Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

CrnomGorom

Kako su saopštili iz Službe

za praćenje usaglašenosti

propisa opštine Herceg

Novi, za donošenje odluke o

godišnjoj naknadi za korišće-

nje prostora za bespravne

objekte prethodni uslov

je izrada ortofoto snimka.

Nakon toga bi slijedilo pre-

klapanje ortofoto snimka sa

važećimdigitalnimpodloga-

ma od katastra.

- Sekretarijat za prostorno

planiranje i izgradnju će biti

u obavezi da utvrdi listu

bespravnih objekata za koje

nije podnijet zahtjev za lega-

lizaciju, kao i da donese rje-

Bespravniobjekti

Niženaknade, istacijena za

stambeni i poslovni prostor

HERCEGNOVI:

Prijedlog odluke o komunalnomopremanju građevinskog zemljišta predviđa novine

Kvadrat komu-

nalija u prvoj

zoni koštaće 130

eura (sada 150),

u drugoj 100

(120) a u trećoj

75 (90) eura. Ko

objektomdo 150

kvadrata rješava

stambeno

pitanje plaća 30

odsto od pune

cijene naknade

za komunalno

opremanje na

pet godina

Na sjednici SO Herceg

Novi, na kojoj je trebalo da

se raspravlja o predlože-

noj odluci, odbornik DPS

Mladen Kadić je tražio da

se ona povuče sa dnevnog

reda, tvrdeći da je nepo-

voljnija od aktuelne i da se

cijene naknada povećavaju

samim tim što se pomje-

raju zone zbog čega će,

kazao je, cijelo područje

rivijere biti u prvoj zoni.

Važećomodlukomu prvoj

zoni je bilo područje ispod

magistrale u Meljinama i

Zelenici, kao i prostor neka-

dašnje kasarne u Kumboru

gdje se gradi turistički

kompleks Portonovi.

Cijela

rivijerau

prvojzoni

HERCEGNOVI

Opština je

pripremilaprijedlogodluke

onaknadi zakomunalno

opremanje građevinskog

zemljišta, ali jepovučen sa

dnevnog redadevete re-

dovne sjedniceSkupštine

jer dokument nijedobio sa-

glasnost resornogministar-

stva. Na snazi jeodluka iz

2009. godine au lokalnoj

upravi tvrdeda se radi one-

opravdanomodlaganju i

neadekvatnomodnosunad-

ležnogdržavnogorgana

premapitanjuodznačaja za

HercegNovi.

Najbitnije razlike izmeđupo-

stojećih i predloženih rješe-

nja tiču se novih zona, cijena

stambenog i poslovnog pro-

stora je izjednačena, komu-

nalno opremanje može izvr-

šiti investitor, a definisano je

da se više ne sklapa ugovor

već se donosi rješenje na koje

stranka može izjaviti žalbu

ministarstvu. Novina je i mo-

gućnost plaćanja u ratama.

MANJE ZONA

Opština je,prijedlogomodlu-

ke, podijeljena na pet, umje-

sto sadašnjih šest zona koje

suutvrđenenaosnovuPUP-a

koji je donijet u decembru

2018. godine.

-Bićenižecijeneuodnosuna

ranije - prva zona 130 eura,

druga 100, treća 75, četvrta

50, peta 25 eura. Cijena na-

knadezavisiodstepenaopre-

mljenosti građevinskog ze-

mljišta i prosječnih troškova

komunalnog opremanja. Pri-

mjera radi, prema dosadaš-

njoj odluci u prvoj zoni je ci-

jena bila 150, u drugoj 120,

trećoj 90 eura, iz čega je lako

zaključitidaseradiosnižava-

nju visine naknada. Osim to-

ga, težilo se kvalitetnijem

određivanju zona, imajući u

viduda jedosadašnjomodlu-

kom bilo dosta nelogičnosti

–kazali suPobjedi uSekreta-

rijatu za finansije.

Ističu i da će, ukoliko zbog

drugačijegrasporedazonaza

pojedinu lokaciju bude viša

cijena naknade, stranka koja

jepodnijela zahtjevprije stu-

panja na snagu nove odluke,

imatimogućnost utvrđivanja

naknade po povoljnijoj odlu-

LEGALIZACIJA

Nova odluka, ukoliko bude

usvojena,objašnjavajuulokal-

noj upravi, nećeuticati naoba-

veze građana čiji su objekti u

KOLAŠIN:

Tribina Poreske uprave Crne Gore

KOTOR:

Mještani Vidikovca najavili protest zbog priprema za auto-trku

Poreskadisciplina

potvrdaozbiljnosti

KOLAŠIN

Zajednička te-

žnjaka finansijskoj discipli-

ni potvrđujeda smo spremni

zaprisustvonameđunarod-

nimtržištima, i tone samo

da seodržimo, većdakori-

šćenjemprirodnihpotenci-

jalabudemozapaženi u

evropskoj poslovnoj uta-

kmici - istakao je rukovodi-

lacRadne jedinicePoreske

upraveuBijelomPolju sa ek-

spozituramaMojkovca iKo-

lašina, TomoTimotijević.

On je na tribini „Poreski kara-

van“naglasioda jeosnovni cilj

Poreskeupraveefektnaiefika-

snanaplataporeskihobaveza i

kvalitetno pružanje usluga, te

da ohrabruje napredak u po-

većanju urednosti u podnoše-

nju izvještaja i prijava i veća

disciplina uplaćanjuporeskih

obaveza.

- Dokazujemo da smo moder-

na institucija u javnom sekto-

ru. Posebno nam je stalo da

damo doprinos poboljšanju

poslovnog ambijenta, jer od

toga ima dobrobit cijelo druš-

tvo. Poslovni ambijent una-

pređujemo i stimulativnim

mjerama za nove biznise i ob-

veznike u manje razvijenim

opštinama-kazaojeTimotije-

vić i dodao da imaju dobru sa-

radnju saUnijomposlodavaca

i Privrednomkomorom.

Na dobro posjećenoj tribini

govorili su i Gordana Pejović,

pomoćnica direktora Poreske

uprave, Branka Jauković, na-

čelnica Odjeljenja za unutraš-

njukontrolu i integritet, Nata-

šaDamjanović,glavnaporeska

inspektorka i Gordana Stajčić,

samostalna savjetnica za edu-

kaciju javnosti.

Dr.P.

KOTOR

Mještani kotorskog

naseljaVidikovacnajavili su

zadanas protest povodom

održavanjaMeđunarod-

nebrdske auto-trkeKotor

–Trojica, koja seodržavau

nedjelju. Udopisukoji su

uputilimedijimaoni navode

da svakodnevno trpe torturu

okojoj se ćuti, ili jepakniko

neuzima zaozbiljno.

-Brdskatrkakojaprolazikroz

naše naselje neosporno je je-

dan od događaja koji izaziva

pažnju javnosti tradicijom i

sportskom disciplinom. Sve

tobi bilouredudasenjenare-

alizacija višestruko ne kosi sa

zakonom. Naime, tokom cije-

le godine, pripremajući se za

trku - vozači, potencijalni vo-

zači, i čini nam se - pod izgo-

vorom vježbe - svi fanatici

upitnog umijeća i iskustva si-

jedajuza volan i brzinomkoja

dostiže kažnjive reference

čak i kad bi bila razvijena au-

to-putem, izigravaju jakoću,

iskaljuju bijes, stavljajući u

opasnost sve mještane. Da li

se radi omoćnicima, ili njiho-

voj djeci -nećemokomentari-

sati, međutim, s obzirom na

jedinstvo koje nas kaomjesto

definiše, podići cemo glas i

stati uodbranusvojih, i života

naše djece - poručujumješta-

ni Vidikovca.

Oni navode da je svako uklju-

čivanje na glavni put za njih

postalo ruski rulet, koji je pri-

je neki dan rezultirao saobra-

ćajnom nezgodom koja je

moglaimatikobneposljedice,

ali na sreću nije. Podsjećaju i

da to nije prvi incident te vr-

ste unaselju.

- Vidikovac je postao turistič-

ko mjesto, oličenje malih bi-

znisa kroz turistički sektor,

sektor agrikulture. Skoro pa

svaka familija na legalan na-

čin, kako je i svojstveno našoj

časti - izdaje apartmane gosti-

ma različitih nacija i na jedan

prisaniintimannačinpokazu-

je drugačiji Kotor - na koji svi

treba da budu ponosni. Da li i

turistitrebadabudumetaova-

kvim nesrećama, da nose

anarhijsku sliku o gradu, i dr-

žavi uopšte? - pitajusemješta-

ni.

Oni traže da se zabrani vjež-

balište brzina pored njihovih

kuća.

- Nečuveno je da godinama

unazadpolicijanikadnijere-

agovala na nevjerovatno br-

zu vožnju i nepoštovanje

svihvozačkihpravila.Dalito

znači da ukoliko bi se u Sta-

rom gradu organizovalo ta-

kmičenje u streljaštvu - da bi

kvazistreličari svakodnevno

kroz grad pucali pod alibi-

jem da vježbaju za takmiče-

nje? Mislimo da ne bi. Vidi-

kovac nije manje vrijedan,

štavišekakorealnostizgleda,

premaprincipima ljudskosti

vredniji je od bilo kojeg dru-

gognaseljaudrevnomKoto-

ru. Želimo bezbjedan zivot,

ne život na kocku. Ove subo-

te ćemo svi u to ime izaći na

istu ovu cestu koja je postala

poligon bahaćenja, i tražiti

mir -zaključujeseusaopšte-

nju.

Međunarodna brdska auto tr-

kaKotor–Trojicauorganiza-

ciji Auto-moto sportskog klu-

baKotor,održaćese1.i2.juna.

Trka se boduje za prvenstvo

FIA Centralno evropske zo-

ne,Hrvatske, kao i zaŠampi-

onat auto moto sportskih

klubovaCrneGore.

Iv.K.

ci, odnosno cijeni.

Predviđene supovlasticekao

i do sada za rješavanje stam-

benog pitanja – objekat do

150 kvadrata, a plaća se 30

odsto od pune cijene na pet

godina. Za sve ostale period

plaćanja je do tri godine, a za

jednokratno plaćanje je po-

pust 15 odsto.

postupku legalizacije.

- Cijene za nelegalne objekte

se neće povećati, mogu biti i

niže. Građani su podnijeli za-

htjeve za legalizaciju u zako-

nom propisanom roku. Za

nelegalne objekte će takođe

važiti da se naknadamože re-

gulisati po povoljnijoj cijeni –

saopštili su iz nadležnog se-

kretarijata.

U zakonskom roku podnijeto

je4.519zahtjeva za legalizaci-

ju bespravnih objekata, pro-

cedurasesprovodipoZakonu

oplaniranjuprostora i izgrad-

nji objekata.

Ž.KONTIĆ

šenja o odbijanju zahtjeva.

Tada će biti elemenata za

RIA analizu (procjenu uticaja

propisa), na osnovu koje bi

opština utvrdila stopu koja

se može kretati u rasponu

0,5 -2,0 odsto prosječne cije-

ne građenja kvadrata novo-

izgrađenog objekta, koju

objavljuje Monstat – obra-

zložili su iz hercegnovske

Službe za praćenje propisa.

OPŠTINAPODIJELJENA

UPETZONA:

HercegNovi

SPREMNIZAMEĐUNARODNA

TRŽIŠTA:

Sa tribineuKolašinu

Tražeda sezabrani vježbalište

brzinaporednjihovihkuća

MJEŠTANISTRAHUJUZABEZBJEDNOST:

Epilogincidentaodprijenekolikodana

Foto: ČITALAC