Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

Društvo

PODGORICA

- Volonterski klub Telekoma pridružio se Centru

za zaštitu i proučavanje ptica u redovnom cenzusu, odnosno

prebrojavanju kudravog pelikana na Skadarskom jezeru.

Ova aktivnost dio je projekta „Pelikansko selo: život na raftu“,

koju je Telekompodržao kroz program „Za svako dobro“ i kroz

koju je u rezervatu Pančeva oka na Skadarskom jezeru postav-

ljen novi splav za gniježđenje pelikana.

- Centar za zaštitu i proučavanje ptica organizovao je sa ornitolo-

zima iz Nacionalnih parkova i Prirodnjačkogmuzeja, uz pomoć

volontera Telekoma, cenzus (prebrojavanje) pelikana na neko-

liko lokacija u Crnoj Gori na kojima ova vrsta boravi – na Ska-

darskom jezeru, Ulcinjskoj solani i Šaskom jezeru. Ove godine u

jednomdanu utvrdili smo ukupan broj pelikana u našoj zemlji –

evidentirane su 243 jedinke, od čega 62 mlade. Ipak, broj mladih

još nije konačan jer nije završena sezona gniježđenja. Populacija

ove vrste iz godine u godinu se uspješno oporavlja zahvaljujući

zajedničkom radu nekoliko organizacija i institucija kao i donaci-

jama donatora i građana - saopštili su iz CZIP-a.

Na postojećim splavovima su postavljene kamere koje snimaju

aktivnosti pelikana u realnom vremenu, a CZIP će najzanimljivija

dešavanja u „pelikanskom selu“ promovisati kroz kratke video

sadržaje preko društvenihmreža.

N. K.

PODGORICA

–Ukolikobi se

nadležni osnovni sudzaopšti-

nuBudvapremjestio izKoto-

rauCetinje, tobi otežaloza-

štituinteresa ipravagrađana

te izložilograđane i advokate

neracionalnimineekonomič-

nimsudskimpostupcima,

smatrajuizAdvokatskeko-

moreCrneGore.

Aktuelnimzakonom, za terito-

riju opštine Budva je nadležan

Osnovni sud u Kotoru, dok je

članom 3 Nacrta zakona o iz-

mjenama i dopunamaZakona o

sudovima predviđena promje-

na mjesne nadležnosti, tako da

bi za opštinu Budva ubuduće

bionadležanOsnovni suduCe-

tinju, čemu su se usprotivili iz

Advokatskekomore.

- Advokatska komora podržava

stav kolega iz opštinaTivat, Ko-

tor i Budva. Očekujemo da će

predlagač uvažiti stavove advo-

kata i uzeti ih kao imperativ u

zaštiti interesa građana - piše u

regovanjuKomore.

Dabigrađanipostalikolateralna

štetauslučajudaseovaizmjena

usvoji, smatra 94 advokata iz tri

opštinenaprimorju.Njihovstav

je da ne postoji nijedan validan

argument da senadležni osnov-

nisudzaopštinuBudvapremje-

sti izKotorauCetinje.

Umjestotoga,predložilisudase

racionalizacija ostvari tako što

će se osnovni sudovi izCetinja i

Danilovgrada pripojiti onom u

Podgorici. Premještanju nad-

ležnosti usprotivio se i pred-

sjendik opštine Budva Marko

Carević.

K.J.

PODGORICA

-UrednikPor-

talaStandardSamirRasto-

deruhapšenjeučetvrtaku

Srbiji, nedalekoodKraljeva,

tokomobavljanjaradnogza-

datka, nakončegasugasluž-

benici srbijanskepolicije i

agentiBIA-emaltretiralipu-

nihšest sati, isljeđivali i ski-

dalidogolekože, saopštilo je

uredništvoportalaStandard.

Pušten je uveče, nakon što je

uredništvoportalacrnogorskoj

policiji prijavilo da je nestao,

odnosno da je bio na radnom

zadatku u Srbiji i da se satima

ne javljana telefon.

ŠOK

Rastoder je šokiran svim što

mu sedogodilo i, kakokaže, još

jeunevjericidauslobodnojdr-

žavi, kakvomse predstavlja Sr-

bija, pripadnici bezbjednosnih

službi mogu da se ophode tako

brutalnoibahatoitopremano-

vinaruna radnomzadatku.

- Slučaj sam prijavio crnogor-

skoj policiji i očekujem da će

adekvatnoreagovati,aliiostale

nadležne institucije. To štomi

se dogodilomora se rasvijetliti

do kraja, kako ovo što se meni

dogodilovišenebidoživioniko

– izjavio je juče za PobjeduRa-

stoder.

On priča da je primijetio da ga

prate policijska vozila, ali da

munijebilo jasnoočemusera-

di.

- Okružilo me pet policijskih

vozila. Pretresali sume kao da

sam najveći kriminalac. Odu-

zelisumitelefon.Nijesumida-

li da se javim. Skinuli sume do

gole kože... Osjećaj je najblaže

neprijatan. Nijesam se plašio

jer sam znao da nijesam ništa

skrivio i daćemorati damepu-

šte– ističeRastoder.

Uvjerenje,kaže,dacrnogorske

bezbjednosne službe na takav

načinnebi postupilepremabi-

lokojemnovinarukoji kroči na

teritorijunašedržave.

Uredništvo Portala Standard

saopštilo je juče da su sve rad-

njekoje susprovedenenadRa-

stoderom i njegovim saputni-

kom izvedene na nezakonit

način, o čemu, kako navode,

svjedočiičinjenicadajepušten

izpolicijebezobjašnjenjazašto

je zadržavan i bez kopije zapi-

snikaosaslušanju.

IstičudajeRastoderbionarad-

nom zadatku i proputovanju

kroz Kraljevo. Zaustavljen je

oko14.30sati,kadagajepolicija

opkolila sapetoro automobila i

u nalik na filmsku akciju izvu-

kla iz vozila njega i vozača jed-

ne taksi firme, koju je angažo-

vaoportal.

HAPŠENJE

Rastoder je granicu prešao u

jutarnjim satima, na prijelazu

Dračenovac i prekoNovog Pa-

zara, Raške, Kopaonika, stigao

do Kruševca. Kako dodaju, to-

kom putovanja primijetio je

više nepoznatih vozila, koja su

ga konstantno pratila i kretala

se ispred i iza automobilauko-

jemsusenalazili on i vozač.

Ukonsultaciji sa glavnomi od-

govornom urednicom Jasmi-

nomMuminović, odlučio je da

odustaneodzadatkaidasevra-

ti u Crnu Goru. Nepoznata

pratnja, međutim, napravila je

obručnaputu izmeđuKrušev-

ca i Kraljeva, gdje se u jednom

trenutku pojavila saobraćajna

patrola i zaustavilavozilo.

- U momentu zaustavljanja,

poreddva vozila sapolicijskim

oznakama, taksi auto u kojem

subiliRastoderivozačopkolila

su još tri automobilauzupalje-

ne rotacije. Tada su imnaredili

daizađuizvozila,staverukena

haubu i rašire noge, kako bi ih

pretresali. Sve se to odigravalo

naočigled brojnih prolaznika,

odkojihsunekiisnimalineuo-

bičajenu akciju - saopštili su iz

Standarda.

Poslijepolasatadržanjarašire-

nih ruku, nogu i detaljnog pre-

tresa vozila, Rastoder i vozač

suprivedeniuzgradupolicijeu

Kraljevu,aautoodveženouga-

ražu iste zgrade. Kako dodaju,

uprkos upornom insistiranju

damu se objasni povod takvog

postupanja, Rastoder nijemo-

gao dobiti odgovor od brojnih

policajaca i inspektora, koji su

ih„opservirali“.

-Nakonulaskauprostorijepo-

licije slijedi nastavak torture,

koja je trajalavišeodpet sati.U

nekoliko kancelarija i na više

spratovamijenjalisuseinspek-

tori kriminalističke policije i

agentiBIA-e,kojisukrozrazna

pitanja pokušavali da iznude

odgovore Rastodera, od povo-

dadolaskauSrbijudostavovao

trenutnoj političkoj situaciji u

toj susjednoj državi – istaklo je

uredništvoovogportala.

Interesovalisuse,kakododaju,

za rutu kretanja Rstodera, sta-

janja, fotografisanja, komuni-

kacijeipoznanstavauSrbiji,na

Kosovu i uCrnojGori.

- Ajmo! Ja ću da ti kažem za-

što si ovde, ali ti ćeš pre toga

skoncentrisano i iskreno da

kažeš gde si bio, šta si radio i

zašto si u Srbiji - tako je poče-

lovišesatno ispitivanječetvo-

rice agenata BIA-e u posljed-

njoj u nizu kancelarija, kroz

kojejeRastoderprošao,saop-

štili su iz Standarda.

Ujednoj odkancelarija gdje su

Rastoderaisljeđivaliinspektori

kriminalističke policije, kako

ističu, natjerali su ga da izuje

cipele,provjeravalimuđonove,

aondatražiliidasvučesvugar-

derobu,kojusudetaljnoispipa-

li sve do šavova. Rastoder je

detaljno opisao rutu puta, ra-

zlogeputovanja,načinangažo-

vanja taksiste.

- Nemoj da nam vređaš inteli-

genciju, nego lepo ajmo pono-

vo - rekao jedrugi agentBIA-e.

Rastoder je ponovio istu priču

više puta, do detalja gdje je od-

lazio u toalet. Agente BIA-e je

interesovalo zašto je izabrao

baš tu rutu, da li je imao komu-

nikaciju sa bilokimuSrbiji i da

li znabilokogau toj državi.

Nakon što su ga pitali „ko je

ukucavao rute u navigaciji“ i

odgovoraRastodera„dajeonto

radio“, agenti su postavili pita-

nje – da li je ukucavao koordi-

nate, na šta su dobili negativan

odgovor.

-Akomisadapregledamonavi-

gacijuiutvrdimodasilagao,šta

će sedesiti -pitao jeagent.

Na to jeRastoder odgovorio da

mu nije poznato da se na navi-

gaciji mogu ukucavati koordi-

nate i da nema pojma o čemu

pričaju, ada akogauhvateu la-

ži, svako samo radi svoj posao.

Zatim su se raspitivali da li je

nešto snimao ili slikao tokom

proputovanja kroz Srbiju. Na-

tjerali su ga da ga otključamo-

bilni telefon i ponijeli ga u dru-

guprostoriju.

Uslijedilaje,kakododaju,serija

PODGORICA

-PlaninuSinja-

jevinujeneophodnoproglasi-

ti zaštićenimpodručjem, jer je

tonajboljinačindase iskori-

stenjeni ekonomski, prijesve-

gapoljoprivredni i turistički

potencijali, ali i zaštitebrojne

biljne i životinjskevrsteod

kojihsunekeendemske ili se

nalazena listiugroženihi za-

štićenih- saopšteno jena

okruglomstolukoji suorgani-

zovaleNVO„Natura“ i

„Ozon“uKolašinu.

Kako su saopštili, od državnih

institucija odazvala se jedino

Agencija za zaštitu prirode i ži-

votne sredine.

Direktor Agencije Nikola Me-

denica naveo je da procjena uti-

caja na životnu sredinu u sluča-

ju postavljanja poligona na

Sinjajevini nije rađena.

-ShodnoZakonuoprocjeniuti-

caja na životnu sredinu, odred-

bepomenutogzakona senepri-

m j e n j u j u n a p r o j e k t e

namijenjene odbrani, što prak-

tično znači da se za predmetni

projekat ne sprovodi postupak

procjene uticaja na životnu sre-

dinu- istakao jeon.

PredsjednikMjesne zajednice

LipovoMiloradBulatovićkazao

je da će njihov kraj morati da se

iseliukolikosenaSinjajevinius-

postavi vojni poligon, jer će

ostatibezčistevodeiživotćeim

postati nemoguć. On je istakao

da nemaju ništa protiv vojske i

države, ali da je nespojiva vojna

baza saparkomprirode.

Sekretar za zaštitu životne sre-

dineopštineKolašinMileGlavi-

čaninkazao jedabiuspostavlja-

njem vojnog poligona na

Sinjajevinimoglibitidovedeniu

pitanje strateški pravci razvoja

togresursa.

Potpredsjednik opštineKolašin

Danilo Medenica kazao je da

opština nije apriori ni za, a ni

protivvojnogpoligonanaSinja-

jevini, ali je istakao da nijesu

potpisali bilo kakvu saglasnost

za takvavprojekat.

N.K.

Akcija Telekoma i CZIP-a

NaSkadarskom

jezeru243pelikana

Novi splavzagniježđenjepelikana

Advokatska komora podržala kolege

Okrugli sto nevladinih organizacija Natura i Ozon

ZaBudvudaostane

nadležansuduKotoru

Sinjajevinuproglasiti

zaštićenimpodručjem

SKANDAL:

Srpska policija i agenti BIAmaltretirali urednika Port

Rastoderabez

uhapsili, satim

iživljavali se, p

Uredništvo Standarda je navelo da se uprkos

svim činjenicama na portalu IN4S pojavila

informacija da je Rastoder uhapšen jer je

navodno nosio 1.500 eura Saši Sinđeliću,

svjedoku saradniku u postupku za pokušaj

terorizma na dan izbora 2016. godine, što je,

istakli su, notorna neistina.

- Rastoder je kod sebe imao svega 500

eura za putne troškove, što je konstatovala

i policija u Srbiji. Iako je taj portal dobio

lične podatke o Rastoderu, vozaču i vozilu,

što ukazuje da su izvor informacije službe

bezbjednosti Srbije, ipak sve ostale infor-

macije navedene u spornom tekstu su

čista montaža, kako bi te službe u javnosti

pokušale da opravdaju način nezakonitog

postupanja prema Rastoderu. U prilog tome

ide i činjenica da niko od brojnih inspektora

i agenata tokom ispitivanja nijednomnije

pomenuo ime Saše Sinđelića - rekli su oni.

PokušajmontažeportalaIN4S

Demokratski front oglasio se sinoć skandaloznim saop-

štenjemu kojem su pozdravili privođenje novinara i ured-

nika Portala Standard Samira Rastodera i čestitali srpskoj

policiji. Oni su optužili Rastodera da je dio „agenture ANB“,

te da je trebalo da izvede diverzantsku akciju na teritoriji

Srbije po nalogu Milivoja Katnića.

U saopštenju su iznijeli niz optužbi, ocjena, kvali ikacija

kako na račun Rastodera, tako i na račin Katnića, koje

Pobjeda neće prenijeti.

DFpozdravioakcijusrpskih

bezbjednosnihslužbi

Samir Rastoder kazao je Pobjedi da će

zbog laži objavljenih na Portalu IN4S

satisfakciju tražiti na sudu.

- To je čista laž. Pretpostavljamda su

i podatke dostavili iz BIE, jer su

htjeli da saniraju štetu koju

su napravili... Svakakao ću

za takvu grubu laž zatražiti

satisfakciju na sudu. Skan-

dalozno je da me niko iz

tog portala nije nazvao

da provjeri informaciju

koja im je dostavljena...

Toliko o novinarstvu –

rekao je Rastoder.

IN4Sćenasudu

objasniti laži

SamirRastoder