Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

Ekonomija

PODGORICA

–Povodom

59. rođendanaEkonomskog

fakultetaupriličena jepro-

mocija 25najboljih studena-

takoji sudobili nagrade.

KompanijaVoli trejd, kako

jenajavionjenpredsjednik

DraganBokan, ovimstu-

dentima ćeporednovčane

nagradeponuditi zaposle-

njeu trajanjuodpola godi-

ne, saplatomod 1.000eura.

Nagrađeni su Erna Babajić,

Ivana Gazivoda, Nemanja Po-

pović, Uroš Bošković, Milena

Perović, Jelena Jovović, Ta-

mara Perović, Slađana Maraš,

Nikolina Dabetić, Jelena Ma-

tović, Milan Raičević, Alek-

sandra Jovanović, AnđelaVla-

hović, Ivana Tošković, Nikola

Radanović, Nikola Vujičić, Je-

lena Veljković, Tamara Janke-

tić,MilicaMusić,AmarBučan,

Mirjana Perišić, Danilo Šlju-

kić, Aleksandar Bijelić, Nikola

Gojković, UrošĐurović.

Dekanprof. drNikolaMilović

kazao je da Ekonomski fakul-

tet zaCrnuGoruimaposebnu

vrijednost i značaj kao izvor

ideje slobode i jezgro crno-

gorske ekonomske misli sko-

rošest

decenija.On

jeporučio

da sve napore ulažu da tako i

ostane.

- Uvjereni smo da su jake ve-

ze poslovnog sektora i viso-

kog obrazovanja od vitalnog

značaja. Dokaz je i partner-

stvo sa jednomod najuspješ-

nijih domaćih kompanija,

Voli trejd koje će biti nastav-

ljeno - ocijenio jeMilović.

Bokan je studentima opisao

početak i razvoj svog privat-

nog biznisa u vremenu koje

nije bilo naklonjeno predu-

zetnicima, motivišući ih da

od prvog dana unapređuju

svoje vještine i radne navike.

UimenajboljihstudenataNi-

kola Radanović je zahvalio

Ekonomskomfakultetu zbog

njegovanja lijepe tradicije

nagrađivanjanajboljihstude-

nata,kaoipovezivanjaFakul-

teta sa privredom.

- Ta saradnja pozitivno utiče

na mogućnosti studenata da

se lakše zaposle nakon stica-

njadiplome-kazaojeoniVo-

liju zahvalio zbog prilike da

karijeru počnu u toj kompa-

niji uz izuzetne uslove.

M.P.M

.

PODGORICA

–Usporovi-

ma svi državni organi lani su

izgubili 10,3miliona eura

glavnogduga i 3,5miliona

eura za sudske troškove. Dr-

žava jeprošle godineplatila

po tomosnovu 16,1milion

eura, odčega se9,3miliona

euraodnosi na 2018. godinu,

apreostalona raniji period.

- Prednjače sudovi, koji svojim

zaposlenimduguju2,7miliona

euraglavnogduga i 477hiljada

eura parničnih i troškova izvr-

šenja, slijediUpravapolicije sa

1,8 miliona duga i 927 hiljada

troškova, MUP sa 1,5 miliona

euraglavnogdugai704,8hilja-

da eura troškova, stoji u izvje-

štaju Zaštitnika imovinsko

pravnih interesa Crne Gore za

prošlu godinu koji je Vlada

razmatrala na posljednjoj

sjednici.

Ministarstvo odbrane je plati-

lo 787,4hiljade duga i 411 hilja-

da eura troškova, dok je ZIKS

dugovao 208,4 hiljade eura, a

za parnične i troškove izvrše-

nja platio 71 hiljadu eura. Po

osnovu neosnovanog lišenja

slobodedržavajeu35predme-

ta platila 454,2hiljade eura.

U izvještaju se navodi da orga-

ni ne postupaju po pravosnaž-

nim i izvršnim presudama, pa

se prinudnomnaplatom enor-

mno uvećavaju troškovi po-

stupka, posebno kod tzv. spo-

rova male vrijednost u kojima

troškovi uveliko prevazilaze

visinu tužbenog zahtjeva. U

prilog tome govori podatak da

je Uprava za imovinu od 67

tužbi od kojih je većina na

iznos od 5,4 eura, dodatno pla-

ćala od 146 do 313 eura po

predmetu za troškove izvrše-

nja.

Ipak, primjetan je pomak kod

MUP-a i Ministarstva odbra-

ne, koji su započeli sa inicijati-

vom za mirno rješavanje rad-

nih sporova, stoji u izvještaju.

Lani su na taj način riješili 222

spora, a u 264 nije prihvaćeno

posredovanje. Pred Agenci-

jomzamirnorješavanjesporo-

va formirano je 315 predmeta

radi ostvarivanjaradnihprava.

PODGORICA

–Ministarka

ekonomijeDragicaSekulić

kazala je jučedaVladanepre-

govaraogradnjiHEnaMora-

či, niti se razmatra realizacija

togprojekta. Dodala jeda je

dokumentacija zaMoraču

stara i da senemožekoristiti,

ali danikone radi nanovoj.

Odgovarajući u parlamentu na

pitanje Branka Radulovića

(DF) saopštila da je u pripremi

tehničkadokumentacija zaHE

Komarnica i projektna za HE

Kruševo.

- Vlada je riješena da na ispra-

van način valorizuje hidroe-

nergetski potencijal, zbog čega

je neophodno sagledati sve

ograničavajuće faktore u vezi

HEnaMorači i provjeriti ispla-

tivost izgradnje i proizvodnje -

objasnila je Sekulić i dodala da

se u tomslučajumoraju uzeti u

obzir svi aspekti od manastira,

preko životne sredine, do troš-

kova izmještanja puteva, ek-

sproprijacije i izgradnje elekr-

toenergetskemreže.

- I u regionalnoj studiji za Za-

padnobalkanski investicioni

okvir, ocijenjeno je da je grad-

nja HE na Morači projekat sa

ozbiljnim ograničenjima, što

znači da ga je moguće realizo-

vati, ali uz visok nivo opreza i

sprovođenje niza mjera koje bi

otklonilemoguće uticaje na ži-

votnu sredinu - podsjetila je

ministarka.

Radulovićjepitaoioeksploata-

ciji rude crvenog boksita.

- Od 2016, kad je proizvodnju

počeo konzorcijumOniko Var-

šava, Uniprom i Unipromme-

tal, eksploatisano je i izvezeno

dvamiliona tona rude– rekla je

Sekulić I dodala da je naplaće-

no ukupno 2,3 miliona eura

koncesije, s tim što se promje-

njividionaknadezaovugodinu

sada obračunava.

Odgovarajući na pitanje Slave-

naRadunovića (DF) koji jemo-

tiv Vlade da garantuje otkup

struje izmalihHE i vjetroelek-

trana po astronomskim cijena-

ma,kadazatonemanipravnog,

ni ekonomskog opravdanja,

ministarka je ocijenila da te

konstatacije nijesu tačne.

-Parlamentje2006.ratifikovao

sporazum o pristupanju Ener-

getskoj zajednici i obavezao se

da će primjenjivati direktivu

kojapropisujeobavezudaCrna

Gora proizvodi 33 odsto ener-

gije iz obnovljivih izvora – re-

kla jeSekulić i dodalada jeoba-

veza za Srbija 27, Sjevernu

Makedoniju 28, Albaniju 38 i

BiH40odsto.

M.P.M.

PODGORICA

–Trimjeseca

nakon što jenaplenarnoj

sjedniciUstavnog sudaodbi-

jenprijedlog sudije izvjesti-

ocaMiodraga Iličkovićada

seusvoji ustavna žalba če-

tvorice radnikabivše fabri-

keRadojeDakić radi neizvr-

šenjapravosnažnihpresuda

Osnovnog suda iz 2006,

Ustavni sud jeusvojiožalbu

njih339po istomosnovu.

Vlada ćemorati daplati po

dvijehiljade eura svakom

podnosiocužalbe, dok je

Privrednomsudunaloženo

da iz sredstavadobijenihu

stečaju svakomodnjihobez-

bijedi najveći stepennami-

renja.

Iako su zadovoljni što je utvr-

đenapovredapravaradnika,iz

advokatske kancelarije Prele-

vić naglašavaju da su ustav-

nom žalbom tražili da se Vla-

da, kao većinski vlasnik

fabrike, obavežeda iz sopstve-

nih sredstava isplati iznos

utvrđenpresudom.Navodeda

je odluka nejasna i da liči na

pokušaj kompromisa kojim je

Vlada zaštićena od isplate po-

traživanja.

-Upogleduisplateglavnihpo-

traživanja i kamata, Ustavni

sud se ,,dosjetio“ da umjesto

Vlade obaveže Privredni sud,

što je inače suvišno, jer je ste-

čaj u toku. Naređeno je Pri-

vrednom sudu da obavještava

Ustavni sud o namirenju rad-

nika i predviđeno da će se u

slučaju da se radnici ne nami-

re, ponovo otvoriti postupak

poustavnoj žalbi!?Unastavku

očekujemo ažurnije postupa-

nje sudovapožalbama i prigo-

vorima - kazali su Pobjedi iz

ove kancelarije.

IzUstavnog sudanavodeda se

ovakomodlukomide upravcu

rješavanja problema koji bivši

radnici Dakića bezuspješno

pokušavajudariješe13godina.

Objašnjavaju da u ovom tre-

nutku ne postoji druga mo-

gućnost, imajući u vidu da je

fabrika u stečaju od decembra

2016, teda se i uokviru togpo-

stupka sprovode aktivnosti za

namirenje potraživanja. Tvr-

de da će pratiti ovaj postupak i

da će, ako neko od radnika ne

uspijedasenamiri, samoinici-

jativno sprovesti aktivnosti

koje će dovesti do potpunog

namirenja.

- Nema razloga da i ostale

ustavne žalbe, sa istim prav-

nimosnovomokojima tektre-

badaseodlučuje,nebudurije-

šene u korist radnika - rekli su

Pobjedi izUstavnog suda.

PODGORICA

-Uokviru

projekta 100najvećihuCr-

noj Gori,HGBudvanska ri-

vijera jeosvojilaprvomjesto

udjelatnosti hotelijerstva.

Prošla godina u ovoj grupi

ostaće upamćena kao godina

sa 490.000 noćenja, što je po-

većanjeza triodsto, kao iosam

odsto gostiju više, od čega su

96 procenata inostrani. Isti

trend imali su i finansijski pa-

rametrisaukupnimprihodom

od 22,1 milion eura, poveća-

njem prihoda od aranžmana

za šest odsto od vanpansiona

za deset odsto i profitom 2,6

miliona eura. Kompanija je

nastavilaulaganjeuinoviranje

i adaptaciju hotelske ponude,

te implementiranje integrisa-

nog sistema upravljanja i sa

iznosomodprekodvamiliona

eura premašila ulaganja od 45

miliona eurauproteklihdeset

godina. Za petmjeseci ove go-

dine Budvanska rivijera bilje-

ži povećanje prometa za pet

odsto.

N.K.

Ekonomski fakultet obilježio 59 godina od osnivanja

Najboljimstudentimanagrada imogućnost

zaposlenjauVolijusaplatomod 1.000eura

Ministarka ekonomije odgovarala na pitanja poslanika

Vladanepregovara

oHEnaMorači

Sekulić: Neznači daće

ugovor za Institut biti potpisan

Odgovarajući na pitanjeNebojšeMedojevića (DF) Sekulić je ka-

zala da je tenderskoj komisiji dostavljena jedna ponuda, od češ-

ko-crnogorskog konzorcijuma Philibert i Villa Oliva za Institut

,,SimoMilošević“, koja je ispunila uslove, ali nemora da znači da

ćeugovorbiti potpisan.

- Postojeelementi okojima semora razgovarati u tokupregova-

račkogprocesa-objasnilajeministarkaipodsjetiladajeovopeti

tender, adauslovi nijesubili umanjeni uodnosunaprethodne.

Medojević je pozvaoministarku da odbije tu ponudu zato što je

ugroziladražvnuimovinuiustvrdiodajenekovlasnikaVileOliva,

ŽarkaRakčevića, častionajmanje 100milionaeura.

U okviru projekta 100 najvećih u Crnoj Gori

Isplata

dividende

15. juna

Akcionarima Budvanske ri-

vijerepočeće 15. juna isplata

dividende u neto iznosu

14,59 centi po akciji preko

CKB-a. Pravo na isplatu divi-

dende imaju akcionari koji

su upisani u spisak kodCen-

tralnogklirinškogdepozitar-

nogdruštvado24. aprila.

,,Budvanska rivijera“

najbolji hotelijer

Vlada usvojila izvještaj o radu Zaštitnika imovinsko pr

Za radne

sporove 1

milionae

Dakićevcima utvrđena povreda prava na pravično suđ

Vladadaplati

678hiljadaeura

dokrajagodine

Nagrađeni studenti

Radnici RadojaDakića