Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

Politika

PODGORICA

- Shodno uobi-

čajenoj proceduri, poglavar

Rimokatoličke crkve papa Fra-

njo, prolazeći preko teritorije

Crne Gore, uputio je pozdrave

predsjedniku Crne Gore Milu

Đukanoviću i crnogorskom

narodu, saopštio je kabinet

predsjednika Đukanovića.

- Na mojemputu ka Rumuniji,

prolazeći kroz vazdušni pro-

stor Crne Gore, želim sve naj-

bolje Vašoj ekselenciji i narodu

Crne Gore, uz mojumolitvu za

mir i dobrobit nacije, saopšte-

no je iz kabineta.

R. P.

PapaFranjo

uputiopozdrave

Đukanoviću i

naroduCrneGore

PapaFranjo

PODGORICA

–Odborzada-

ljureformuizbornog idrugog

zakonodavstvaposljednjih

nekolikomjesecinije imaoak-

tivnosti.Odradio jedostapo-

sla i sada jedopovratkaopozi-

cijeublokadi.Očekujemda

opozicijashvatida jeunje-

nominteresudaprihvati još

jedanunizupoziva idazajed-

nodođemodo izbornogzako-

nodavstva–kazao jezaPobje-

duBorisRaonić, izvršni

direktorGrađanskealijanse i

pridruženi članOdborazada-

ljureformuizbornog idrugog

zakonodavstva.

Opoziciju je predsjednik Vlade

Duško Marković, tokom po-

sljednjegpremijerskogsata,po-

novo pozvao na dijalog i vraća-

njeuOdbor.Raonićjeistakaoda

je sadanaopoziciji daprepozna

svoj i ukupni interes i da se vrati

u to skupštinsko tijelo, jer, kako

je rekao, polako ulazimo u iz-

borni proces.

- Dio koji se odnosi namedijsko

zakonodavstvomože biti ume-

đuvremenu kvalitetno pripre-

mljen uz saradnju sa međuna-

rodnomzajednicomi stručnom

javnošću–rekao jeon.

Premanjegovimriječima,udra-

đen je veliki dio posla vezan za

osposobljavanje stručne službe

Odbora, zatim analize upored-

nih rješenja i ostalih tehničkih

pretpostavki.

- Očekujemda opozicija shvati

da je u njenom interesu da pri-

hvatijošjedanunizupozivaida

dođemo do izbornog zakono-

davstvaiambijentakojićeodgo-

varativoljibirača.Aonikojižele

kroz radikalnu retoriku i pri-

stup da dobiju one najlakše gla-

sove,nakrajuodtoganećeimati

koristi –rekao jeRaonić.

Ocijenio je i da je rad u Odboru

„odlično predstavljen u Izvje-

štajuonapretkuCrneGore“.

Evropska komisija navela je u

Izvještaju,izmeđuostalog,daće

jasnoplaniranje,povećanatran-

sparentnost i istinska inkluziv-

nosturaduOdborabitiodključ-

nog značaja za ispunjenje

ambicioznog plana i povećanje

povjerenja javnosti u izborni

proces. EKkonstatovala je da je

u oktobru 2018. godine parla-

ment formirao privremeni od-

bor uz podr šku g l asova

vladajuće koalicije i nekoliko

opozicionihstranaka.

- Od decembra 2018. Odboru

nedostaje kvorumzbog bojkota

opozicije, ali u međuvremenu,

rad se nastavio bez opozicionih

predstavnika – navodi se u Iz-

vještaju.

Ocijenjeno je da je uključenost

žena u politiku i dalje niska,

obuhvatajući i izbornu admini-

straciju.

-Izbornelistebilesuuskladusa

minimalnim zahtjevima u po-

gledu rodne ravnopravnosti –

jedna jeodocjena iz Izvještaja.

Navodiseidanijebilonovihpo-

maka u političkom i pravosud-

nompraćenju navodne zloupo-

trebe javnih sredstava za

političke partijske svrhe u 2012.

godini.

-Brz, vjerodostojan, nezavisan i

djelotvoran institucionalni od-

govor na aferu „koverta“ biće

ključan za vraćanje povjerenja

javnosti u izborni proces i dr-

žavne institucije – dodaje se u

Izvještaju.

Evropska komisija je, što se tiče

zakonodavneulogeparlamenta,

ocijenila da je bojkot opozicije

dodatnooslabiokvalitet raspra-

ve, pri čemu, kako se navodi,

parlamentarni odbori pružaju

uglavnomjednoglasnupodršku

nacrtima zakonakoje jepredlo-

žila izvršnavlast.

- Iako je parlament povećao ad-

ministrativne kapacitete zapo-

šljavanjem dodatnog osoblja,

njegovkapacitetzarazmatranje

predloženihzakonazausklađe-

nostsapravnimtekovinamaEU

ostajenizak– jedna jeodocjena

EK.

I.K.

Pridruženi članOdbora za izborno zakonodavstvo

poručio da treba odblokirati rad tog tijela

Raonić:

Opoziciji je

u interesu

da sevrati

uOdbor

BUDVA

– Balkan se nalazi na

raskršću i sada je pitanje da li će

biti odbranjen evropski i evro-

atlantski sistem vrijednosti ili

ćemo Balkan prepustiti trećim

stranama, koje ovaj prostor žele

da iskoriste za penetraciju svo-

jih sistema vrijednosti, suprot-

nih evroatlantskim, poručio

je predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović na 2BS Forumu koji

je juče počeo u Budvi.

Dvodnevni Forum, koji je oku-

pio lidere i uticajne ličnosti iz

regiona, Evrope i SAD, otvorio

je predsjednik Vlade Duško

Marković. U fokusu Foruma,

kojeg je organizovao Atlantski

savez Crne Gore, biće stabil-

nost, bezbjednost i budući

prosperitet Zapadnog Balkana,

u kontekstu procesa na evrop-

skom kontinentu i na global-

nomplanu.

Predsjednik Đukanović je, govo-

reći na panelu pod nazivom

„Upravljanje kormilomEvrope

usred jake plime i vjetrova pro-

mjena“ rekao da „nije rješenje

u neprijateljstvu prema onima

sa kojima imamo razlike, već u

sposobnosti politike da na dugi

rok gradimo partnerstvo, čuva-

jući svoje posebnosti i promovi-

šući svoj sistem vrijednosti“.

NOVAFAZA

Veoma je važno, kaže pred-

sjednik Crne Gore, da Evropa

nastavi sa politikomproširenja,

jer će to doprinijeti stabilnosti

kontinenta.

- Na početku smo nove faze

gdje oživljavaju ambicije ranijih

globalnih igrača, a javljaju se i

novi globalni igrači, štomora

biti inspiracija za sve - rekao je

Đukanović.

On je kazao da, nakon nedavno

završenih izbora za Evropski

parlament, Evropa nastavlja da

živi u stanju strateške konfuzije

koja je izazvana krizama i koja

je sputava da odgovori na pita-

nje proširenja Evrope.

- Izbori za EP, završeni su

povoljnije nego što se očeki-

valo. Nijesu ojačale radikalne

partije, desničarske. Možemo

konstatovati da Evropa ostaje

na svompolitičkom strateškom

kursu. Skoro 51 odsto evropskih

birača je učestvovalo na izbori-

ma za EP - naveo je Đukanović.

On smatra da je jako važno da

Evropa nastavi sa politikom

proširenja jer će to doprinijeti

stabilnosti kontinenta.

- Vrijeme je da Evropa jasnije

pro iliše svoju spoljnu i bezbjed-

nosnu politiku - kazao je Đuka-

nović.

Govoreći o evroatlantskom

partnerstvu kazao je da treba

da se nastavi sa politikompune

odgovornosti prema savezu.

- Kao ključni partneri u savezu

treba da nastavimo da gradimo

strateška partnerstva jer nije

izlaz u neprijateljstvu. Na Bal-

kanu se sada prelama pitanje

da li ćemo odbraniti evropske

vrijednosti ili ćemo Balkan pre-

pustiti trećim stranama - naveo

je Đukanović.

Kada je u pitanju region, Đuka-

nović smatra da treba da se

rješavaju pitanja koja su pre-

nijeta iz vremena postojanja

Jugoslavije.

- Crna Gora će nastaviti da igra

onu ulogu ozbiljnog promote-

ra evropskih i evroatlantskih

vrijednosti u regionu - rekao je

Đukanović.

NEMAALTERNATIVE

Predsjednik Vlade Duško

Marković kazao je, otvarajući

Forum, da značaj koji NATO i

EU imaju za Zapadni Balkan ne

treba detaljnije obrazlagati, već

je, kaže, važno naglasiti značaj

njihove zajedničke posveće-

nosti ovom regionu koji je još

u raskoraku između prošlosti i

sadašnjosti.

Važno je, istakao je on, da se

održi podrška demokratskim

snagama, a posebno imajući u

vidu da su integracioni procesi

srž i glavni pokretač demokrat-

skih i reformskih procesa.

- Važno je sa svih adresa poslati

jasnu poruku da ne postoje

alternative i da NATO i EU stoje

zajedno s državama Zapadnog

Balkana na ovomputu. Svako

odsustvo jasno iskazane posve-

ćenosti ostavlja prostor za treće

države koje pokazuju intereso-

vanje za ovaj region da iskoriste

ranjivosti država i sistema i

ugroze njihov integracioni put -

rekao je Marković.

On je uvjeren da će Sjeverna

Makedonija uskoro postati

30. članica NATO-a. Veoma je

značajno, dodao je Marković, i

što je BiH pozvana da dostavi

svoj prvi Godišnji nacionalni

programNATO-u.

- Kao još uvijek najmlađa člani-

ca Alijanse, Crna Gora aktivno

zastupa i promoviše politiku

otvorenih vrata. To radimo

kako kroz bilateralnu podršku,

BiH i Sjevernoj Makedoniji, tako

i u okviru regionalnih inicijativa

i mehanizama saradnje, kakve

su Američko–jadranska povelja

i Jadranska trilaterala. Spremni

smo da nastavimo da pomaže-

mo svim susjedima i aspiranti-

ma - kazao je Marković.

Govoreći o pristupanju Crne

Gore EU premijer je rekao da je

Vlada na dnevnomnivou usred-

sređena na reforme i razvojnu

agendu, ne samo zbog članstva

u EU, već zbog vrijednosti

demokratskog i slobodnog

društva.

Premijer je ocijenio da je Izvje-

štaj Evropske komisije o Crnoj

Gori realno sagledao stanje

napretka i potrebe za daljim

rezultatima. Raduje nas da se

primjećuje ukupan rad, poseb-

no Vlade i njenih organa, robu-

stan rast ekonomije ili rezultati

ostvareni u borbi protiv organi-

zovanog kriminala i korupcije.

- Uvjereni smo da pored svih

ozbiljnih pitanja kojima se Unija

svakodnevno bavi, neće posu-

stati ni u odnosu na najuspješni-

ju politiku EU – politiku prošire-

nja - rekao je Marković.

Ministar vanjskih poslova,

Srđan Darmanović, na panelu

„Nova slika bezbjednosti: čelič-

Đukanović: Balka

prepustiti trećim

Važno je sa svih adresa poslati jasnu poruku da ne postoje alternative i da NATO

i EU stoje zajedno s državama Zapadnog Balkana na ovomputu. Svako odsustvo

jasno iskazane posvećenosti ostavlja prostor za treće države koje pokazuju

interesovanje za ovaj region da iskoriste ranjivosti država i sistema i ugroze

njihov integracioni put - rekao je premijer DuškoMarković otvarajući Forum

Na Forumu je govorila i ambasadorka SAD u Crnoj Gori Džudi

Rajzing Rajnke. ocjenjujući da je NATO alijansa mnogo jača

zahvaljujući doprinosu Crne Gore.

Ona je podsjetila da je Crna Gora prošle sedmice obilježila 13

godina nezavisnosti, i da je „ova mala nacija ostvarila veliki

napredak“.

- NATO alijansa je mnogo jača zahvaljujući doprinosu Crne Gore.

Više nego ikada je važno da imamo prijatelje koji mogu da čuva-

ju naša leđa - kazala je Rajnke. Prema njenim riječima, Crna Gora

je jedan od lidera evroatlantske zajednice.

Rajnke je kazala da presudu u slučaju „pokušaj terorizma“

posmatra kao pobjedu vladavine prava u Crnoj Gori.

- Kada je u pitanju Rusija, SAD su spremne da nalaze zajednički

teren sa tomdržavom. Nastojanja da se podrije demokratija ne

odobravamo i moramo imati protivmjere za to - istakla je Rajnke.

Rajnke:NATOjejači

zahvaljujućiCrnojGori

U Budvi počeo deveti To Be Secure (2BS) Forum