Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

Hronika

Apelacioni sud potvrdio odluku Višeg suda u slučaju ubistva bebe

Kastrati potvrđeno

12 godina zatvora

u Podgorici koji koristi Pejović

i uhapsila ga zbog sumnje da

je počinio krivično djelo nedo-

POKUŠAJ TERORIZMA

: Istraga protiv osamosoba zbog

planiranja nereda 16. oktobra 2016. godine

ontrole policije

PODGORICA

Apelacioni

sudpotvrdio jeEdiniKastra-

ti (18) izPlava zatvorskuka-

znuod 12 godina zbogubi-

stva četvoromjesečnebebeu

juluprošle godine. Kastrati

seoptužnicomteretila za

teškoubistvodjeteta.

- Kazna predviđena za ovo

krivčno djelo je najmanje 10

godina ili kazna dugotrajnog

zatvora. Budući da se radi o

osobikojanijenavršila21godi-

nu života, maksimalna kazna

je20godina– saopšteno jePo-

bjedi iz Višeg suda u Bijelom

Polju.

Tokompostupka bila je isklju-

čena javnost.

Kastrati se teretila da je svoje

muško dijete, od četiri mjese-

ca, 29. junaprošlegodinebaci-

la u Plavsku rijeku. Beba je,

kako stoji u obdukcionomna-

lazu, preminula usljed uto-

pljenja.Unalazuvještakakon-

statovano je da je okrivljena u

vrijeme djela bila u stanju

smanjeneuračunljivosti,aline

bitno da nije mogla da shvati

značaj učinjenog djela. Ka-

strati je ranije priznala djelo,

ali je reklada se kaje zbogubi-

stva.

Ona je tokomistrage i na glav-

nom pretresu saopštila da je

sa nevjenčanim suprugomži-

vjela u lošim odnosima, te da

ju je on, navodno, tukao i go-

voriopogrdne riječi.

- Nijesamvišemogla da živim

sa njim, na takav način, stalno

maltretirana, zbog čega sam

odlučila da ovo uradim. Pret-

hodno je drugo naše osamna-

estomjesečno dijete bilo kod

nevjenčanog supruga i njego-

ve rodbine. To mi je sinulo

odjednom, dok je sin spavao -

kazalajeranijetokomsasluša-

njaKastrati.

A.R.

SaprivođenjaKastrati

Bespravnom

sječomoštećena

Uprava za šume

Radnik udario kolica na kojima su stajala djeca

Pljevljaka terete za nesavjestan rad u službi

Saobraćajna nezgoda ispred zgrade terminala Aerodroma Podgorica

PLJEVLJA

Dvadesetdevetogodišnji N. B. iz Pljevalja prija-

vomse tereti da jeUpravi za šume pričinio štetuod 18.242

eura.

On se tereti d a je počinio krivično djelo nesavjestan rad u

službi. Kako se sumnja, on je tokom 2018. godine kao lugar

nesavjesno postupao jer nije obilazio gazdinsku jedinicu

„Maočnica“ gdje je došlo do bespravne sječe četinara i lišćara,

vrijednosti 18.242 eura, pri čemu je na taj način pričinio štetu

Upravi za šume.

C. H.

Samjesta

udesa

ć

zvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija. On

će, uz krivičnu prijavu, biti

priveden tužiocu.

- Policijski službenici nasta-

viće aktivnosti usmjerene

na kontrolu bezbjednosno

interesantnih lica, pro-

nalazak oružja i ostalih

nedozvoljenih predmeta i

materija, kao i prevenciju,

otkrivanje i dokazivanje kri-

vičnih djela - zaključuje se u

saopštenju policije.

A. R.

F

O

T

O

U

P

R

A

V

E

P

O

L

I

C

I

J

E

Pronađenpištolj

PODGORICA

USpecijal-

nomtužilaštvu jeu tokukri-

vični postupakprotivbivšeg

operativcaCIADžozefa

Asada i sedamnjegovih sa-

radnika, zbog sumnjeda su

bili dio logističkemrežekoja

jeplaniralaviše teroristič-

kihnapadanadanparla-

mentarnih izbora 16. okto-

bra 2016. godine.

- Shodno donijetoj naredbi o

sprovođenjuistragepredSpe-

cijalnimtužilaštvom, utokuje

krivični postupakprotiv J. A. i

sedam lica, a zbog postojanje

osnovane sumnjeda su izvrši-

li krivično djelo stvaranje kri-

minalne organizacije iz člana

401a KZCG i krivično djelo

terorizamu pokušaju iz člana

447 stav 1 u vezi člana 20

KZCG - navodi se u odgovori-

ma dostavljenimPobjedi.

Specijalno državno tužilaštvo

dva puta je dopunilo istragu u

slučaju pokušaj terorizma, pa

se 22. jula prošle godine na

spisku orkrivljenih našao biv-

ši operativac CIA Džozef

Asad, da bi nakon skoro šest

mjeseci taj status dobili i sed-

morica njegovih saradnika

koje je vrbovao.

Okrivljeni su i Izraelac Joram

Frig, zatim Ladislao Karba-

ljos, Džon Džozef di Paolo,

SkotRivas,HorheMijar–biv-

ši službenici FBI, Mateos

Konstantinu – stručnjak za

protivelektronskodjelovanjei

dvojica Iračanakoji su trebalo

da obave poslove obezbjeđe-

nja - Runi Košaba Jukana Al

Belatija i Reni Košaba Jukan

Al Belatija.

Dokazi koji su do sada priku-

pili crnogorski istražitelji

ukazuju na to da je Asadova

višečlana internacionalna

ekipa, koju čine uglavnom

penzionisani pripadnici oba-

vještajnih službi, boravila u

više navrata u Crnoj Gori i

pružila bezbjednosne usluge

organizatorima akcije plani-

rane za 16. oktobar.

Asadovtimimaojezadatakda

napravi šemu evakuacije,

osmisli odbranu komandnih

punktova nakon planiranog

obračunaispredzgradeparla-

menta i instalirauređaje koji-

ma se sprečava praćenje si-

gnalamobilne telefonije.

Ovaj tim koristio je posebne

mjere radi zaštite prilikom

korišćenja interneta, a za po-

sebnu komunikaciju korišćen

je i satelitski telefon.

Boravili su, u više navrata, u

dvijekućenaperiferijiPodgo-

rice, koje su, prema nalazima

istrage, iznajmila dvojica čla-

novaDemokratskog fronta.

,,Operacija16. oktobar“ treba-

lo jeda se izvedenakonnajav-

ljenog okupljanja pristalica

DF-a i, prema nalazima istra-

ge, trebalo je da izazove nere-

de i haos i da se nastavi upa-

dom ,,pobunjenog naroda“ u

zgradu Skupštine Crne Go-

re...

DajeAsadimaouloguuplani-

ranim akcijama u Crnoj Gori

potvrdio jeamerički državlja-

ninibivšioperativacCIABra-

jan Skot. On je svjedočeći vi-

deo-linkom u podgoričkom

Višemsudukazaoda jenjego-

va bezbjednosna kompanija

odbila ponuduAsada da „dje-

luje“uCrnojGorijerjesaznao

da jeDemokratski front pove-

zan sa ruskim obavještajnim

službama. Specijalno tužilaš-

tvojetražilosaslušanjeAsada,

alijeontoizbjegao,pozivajući

se na Peti amandman Ustava

SAD. U izjavi medijima negi-

rao je učešće, ali ne sporeći

svojeprisustvouPodgorici uz

objašnjenje da je ,,samo savje-

tovao“ Arona Šaviva, šefa

kampanje Demokratskog

fronta.

Prvostepenupresuduusluča-

ju pokušaj terorizma izrekla

je9.majasutkinjaSuzanaMu-

goša. Agenti ruske obavještaj-

neslužbeGRUEduardŠišma-

kov i Vladimir Popov osuđeni

su na 15, odnosno 12 godina

zatvora za krivična djela stva-

ranje kriminalne grupe i tero-

rizam u pokušaju. Bivši šef

srpskežandarmerijeBratislav

Dikić osuđen je na osamgodi-

na, dok su Nemanja Ristić i

Predrag Bogićević dobili po

sedam godina za stvaranje

kriminalne organizacije i te-

rorizam u pokušaju putem

pomaganja. Za pripadništvo

kriminalnoj organizaciji koja

je pokušala teroristički napad

lideri DF-a Andrija Mandić i

MilanKneževićosuđeni suna

popetgodina,BrankaMilićtri

godine, Srboljub Đorđević,

Milan Dušević, službeni vo-

zač DF-a Mihailo Čađenović

dobili su po godinu i šest mje-

seci, DraganMaksić godinu i

devet mjeseci, dok je Kristina

Hristić osuđena uslovno na

godinu.

B.R.

Krivični postupak protiv

Asada i njegovih saradnika

DžozefaAsad

PODGORICA

Ispredzgrade

terminala aerodromaPodgori-

ca, jučeoko 14 sati, došlo jedo

manje saobraćajnenezgode - sa-

opšteno je izAerodromaCrne

Gore.

-ZaposleniAerodromaCrneGore

udario je na pješačkom prelazu

automobilom u kolica na kojima

sustajaladjecakoja susa roditelji-

ma putovala sa podgoričkog aero-

droma. Djeca nijesu povrijeđena

osim što imaju po jednu manju

ogrebotinu - naveli su u saopšte-

nju.

Kako dodaju, nakon detaljnih lje-

karskih pregleda u Urgentnom

centru i davanja izjava pred tužio-

cem, djeca su sa roditeljima otpu-

tovala kao što su i planirali.

Oni su sve vrijeme bili u pratnji

predstavnika Aerodroma Crne

Gore koji su pružili svu neophod-

nupomoć i asistenciju.

-Takođe, policija jeuradilauviđaj.

Ovim putem, i naši zaposleni i mi

kao kompanija izražavamo veliko

žaljenje zbog nezgode koja se do-

godila -navodi seusaopštenjuAe-

rodromaCrneGore.

C.H.