Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

Hronika Podgorice

KompanijaVoli poklonila je

Školi za srednje i više struč-

noobrazovanje „SergijeSta-

nić“ kabinet opremljenza

trgovinu. VlasnikVolija

DraganBokan, nekadašnji

učenik te škole, rekao jeda je

tokruna saradnjeJU„Sergi-

jeStanić“ i tekompanije, u

čijimprodavnicamaod fe-

bruaraove godineučenici

obavljaju stručnupraksu, uz

mogućnost zaposlenja.

Direktor školeDraganVukče-

vić zahvalio je na donaciji, uz

poruku da je to pravi primjer

dobresaradnjeprivredeiškol-

stva.

-Jednibezdrugihnemožemo,

a zajedno možemo mnogo. U

novom kabinetu, učenici na

smjerovima tehničarprodaje i

prodavač usvajaće nova zna-

njaivještine.Tućeseodržava-

ti časovi stručne prakse i teo-

rijska nastava. Od septembra

počinjemo sa dualnim siste-

mom obrazovanja. Nadam se

da će ovo biti jedna uspješna i

dugoročna saradnja – rekao je

Vukčević.

Direktor Volija Dragan Bokan

rekao je da je kabinet opre-

mljen po svim standardima

modernog maloprodajnog

objekta, sa neophodnom pra-

tećomtehnologijom.

-Ovo je najljepši načinprosla-

ve skoro četvrt vijeka postoja-

njanašekompanije,jerjeinve-

sticija u djecu i obrazovanje

najsvetija dužnost uspješnih

– rekao jeBokan.

Prvog dana, u novomkabinetu

za trgovinu bilo je pet učenika

odjeljenja II-9, raspoređenih

na različitim sektorima ove

svojevrsneškolskeprodavnice.

- Lijepo je što ćemo učiti u no-

vomkabinetu, kroz praksu, da

bibilispremnizaposao–rekla

jeKristinaVujačić.

Vrijednost donacije kompani-

jeVolijeoko28.000eura.

I.Če.

Osnovna škola ,,Sutjeska“ ju-

če jekulturno-zabavnim

programomobilježila43 go-

dine rada. Direktor školeVe-

skoGagovićpodsjetio jeda je

svojeprveđake ,,Sutjeska“

primila 21. septembra 1976.

godine, teda je za svoj dopri-

nos obrazovanjudobilana-

gradu ,,Oktoih“ 2007. godine.

-Zaogromandoprinos uvrše-

njuprosvjetneikulturnemisi-

je škola je 2007. godine dobila

najveću državnu nagradu,

„Oktoih“. Ova nagrada je bila

podsticaj tadašnjimi budućim

generacijama učenika i na-

stavnika za nove i još veće

uspjehe, ali i obaveza da će

škola i u budućnosti biti zna-

čajanučesnik i nosilacprogre-

sa u obrazovanju i vaspitanju

- kazao jeGagović.

Direktor je podsjetio da je u

posljednje dvije godine u ško-

lu investiranooko250.000eu-

ra.

-Današnji dan je prilika da za-

hvalim svima koji su doprini-

jeli i pomogli da se realizuju

ove aktivnosti. Takođe, da svi-

ma čestitam postignuti rezul-

tat, ipoželimmnogouspjehau

radu. Posebno želim da česti-

tam učenicima dobitnicima

diplome Luča. Nadam se, dra-

gi naši učenici, da će vam da-

nasuručeneLučeosvjetljavati

put ka srećnijoj budućnosti,

budućnosti gdje će znanje biti

bogatstvokojeneće imati cije-

nu. Biće to vaša sreća, radost

vaših roditelja i zadovoljstvo

vaših nastavnika, a na tompu-

tu u budućnost želim vam

mnogo uspjeha – kazao je Ga-

gović.

Prestižno priznanje dobili su

Ivona Banović, Majda Lače-

vić, Lana Lješković, Andrea

Prelević iz odjeljenja IX -1,

AnikaBracović, Vladimir Lju-

mović, Anja Mijović, Veljko

Obradović,BorisPantović,Ni-

kola Potpara, Petra Raičević,

David Tošić, Jelena Vukčević

(IX-2), Milo Brnović, Danijel

Lukić, Filip Mijanović, Jana

Radunović, Andrija Ražnato-

vić, Nada Vukčević i Katarina

Žugić (IX-3), Nikolina Vukče-

vić, Tihana Golović, Staša Ra-

dunović, Mia Popović, Luka

Marojević, Vjera Bulatović i

AndrijaMujović (IX-4).

Škola je dodijelila i priznanja

Davidu Tošiću, za drugo mje-

sto iz fizike na državnom ta-

kmičenju i Margiti Blagojević

za prvo mjesto na takmičenju

iz engleskog jezika.

Nj. B.

Osnovna škola ,,MilanVu-

kotić“ svečano jedodijelila

deset diplomaLuča, najbo-

ljimpolumaturantima. Di-

rektor škole, BrankoRašo-

vič rekao jeda ćeovu

školskugodinupamtiti po

zapaženimrezultatima

učenika.

- Pamtićemo je po rezultati-

ma koje su naši učenici ost-

varili nabrojnimliterarnimi

likovnim konkursima, opš-

tinskim i državnim tak-

mičenjima, sportskimmani-

festacijama. Uspjesi naših

učenika su i slika našeg rada.

Zato s ponosom ističem da

ove godine imamo deset do-

bitnika diplome Luča, na-

jvećegpriznanjakojeučenik

može dobiti u Crnoj Gori.

Talenat naših učenika i nas-

tavnika prepoznat je ove go-

dine i odMinistarstvaprosv-

jete, koje je iz Fonda za

kvalitet i talente nagradilo

tri naša učenika i jednu nas-

tavnicu ove škole – rekao je

Rašović.

Diplomu Luča iz generacije

polumaturanata 2018/19.

dobili su Anja Panić (IX-1),

Va l er i j a Cavni ć , Voj in

Cavnić, Veljko Lukačević,

PavleMarkuš i Milica Radi-

nov i ć ( IX-2 ) , Andr i j a

Đurović i Nemanja Rešetar

(IX-4), Ivona Ulićević i Ni-

kolinaDamjanović (IX-5).

J.V.

UOsnovnoj školi ,,Maksim

Gorki“ juče jebilo svečano -

obilježeno je 54godineod

osnivanja škole, anajboljim

polumaturantimauručene

sudiplomeLuča. Direktori-

ca škole, Snežana Irić rekla

jeda je školaprepoznatljiva

poučenicimakoji rezultati-

mapotvrđujukvalitet radau

toj vaspitnoobrazovnoj

ustanovi.

- Ovo je za nas poseban dan.

Osimštoproslavljamo54.Dan

škole, ispraćamo i naše drage

polumaturante. Ponosni smo

jer smo bogatiji za 25 luča, za

najbolje među najboljima.

Dragi naši polumaturanti,

svojimponašanjem,pravilnim

odnosom prema nastavi i za-

poslenima, dokazali ste da ste

zaista najbolji. Luče koje po-

sebno sijaju i obasjavaju našu

školu. Sigurna sam da ćete

ovaj svijet ukrasiti novim ide-

jama, težiti znanju ali i njego-

vati moralne i društvene vri-

jednosti – istakla je Irić.

Polumaturanti koji su dobili

diplomuLučasuMilicaĐuro-

vić, Tara Joksimović i Katari-

na Keković (IX-1). Staša Bera-

tović, Anastasija Dobrilović,

Danica Mihaljević, Relja Mr-

valjević, Nikola Popović i

Aleksa Potpara (IX-2), Ivona

Bjelanović, Sofija Đurović,

Nastasja Gluščević, Morena

Marković, Natalija Mićuno-

vić, FilipMiranović, Petar Ta-

baš, Una Vojvodić i Matija

Vraneš (IX-3), Andrea Brajo-

vić i Nađa Klikovac (IX-4),

Milica Bulatović, Draško Gu-

jić, Aleksandra Miranović,

Katarina Novaković i Ksenija

Strugar (IX-5).

J.V.

Kompanija Voli poklonila Školi za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“ kabinet za trgovinu

Krunauspješnesaradnje

Sa svečanosti uŠSS ,,SergijeStanić“

Šehović: Važno je stvaranjeveza

izmeđuprivrede i obrazovanja

Srednje stručne škole su dobar izbor zamlade

ljudekoji želeposaoodmahnakonškolovanja,

kodposlodavacakodkojihsuobavljali praktič-

nu nastavu, rekao je juče ministar prosvjete

DamirŠehovićnasvečanostiuŠSS,,SergijeSta-

nić“.

Onjenaglasiovažnostdruštvenoodgovornog

ponašanja kompanija i pojedinaca, jer se za-

hvaljujući njima stvara veza između privrede i

obrazovanja.

-Oko280najuspješnijihprivrednikaCrneGore

od ovog septembra biće uključeno u dualni si-

stemobrazovanja, štoćeomogućiti daučenici

u njihovimkompanijama stiču praktična zna-

nja i vještine. S timciljem, izradili smo 16 novih

programa u saradnji sa Centrom za stručno

obrazovanje. Potrebni su namkadrovi koji su

stekli kvalitetno znanje tokom školovanja, ali

koji se nakon škole mogu zaposliti. Pozitivan

izvještajEKnatemuobrazovanjadobarjepod-

strek za nas, jer smo svjesni da smo daleko od

cilja, ali napravomputu–poručio jeŠehović.

Osnovna škola ,,Sutjeska“ svečano obilježila 43 godine rada

Srećaučenika, radost

roditelja i nastavnika

OŠ ,,Milan Vukotić“ dodijelila priznanja

Školskagodina

zapamćenje

DESETNAJBOLJIH:

Lučonoše izOŠ ,,MilanVukotić“

UOŠ ,,MaksimGorki“ obilježen dan škole i uručene diplome Luča najboljimpolumaturantima

Bogatiji za25 lučonoša

NAJBOLJI:

Dobitnici Luče izOŠ ,,MaksimGorki“

ZAPONOSISJEĆANJE:

Lučonoše sadirektorom

D. MALIDŽAN