Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

Hronika Podgorice

Obilazakmjesnihzajednica

gradonačelnik IvanVuković

nastavio je susretomsa gra-

đanimaMZPrvimaj, Gornja

Gorica iDajbabe. Vuković je

istakaoda suza svaki diogra-

danajvažniji detaljni urbani-

stički planovi i dabeznjihne-

mani infrastrukturnogni

svakogdrugog razvoja.

-Mi smo od septembra do de-

cembra prošle godine usvojili

37 planskih dokumenata. Za

Gornju Goricu danas imamo

sve DUP-ove koji su važeći, a

DUP za Sadine smo delegirali

Ministarstvuodrživograzvoja

i turizma, sa još nekoliko pla-

nova, kao prioritetne za dalji

razvoj glavnoggrada -kazao je

gradonačelnik.

RADOVI

On je naveo da su u MZ Prvi

maj izvođeni radovi uulicama

Arsenija Boljevića, Cetinjski

put, Radničkoj, VojvodeMaša

Đurovića, VukašinaMarkovi-

ća, Studentskoj, Srednjoškol-

skoj i Radničkoj. Gornja Gori-

ca je dobila 3,2 kilometra nove

putne infrastrukture, uSitnič-

koj, Kosmajskoj, Ličkoj, Bori-

sa Kidriča, Kragujevačkoj,

Berskoj i Vojvođanskoj, sani-

ran je put do ustanove „Ko-

manskimost“,auvišenamjen-

ski dom u Gornjoj Gorici

uloženo je 245.000 eura. Daj-

babe su dobile kilometar i po

nove putne infrastrukture,

krakovima Dajbabske ulice i u

Evropskoj ulici, a do kraja go-

dine dobiće i novo sportsko

igralište.

- Dobili smo vašu inicijativu

zaizmještanjekolektora.Toje

najznačajnijiprojekatuistori-

ji glavnoggrada i onošto jeau-

to-put za Crnu Goru, to je si-

s t em z a p r e č i š ć avan j e

otpadnih voda za Podgoricu.

Dobićemo pet kilometara no-

ve kolektorske mreže i 20 ki-

lometara nove kanalizacione

mreže, prevešćemo otpadne

vode sa jedne na drugu obalu

Morače, iz starog ka novom

postrojenjuistaropostrojenje

ćebiti srušenoonogmomenta

kad novo bude u funkciji, da-

kle, za tri i po do četiri godine

od danas. Tenderi su već ras-

pisani, radi se po najsavreme-

nijimsvjetskimstandardima i

kad dobijemo to postrojenje

nećemo morati da razmišlja-

mo o tome narednih 50 godi-

na. Dakle, to nije važno samo

zbog mjesne zajednice Prvi

maj, nego i zbog rijeke Mora-

če, zbog Dajbaba, podzemnih

voda, Skadarskog jezera, vo-

doizvorišta Bolje sestre - ista-

kao jeVuković.

VRTIĆ, ŠKOLA

On je najavio da će uskoro biti

nastavljena izgradnja Baku

ulice, što će znatno rasteretiti

saobraćaj u tomdijelu grada.

-Bilo jemnogo interesovanja i

za izgradnjuškole i vrtićauSi-

ti kvartu. Vlada Crne Gore je

otkupilaparcele za vrtić i ško-

lu, a obavezaGlavnog grada je

da dovedemo infrastrukturu

do te parcele i mi već radimo

na tome. Glavni grad je već ot-

kupio dvije parcele, a biće ih

još, jer moramo da dovedemo

ulicu do mjesta gdje će za par

godina biti škola i vrtić. Roko-

vizaizgradnjuškoleivrtićane

zavise od Glavnog grada, već

odMinistarstva prosvjete. Do

kraja ove godine, u nastavku

Tološke šume i unastavkuBa-

ku ulice, dobićemo potpuno

rekonstruisanu novu rekrea-

tivnu zonu, koja će biti naj-

ljepše mjesto za boravak te

vrste u Podgorici. Imamo do-

naciju jedne privatne kompa-

nije i trenutno radimo na

planskim pretpostavkama da

se ta investicija desi do kraja

ovegodine, i bićevrijednaoko

600.000 eura. Raskrsnica uli-

ca Ljubomira Rašovića i Vu-

kašina Markovića, gdje se

stvaraju gužve, predstavlja

velikiprobleminatommjestu

planiramo da izgradimo mali

kružni tok, jerposvemusude-

ći nema drugog rješenja. Za

rekonstrukcijuUlice Arsenija

Boljevića glavni projekat je

spreman, ostaje da se riješe

imovinski odnosi, što često

predstavlja problem i uspora-

va realizaciju projekata – ka-

zao jeVuković.

Gradonačelnik je rekao da je

za Gornju Goricu veoma zna-

čajna izgradnja novog buleva-

raodkružnog tokadoKoman-

skog mosta, tzv. gornjogorički

bulevar i zapadna obilaznica.

Na prostoru Dajbaba biće re-

konstruisancjevovodudužini

od 2, 5 kilometara i dobijeno

1,5 kilometar nove kanalizaci-

one mreže. Za rekonstrukciju

UliceMilojaPavlovićaopredi-

jeljeno je 400.000 eura i ten-

der za taj posao biće raspisan

već naredne sedmice.

H. P.

Otvoreni olimpijski bazenu

SC ,,Morača“ oddanas jepo-

novonausluzi građanima.

Bazenće raditi svakogdana

od sedamdo 12 sati i od 14do

19časova.

- Luks termin rezervisan je od

sedam do osam sati. Dnevna

ulaznica za odrasle kupače

iznosi2,5eurauprvojsmjeni,a

tri eura udrugoj smjeni.

Cjelodnevnaulaznicaodosam

do 19 sati košta pet eura - ka-

zao je izvršni direktor Sport-

skih objekata VojislavMarko-

vić.

Zadijete starosti dopet godina

u pratnji roditelja ulaz je be-

splatan. Mjesečni paket u pr-

voj smjeni (od osam do 12) za

30ulazakošta50eura, audru-

goj (od 14do 19) 60 eura.

- Za cjelodnevno kupanje za

mjesec u obje smjene potreb-

no je izdvojiti 70eura, s timšto

su moguća dva ulaza dnevno.

Mjesečni paket od 30 ulaza po

sat vremena kupanja za osobe

sa hendikepom košta 15 eura.

Luks paket sa 30 ulaza po sat

korišćenjabazenaudva termi-

na košta 70eura. Svakaulazni-

cavažimjesecoddanakupovi-

ne i važi na donosioca – kazao

jeMarković.

Svaki mjesečni paket sa odre-

đenim brojem ulazaka na oba

bazena znači da na jednu ula-

znicu u istom terminu može

ući više ljudi (porodica), koli-

ko dozvoljavaju ograničenja

karte.Korišćenjeležaljkiisun-

cobrana je besplatno.

Nj. B.

DelegacijaGlavnoggrada, koju je

predvodila zamjenica gradonačelnika

SlađanaVujačić, učestvovala jename-

đunarodnoj konferenciji ,,Gradovi

prijatelji djece“, koju suuTirani orga-

nizovali uprava albanskogglavnog

grada i kancelarijaUnicefaAlbanije.

Konferencija jedioglobalne inicijati-

vepokrenuteu sklopuproslave 30go-

dinaodusvajanjanajznačajnijegme-

đunarodnogdokumentauoblasti

pravadjeteta–Konvencijeopravima

djeteta.

Unicefjetuinicijativupokrenuo1996.go-

dine s ciljem stvaranja gradova po mjeri

djece, s obzirom na to da je blagostanje

djece važan pokazatelj zdravog okružen-

ja,demokratskogdruštvaidobrogupravl-

janja. Na konferenciji u Tirani razmijen-

jena su iskustva o prilagođavanju grada

djeci, kao sistema lokalne uprave koji se

zalaže za poboljšanje života djece kroz

ostvarivanjenjihovihprava. Govorilo seo

primjerima dobre prakse, gradovima u

kojima su potrebe, prioriteti i prava djece

sastavni dio javnih politika, programa i

odluka.

H. P.

Gradonačelnik se susreo sa građanimamjesnih zajednica Prvi maj, Gornja Gorica i Dajbabe

Izgradnjakolektora

najznačajniji projekat

Od danas otvoren olimpijski bazen u okviru SC ,,Morača“

Ulaznicaod2,5do tri eura

Škola sportskogplivanja

U okviru Sportskih objekata organizovan je rad škole sport-

skog plivanja kojumogu pohađati djeca koja su savladala

bar jednu tehniku plivanja.

- Sa djecomu školi sportskog plivanja rade instruktori pliva-

nja, profesori izičke kulture, a koordininator je prof. dr Drago

Milošević - kazao je izvršni direktor Sportskih objekata.

Otvoreni olimpijski

bazenuSC ,,Morača“

Delegacija Glavnog grada nameđunarodnoj konferenciji ,,Gradovi prijatelji djece“ u Tirani

Razmjena iskustavaza

gradovepomjeri najmlađih

Najboljamaskavelikogdječ-

jegmaskenbala je „paun“

učeniceNađe Ivanović iz

Osnovne škole ,,Oktoih“.

Najmaštovitijumaskualiga-

toranapravio jeStefanGazi-

voda izosnovne škole „Mar-

koMiljanov“, a za

najoriginalnijuproglašena

jemaska „tofito“Kristine

Kraljević iz školeVladimir

Nazor. Organizatormaske-

nbalaJUDječji savezPodgo-

rica, nagradila jeprvonagra-

đeneu sve tri kategorije,

sedmodnevnimboravkomu

dječjemodmaralištunaVe-

ruši, apodijeljeno je i 40 spe-

cijalnihnagrada.

Kreacija „drvo reciklaža“ Jane

Raković iz škole Vladimir Na-

zor osvojila je drugo mjesto u

kategoriji za najboljumasku, a

treće mjesto pripalo je Jovani

Šćepanović iz Sutjeske koja je

bila šumska kraljica.

Drugo mjesto u kategoriji za

najmaštovitiju masku osvojila

je Ksenija Milušić iz Javne

predškolske ustanove „Lepti-

rić“ za papirnukraljicu, a treće

Melisa Đorđević iz škole „M.

M. Burzan“ zamasku jednoro-

ga.

„Srebrna lutka“ Vladane Jezi-

čić iz škole Vladimir Nazor

osvojila jedrugomjestoukate-

goriji za najoriginalniju ma-

sku, a treće mjesto pripalo je

NikšiDraškovićuizvrtićaLep-

tirić zamasku „auto bot“

Maskenbalpodsloganom„Svi-

jet dječjemašte“ okupio je oko

500 učenika iz svih podgorič-

kih osnovnih škola. Događaju

suprisustvovali brojni roditelji

isugrađanikojisuuživaliuma-

štovitimkreacijama najmlađih

i zabavnomprogramu.

Užirijubilisulikovniumjetnici:

NikicaRaičević,SelmaĐečević,

Luka Sekulić i FilipVlahović. U

kuturno-zabavnom programu

učestvovali su članovi plesnog

studija Belisima i Enigma, bale-

rine Umjetničke škole za muzi-

ku i balet „Vasa Pavić“ i solisti sa

festivala „Naša radost“. Voditelj

programa bio je glumac Sejfo

Seferović.

I. Če.

Tradicionalni maskenbal na Trgu

nezavisnosti okupio oko 500mališana

,,Paunica“

najbolja

Sa sastanka