokolnostima da je odbornička većina održala sjednicu,

izglasala nepovjerenje dosadašnjoj predsjednici Skupštine

opštine i odredila vršioca dužnosti predsjednika do izbora

novogpredsjednika Skupštine opštine. Vlada će i dalje pratiti

razvoj dešavanja radi ostvarenja prava građana na lokalnu

samoupravuiuskladusatimpreduzimatiaktivnosti,saopšte-

no jenakonsjednice

Jokić: Nelegitimneodluke

oborićemopredsudovima

PredsjednikopštineKotorVladimirJokićsaopštiojedajeVlada

Crne Gore odlučila da ignoriše zvanične institucije opštine u

kojojjenavlastiopozicija,zakoniUstav.Onjeistakaoidaćesve

nelegalneinelegitimneodlukebitioborenepredsudovimCrne

Gore.

-VladaCrneGore jedanas ispisalanajsramnijustranicuu istori-

ji crnogorskogvišepartizma, pogazilaUstav, zakon i sopstveno

dostojanstvo, poručio je gradonačelnik Kotora Vladimir Jokić

napreskonferenciji povodomaktuelnepolitičkesituacije.

U Briselu održan sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore

Svi politički akteri da

sevrateuSkupštinu

SNP reagovala na

tekst u Pobjedi

Ne pregovaramo

saMilićem

i Pavićević

Sa sjednicenakojoj je smijenjena

DragicaPerovi’ć