Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 28. jun 2019.

CrnomGorom

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijenapa-

janje električnomenergijom

uvišeopština.

Berane:

od8do18sati seloŠe-

kular; od 9 do 14:30 sati Rovca

i Kaludra.

BijeloPolje:

od8do16satiPo-

toci, Žurena, Dubovo, Laholo,

Kostići, Kaševari, PašićaPolje,

FemićaKrš, Prijelozi i Zagrad.

Danilovgrad:

od 8 do 18most

Radovića i dioPodglavica.

Gusinje:

od9do14:30sati selo

Izvori.

Kotor: o

d 8 do 9 sati područje

Bujevina,Risan(diopemaKo-

toru), Manastir Banja, Perast,

Dražin Vrt, Bajova Kula i rib-

njak ,,Cogi“.

Mojkovac:

od8do13satiGor-

nji Lepenac.

Kolašin:

od 8 do 15 sati: Dulo-

vine,Rečine,Skrbuša,Mateše-

vo, Jabuka, BareKraljske, Vre-

nještica, Drndari, Jasen i

Svrke.

Nikšić:

od 8 do 12 sati Mokra

Njiva, Brezovik i Zavrh; od 8

do 18 sati Spila, Zagora, Okoli-

šta, Osječenica, Grahovac, Za-

slap, Nudo, Zakurljaj, Prisoje,

Gornje Polje, Potkraj, Graho-

vo, Katunjani, Tospude, Treš-

njevo i Rokoči; od 11 do 14 sati

Brezovik Daković, Miločani,

Brod, Zavraca i Sjenokosi; od

14do18satiGornjePolje(pila-

na „Radović“).

Plav: od 8 do 18 sati

naselje

Magaze, seloSkić, dioselaKo-

rita i Prnjavora.

Rožaje:

od9do14:30satiGor-

njaLovnica,Bubovići,Klanac,

Sastanci,Ćosovica,Zloglavlje,

Grižice, Honsiće, Lučice i Ba-

šča.

Šavnik:od8do18sati

Mokro,

Kruševice i Gradac.

Ulcinj:

od 7:30do 15 sati Šas.

C. G.

CEDIS

Radovi u

12opština

ROŽAJE:

Humani gest Bjelopoljca Hajriza Brčvaka obradovao porodicu Vukosavljević

Poklonio 11.000eura za

Bogdanovuoperaciju

Nepuna dva sata nakon objave da je za operacijumalog Bogdana potrebno 12.000 eura, dobio

sampoziv odHajriza Brčvaka koji je izrazio želju da donira novac, kako bi mališan što prije

stigao u tursku kliniku – kaže Jusuf Ćatović iz humanitarne organizacije „Rožaje“

OBRADOVALAIHDOBRAVIJEST:

Bogdansa sestrama

HERCEGNOVI

–Radi raste-

rećenjamirujućeg saobraćaja

i lakšegpronalaskaparking

mjesta, uvedeno jevremen-

skoograničenjeparkiranjau

crvenoj zoni uHercegNo-

vomnamaksimalnodva sata.

Kako obavještavaju iz predu-

zeća Parking servis Herceg

Novi, ucentruIgala (odbivšeg

hotela ,,Tamaris“do ,,Galeba“)

je uvedena plava zona koja je

cjenovno naslijedila crvenu

zonu, ali bez vremenskog

ograničenja parkiranja.

Do 1. jula bićepostavljena i če-

tiri parkomata, kod kuće Ton-

satija, u centru grada kod

Gradske kafane, na magistrali

Ulica Desete hercegovačke

brigade i uIgalukodOmladin-

skog parka. Na taj način će biti

olakšano plaćanje usluga par-

kiranja.

Ljetnji režimnaplate parkira-

nja važi od 1. juna do 1. okto-

bra, a vlasnici automobila u

prvoj zoni za sat parkiranja

plaćaju 0,80 eura, sa maksi-

malnim zadržavanjem u toj

zoni od dva sata. U drugoj

(plavoj)zoniukojojnemavre-

menskog ograničenja cijena

po satu parkiranja takođe je 0,

80 eura, dok je u trećoj zoni 0,

50 eura. Dnevna karta u trećoj

zoni košta pet eura.

Ž.K.

ŽUTAZONA:

Njegoševaulica

Ucentruzadržavanje

maksimalnodva sata

HERCEGNOVI:

Tri zone za parkiranje

ROŽAJE

- Zahvaljujući hu-

manitarnoj organizaciji

„Rožaje“, aposebnoHa-

jrizuHačkuBrčvaku, hu-

manisti izBijelogPolja,

osamnaestomjesečni Bog-

danVukosavljevićkoji bo-

lujeodapscesamozga ćeot-

putovati u specijalizovanu

klinikuuTurskoj na li-

ječenje.

Nakonapelahumanitarneor-

ganizcije „Rožaje“ sa Jusu-

fomĆatovićemnačelu,kojije

puteminternetauputiozamol-

nicu za pomoć malom Bogda-

nu, Brčvak jeuplatiopomoćod

11.000 eura.

HUMANOST

Ćatović ističe da je za put i li-

ječenjeVukosavljevićabilopo-

trebno 12.000 eura.

- Nepuna dva sata nakon ob-

jave da je za operaciju malog

Bogdana potrebno 12.000 eu-

ra, dobio sampoziv odHajriza

Hačka Brčvaka koji je izrazio

željudadonira 11.000eura, ka-

ko bi mališan što prije stigao u

tursku kliniku. Kao humani-

tarna organizacija, osjećamo

potrebu i obavezu da kažemo

da su ljudi poputHačkaBrčva-

ka dokaz da još postoji nada u

dobročinstvo,nesebičnostina-

dasve humanost. U ime porod-

ice Vukosavljević najiskrenije

se zahvaljujemo Brčvaku, čija

nesebična pomoć će malom

Bogdanudati šansuzapotpuni

oporavak–kazao jeĆatović.

Inače, šestočlana porodicaVu-

kosavljević živi od socijale u

krajnje neuslovnom prostoru,

u objektu starom više od 100

godina koji se urušava, bez

vode i kupatila. Kako je imuni

sistemnajmlađeg člana famili-

je, koji jeodmahnakonrođenja

dobio ešerihiju koli, jako slab,

za održavanje stabilnog stanja

su mu potrebni mnogo bolji

uslovi i čistoća. Bogdan je više

vremena proveo po bolnicama

nego kod kuće, liječeći se od

beranske bolnice, Kliničkog

centra Crne Gore do beo-

gradske specijalizovane klini-

Dječak se prije par

dana vratio iz Beogra-

da i roditelji se nadaju

da će ako sve bude

teklo po planu, uTur-

skoj biti preporođen.

Vukosavljevići imaju

još tri kćerke, od kojih

najstarija ima 10 go-

dina a najmlađa pet

godina

ke gdje mu je urađeno čak 17

operacija. Dječak se prije par

dana vratio iz Beograda i

roditelji se nadaju da će nji-

hov mezimac, ako sve bude

teklo po planu, u Turskoj biti

preporođen.

PLAC, KUĆA

Pored Bogdana, Vukosavlje-

vići imaju još tri kćerke, od

kojihnajstarija ima 10 godina

a najmlađa pet godina.

Iz humanitarne organizacije

„Rožaje“ obećavaju da će

uskoro za Vukosavljeviće

obezbijediti prihvatljiv sm-

ještaj, a iz lokalne uprave da

će na narednoj sjednici Sk-

upštine donijeti odluku o

dodjeli placa za izgradnju

kuće toj porodici.

F.KALIĆ

ŽABLJAK:

Kompanija Napredak otvorila Aroma centar

Mjestozadobrukupovinu i provod

ŽABLJAK

-KompanijaNa-

predakADKotor otvorila je

vratanovog tržnog centra

naŽabljaku. „Aroma cen-

tar“ seprostirena 2.100me-

tarakvadratnih, odčega je

oko 1.500aktivnekorisne

površine. Objekat je savre-

menoopremljen, štoće

omogućiti posjetiocimada

uživajuuraznimsadržajima

kojenudi ovaj tržni centar.

Arhitektura objekta podsjeća

na vrhove Durmitora te se

konstrukcijom i izgledom sa-

vršeno uklapa uplaninski am-

bijent.

U prisustvu velikog broja go-

stiju i posjetilaca, tržni centar

je otvorio predsjednik opštine

Žabljak, VeselinVukićević.

- Od začetka ideje o otvaranju

Aroma centra, imali smo izu-

zetnu saradnju sa kompanija-

ma Napredak i Domaća trgo-

vina. Opština je angažovala

sve svoje kapacitete, kako bi-

smo izašli ususret investitoru,

a Žabljak dobio savremeni,

multifunkcionalni objekat,

koji dodatno obogaćuje sveu-

MODERNOZDANJENA2.100KVADRATA:

SaotvaranjaobjektanaŽabljaku

kupnu ponudu našeg grada.

Ova investicija, kao i brojne

druge koje se realizuju i koje

će se tek realizovati, daju nam

osnovu za realan optimizam

da ćene samoŽabljačani osta-

jati ovdje, već da će ljudi iz

drugih sredina dolaziti u naš

grad, i ovdje nalaziti svoje

uhljebljenje–naveojeVukiće-

vić.

Predstavnik kompanije Na-

predak Vladan Radević kazao

jedajeizgradnjatržnogcentra

vrijednog 1,5miliona eura po-

čela prije godinu, a zajedno sa

partnerima, koji su ujedno i

zakupci, ukupna vrijednost

investicije iznosi više od dva

miliona eura.

- Veoma je značajno naglasiti

da jeucentruzaposlenjenašlo

66 ljudi – rekao jeRadević.

On je dodao da se u sklopu

objekta, na 550 metara kva-

dratnih prodajnog prostora

nalazi Aroma market koji po-

trošačima nudi veoma širok

66

radnika zaposleno je u

Aroma centruna Žabljaku

izbor kvalitetnih proizvoda.

Poredmarketa, tu je i restoran

,,Al Forno“, koji će lijepimi to-

plim ambijentom upotpuniti

turističku ponudu na Žablja-

ku. Za sve koji vole aktivni od-

mor i sport, tu je „Sport Visi-

on“ sa prepozna t l j i v im

kvalitetomsportskeopreme, a

u narednom periodu biće

otvorena i apoteka „Medicor“

– rekao jeRadević.

Povodom otvaranje TC, kao

društveno odgovorna kompa-

nija, Napredak AD će za

osnovce udvije žabljačke ško-

leobezbijediti školski priboru

vrijednosti 5.000 eura za na-

rednu školsku godinu.

Radno vrijeme „Aroma cen-

tra“ je od sedamdo 23 sata.

C. G.