Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–Doproljeća 2020.

godinebiće izrađenprojekat

rekonstrukcije glavne sao-

braćajnicekrozŽupu, a sre-

dinomgodinepočeće rado-

vi. To jedogovorenona

sastankupredstavnikaMZ,

firmeUniprommetali i lo-

kalneuprave.

Biće rekonstruisana dionica

od brane na Liverovićkom je-

zeru do sela Morakovo. Kako

su saopštili iz MZ Župa, sve

strane su iskazale kooperativ-

nost u iznalaženju najboljeg

rješenjakakobi došlodo reali-

zacije projekta, a ujedno i rje-

šavanja jednog od zahtjeva

mještana tog nikšićkog kraja.

– U realizaciji projekta aktiv-

no će učestvovati firma Uni-

prom metali i opština. Pred-

stavnici opštine su saopštili da

će radovi na rekonstrukciji di-

onice od Rubeža do brane na

Liverovićkomjezerupočeti za

nekolikodana–navodi seusa-

opštenju izMZŽupa.

Riječ je o dionici od oko 6,1 ki-

lometar, aprema ranijiminfor-

macijamaprojektnavrijednost

radova, koji će seukontinutetu

odvijati, jeoko1,41milioneura.

U saopštenju se dodaje da je

predsjednikMZŽupa,Drago-

ljub Radulović sagovornicima

naglasio da ne odustaju od za-

htjeva da od koncesionih na-

knada u narednim godinama

budu opredijeljena sredstva

za potrebe projekata u mje-

snoj zajednici te da će o tome

informisati Vladu.

Mjesna zajednica Župa broji

12 sela i više od 4.000 mješta-

na.

S.D.

NIKŠIĆ:

Dogovor predstavnikamjesne zajednice Župa, opštine i Uniprommetala

Rekonstrukcija sredinomnarednegodine

Biće uređena dionica od brane

na Liverovićkom jezeru do sela

Morakovo. U realizaciji projekta

aktivno će učestvovati rma

Uniprommetali i opština

Predstavnici

opštine najavili su

da će radovi na re-

konstrukciji dionice

odRubeža do brane

na Liverovićkom

jezerupočeti za

nekolikodana

SVI ĆEUČESTVOVATIUREKONSTRUKCIJI:

Detalj saglavne saobraćajnice

MOJKOVAC

–Bogatimkul-

turno-zabavnimprogramom,

uzprisustvobrojnihgostiju

međukojimasubili čelnici op-

štine, juče jeuCentruzakul-

turu„NenadRakočević“, obi-

lježendanOsnovneškole

„AleksaĐilasBećo“.Direktor

tevaspitnoobrazovneustano-

veVeselinBulatović, podsje-

tio jedaonabaštini bogatu

tradicijuškolstvaumojkovač-

komkraju.

- Ovo je dan prošlih, sadašnjih i

budućih generacija, dan kada

sumiramo rezultate postignute

tokomnastavnegodineidanko-

ji će obilježiti još jednu slavnu

stranicu Ljetopisa naše škole.

Od 1870. godine, kada je u selu

Dobrilovina, u živopisnom ka-

njonuTare,metaforičnokazano

„prvo školskozrnoklicuzamet-

nulo“, pasvedodanašnjihdana,

na dobro utvrđenim temeljima

razvijala senaša škola, školako-

ja jeuvijeknjedrilaprosvetitelj-

sku misiju i viziju, čuvala du-

hovnost i nadu, usmjeravala i

izgrađivala ličnost svakog poje-

dinca, škola koja je bila i biće te-

melj cjelokupnog vaspitno-

obrazovnog razvoja društva u

ovomkraju- rekao jeBulatović.

Pored đačkih uspjeha, naglasio

je on, proteklu školsku godinu

obilježilo jeunapređenjeuslova

za rad, kako umatičnoj školi ta-

ko i upodručnimodjeljenjima.

- Kroz programenergetske efi-

kasnosti u javnimzgradama, iz-

vršena je kompletna adaptacija

matične škole. Nastojimo da iz

godineugodinuunapređujemo

radni prostor koji, samim tim,

postajepodsticajanzastvaralaš-

tvo i intelektualnunadogradnju

mladih generacija, rođenih u

vremenuinformatičkogdruštva

ionlajnučenja-kazaojeBulato-

vić.

Učenicima i zaposlenima dan

škole, ukojoj su i oni učili, česti-

tali su premijer DuškoMarko-

vić i direktor Uprave policije,

VeselinVeljović.

R.Ć.

KOTOR

–Domzdravljaod ju-

čeraspolažesanovimprosto-

romukoji ćebiti smještene

oftalmološka, ambulantame-

dicinerada, internemedicine

i ambulantazapsihologa.U

novoopremljenimambulan-

tamanalazesenajsavremeniji

aparati zadijagnostiku.

Rekonstruisane prostorije su

otvorilidržavnisekretaruMini-

strastvu zdravljaMilovanVujo-

vić i direktor Doma zdravlja dr

IgorKumburović.

Ukupna vrijednost radova koji

su podrazumijevali i rekon-

strukciju prostorija u kojima je

smještena uprava te zdravstve-

neustanoveteugradnjudvalifta

jeoko260.000eura.Najveći dio

sredstavaobezbijediojeDZKo-

tor, a dio je opredijeljen iz

budžeta Fonda za zdravstveno

osiguranje.

Kumburović je kazao da je pro-

jekat rekonstrukcije započet

prošlegodine.

-Najkasnije za godinu počeće

rekonstrukcija i adaptacija pro-

stora organizacione cjeline iza-

branogdoktorazaodrasle, čime

bizaokružilikompletnumoder-

nizaciju prostora i opreme Do-

ma zdravlja, dobivši praktično

potpunonovobjekatitimestvo-

rili jedinstveneuslove za građa-

ne i postavili standarde kako bi

trebalo da izgledaju zdravstve-

ne institucije–najavio jeon.

Iv. K.

Baštine slavnu

tradicijuškolstva

MOJKOVAC:

Obilježen danOŠ „Aleksa Đilas Bećo“

HERCEGNOVI

– Javno

preduzeće za upravljanje mor-

skimdobromnanijelo je više

zla nego dobrog svakoj pri-

morskoj opštini – saopštili su iz

lokalne uprave u odgovoru na

reagovanje Morskog dobra.

Lokalna uprava najavila je da

će prekinuti saradnju sa Mor-

skimdobrom ako ne ponište

tender za zakup pristaništa i

privezišta kojim je predviđeno

davanje pod zakup luke Škver

u tri segmenta, što u lokalnoj

upravi smatraju neprihvatlji-

vim, i platforme za pristajanje

plovila ispred Plave špilje. Iz

Morskog dobra odgovorili su

da se luka godinama koristi

nezakonito, a da se lokalna

uprava oglušila o njihove pozi-

ve da se uvede red.

- Neistina je da je Opština bez

posebnog interesovanja i

učešća pratila nastojanja JP da

upravljanje lukomuskladi sa

zakonom.

SASTANAK

Na zajedničkom sastanku u

martu ove godine zaključeno

je da će Morsko dobro i Agen-

cija usaglasiti stavove prije

raspisivanja tendera, ali to se

nije desilo, već ste postupili

mimo tadašnjeg dogovora.

Na istom sastanku ste nas

uvjeravali i da će posao u vezi

sa zakupompristaništa biti

završen ranije, a sada imamo

situaciju da ste otvaranje

ponuda zakazali za 7. jun,

usred nautičke sezone – pitaju

iz opštine Herceg Novi.

Iz Morskog dobra naveli su

da je djelovanje rukovodstva

gradske Agencije za gazdo-

vanje lukomu pravcu ozako-

njavanja rada uslijedilo nakon

što su pokrenute aktivnosti

na međunarodnim tenderima.

Iz lokalne uprave tvrde kako

to nije tačno, te da su projekti

inicirani i aktivirani 2017.

godine, a grad preko Agencije

od 2015. godine pokušava

da stvari dovede u zakonski i

svaki drugi red.

Lokalna uprava zamjera

Morskomdobru što Agenciju

za gazdovanje gradskom

lukom tenderom tretiraju kao

da nikada nije bila korisnik i

dobar domaćin akvatorijuma

Škvera, iako su ,,vrlo

dobro upoznati

koliko truda je

uloženo da

se napo-

kon stvari dovedu u zakonski

red, prvenstveno na korist

svih građana i gostiju našeg

grada“.

- Pitamo se na koji način ste,

zajedno sa Vladom, gradsku

luku Budve dali pod koncesiju

bez tendera? Kako ste pod

koncesiju dali tivatsku luku

Kalimanj? Kako to da jedni

aršini vladaju za Budvu, drugi

za Tivat, treći za Herceg Novi –

pitaju iz hercegnovske lokalne

uprave.

PLAVAŠPILJA

Oni Morsko dobro podsjećaju

da Plava špilja ima tradiciju

izletničkog turizma duže od

100 godina, kada je prve turis-

tičke brodice organizovao dr

Antal Mađar.

- Od tada nema podataka koji

će potkrijepiti

vaše navode o „haotičnom

stanju rizičnompo bezbjed-

nost posjetilaca“. Ipak, znajući

da je država omogućila pri-

vatizaciju kulturno-istorijskih

objekata poput Mamule i Arze,

jasno nam je po kojoj liniji se

Plava špilja našla u tenderu

koji ste raspisali - kažu u loka-

lnoj upravi.

Iz Morskog dobra naveli su da

su posljednjih osamgodina

uložili oko 4.000.000 eura

za uređenje obale u Herceg

Novom, više nego što je pri-

hodovano. Iz lokalne uprave

pozivaju ih da zajedno izvedu

računicu koliko su od osniv-

anja prihodovali od Herceg

Novog, a koliko kroz ulaganja

vratili gradu i da te podatke

javno objave.

Ž. K.

OPŠTINSKAAGENCIJA

DOBARDOMAĆIN:

LukaŠkver

HERCEGNOVI:

Lokalna uprava odgovorilaMorskomdobru

povodom tendera za Škver i Plavu špilju

Nijestekoristili iste

aršinekaozaTivat

GUSINJE

–Crnogorskodruštvozaborbuprotivrakaobilježilo

jeSvjetskidanborbeprotivpušenjauGusinjuizložbomnatemu

„Pušenje ili zdravljeodlučitesad“.

Kakosenavodi usaopštenjuCDPR-a, poredpromocijenepušenja,

kaozdravognačinaživota izložba imaedukativno-preventivnu

funkciju.

-Ovajdogađajtrebadaposlužikaovidprevencije,dagrađaninadru-

gačiji način uvide sve negativne strane pušenja po zdravlje – navodi

seusaopštenju.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od posljedica

pušenja,kaojedneodnajtežihbolestizavisnosti,uprethodnojgodini,

uCrnojGoriumrlojevišeod1.500ljudi,ausvijetuvišeodšestmilio-

na. Izložbu jeotvorilapredsjednicaopštineGusinjeAnelaČekić.

I.T.

KOTOR:

U rekonstrukciju Doma zdravlja investirano 260.000 eura

Četiri ambulanteunovomprostoru

GUSINJE:

Obilježen

Svjetski dan borbe

protiv pušenja

Saotvaranja izložbe

Loše

navike

ubijaju

PONOSNINA

TRADICIJU:

Sa

proslavedana škole