Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

Društvo

Devastiranje (bestraganje) crnogorskijehmanastirah (6)

PODGORICA

–Nakoji na-

čin i kako jeSrpskapravo-

slavna crkvauCrnoj Gori

devastiralaManastirBeška

prenijećemouovomna-

stavku iz studije arhitekte

Miodraga -MiškaDrago-

vogBajkovića - „Devastira-

nje (bestraganje) crnogor-

skijehmanastirah“.

Manastir Beška, smješten na

śevernu stranu istoimenog

otoka u Skadarskom jezeru,

osnovan je neđe u potonje

dvije decenije XIV stoljeća,

kada je Đurđe II Stracimiro-

vić Balšić, sagradio crkvu

Svetog Đorđa, a u svakojem

slučaju prije Đurđeve smrti

1403. godine.

Izbor otoka Beška za gradnju

crkve skoro sigurno bio je ve-

zan i za činjenicu - da su na

njoj već postojali ostaci ma-

nje trobrodne bazilike koja

se, po karakteristikama, mo-

že datirat u vrijeme Vojislav-

ljevića.

U neposrednoj blizini ove

manastirske crkve, Đurđeva

žena Jelena, podigla je 1439.

godine, upravo na ostacima

spomenute Vojislavljevića

bazilike (nad njezinim sre-

dišnjimbrodom), svojugrob-

nucrkvu, posvjećenuPresve-

toj Bogorodici, očemuśedoči

ktitorski natpis.

ŚeverozapadnoodcrkveSve-

togĐorđa, bila je krajemXIV

stoljeća, izgrađena kuća na

dva boja, čiji su zidovi djeli-

mično sačuvani, a koja je slu-

žilakakonak, štoznači - da su

ovimanastirski kompleksne-

kad činjele: dvije crkve i ko-

nak.

Površina ostataka konaka

(osnova donjeg boja ima cca

300 m2), govori o značaju i,

po svemu sudeći, o brojnosti

monaške zajednice u ta doba.

Manastir je u srednjem vije-

ku bio važan prepisivački

centar u kojem su nastala i

dva poznata rukopisa: „Še-

stodnevnik“ i „Gorički zbor-

nik“.

Nedugo po izgradnji crkve

Presvete Bogorodice, već to-

kom druge polovine XV sto-

ljeća, ovo značajnomanastir-

skosredišteje,prednajezdom

osmanlija, napušteno, a prije

1485. godine, kada to konsta-

tuje IvanCrnojević.

CRKVASVETOG

ĐORĐA

Crkva Svetog Đorđa ima

osnovu izduženog oblika, di-

menzija horizontalnog gaba-

rita 6x 20m.

Pripada tiputrikonhosnihcr-

kava Zetske graditeljske ško-

le, sa kupolom nad central-

nom zonom naosa, pod

kojom je kružni (cilindrični)

tambur na niskom-plitkom

kvadratnompostolju, koje se

oslanjanačetiri isturenapila-

stra.

Istovremenokadjecrkvagra-

đena, uz zapadni zid naosa,

formirana je prostrana pri-

prata zasvedena gotičkim re-

brastim svodom, na čijoj se

zapadnoj fasadi uzdiže viso-

ko i moćno kampanjelo na

preslicu sa tri okna. Nekad je

pri istoj fasadi postoja drveni

trijem.

Pomeđu ostalijeh karakteri-

stičnih detalja vrijedno je na-

glasit da je crkva vanka zida-

na pritesanim kamenim

blokovima,slaganimupravil-

nehorizontalne redove, a po-

sebice je brižljivo zidana za-

padna fasada.

Zavod za zaštitu spomenika

kulture saCetinja je 1966. go-

dine izveozaštitnekonzerva-

torske radovena crkvi Svetog

Đorđa, koji su podrazumije-

vali čišćenje crkve od bujne

vegetacije, uklanjanje nesta-

bilnih djelova zidova i njiho-

vopreziđivanje.

Tom prilikom je rekonstrui-

san i gornji diomonumental-

nog zvonika, đe su bila okna

na preslicu.

CRKVAPRESVETE

BOGORODICE

CrkvaPresveteBogorodiceje

jednobrodna građevina pra-

vougaone osnove, dimenzija

4,5 x 6,5 m, sa polukružnom

oltarskom apsidom na istoč-

noj strani i kampanjelom na

preslicu sa jednimoknom.

Naos, zasveden ovoidnim (u

obliku jajeta, jajast) svodom,

podijeljen je na dva jednaka

traveja paromplitkih pilaste-

ra, pomeđu kojih je u zoni

svoda ojačavajući luk.

Zidanje je izvedeno tesanim

kamenim kvaderima slaga-

nim u pravilne horizontalne

redove.

Ubrzo nakon završetka grad-

nje crkve 1439. godine, već

sredinom XV stoljeća, dozi-

dane su sa śeverne i južne

strane uske i dugačke kapele

sa polukružnim apsidama

(paraklisi).

Južni paraklis je bio otvoren,

jer umjesto zida prema jugu,

ima četiri stupca.

Glede na očuvane konzole i

na zapadnoj fasadi i ostatke

zidova ispred crkve -može se

tvrditda jecrkvasadvijestra-

ne ( južne i zapadne) bila

„opasana“ trijemom ( jedno-

slivnimkrovom),doksepara-

klis na śevernu stranu - istom

bio nadkriven jednoslivnim

krovom, ali je, pomišljam,

prema śeveru i otvorenomje-

zeru bio „puni“ zid, sporad

orjentacije, to jes, klimatskih

uslova (posebice vjetrova).

Crkvu je prvi put obnovio

knjazNikola1901. godine, ka-

da je izveden zvonik na pre-

slicu.

Nakon arheoloških istraži-

vačkih radova 1970. godine,

obavljeni su konzervatorski

radovi na crkvi Presvete Bo-

gorodice sa ostacima starije

trobrodnebazilike iuređenje

prostorokocrkve i pristupod

jezera.

Obimnaarheološkaistraživa-

nja izvršena su 1986. godine.

Ovi radovi su u potpunosti

definisali manastirski kom-

pleks: prilazni put sa stepeni-

štem, ostatke trijema ispred

crkve Svetog Đorđa, tragove

ograde i značajneostatkema-

nastirskih konaka sa śevero-

zapadne strane.

Rezultati arheološkihistraži-

vanja omogućili su da Zavod

za zaštititu spomenika kultu-

re 1991. godine, sačini proje-

kat sanacije manastirskog

kompleksa.

Projektom su obuhvaćene

obije crkve, prilazni put ima-

nastirska porta, dok su ostaci

manastirskih konaka predvi-

đeni zadjelimičnunadograd-

nju i restauraciju, odnosno

konzervaciju.

OTOKDANAS

Tako je na otoku Beška bilo

do unazad decenije i po - to

jes, do 2002. godine.

Akako je danas?

Otkad je i Manastir Bešku

„zbrinula“ okupatorska, zlo-

namjerna, zločinačka, anti-

hrišćanska i anticrnogorska

filijala-ispostava-odbor SPC

uCrnojGori,istijedevastiran

- zanavijek!

Manastir Beška me najviše

boli, pa ne samo sporad toga:

- štosenaovommjestugradi-

lo i obnavljaloudobasvečeti-

ri crnogorske dinastije;

- što je Bodinova trobrodna

bazilika, koja je - iakomnogo

manjih dimenzija, za uzor

imala ranohrišćansku tro-

brodnu, troapsidalnu bazili-

ku sa Martinićke gradine

(Lontodokla), biskupskog

centrakrajemVIIvijeka-bila

(uz Prečistu Krajinsku i tri-

konhos saTophale)najstarija

sakralna građevina na Ska-

darskomjezeru;

- što je mudri ktitor crkve

Svetog Đorđa, Đurđe II Stra-

cimirović Balšić, vaskolik jun

mjesec 1389. godine - preśe-

diodoma i nije šilja svoju voj-

sku na „tamo njihovo“ Koso-

vo, šparajući tako živote

našijema precima (teke da je

Nikola pođešto naučio od

Đurđa);

- što ovi manastirski kom-

pleksśedočii„priča“višesloj-

nu, značajnu i osobitu priču

iz naše crnogorske povjesni-

ce udobaBalšića;

No, priđe svega i povrh svega -

sporadnekadprekrasne slike i

logike, koju je ovi kompleks

tvorio i ima’ u prostoru, ka i

sporadizuzetnovrijednearhi-

tekture njegovijeh crkava(h)!

ManastirskikompleksBeška,

ka što je već rečeno, „nekad“

su činjele dvije crkve i konak,

longitudinalno postavljene

gledano na śeveroistočnu

obaluovoga otoka.

Viđeno s Jezera - na lijevu

bandukompleksabila jemala

crkva Presvete Bogorodice,

posred istog (na nešto višoj

koti terena) crkva Svetog

Đorđa i na desnu bandu ko-

nak (istomna malo nižoj koti

terena od središnje crkve).

Ta nekadašnja slika i logika u

prostoru se dodatno može i

ovako opisat-analizirat:

Posred kompleksa, sa svojim

položajem, ukupnim volu-

menom i moćnom kampa-

njelom (koje je bilo najuzdi-

gnutija tačka-arhitektonski

elemenat vaskolike kompo-

zicije), dominirala je crkva

Svetog Đorđa, dok su lijevo i

desnoodnjeravnotežukom-

pozicije činjele crkva Pre-

svete Bogorodice i kuća-ko-

nak - u čijoj je pozadini

lebđelavalovitakonturaovo-

ga školja.

Kako je sve to samobilouzvi-

šeno a tako jednostavno

osmišljeno u konkretnom fi-

zičkomprostoru i, vama čita-

ocima,uovomtrenutku-lako

zamislit-viđet-imat pred oči-

ma tu vizuru.

KONACI

Znaven i ośećajan odnos do

gradnje u prirodnomkontek-

stu, naših starih majstora

-graditelja - rukovođenih

onijem nečujnim unutraš-

njim„glasom“,kojikadaimje

zborio:

„Arhitektura je nadogradnja

prirode, koja, uz njezino po-

štovanje i uvažavanje, s pri-

rodom čini cjelinu - samim

tijem i ljepotu“, ogleda se i u

još nekoliko razloga za izbor

baš tijeh lokacija za gradnju

crkava, a posebice kuće-ko-

naka.

Naime, nekadašnji konak je

bio tako izgrađen-orjenti-

san,dajesprva„predsobom“

ima’ zapadnu (ulaznu) fasa-

du crkve SvetogĐorđa, a po-

znije i crkvu Presvete Bogo-

rod i ce, t o j es , svo j om

ulaznom fasadombio je obr-

nut put crkava(h).

Konak je „gleda“ crkve - a cr-

kve su „gledale“ konak.

Takođe, izuzetno je značajno

što je stari konak bio prima-

knutsamombrduistijenama,

kojese, naravno, i danasuzdi-

žu i snažnonadvisujuostatke

njegovihzidova. Toznači - da

jeovukuću, iako jebilanadva

boja, tako priljubljenu pri br-

du, odnosno - veličinu njezi-

nog ukupnog volumena, a

posebicevertikalnoggabarita

-tajitakavspoj(odnos)priro-

de i građene strukture - vizu-

elno činiomanjom i „stoplje-

nom“ sa okolicom.

Upravotijem, ka ipoložajemi

skromnom veličinom crkve

Presvete Bogorodice - crkvi

Svetog Đorđa je „dat-ostav-

ljen“značajdominanteupro-

storu!

Priredila:

K.K.

Manastir Beška

uništenzauvijek

Posred kompleksa, sa svojimpoložajem, ukupnimvolumenom i moćnom

kampanjelom (koje je bilo najuzdignutija tačka-arhitektonski elemenat

vaskolike kompozicije), dominirala je crkva Svetog Đorđa, dok su lijevo i

desno od nje ravnotežu kompozicije činjele crkva Presvete Bogorodice i

kuća-konak - u čijoj je pozadini lebđela valovita kontura ovoga školja

Naime, nekadašnji

konak je bio tako

izgrađen-orjentisan, da

je sprva „pred sobom“

ima’ zapadnu (ulaznu)

fasadu crkve Svetog

Đorđa, a poznije i crkvu

Presvete Bogorodice,

to jes, svojomulaznom

fasadombio je obrnut

put crkava(h). Konak je

„gleda“ crkve - a crkve su

„gledale“ konak

Izuzetno je značajno

što je stari konak bio

primaknut samombrdu

i stijenama, koje se,

naravno, i danas uzdižu

i snažnonadvisuju

ostatke njegovih zidova

Beška