Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

CrnomGorom

CEDIS

Zavikend

radovi u

Herceg

Novom

BIJELO POLJE:

Predstavljeni rezultati Ipard podrške primarnoj proizvodnji

Za 140ugovora

2,9milionaeura

Još 100 poljoprivrednika zadovoljiće uslove javnog poziva do sredine

jula tekuće godine, i biće ukupno 240 potpisanih ugovora s ukupnom

vrijednošću investicija od 14,5miliona eura, odnosno podrškomu iznosu

od 7,8miliona eura. Dakle, kroz prva dva javna poziva realizovaće se

investicije vrijedne više od 26miliona eura, uz bespovratnu podršku od

skoro 13miliona eura - kazao jeMilutin Simović

BIJELOPOLJE

–Crna

Gorauoblasti poljopri-

vredepostiže značajne

iskorake. Topotvrđuju in-

vesticijeupoljoprivredi

odpreko35miliona eura

koje suveć realizovaneu

ovoj godini ili jenjihova

realizacijau toku - rekao

jepotpredsjednikVlade i

ministarpoljoprivrede i

ruralnog razvojaMilutin

Simovićkoji jeprvogdana

četvorodnevneposjete

Crnoj Gori predstavio re-

zultateprvog javnogpozi-

va zapodrškuprimarnoj

proizvodnji, uokviru

Ipardprograma.

Predstavljajući rezultate

javnog poziva za podršku

primarnoj proizvodnji, Si-

mović je saopštio da je od

pristiglih 389 zahtjeva do

danaspotpisano 140ugovo-

ra o podršci za poljopri-

vrednike iz 18opština.Uku-

pne investicije za sada

iznose 5,2 miliona eura dok

očekivana podrška iznosi

oko 2,9miliona.

Kako je kazao, ti rezultate

predstavljaju se u Bijelom

Polju iz dva razloga. Od

ukupnog broja odobrenih

ugovoranajvećibrojjeizBi-

jelog Polja (36 odnosno 25,7

odsto) i drugo, zato što od

ukupnog broja odobrenih

ugovora više od 62 odsto su

iz sjevernog regiona.

- Ovim investicijama 140

poljoprivrednika nabaviće

120 novih traktora, 130 ko-

madapriključnemehaniza-

cije, izgraditi nove objekte i

podići nove višegodišnje

zasade, čime će osigurati i

unaprijediti prihode svojim

domaćinstvima - kazao je

Simović.

REALIZACIJA

Prema projekcijama mini-

starstva, još 100 poljopri-

vrednikazadovoljićeuslove

javnog poziva do sredine

jula tekuće godine, i biće

ukupno 240 potpisanih

ugovora s ukupnom vrijed-

nošću investicijaod14,5mi-

liona eura, odnosno podrš-

komu iznosu od 7,8miliona

eura.

- Dakle, kroz prva dva javna

poziva i 260 ugovora reali-

zovaće se investicije vrijed-

nepreko26milionaeura,uz

bespovratnu podršku od

skoro13milionaeura,odče-

ga je 75 odsto evropskih i 25

odsto sredstava iz nacional-

POLJOPRIVREDAIMABUDUĆNOST:

Simović sapotpisnicimaugovorauBijelomPolje

Ministar Milutin Simović je

komentarisao ocjene u izvje-

štaju o napretku Evropske

komisije.

- Institucije pozitivne ocjene

doživljavaju kao ohrabrenje

i priznanje za urađeno, a

preporuke kao važna usmje-

renja i podsticaje za buduće

aktivnosti. Te preporuke su

važni putokazi za odgovorne

institucije u savladavanju

završnih - najzahtjevnijih

dionica na našem evropskom

putu - kazao je Simović, ističu-

ći zadovoljstvo zbog ocjena

da je u poglavljima „Poljo-

privreda i ruralni razvoj“ i

„Bezbjednost hrane, veterina

i itosanitarna politika“ ostva-

ren dobar napredak.

ZadovoljniocjenamauizvještajuEK

nog budžeta - kazao je Simo-

vić.

On je istakao da je realizacija

zahtjevnogprogramakakav je

Ipardbilasvojevrstanispitiza

administraciju i za poljopri-

vrednike, kao i da nije u pot-

punosti zadovoljan brzinom

implementacije.

Farmerimakojinijesuispunili

uslove javnog poziva je poru-

čio da spremaju dokumenta-

ciju, jer će brzo objaviti nove

javne pozive.

Pored „velikog“ Iparda, u ovoj

godini, u okviru programa

Ipard lajk 2, realizuju se i 33

projekta ukupne vrijednosti

investicija3,2milionaeura, uz

bespovratnu podršku u izno-

suod1,3milionaeura.Takođe,

kroz objavljene pozive iz

Agrobudžeta, koji ove godine

iznosi višed od 52miliona eu-

ra, brojni poljoprivrednici će

dobitipodrškuzaraznesekto-

re poljoprivrede.

Simović je najavio i nove javne

pozive kroz Ipard i to tokom

ljeta za preradu, a nakon toga

za primarnuproizvodnju.

ŠefSektorazasaradnjuuDele-

gacijiEUuCrnojGoriHerman

Špic čestitao je aplikantima.

On je izrazio zadovoljstvo

najavom da će do kraja juna,

akosvebudeišlopoplanu,bi-

ti potpisan značajan broj no-

vihugovora.

- Veliki broj prijava znači da

poljoprivredni sektor ima

značajnu potrebu za investi-

cijama,alištojejošznačajnije,

pokazuje se da veliki broj po-

ljoprivrednika i preduzetnika

želi da preuzme izazove mo-

dernizacije i razvoja sopstve-

nih biznisa. Život u ruralnim

područjima ima budućnost u

ovoj zemlji - ocijenio je Špic.

NAPORI

Predsjednik opštine Petar

Smolović istakao je izrazio

zadovoljstvoštojevelikibroj

Bjelopoljaca ostvario pravo

na podršku kroz Ipard, ali i

druge, brojnemjere.

- Ipard projekat ne smatra-

mo samo projektom mini-

starstva već i čitave Vlade i

lokalnih zajednica, stoga

smo uvijek spremni da iza-

đemo u susret i prilagođava-

mo administraciju potreba-

ma kako poljoprivrednika

tako i svih drugih građana,

kako bi brzo i efikasno zavr-

šili sve procedure i ostvarili

podršku - kazao je Smolović

i dodao da skoro polovina

stanovništva te opštine živi

na ruralnompodručju.

Simović će danas u Berana-

ma predstaviti rezultate po-

ziva za podršku za nabavku

mehanizacije, a u nedjelju u

Petnjici rezultate javnog po-

ziva za podršku mladim po-

ljoprivrednicima.

B. ČOKOVIĆ

BUDVA

–Dočetvrtka traje

tender zadostavljanjepo-

nuda za izvođenje radova

na sanaciji udarnihrupana

kolovozu. Togdanaodržaće

se i javnootvaranjeponuda.

Za tunamjenuopštinaBud-

va ćenajvišeopredijeliti

20.000eura.

Tenderomjepredviđenoda se

sanirapohabani diokolovoza i

asfaltira.Rok izvršenjaugovo-

ra jegodina ilidoutroškasred-

stava koja su ugovorena. Mje-

sto izvršenja je na lokacijama

koje odredi naručilac, osno-

sno opština.

I.T.

Za sanaciju

rupana

putevima

20.000eura

Budva

Opština podržava rad nevladinog udruženja koje je otvorilo narodnu kuhinju

ŽenamaBara 15.000eura

BAR

– Izbudžetaopštine

nevladinomudruženjuŽene

Barakoje jeotvorilonarod-

nukuhinjunamijenjeno je

15.000eura. Ugovor o finan-

sijskoj podršci potpisali su

predsjednikopštineDušan

Raičević i predsjednicaNVU

LjiljanaVujović.

Projekat Narodne kuhinje je

počeo5. povembra 2018. godi-

ne u cilju pomoći sugrađani-

ma kojima je pomoć najpo-

trebnija, koji nemajudovoljno

i koji ne mogu da zadovolje

svoje osnovne životne potre-

be.

Raičević je izrazio uvjerenje

da će podrška lokalne uprave

biti podstrek ženama velikog

srca da nastave svoj nesebični

angažman na ovom važnom i

humanomprojektu.

- Siguran sam da će pomoć

iskoristiti na pravi način i na-

staviti pripremanje obroka za

naše sugrađane u stanju soci-

jalne pomoći i potvrditi onu

primarnu misiju, a to je da

kroz humanitarnu aktivnost

ujedine Bar. PokretanjemKu-

hinje velikog srca ujedinile su

Bar, ujedinile suprivredne su-

bjektekaoipojedince.Našpri-

oritetni cilj a svakako i želja

žena Bara je da broj korisnika

ove kuhinje bude sve manji -

naveo je između ostalog Rai-

čević.

Predsjednica NVUŽene Bara

Ljiljana Vujović je istakla da

sredstva opredijeljena budže-

tomznače kao i sama podrška

institucija gradaBara.

- Ova sredstva su najveća do-

nacijaNarodnoj kuhinji do sa-

da – rekala jeVujović i izrazila

zahvalnost opštini. Takođe,

zahvalila je ostalim subjekti-

ma koji suna bilokoji načinda

li novčano ili kupovinom na-

mirnicapodržalinjihovproje-

kat.

V.K.V.

PODRŠKAŽENAMAVELIKOGSRCA:

Vujović i Raičević

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

zavikendnastavlja radove

zakvalitetnije i sigurnijena-

pajanje električnomenergi-

jomuopštiniHercegNovi.

Zbog togapotrošači upoje-

dinimnaseljimaponekoliko

sati neće imati struju.

Subota i nedjelja

Herceg Novi:

od 8 do 15 sati

Kameno, Mokrine, Kruševice,

Vrbanj, Žlijebi i Ubla.

Ponedjeljak

Berane:

od 9 do 14:30 sati Pet-

njik, Dapsiće, Tmušiće , Za-

gorje, Donje Luge, DonjaRže-

n i ca , Rovca , Ka l udra i

planinski prevoj Lokve.

Bijelo Polje:

od 7:30 do 15 sati

povremeni prekidi centar gra-

da, Hotel, Robna kuća, zgrada

Vunarskog kombinata, Stara

pijaca, Pošta, Telekom, S4 i

Starački dom; od 8 do 14 sati

Zminac.

Herceg Novi:

od 8 do 15 sati

Kameno, Mokrine, Kruševice,

Vrbanj, Žlijebi i Ubla; od 10 do

13 sati Brguli.

Kolašin:

od 8 do 15 sati Jase-

nova, Cerovica, Velje Duboko,

Međuriječje, Bulje, Gornja

Rovca,TrmanjeiLiješnje;od9

do 17 sati Skrbuša, Mateševo,

Jabuka, Drndari, Rečine, Vra-

neštica, Vukićevića Lug i Bare

Kraljske.

Mojkovac:

od 9 do 13 sati Žari

– Brezovac, Solidarnost, Ru-

darsko naselje, Kula 1 i 2, Ho-

tel, Banka, Poslovni centar,

Jalovište, Školski centar, Bol-

nica, Juškovića Potok, Mojko-

vac 2 i 3 i Tutići.

Nikšić:

od 7 do 8:30 sati kom-

pletnopodručjeBanjana,Gra-

hova i Vilusa koje se napaja sa

trafostanice„Vilusi“;od9do13

sati Dabovići, Povija, Ostrog,

Norin, Stubički Kraj i Jovan

Do; od8do 15 sati: Praga, Ubla

i Crkvice.

Plav:

od 9 do 14:30 sati Završ i

dioBogaića.

Pljevlja:

od08do16satiBučje,

Gosteč, Zadublje, Hoćevina,

Šljivansko,Pliješevina,Hodži-

ći,Vrbica,Glisnica,CrnoBrdo,

Jakupovgrob,Rađevići,Miro-

nići, Boljanići, Jezero, Kovač,

Zorlovići, Potkovač, Savine

vode, Rajišići, Đuli, Pliješ, Re-

petitor Vraca, Skenderovina,

Đakovići,Prisoje,BabinoBrdo

iMetaljka.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Ge-

žice.

Šavnik:

od9do 16 sati Korita.

Žabljak: od 9 do 18 sati Zmini-

ca, Karadžić, Suvodo, Rudino-

vača,BareŽugića,Novakovići,

Merulja, Smoljan, Mandića

Do i Okruglica.

I.T.