Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

Politika

na posvećenost transatlantskom

savezu je na testu“, rekao je da

svaka kriza pomaže članica-

ma da shvate da je postojanje

NATO-a važnije od nesporazu-

ma i razlika u gledištima.

On smatra da prošla dešavanja

na Balkanu jasno pokazuju da je

Evropi potreban NATO.

BRIGE I PODRŠKA

Državni sekretar u Ministarstvu

odbrane Njemačke Tomas

Silberhorn rekao je da brzinu

napredovanja ka EU određuju

same države, a ne EK.

Jasno je, kako je kazao, da treba

da postoji zajedničko evropsko

interesovanje da se jasno poka-

že šta znači evropski koncept

partnerstva.

- Brine me što je Zapadni Balkan

u prošlosti bio i ostao u nekoj

mjeri na meti interesa drugih -

rekao je Silberhorn.

On je kazao da postoji uzdr-

žanost u nekim članicama EU

o pitanju proširenja, ali da je

poslata jaka poruka sa izbora za

EP, jer je zabilježen rast učešća

građana, posebno omladine.

- Zapadni Balkan će imati jaku

podršku njemačke vlade. Posto-

je jake poruke u izvještajima

o napretku država, poručio je

Silberhorn.

Igor Lukšić, bivši premijer i

direktor PricewaterhouseCo-

opers (PwC) za Jugoistočnu

Evropu, kazao je da su ga, kad

je Crna Gora otvorila pristupne

pregovore, često pitali kada će

postati članica EU.

- Odgovorio sam - realno gleda-

mo 2020. ili 2021. godine. Izgle-

da da, sudeći prema izvještaju

EK, ima dosta toga još da uradi-

mo - rekao je Lukšić.

Izvršni potpredsjednik Atlant-

skog saveza Dejmon Vilson

kazao je da je ostvareno dosta

praktičnih sporazuma između

Beograda i Prištine.

Kako je naveo, nema previše

opcija i puteva kojima se može

ići.

- SAD pokušavaju da djeluju

kao katalizator. Nije na SAD da

rješavaju to pitanje sa strane,

ali ćemo podržati dijalog. Mora

da postoji istorijsko pomirenje

među njima. SAD ne žele zamje-

nu teritorija, ideja je da dva lide-

ra sami riješe to pitanje - kazao

je Vilson.

Govoreći o uticaju Kine i Rusije,

Vilson je kazao da su SAD vrlo

fokusirane na temu konkurenci-

je moći.

Predsjednik Atlantskog savjeta

Savo Kentera ocijenio je da je

NATO utabao put ka EUmno-

gimdržavama članicama. Crnu

Goru, kako je poručio, niko neće

i ne može uplašiti, niti skrenuti

sa njenog puta ka društvu najra-

zvijenijih demokratija svijeta.

JovanaĐURIŠIĆ

nećemo

tranama

Predsjednik Slovenije, Borut Pahor, ocijenio je da proces proši-

renja neće biti glavna tema u agendi nove Evropske komisije.

- Na osnovu iskustva kao člana EP, mogu reći da, nažalost,

proširenje neće biti na vrhu agende naredne EK. Ta tema mora

makar biti na dnu agende - kazao je Pahor. Prvi uslov je, rekao

je on, da svakoj članici EUmora biti jasno da je proširenje Unije

na Zapadni Balkan u stvari geopolitičko pitanje, koje je kom-

pleksno.

- Proces zbog toga treba da se nastavi. Za svaku zemlju regio-

na, ali i za Brisel bi bilo dobro da se region posmatra kao cjelina

- naveo je Pahor.

On smatra da je to jedini mogući put.

- Ukoliko zemlje u regionu pokušaju snažnompolitičkom

voljomda rješavaju probleme onda bi šansa postojala kroz

pet, deset ili 15 godina da ima evropsku perspektivu Zapadnog

Balkana u konačnom - rekao je Pahor.

Pahor:Proširenjenećebiti

glavnatemanoveEK

PODGORICA

-Nepunadva

mjesecanakon što jepotpisan

„Sporazumobudućnosti“po-

stao jemrtvo slovonapapiru

jer gau svojimplatformama i

deklaracijamavišene spomi-

njupartije i političke grupaci-

jekoje sugapotpisale.

Tako jeDemokratskaCrnaGo-

ra Alekse Bečića na svomKon-

gresu usvojila novi program i

političku deklaraciju u kojoj

nema ni riječi o „Sporazumu o

budućnosti“ iako još uvijek na

dokumentustojepotpisiosmo-

rice njihovih poslanika. Upoli-

tičkojdeklaracijikojajeusvoje-

na na Kongresu u četiri tačke

nema riječi o potpisanom do-

kumentu.

U govoru na Kongresu reiza-

brani predsjednik te stranke

Aleksa Bečić je o sporazumu

govoriouprošlomvremenu.

On je kazao da ,,nakon prodaje

KotoraDPS-u i rušenja ‘Spora-

zuma o budućnosti’, pravdanja

prethodnihpostupanjaodstra-

ne nekih drugih subjekata koji

takođe vrlo često centriraju

loptu Đukanoviću, nema dile-

medaprvoiosnovnopitanjena

koje treba da damo odgovor je-

ste ko je opozicija u Crnoj Gori

i ko radi za građane, a ko za

DPS“.

- Da vidimo ko su oni koji istin-

ski žele da pobijedeDPS i dođu

navlast,kosuonikojineželeda

dođunavlast, već imvišeodgo-

vara uloga opozicije i ko je laž-

na opozicija koja seuvijekpod-

meće kao kukavičje jaje

opozicionimbiračima - podvu-

kao jeBečić.

Lider Demokrata je kazao da

,,opoziciono destilovanje”, od-

nosno pročišćavanje redova,

tek slijedi i najavio formiranje

novog bloka.

- Crnoj Gori je potreban pravi,

istinski, iskreni, građanski,

emancipatorski, patriotski, či-

sti anti-DPS blok, koji će biti

najozbiljnija alternativa vlasti

ikada, ali i garant pobjede, po-

mirenja, stabilnosti, potpunog

poštovanja svih preuzetih me-

đunarodnih obaveza, ulaska u

EUi ekonomskogoporavkana-

še otadžbine - rekao je Bečić

čimejenapraviootklonodSpo-

razumakoji predviđazajednič-

kodjelovanje cijele opozicije.

Poput Bečićeve stranke, otklon

od Sporazuma napravio je i sa-

vez „Da svako ima“ koji čine

Socijalistička narodna partija,

UjedinjenaCrnaGora, Radnič-

ka partija i nezavisni poslanici.

Taj savez je u Nikšiću usvojio

Platformu o zajedničkom dje-

lovanju u narednih šest mjese-

ci, u kojoj takođe nema ni riječi

o „Sporazumuo budućnosti“.

Njom je predviđeno da do 13.

jula bude obavljen prvi krug

razgovora sa uglednim poje-

dincima i građanskimaktivisti-

ma kako bi se ponudila i ostva-

rila saradnja u konkretnim

oblastima, poput socijalno-

ekonomske politike na nivou

savjetodavne komunikacije, ali

i do konkretnog uključivanja u

rad saveza „Da svako ima“.

U Platformi je navedeno da se

zvanično povedu razgovori sa

pojedinimvanparlamentarnim

političkimsubjektima,udruže-

njima građana i lokalnim gra-

đanskimgrupamakakobi imse

ponudilo uključivanje u taj sa-

vez, uz obavezu prihvatanja i

poštovanja proklamovanih na-

čela upisanih u Sporazumu o

političkoj saradnji.

- Konstituenti će pojačati za-

jedničku međunarodnu aktiv-

nost s namjerom da na adresa-

ma političkih partnera i

programskih srodnih saveza u

regionu i Evropi na najbolji na-

čin predstave svoje namjere i

političke ambicije - navedeno

je uplatformi.

N.ZEČEVIĆ

KOTOR

- Predsjednica

SkupštineopštineKotor

DragicaPerović, povodom

saopštenjapredsjednika sin-

dikalneorganizacijeSlužbe

zaštite i spašavanja (SZIS)

Kotor, JosipaMarkovića, u

kojemse izmeđuostalog tra-

ži održavanje skupštinskog

zasijedanjakakobi seusvo-

jiobudžet i počelo sa ispla-

tomzarada zaposlenimu

ovoj opštinskoj službi, obra-

tila seOdjeljenjubezbjedno-

stiKotor.

Perović se, kako je saopštila,

obratila policiji jer se osjeća

ugroženo „zbog sinhronizova-

nog političkog pritiska“ koji je

prepoznalaupomenutomdopi-

su i „u aktivnostima odbornika

DPS Željka Avramovića, Željka

Aprcovića i Jova Suđića“.

U dopisu koji je uputila pred-

sjedniku sindikalne organiza-

cije SZIS Josipu Markoviću,

Perović je konstatovala da do-

pis koji joj je Marković uputio

nije nimalo bezazlen i naivan i

da je ona pogrešna adresa.

- Prava adresa su oni politički

subjekti koji su vas, indirektno

ili direktno, instruisali da mi se

naredbodavno, sa velikom do-

zomprijetnji, obratite, a koji su

igrajući se skupštine nezakoni-

to razriješili predsjednika op-

štine, sa svim negativnim po-

sljedicama i na taj način doveli

vas i vaše kolege, i sve nas, u

nezavidnusituaciju,kažePero-

vić.

Ona je saopštila da se zbog ne-

skrivene prijetnje u Markovi-

ćevom pismu obratila nadlež-

n im organ ima i da n i j e

isključeno ni da će pokrenuti

postupak pred nadležnim su-

dom.

Ona je ocijenila da jeMarković

imaonajboljenamjere,umjesto

ispolitizovanih,mogaoda joj se

obrati jednostavnim dolaskom

u njen kabinet, jer, kako kaže,

stranke prima u toku cijelog

radnog vremena i bez poseb-

nog zakazivanja.

Sindikat Službe zaštite i spaša-

vanjaKotor predsjednici lokal-

nog parlamenta Dragici Pero-

vić uputio je dopis u kojem

zahtijevaju hitno zasijedanje

Skupštine i prevazilaženje teš-

ke finansijske situacije zbog

koje su, kakonavode, trećimje-

sec bez plate. Opštinske službe

su posljednju platu primile još

28.marta.

- Danas dobijamo opomene od

banakajernemamomogućnost

da servisiramo rate za kredite i

normalno i navrijemeplaćamo

režijske troškove. Ovakavpriti-

sak više ne možemo da podno-

simo i da budemo istovremeno

spremni da se u svaku uru oda-

zovemo složenim poslovima i

radnim zadacima. Zbog toga

Vas upozoravamo da prekinete

agoniju zaposlenih u našoj

Službi i cjelokupnoj opštini, da

sazovete sjednicu SO i učinite

sve kako bi se ova teška situaci-

ja prevazišla, naveli su kotorski

vatrogasci i predsjednici skup-

štine poručili da će, ukoliko to

ne učini, smatrati nju odgovor-

nomza sve posljedice kojemo-

guda uslijede.

Iv.K.

PODGORICA

- Predsjednik

Građanskog pokreta Ura

Dritan Abazović kazao je juče

da „u potpunosti razumije“

stav šefa Delegacije EU Aiva

Orava. Lider Ure je to kazao

komentarišući stav Orava da

niti razumije niti prihvata sta-

vove Alekse Bečića i Dritana

Abazovića povodombojkota

Odbora za reformu izbornog

zakonodavstva.

- Iako je on kazao da ne razu-

mije mene i kolegu Bečića, ja

njega u potpunosti razumijem.

Desetak mjeseci traje pokušaj

da se međunarodna zajednica

involvira u procese u Crnoj

Gori. Svima treba vremena

da razumiju, nekome treba

odmah, a nekome deset

mjeseci. Ako Orav misli da sa

snagama koje baštine antie-

vropske vrijednosti gradi neke

standarde, onda nemamo ništa

protiv, rekao je Abazović na

konferenciji za novinare.

Kako je kazao, stvar je jasna,

Crna Gora mora imati podršku

Zapada da bi ostvarili ono što

je evropska agenda.

R. P.

Dokument koji su potpisali svi opozicioni poslanici ne spominju čak ni stranke potpisnice

„Sporazumobudućnosti“

mrtvoslovonapapiru

Sajednogodsastanakapredstavnikapokreta ,,Oduprise”ilideraopozicije

Prema nezvaničnim ali pouzdanim saznanjima Pobjede, dio

opozicionih partija je o datumu novih protesta, koji su zakaza-

ni za subotu 1. jun, saznao iz medija.

- Dio opozicije nije konsultovan o terminu novih protesta. DF

niko nije konsultovao. Pretpostavljamda se dogovaraju samo sa

Urom i Demokratama - rekao je izvor Pobjede blizak vrhu DF-a.

Predstavnici bivše većine

u Kotoru, koju čine DF,

Demokrate, GP Ura i SNO,

su zahtjevom za vanredne

izbore u toj opštini takođe

odustali od jednog od

ključnih principa u Spo-

razumu po kojemnema

izbora na lokalnom ili

državnomnivou dok ne

bude izabrana tehnička

vlada.

- Potpisnici neće učestvo-

vati ni na jednim izborima,

lokalnim, državnim i

predsjedničkim, koji budu

zakazani prije ispunjenja

osnovnog zadatka vlade

građanskog jedinstva -

navodi se u opozicionom

dokumentu. Iz pokreta

„Odupri se“, koji je takođe

potpisnik Sporazuma,

kazano je da je SDP gla-

sanjem za smjenu Jokića

sama sebe isključila iz

dokumenta.

Kotortačka

prekida

Dioopozicijeodatumu

protestasaznaoizmedija

Predsjednica kotorskog parlamenta osjeća se ugroženo zbog

zahtjeva SZIS da hitno sazove sjednicu

Perović zatražila

policijskuzaštitu

DragicaPerović

Predsjednik GP Ura o

kritici šefa Delegacije EU

prema njegovoj stranci i

Demokratama

Abazović:

Razumijem

Orava