Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 28. jun 2019.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–Služba zaštite i

spašavanjaNikšićdobila jeu

okviruprojekta ,,Podrška i

trening zapoplave i klizišta -

FLAT“ opremu -Tetra si-

stemdigitalneveze. Prema

riječimanačelnikaSlužbe

zaštite i spašavanjaVeselina

Gardaševića, toćeunaprije-

diti rad službe.

-Do sada smo koristili analog-

n i s i s t em veze, ko j i j e

prevaziđen. Tetra je mnogo

savremeniji digitalni sistem

koji može da se umreži, ne sa-

mo u okviru našeg grada i

službe,većinanivouCrneGo-

re. Zamjesec i po do dva ćemo

dobiti dodatni dio opreme u

vrijednosti od 50.000 eura.

Planirano je da dobijemo spa-

silačku opremu, zaštitne

Nikšić:

Služba zaštite dobila novu opremu

Uključili tetra sistem

umjestoanalognog

čizme i drugu opremu kao što

su agregati za struju, pumpe i

ronilačka oprema – kazao je

Gardašević.

On je podsjetio da je Služba

zaštite i spašavanja nedavno u

okviru projekta koji finansira

MUP,Direktoratazavanredne

situacije i FORS Montenegro

dobila opremu u vrijednosti

od 10.000 eura.

Projekat ,,Podrška i trening za

poplave i klizišta - FLAT“ fi-

nansira iz INTERREG-IPA

program prekogranične

saradnje za Italiju, Albaniju i

Crnu Goru. Član tima za real-

izaciju projekta u opštini

Nikšić, Biljana Pinjatić kaže

da je ukupna vrijednost pro-

jekta 900.000 eura, dok je za

opštinu Nikšić izdvojeno 98

000 eura.

S.D.

UNAPRiJEĐENRAD:

JučeuSlužbi zaštite

PODGORICA

-Vlada je

usvojila izvještaj o realizaciji

akcionogplana za sprovođe-

njeStrategije regionalnog

razvojaCrneGore 2014-

2020, za 2018. godinu. Pred-

stavljajući izvještaj istaknu-

to jeda jeuodnosuna

planirana sredstva stepen

realizacije94odsto.

- U l o ž e n o j e u k u p n o

751.053.099eurazarealizaciju

552razvojnaprojekta, progra-

ma i aktivnosti. Po regionima,

u sjeverni je uloženo skoro

skoro 340,5 miliona eura (45

odsto ukupnih sredstava), za

središnji 228,9 miliona eura

(31 odsto), a i za primorski

181,6 miliona eura ( 24 odsto)

–navedeno je u izvještaju.

U strukturi izvora finansira-

nja,najvećeučešćebilježeula-

ganjaizdržavnogbudžeta–39

odsto ukupnih ulaganja, kre-

diti 34 odsto i privatnog kapi-

tala 22 procenta, dok su sred-

stva budžeta jedinica lokalne

samouprave iznosila tri odsto,

donacijadva i fondovaEUma-

nje od jedanodsto.

Analiza ostvarenih ulaganja

integriše podatke o realizaciji

projekatakojisubilipredviđe-

niakcionimplananomidodat-

no27projekata čija realizacija

nijebilapredviđena, ali surea-

Planirana i realizovanaulaganjananivou regiona

Vlada usvojila izvještaj o regionalnom razvoju za 2018. godinu

Uložen751milion

za552projekta

lizovani i u službi su postiza-

nja ciljeva strategije regional-

nog razvoja. U pitanju su

projekti o kojima su podaci

uglavnomdobijeni od jedinica

lokalne samouprave, anjihova

u k u p n a v r i j e d n o s t j e

Tenderi i imovinskapitanja

usporavaju realizacijuaktivnosti

Akcionomplanombilo je predviđeno da se

prošle godine realizuju 702 aktivnosti.

- Razlozi nerealizacije su najčešće ograni-

čenja u sprovođenju tenderskih procedura,

zbog čega se vremenski okvir projekta

produžava, zatimnepripremljenost za

realizaciju projekata finansiranih iz sred-

stava EU, neregulisana imovinska pitanja,

a takođe u slučaju projekata čija je realiza-

cija planirana sredstvima jedinica lokalne

samouprave i privatnih investitora, prisu-

tan je problemnemogućnosti obezbjeđiva-

nja finansijskih sredstava – navedeno je u

izvještaju.

TIVAT

– UorganizacijiKul-

turno-zavičajnogudruženja

„Napredak“ izGornjeLa-

stvedanas će se, sapočet-

komu 10 sati, uDomukultu-

re „IlijaMarković“u

Gornjoj Lastvi održati pre-

davanje i kratkaobukao

osnovamaproizvodnjekva-

litetnogmaslinovogulja.

O proizvodnji, preradi, sk-

ladištenju i konzumiranju

maslinovog ulja govoriće

predsjednik Nacionalnog

udruženja senzorskih ocjen-

jivača djevičanskih masli-

TivAT:

Predavanjemaslinarima

Kakoproizvesti

kvalitetnoulje

novih ulja CrneGore, mr Ćaz-

imAlković,aMarijaMarinović

iz Udruženja maslinara Vele

Luke sa Korčule održaće pre-

davanje o

uslovima za dobijanje oznake

geografskog porijekla i izvor-

nostimaslinovog ulja.

Današnje aktivnosti dio su

projekta „Platforma za obn-

ovu i razvoj maslinarstva kao

osnove ruralnog razvoja na

Vrmcu“, koji „Napredak“ real-

izuje u saradnji sa Udružen-

jem maslinara Boka i nevla-

dinimudruženjem„Kamelija“

iz Stoliva.

S.K.

CETINJE

–SDP iniciraće

naprvomjesenjemzasije-

danjuSkupštineprijestoni-

ceukidanje ili smanjenje

naknade zapristupnepute-

vekojapredstavljaozbiljnu

biznis barijeru–najavio je

Opštinski odbor tepartije.

Kakonavode,cijenećiukupu-

nu ekonomsko-socijalnu si-

CETiNJE:

OO SDP najavio inicijativu

Ukinuti naknaduzapristupneputeve

tuaciju u gradu i činjenicu da

najveći dio privrednih subje-

kata ima svega jednog zapo-

slenog i sve veće probleme u

poslovanju kao i potrebu za

novim zapošljavanjima, na-

knada za pristupne puteve

predstavlja značajno optere-

ćenje lokalnombiznisu.

- Ukidanje ili smanjenje ove

naknade, smanjenje drugih

dažbina sa lokalnog nivoa i

formiranje Garantnog fonda

koji bi finansirao nova radna

mjesta,jačalobipotencijallo-

kalne privrede i bilo osnova

za nova radna mjesta, što je

prema našemmišljenju pita-

nje opstanka našeg grada.

Ovom i drugim inicijativama

u narednom periodu poput

smanjenja cijena komunal-

nih usluga, cijena vode, te ci-

jena zauzimanja javne povr-

šine, radićemo na stvaranju

uslova za snažnu podršku lo-

kalnombiznis sektoru i gene-

risanje novih radnihmjesta –

saopšio jeOOSDPCetinje.

C.G.

HERCEgNovi:

Osamnaestogodišnji SrđanMajstorović spasio davljenicu u Igalu

Ušokusam, jošmi jepred

očimanjeno tijelokakopluta

HERCEGNOVI

– Nepoznata

žena koja se onesvijestila u

moru u Igalu imala je sreće da

je u blizini bio hrabri Novlja-

nin Srđan Majstorović. Dra-

matičnu borbu za njen život

osamnaestogodišnji mladić

započeo je skokomu vodu.

- Bilo je oko 13:30 sati. Čovjek

koji je takođe bio na plaži

skrenuo mi je pažnju da se

nešto čudno odvija na moru.

Pogledao samu pravcu na koji

je pokazivao i vidio tijelo koje

pluta. Nijesam imao vremena

za razmišljanje, skinuo sam

odjeću, izuo se i utrčaoumore

– priča Majstorović, inače

zaposleni na plaži restorana

,,Grifone“.

Trčao je kroz vodu, a onda

zaplivao.

- Strašanprizorme je sačekao,

žena je plutala, nijesam znao

što da radim. U sebi samsamo

rekao „osvijesti se“, okrenuo

samženu na leđa, uspravio joj

glavu kako ne bi progutala

jezik, to je ono što samučio na

časovimamedicine uSrednjoj

pomorskoj školi u Kotoru.

Krenuo sam da je vučem ka

obali, a u međuvremenu sam

radio KPR, izbacivala je vodu

izusta. Provjeriosampuls i ni-

je ga bilo, uplašio sam se – is-

pričao je još vidno uznemiren

mladić.

Gazdasusjedneplažeprišaoje

damupomogne.

-Zajednosmo je izvukli nako-

pno. Gledao sam oko sebe, da

vidimhoće li još neko prići da

pomogne. Srećom, na obali je

bio doktor, mislim iz Španije,

počeo je da joj daje vještačko

disanje. Prva tri-četiri minuta

nije davala znake života, onda

je počela da izbacuje vodu iz

pluća i da diše. Tada nam je

svima laknulo - ispričao je

mladić.

Hrabri Novljanin kaže da mu

seprvi put uživotudesiloneš-

to slično.

- Stao sam pod hladan tuš i

naredni sat razmišljao. Nijes-

ammogao da dođem sebi, još

samušokui jošmi je tajprizor,

njeno tijelokakopluta i sve što

sepotomdešavalo,predočima

- pričaMajstorović.

Žena koju je spasio prebačena

je kolimaHitne pomoći .

Ž.K.

SrđanMajstorović

bilo moguće obezbijediti po-

datke 40, a njihova planirana

vrijednostijeiznosila7.727.140

eura –piše u izvještaju.

Akcioni plan je organizovan

oko tri ključna prioriteta ra-

zvoja na nacionalnom nivou,

postizanje pametnog, održi-

vog i inkluzivnog rasta, koji su

dalje organizovani kroz sek-

torski pristup, odnosno kroz

dalje unapređenje prioritet-

nihoblasti razvojaCrneGore.

C.G.

12.194.217 eura.

- Na drugoj strani, podatke ni-

je dostavilo sedam lokalnih

samouprava: Budva, Herceg

Novi, Kotor, Cetinje, Nikšić,

Tuzi i Plužine, tako da je uku-

pan broj projekata za koje nije

Podatke nije dostavilo

sedam lokalnih

samouprava: Budva,

HercegNovi, Kotor,

Cetinje, Nikšić, Tuzi i

Plužine takoda je uku-

panbroj projekata za

koje nije bilomoguće

obezbijediti podatke

40, planirane vrijed-

nosti 7.727.140eura