Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 28. jun 2019.

Hronika

PODGORICA

– Na brodu

„MSC Gajan“ u Filadel iji uku-

pno je zaplijenjeno dvadeset

tona kokaina – saopštili su

tamošnji mediji.

Prvo je otkriveno 16,5 tona

kokaina, ali detaljnimpregle-

dombroda koji je zaplijenjen

16. juna pronađeno je još

droge.

Uhapšeno je pet članova

posade, od kojih su četvoro

Crnogorci. Njima je umeđu-

vremenu određen pritvor do

početka suđenja. FBI je zabra-

nio napuštanje broda za još

desetoro Crnogoraca koji su

radili na brodu.

- Danas mogu zvanično da

saopštimda je ovo najveća

zapljena u 230 godina dugoj

istoriji – kazao je Kejsi Darst,

načelnik CBP.

U akciji američke policije proš-

le sedmice uhapšeni su Ivan

Đurašević i Fonofave Tijasage.

Tamošnji izvor iz istrage nezva-

nično je saopštio da su uhapše-

ne još četiri osobe od kojih su

tri crnogorski državljani.

Izvori bliski istrazi nezvanično

su saopštili da su, osimĐura-

ševića i Tijasage, lisice na ruke

stavljene Bošku Markoviću

(37), Aleksandru Kavaji (25),

Nenadu Iliću (39) i Lauli Pulu

(32).

Đurašević je priznao da ga je

kapetan broda angažovao da

za 50.000 dolara pomogne u

utovaru droge.

Pored kapetana broda Darka

Roganovića, saslušavani su i

Kotorani Marko Perović, Slo-

bodan Vukašinović, Pero

Marković i Vladimir Penda, te

Nikšićanin Veselin Mirković.

Federalne vlasti saopštile

su da su na teretnombrodu

„MSC Gajan“ otkrile 16,8 tona

kokaina, uz procjenu da

ulična vrijednost zaplijenje-

ne droge iznosi 1,1 milijardu

dolara.

Zvaničnici federalne policije

Filadel ije saopštili su prošle

sedmice da je Holandija bila

označena kao krajnja destina-

cija broda ,,MSC Gajan“.

Brod ,,MSC Gajan“ je krenuo iz

Paname, preko Čilea i Bahama

doplovio u Filadel iju gdje je

nakon zapljene droge prekinu-

to njegovo kretanje.

Đurašević je u istrazi ispričao

da je sa još četiri osobe sa

sedam ili osammanjih brodo-

va vukaomreže u kojima su

se nalazile kese sa drogomna

palubu teretnjaka ,,MSC Gajan“.

Prema riječima Đuraševića,

dva ili tri člana brodske posade

skladištili su kokain potomu

kontejnere koji su se nalazili na

brodu.

Čitav proces je, kako se navodi

u sudskim spisima, trajao 30

do 40minuta.

A.R.

PODGORICA

–PolicajacMi-

roslavSteševićkazao je juče

uOsnovnomsududauholu

Skupštineu februaru2017.

godinenijebilo fizičkogkon-

taktaposlanikaDFMilana

Kneževića i poslanikaDPS

LuiđaŠkrelje.

Steševićjeovosaopštionasuđe-

nju poslanicimaDemokratskog

frontaMarini Jočić, BrankuRa-

duloviću, Milanu Kneževiću i

Milutinu Đukanoviću, koji se

teretezanasilničkoponašanjeu

holuSkupštine.

Svjedok je naveo i da je čuo na

hodnikuda suposlaniciDemo-

kratskog fronta govorili ,,sram

vas bilo“ i ,,stidite se“.

- Kada sam izašao na hodnik,

vidiosamkakojeKneževićkre-

nuo prema Škrelji i stao sam

među njima jer sam imao osje-

ćaj da može nešto da bude.

Kneževića sam primijetio sa-

mou toj situaciji, a sjećamseda

su tu bili prisutni službenici

policije, novinari i poslanici –

ispričao je Stešević.

On je odgovarajući na pitanja

odbrane kazao da nije u holu

vidio poslanicu Aleksandru

Vuković.

- Nijesam izlazio ispred Skup-

štine i ne znamkako su se tamo

ponašali. Uholu sam samo čuo

galamu, ali nije bilo ništa ne-

normalno–dodao je svjedok.

Jočić, Knežević, Đukanović i

Radulović suoptuženi zanasil-

ničko ponašanje zbog inciden-

takojisedesio15.februara2017.

nakon što je parlament ukinuo

imunitet liderimaDF-aAndriji

Mandiću iMilanuKneževiću.

Poslanici Fronta tada su, nakon

završetka glasanja, ušli u hol

Skupštine,vrijeđaliinasrtalina

poslanike DPS-a. Branko Ra-

dulović htio je tada fizički da se

obračunasaposlanikomDPS-a

Miodragom Radunovićem

uhvativši ga za vrat, a poslanik

Milan Knežević se unio u lice

poslaniku DPS-a Miodragu

Vukoviću.

Milutin Đukanović uputio je

teške riječi predsjedniku Ad-

ministrativnog odbora Luiđu

Škrelji na nacionalnoj osnovi.

Poslanica Jočić u jednom od

hodnika ošamarila je Martu

Šćepanović izDPS-a, štonijesu

snimile kamere. Suđenje se na-

stavlja 12. jula za kada su zaka-

zane završne riječi.

M.L.

PODGORICA

–Vještakbali-

stičarBožidarBakićkazao je

uVišemsududa svjedokDra-

ganRadonjićnijebiougrožen

kada suSlobodanKašćelan i

IgorMarkovićpucali uPrča-

nju2010. godine.

Vještak Bakić je ostao pri nala-

zu, navodeći da su nakon re-

konstrukcijenapravljeneifoto-

grafije.

-NijepostojalaopasnostpoRa-

donjića u trenutku pucnjave -

dodao je vještak.

Kako je kazao, kod ovako ispa-

ljenihprojektila,svjedokRado-

njić nijemogao biti ugrožen.

- Što se tiče projektila koji je is-

palio Kašćelan, nije postojala

konkretna opasnost jer se niko

nijenašaonabalističkojputanji

projektila –dodao je vještak.

Odgovarajući na pitanja advo-

kata Novice Kašćelana, vještak

nije mogao da se izjasni koliko

projektila je ispalio optuženi

Kašćelan.

UPrčanju2010. godine, napar-

kingu su Kašćelan i Marković

pucali jedanna drugoga.

Presudom iz 2014. godine Ka-

šćelan je osuđen na dvije godi-

ne i osammjeseci zatvora zbog

pokušaja ubistva Markovića i

nedozvoljenog držanja oružja,

dok jeMarkovićosuđennadvi-

je godine i dvamjeseca zatvora

zbogpokušajaubistvaKašćela-

na i nedozvoljenog držanja

oružja. Odluka je po žalbama

vraćena na ponovno odlučiva-

nje.

SlobodanuKašćelanu sudi se u

jošjednompostupkusaIgorom

Božovićem. Oni se terete da su

u maju 2010. godine organizo-

vali kriminalnu organizaciju i

upravo su oni, prema osnova-

nim sumnjama, bili inicijatori

poslova - zelenašenja.

M. L.

Suđenje poslanicima DF za incident

u Skupštini, zakazane završne riječi

Svjedok: Poslanici

DFgovorili „sram

vas bilo i stidite se“

Radonjićnijebio

ugroženkada supucali

Kašćelan iMarković

Nastavljeno suđenje opuženomza nedozvoljeno

držanje oružja

Viši sud

IzholaSkupštine2017. godine

PODGORICA

–VještakGo-

ranČarapićprocijenio jeda

štetanavozilu ,,hamer“ koje

jevlasništvoMersudnaKali-

ća, nastala zbog lošebrige

državeovoziludok jebilou

njenomvlasništvu, 4.300eu-

ra.

Sutkinja Osnovnog suda Dija-

na Rovčanin tražila je juče da

vještak dopuni nalaz budući

da je u ranijemnalazu vještak

naveo da je materijalna šteta

na vozilu procijenjena na

4.877 eura, a da visina amorti-

zacije iznosi 16.053 eura.

Sutkinja je tada preotvorila

pretres, tražeći da vještak

utvrdi kolika šteta po osnovu

amortizacije je nastala jer dr-

žava nije adekvatno brinula o

vozilukoje je zaplijenila.

Pravni zastupnik Kalića, Ste-

fan Jovanović, juče nije imao

primjedbe na nalaz vještaka,

kao ni zastupnik interesa dr-

žave, pa je ročište prekinuto i

odloženo za 25. septembar.

Osim toga, sutkinja Rovčanin

jetražilaidatužiociuredetuž-

bu, odnosno da preciziraju da

li je tužena samo država ili dr-

žava i Uprava za imovinu.

Vozilo koje je vještačeno odu-

zeto je kada je protiv Safeta

Kalića, njegove supruge Ami-

neibrataMersudinapokrenut

postupak zbog sumnje da su

počinili krivično djelo pranje

para. Vozilo je u vlasništvu dr-

žave bilo pet godina. Na osno-

vu zakonske odredbe o ustu-

panju privremeno oduzete

imovine „u humanitarne svr-

he“, vozilo je bilo ustupljeno

nakorišćenjeSpecijalnoj anti-

terorističkoj jedinici.

Viši sud uBijelomPolju ranije

je dosudio da Mersudinu i

Amini Kalić na ime odštete

bude isplaćeno 46.500 eura

zbog neosnovanog hapšenja u

predmetu u kojem su pravo-

snažnooslobođenioptužbeda

su prali novac. Mersudin je

dobio 32.500 eura odštete, a

Amina 14.000 eura.

Porodici Kalić je imovina bila

oduzetaodlukomVišegsudau

BijelomPolju. Upravi za imo-

vinu bili su predati benzinska

pumpa M petrol, AD Kristal,

ADTurjak, kafe-bar ,,Tajson“ i

hotel ,,Rožaje“.

M.L.

ŠtetanaKalićevom

,,hameru“ 4.300eura

Suđenje po tužbi Rožajaca protiv države zbog naknade štete

PODGORICA

– Viši sud pono-

vo će razmatrati navode iz op-

tužnog akta koji DanijeluKisić-

PetrovićinjenogsinaKristofera

Petrovića teretezakrivičnodje-

lo teško ubistvo putempodstre-

kavanja, sprečavanje dokaziva-

nja putem podstrekavanja,

stvaranje kriminalne organiza-

cije i nedozvoljeno držanje

oružja – odlučilo je vijeće Ape-

lacionog suda.

Odluka je uslijedila nakon što je

Višisudpotvrdiodionavodakoje

optužene terete za tri krivična

djela, dok je obustavljen postu-

pak za stvaranje kriminalne or-

ganizacije. Nakon toga predmet

je dodijeljen Apelacionom sudu

naodlučivanje.

Premaranijimnavodimaizistra-

ge,Kisić-Petrovićseteretiladaje

planirala likvidaciju više osoba,

među kojima je jedna porodica i

advokat.

Za likvidacije, prema sumnjama

istražitelja, Kisić-Petrović je nu-

dila45.000eura.

Jedan od svjedoka u istrazi je

ispričaodamujeD.I.saopštioda

okrivljena traži nekog iz Bara da

ga ubije i nudi 30.000 eura za to,

te da ubije i jednu porodicu za

čijeubistvotražinekogizSrbijei

nudi od10.000do15.000eura.

M. L.

MersudinKalić ispredVišeg suda

Drogakoja jeoduzeta

OdlukaApelacionog suda

Ponovno

razmatranje

optužbi protiv

Kisić-Petrović

Zaplijenjeno

ukupno20

tonakokaina

Federalna policija Filadel je detaljno pregledala

brod „MSC Gajan“ i pronašla još narkotika