Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

Svijet

BUDIMPEŠTA

– Premijer

Mađarske Viktor Orban

zatražio je temeljnu istragu o

nesreći koja se u srijedu veče

dogodila na Dunavu u Budim-

pešti i u kojoj je nastradalo

najmanje sedam južnokorej-

skih turista.

Do nesreće je došlo kada je

na turistički brod, na kome

su bila 33 putnika i dva člana

posade, naletio 1.000 tona

težak i 135 metara dug kruzer

koji je krstario Dunavom.

- Svi smo potreseni. Nesreća

se dogodila na mjestu gdje

putnici nijesu imali nikakve

šanse da prežive. Zatražio

samod zvaničnika da sprove-

du striktnu i temeljnu istragu

- rekao je Orban za državni

radio, a prenio Rojters.

U nesreći je povrijeđeno

sedamosoba, dok se 21 vodi

kao nestala.

Mađarske vlasti najavile su

da će u potrazi za nestalima

angažovati ronioce, dok obal-

ska straža već pretražuje rije-

ku iz helikoptera i uz pomoć

skenera.

Sa druge strane, južnokorej-

ska agencija Jonhap navodi

kako nema napretka u prona-

laženju nestalih.

Mađarska policija uhapsila je,

umeđuvremenu, kapetana

kruzera koji se sudario sa bro-

dom koji je prevozio južnoko-

rejske turiste.

Riječ je o ukrajinskomdržav-

ljaninu koji je identi ikovan

kao C. Juri iz Odese. On je

uhapšen zbog nemara u

upravljanju vodenim sao-

braćajem, što je dovelo do

masovnog gubitka ljudskih

života, saopštila je policija,

prenosi Rojters.

Spasilačka služba Mađarske

ranije je saopštila kako su

šanse da će biti pronađeno još

preživjelihmale.

Mađarski mediji objavili su

juče prve sonarne fotogra ije

turističkog broda koji je poto-

nuo. Fotogra ije su snimljene

na dnu Dunava, na dubini od

7,5 metara, javljajumađarski

mediji.

Mađarski premijer naredio temeljnu istragu o brodskoj nesreći na Dunavu

Orban: Putnici nijesu imali

nikakve šansedaprežive

BEČ

- Iran svojimnuklear-

nimaktivnostimanijepre-

kršio sporazumkoji je 2015.

godinepotpisao sanajve-

ćimsvjetskimsilama, navo-

di seuredovnomtromje-

sečnomizvještaju

Međunarodne agencije za

atomskuenergiju.

Agencija je izvijestila da je

Iran ostao u okvirima spora-

zuma po stavkama koje

uključuju obogaćivanje ura-

nijuma i zalihe obogaćenog

uranijuma, prenosi Rojters.

Iran je u sporazumu iz 2015.

godine obećao da će obusta-

viti svoj nuklearni programu

zamjenu za ukidanje među-

narodnih sankcije protiv Te-

herana.

Sjedinjene Američke Države

su se, međutim, prošle godi-

ne povukle iz sporazuma i

ponovouvelesankcije, aovog

mjeseca ih dodatno pooštri-

le.

Teherannavodi da i dalje po-

štuje sporazum, uprkos po-

vlačenju SAD, iako je prije tri

nedjelje prijetio da će pove-

ćati svoj programobogaćiva-

nja uranijuma ukoliko ostale

zemlje potpisnice ne nađu

načindagazaštiteodamerič-

kih sankcija.

Umeđuvremenu je američki

predsjednik Donald Tramp

saopštio da će SAD, ukoliko

Iranželi pregovore, prihvati-

ti takvu inicijativu.

- Ako žele da razgovaraju, ja

sam na raspolaganju – rekao

je Tramp novinarima u Bije-

loj kući, prenosi AP.

Sa druge strane, vrhovni

iranski vjerski vođa ajatolah

Ali Hamnei poručio je kako

pregovori sa SAD ne bi doni-

jeli ništa dobro i dodao da

Iran neće pregovarati o pita-

njima koja se tiču naoruža-

nja.

HamneijeistakaoidaIranne

želi da kupuje nuklearno

oružje.

- Ne zbog sankcija SAD, već

zato što je ono zabranjenopo

šerijatskomzakonu- rekao je

on.

Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila novi izvještaj

Irannije

prekršio

nuklearni

sporazum

VAŠINGTON

–Američki

predsjednikDonaldTrampsa-

opštio jedaćenametnuti tari-

fuodpetodstonameksičku

robu, kakobi izvršiopritisak

natuzemljudaučini višena

suzbijanjutalasamigranata iz

centralneAmerikekojipoku-

šavajudapređugranicusa

SAD.

Objasnio je kako će se taksa po-

stepenopovećavati svedoksene

riješi problemilegalnihmigraci-

ja, prenio jeAP.

- SAD će od 10. juna nametnuti

tarifu od pet odsto na svu robu

koja izMeksika stiže u našu ze-

mlju, sve dok ilegalnemigracije

iz tedržaveunašuzemljunebu-

duzaustavljene-rekaojeTramp.

Predsjednik Meksika Andres

ManuelLopesObradorizjavioje

da će mudro i institucionalnim

dijalogom odgovoriti na Tram-

poveprijetnjenovimtarifama.

- Odgovorno sprovodimo našu

imigracionu politiku. Moramo

dapomognemotakodamigranti

ne ulaze u SAD ilegalno, ali to

moramo da uradimo poštujući

ljudskaprava - rekao je.

NapitanjenovinarazaštoMeksi-

konepreskočidijaloginepokre-

ne tužbu pred međunarodnim

trgovinskim instancama, Obra-

dorjerekaodatonijesamoprav-

nopitanje, prenosiAP.

-Želimodaimamodobreodnose

sa američkomvladom - rekao je

meksički predsjednik.

DonaldTramp

Nova odluka predsjednika SAD

Tarifaodpet odsto

na robu izMeksika

HAG

-Holandski parlament zatražio jeodEvropskekomisi-

jedapreispitabezvizni režimsaAlbanijomzbogopasnosti

kojupredstavljaorganizovani kriminal u toj zemlji.

Ovakvuodlukuholandski parlament donio je sredinomaprila, a

vlada te države je zahtjev za preispitivanje viznog režima juče

proslijedilaEvropskojkomisiji, kojaćenakonuvidaodlučitida li

ćeAlbanci i nadaljemoći da uEUputujubez viza.

Holandska ambasada u Tirani saopštila je da će nastaviti da po-

maže albanskoj vladi uborbi protiv organizovanog kriminala.

Parlament Holandije uputio prijedlog EK

Vratiti vizeza

državljaneAlbanije

NJUJORK

-OsnivačVikilik-

saDžulijanAsanžpretrpio

jepsihološku torturukle-

vetničkimkampanjamame-

dija, sudija i visokihpolitič-

kih ličnosti, izjavio je

istražitelj za ljudskaprava

UjedinjenihnacijaNilsMel-

cer.

Melcer, koji je 9. maja posjetio

Asanžaulondonskomzatvoru

sa visokimmjerama bezbjed-

nosti, izrazio je zabrinutost

zbog novih krivičnih prijava

SADprotivnjegaiponoviopo-

ziv Velikoj Britaniji da ga ne

izruči.

-GospodinAsanžje,uperiodu

od nekoliko godina, namjerno

izložen progresivno teškim

oblicima okrutnog, neljud-

skog ili ponižavajućeg postu-

panja ili kažnjavanja, što su

kumulativni efekti koji semo-

gu opisati samo kao psihološ-

ka tortura - naveo je Melcer u

saopštenju.

Dodaojeikakoje,prilikompo-

sjeteAsanžu,bioupratnjidvo-

jice medicinskih stručnjaka

specijalizovanih za ispitivanje

potencijalnih žrtava torture i

drugihoblika zlostavljanja.

Sa Asanžom su, kako se navo-

di, razgovarali privatno i spro-

veli su „detaljnu medicinsku

procjenu“.

- Bilo je očigledno da su na

zdravstveno stanje gospodina

Asanžaozbiljnouticali ekstre-

mnoneprijateljskoiproizvolj-

nookruženje kome je bio izlo-

žen dugi niz godina - rekao je

Melcer.

Melcer navodi da je, osim fi-

zičkih oboljenja, Asanž poka-

zao i sve simptome tipične za

produženoizlaganjepsihološ-

kom mučenju, uključujući i

ekstremni stres, hroničnu

anksioznost i intenzivne psi-

hološke traume.

Asanžov advokat Geret Pirs

ranije je izjavio za Rojters ka-

ko jeosnivačVikiliksabiopre-

više bolestan da bi se putem

video-linka pojavio na saslu-

šanjupozahtjevuSADzaizru-

čenje.

Džulijan Asanž se trenutno

nalazi u zatvoru „Belmarš“ u

Londonu, gdje služi kaznu od

50 nedjelja zbog kršenja uslo-

va kaucije.

SjedinjeneDržave teretegada

je,objavljivanjemtajnihdoku-

menata koji sadrže imena po-

vjerljivih vojnih i diplomat-

skih izvora, prekršio Zakon o

špijunaži. Sa druge strane,

Švedskagapotražujezbogop-

tužbi za navodno silovanje.

Objezemljezahtijevajunjego-

vo izručenje.

DžulijanAsanž

Istražitelj za ljudska prava u UN posjetio osnivača Vikiliksa

Asanž

izložen

psihološkoj

torturi

»

Priredila:

ĐurđicaĆORIĆ