Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

Ekonomija

PODGORICA

–Vlada jeda-

la saglasnost dakompaniji

Veleteks ustupi poslovni

prostoruPodgorici površi-

ne 144kvadrata zadevet sta-

novauDanilovgradu, uku-

pnepovršine 531 kvadrat.

U informaciji koju je Vlada

usvojila u četvrtak se navodi

da je procijenjena vrijednost

poslovnog prostora koji ustu-

pajuVeleteksu450hiljada eu-

ra, a devet stanova u Dani-

lovgradu koje preuzima 459

hiljada eura. U dokumentu se

navodi da se izvršni direktor

Veleteksa Miloš Golubović

odrekaopotraživanjarazlikeu

cijeni.

Ova razmjena koju je inicirala

kompanija Veleteks je aktuel-

na već dvije godine. U prvoj

ponudi Veleteks je nudio 12

stanova u Danilovgradu za

ovaj prostor u Podgorici, ali je

nakon procjene vrijednosti

ustanovljenoda je razlikauci-

jeni 110 hiljada eura, pa je on-

da broj stanova smanjen na

devet.

Kvadrat poslovnog prostora u

Podgorici procijenjen je na

3.182 eura, a stana u Dani-

lovgraduod850do 900 eura.

Prije sačinjavanja prijedloga

ugovora, koji treba da potpišu

u imeVeleteksaGolubović, au

ime Uprave za imovinu Blažo

Šaranović, dobijena sumišlje-

njanadležnihinstitucijameđu

kojima iKomisijezastambena

pitanja.

- Komisija za stambena pita-

nja cijeni svrsishodnim raz-

mjenu nepokretnosti uz ocje-

nu da se na ovaj način reguliše

stambena problematika u jav-

nomsektoru, pri tomne navo-

deći da li sustambene jedinice

neophodne u opštini Dani-

lovgrad - ističe se u dokumen-

tu.

M.P.M.

HERCEGNOVI

-Rješavanje

statusaOpštebolniceMelji-

ne i redovno izmirenjeplata

zaposlenima, osnovni suza-

htjevi koji suupućeni sa ju-

čerašnjegpolusatnogprote-

staSindikata radnika te

ustanove.

Zaposleni su se nakon sedam

dana pauze ponovo okupili

ispred kapije bolnice kako bi

još jednomnadležnimauputi-

li apel da je neophodno hitno

naći rješenje za opstanak bol-

nice.

Predsjednica Sindikata Slavi-

ca Drobnjak kaže da su dopis

premijeruDuškuMarkoviću i

ministru zdravlja dr Kenanu

Hrapoviću uputili u ponede-

ljak, 27.maja i odnjih suzatra-

žili pomoć. Zatražili su i sasta-

nak sa premijerom. Odgovor

će, kaže Drobnjak, čekati do

srijede, 5. juna, a ukoliko ga ne

dobiju radikalizovaće prote-

ste. Ona ističe da se situacija u

Bolnici stabilizovala nakon

deblokade računa, jer suupla-

ćenedvijeplateiobezbijeđene

zalihe ljekova i medicinskog

materijala. Kaže da je prošle

sedmice jedan ljekar interni-

sta napustio bolnicu, ali da su

se za taj odlazak pripremili.

Dosadaje500Novljanapotpi-

salo peticiju da se riješi status

bolnice.

Ž.K.

PODGORICA

–Građani ćeodda-

nasmoći da izaberuosnovni, pla-

vi, crveni ili zeleni tarifnimodel

snabdijevanja električnomener-

gijom, koje imjeponudilaElek-

troprivreda. Oddanas i Vlada

ukidanaknadu 1 zaobnovljive

izvore.

Osnovnimodelpredviđenjezakup-

ce koji na osnovu sopstvene potroš-

nje procijene da im ne odgovaraju

uslovi nova tri tarifnamodela. Uko-

likone izaberuneki drugi, računi će

se obračunavati po osnovnom.

Plavi model omogućava potrošnju

150kilovat sati uvišoj tarifi i još toli-

ko u nižoj, po cijeni dva odsto nižoj

odprethodne. Svaki potrošeni kWh

preko navedene količine obračuna-

vaće se ponovoj cijeni.

Crvenimodelnudijedinstvenucije-

nu energije 24 sata svakog dana u

sedmici, dok zeleni podrazumijeva

potrošnju energije isključivo iz ob-

novljivih izvora, uz dodatnih 0,2

centa po kWh. Kupci će moći jed-

nom u toku kalendarske godine da

izaberu tarifnimodel.

N.K.

Monstat

Izvozmanji

uvoz veći

PODGORICA

- Ukupna spolj-

notrgovinska robna razmjena

Crne Gore u prva četiri mjeseca,

prema preliminarnimpodacima

Monstata, iznosila je 890,4mili-

ona eura, što je 4,5 odsto više

u odnosu na isti period prošle

godine. Izvezena roba vrijedna

je 125,2 miliona eura, 3,3 odsto

manje nego lani u istomperi-

odu, dok je uvoz bio veći 5,8

odsto i iznosio je 765,1 milion.

Pokrivenost uvoza izvozom

iznosila je 16,4 odsto i manja je

nego lani. U strukturi izvoza

najviše su zastupljeni alumini-

jum (21,7 miliona eura) i gvožđe

i čelik (7,9miliona), a u uvozu

mašine i transportni uređaji

(185,3 miliona).

N.K.

PODGORICA

- Junajtedgrupa, uokviru

kojeposlujeTelemah, postigla jedogovor o

kupovini Tele2Hrvatska za 220miliona eu-

ra. Očekuje seda će transakcija, koja jeu

procesuodobrenja regulatora, biti okonča-

naprijekraja 2019. godine.

Ovo je prva transakcija od marta 2019. godine,

kada je okončana akvizicija kojom je BC Par-

tners, međunarodna investiciona kompanija,

postalavećinski vlasnikJunajtedgrupe.Ujedno

jeovobila i jednaodnajvećihtransakcijau jugo-

istočnojEvropiikada.AkvizicijaTele2ćeubrza-

ti rast Junajted grupe i učvrstiti njenu poziciju

kao lidera u industriji ukojoj posluje u regionu.

Ponuda iz Elektroprivrede

Građani od danas

biraju tarifnemodele

Akvizicije

Junajted grupa kupuje

Tele2 Hrvatska

vnih interesa za prošlu godinu

ra

- Gotovo da nema nijednog se-

gmenta radnog prava, pa i šire,

adazaposleni, državni službe-

nici i namještenici, bez razlike

povrstiposlaiovlašćenja,nije-

sutvrdili dasuuskraćeni - stoji

u izvještaju za 2018. godinu i

ističe da se ta problematika

mora prvenstveno rješavati u

državnimorganima.

M.Lk

.

Elektronska

evidencija

Ono što je novina u odnosu

na prethodne godine jeste

da je uspostavljen sistem

elektronske evidencije. Po-

daci semogu pretraživati po

imenima stranaka i učesnici-

ma u postupcima, što, kako

navode, isključuje moguć-

nost zloupotrebe vođenja

duplihpostupaka.

Vlada prihvatila ponudu za razmjenu nepokretnosti

Veleteksmijenjadevet

stanova zaposlovni prostor

nje

Vlada je dobila rok od šest

mjeseci da podnosiocima žal-

be isplati ukupno 678 hiljada

eura na ime pravičnog zado-

voljenja zbog povrede prava

na pravično suđenje zbog ne-

izvršenja presude iz 2006, ko-

jom je trebalo da dobiju 77 za-

ostalih zarada. Privredni sud

je obavezan da obavještava

Ustavni o svakoj relevantnoj

činjenici uvezi stečaja Idado-

stavi podatke o iznosima koji

su pojedinačno isplaćeni sva-

kom radniku. Ova odluka, u

kojoj je sudija izvjestilac bio

Hamdija Šarkinović, usvojena

je većinomglasova.

PredsjednikNVO,,RadojeDa-

kić“ Milan Vukčević je prije

dvije nedjelje uputio pismo

premijeru i predsjednicima

Vrhovnog iApelacionogsuda i

Sudskog savjeta i predložio da

se svih 11 postupaka po ustav-

nim žalbama spoje, budući da

je suduStrazburu već ustano-

vio sudskupraksu.

-Davne1997.godine,otkadda-

tira dug za zarade, na platnom

spisku je bilo 1.732 osobe. Na

današnji dan trećina je u regi-

strupreminulih, a 11 je izvršilo

samoubistvo – navodi se u pi-

smuuznapomenuda jeUstav-

nisudmoraodonijetiodlukuu

roku od 18 mjeseci. Za očeki-

vati je da ovaj rok bude izba-

čen iz Zakona oUstavnomsu-

du na osnovu inicijative

ustavnih sudija.

Vukčević je napomenuo da su

usavnežalbepodneseneza sa-

mo900radnika.Najavio je ida

će pred Vrhovnim sudom po-

krenuti tužburadi neopravda-

nog odugovlačenja sa zahtje-

vom za pravično zadovoljenje

nematerijalne štete od 3,46

miliona eura za 1.732 radnika.

M.Lk

.

Odbijena

predstavka

za 156

radnika

Predstavku koju je krajem

januara u ime 156 radnika

Dakića uputio advokat Bra-

nislavĆupićsuduStrazburu

je proglasio neprihvatlji-

vom, jer, kako se navodi u

odlucinakojunemajupravo

žalbe, nijesu iscrpljeni do-

maći pravni ljekovi, jer su

postupci jošutoku. Ćupić je,

kaoiadvokatskakancelarija

Prelević,podniopredstavku

zbog protoka perioda od 18

mjeseciukojemUstavnisud

nijeodlučioponjihovimžal-

bama.

Opšta bolnicaMeljine

Organizovan

polusatni protest

USD

1.11510

JPY 121.27000

GBP 0.88693

CHF

1.12140

AUD

1.61360

CAD

1.51150

Kursna lista

ZgradaVeleteksauDanilovgradu

Protest radnikabolnice