Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 1. jun 2019.

Hronika

PODGORICA

Željko

Pejović (45) iz Podgorice

uhapšen je juče, nakon

što su rezultati vješta-

čenja potvrdili da je

odbačeni pištolj sa devet

metaka i jednimmetkom

u cijevi, koji je pronađen

prije dvadeset dana ubli-

zinimjesta na kojemsu

ga kontrolisali, njegov.

Pejovića policija tretira kao

bezbjednosno interesan-

tnu osobu, blisku kavač-

kom klanu.

On je priveden tužiocu koji

mu je odredio zadržavanje

do 72 sata, nakon čega

će biti priveden sudiji za

istragu.

Kako se navodi u saop-

štenju policije, 11. maja su,

prilikompojačane kontrole

bezbjednosno interesan-

tnih osoba u Podgorici,

sa akcentomna kontrolu

vozila kojimupravljaju i

ugostiteljskih objekata u

kojima se okupljaju u Ulici

žrtava fašizma u Podgori-

ci, pokušali da kontrolišu

Pejovića, ali je on pobje-

gao.

Nakon brze intervencije,

policija je sustigla Pejovića,

kontrolisala ga, ali nije pro-

našla nedozvoljene stvari i

predmete.

Međutim, pretragom šireg

mjesta u pravcu u kojem

se udaljio Pejović policija je

ubrzo pronašla odbačeni

pištolj marke „pietro bere-

ta“ kalibra 9milimetara,

sa devet metaka u okviru i

jednimmetkomu cijevi.

O događaju je obaviješten viši

državni tužilac u Podgorici.

Oružje je upućeno na vješta-

čenje u Forenzički centar.

Tokom vještačenja na pro-

nađenomoružju utvrđeni su

tragovi Pejovića.

Policija je juče pretresla stan

Godinu i osam

mjeseci jer je držao

heroin i tablete

Sugrađanina

udarali šakama

po glavi i tijelu

Žena teško povrijeđena

na pješačkomprelazu

Budžet oštećen

za 28.000 eura

Presuda Podgoričaninu zbog šverca droge

UHerceg Novom i Pljevljima prijave zbog utaje

poreza i ovjeravanja na neistiniti sadržaj

PODGORICA

Mladen Iva-

nović izPodgoriceosuđen je

na godinu i osammjeseci za-

tvora zbog švercadroge. Pr-

vostepenupresudu izrekao

je sudijaVišeg sudauPodgo-

rici PredragTabaš.

Prema navodima presude, Iva-

nović je 10. oktobra prošle go-

dine, uzagrebačkoj ulici uPod-

gorici, kod sebe držao heroin,

buprenorfin, alprazolam i dia-

zepam koje je namjeravao da

proda ali ga je u tom naumu

spriječila policija.

Ivanović jebježeći odpolicijeu

Ulici Franca Prešerna, od sebe

odbacio drogu u dvorište kuće

Mila Kaluđerovića, gdje je ka-

snije pronađeno 26 zamotulja-

NIKŠIĆ

Nikšićki inspektori podnijeli suprijave protiv T. P.

(20), R. Đ. (24) i D. P. (25) svi izNikšića zbog sumnje da su 29.

aprila napali sugrađanina P. B. (27).

Osumnjičenima se stavlja na teret nasilničko ponašanje.

- Sumnja se da su napali P. B. i upotrebom elektrošokera

onesposobili ga za odbranu, udarajući ga stisnutim šakama u

glavu i tijelo. P. B. je ukazana ljekarska pomoć umedicinskoj usta-

novi kojomprilikom sumu konstatovane lake tjelesne povrede

– navodi se u saopštenju policije.

C. H.

HERCEGNOVI/PLJEVLJA

Protivpreduzeća „Bistro

more“d.o.o.HecegNovi i

odgovornog licauovompre-

duzećuM. B. (45) izHerceg

Novogpodnijete suprijave

zbog sumnjeda suutajili po-

rez i diprinos uproduženom

trajanju.

Istražitelji sumnjaju da su

izbjegavali plaćanje poreskih

obaveza u 2017. i 2018. godini

jer Poreskoj upravi nijesu pre-

dali obavezne prijave o steče-

nom prihodu od 57.838 eura

koji je ostvaren u restoranu

koji je poslovao u okviru „Bi-

stromore“ d.o.o. Tako su, kako

senavodi, izbjegliplaćanjepo-

reza na dodatnu vrijednost od

9.538 eura. Osim toga, sumnja

se da nijesu prilikom sačinja-

vanjagodišnjegbilansastanjai

uspjeha za poslovnu 2017. go-

dinu u svom knjigovodstvu

prikazali ostvarenu dobit u

iznosu od 22.561 euro, na koji

način su izbjegli plaćanje po-

reza na dobit od2.030 eura.

I pljevaljska policija je u koor-

dinaciji sa kolegama iz Odsje-

ka za suzbijanje organizova-

nog kriminala i korupcije

podnijela dvije krivične prija-

ve protiv S. G, S. U. i firme

„Ukras univer“ d.o.o. zbog po-

stojanja osnovane sumnje da

su počinili dva krivična djela

navođenje na ovjeravanje nei-

stinitog sadržaja.

Oni su, sumnja se, naveli služ-

benikeOsnovnogsudauPljev-

ljima da ovjere neistinite izja-

ve u kojima je navedeno da su

izmirene sve obaveze koje je

privredno društvo imalo pre-

ma povjeriocima, zaposleni-

ma i Poreskoj upravi, a zatim

su takve izjave sa neistinitim

sadržajem upotrijebili prili-

kom podnošenja zahtjeva Po-

reskoj upravi za pokretanje

postupkadobrovoljne likvida-

cijeprivrednogdruštvapri če-

mu je šteta za budžet 16.919

eura.

C.H.

Vještačenjemutvrđeno da je Podgoričanin bacio oružje prije

Prijave protiv trojice Nikšićana

Saobraćajni udes na Bulevaru 13. jul u Nikšiću

kaukojimasenalaziloskoro11

grama heroina, dvije i po ta-

blete buprenorfina i po jedna

tableta diazepama i alprazola-

ma.

Policija je potom pretresom

kućekojukoristiIvanovićpro-

našla još 44 plastična pakova-

nja u kojima se nalazilo 17 i po

grama heroina.

B.R.

ILUSTRACIJA

Presuda Predragu Raduloviću iz Nikšića i njegovimsinovima zbog razbojništva nad sugrađaninom

Devet godinazatvora jer suga

pretukli i otelimu „audi“ i lanac

PODGORICA

PredragRa-

dulović (51) i njegovi sinovi

Nikola (23) i Ivan (21) osuđe-

ni sunapo tri godine zatvora

zbog razbojništva jer sukra-

jemdecembra 2017. godine

naputuNikšić - Plužinepre-

sreli BorisaDurutovića i

istukli gadrvenimpalicama,

apotommuoteli zlatan la-

nac i automobil ,,audi A6“.

Prvostepenupresudu juče je u

podgoričkom Višem sudu

izreklasutkinjaVesnaMoštro-

kol.

Premanavodimapresude,bra-

ća Nikola i Ivan Radulović su

30. decembra 2017. godine au-

tomobilom ,,audi A3“ pretekli

Durutovića koji se ,,audijem

A6“vraćao izNikšićausvoj re-

storan ,,Ranč“ koji se nalazi u

JasenovomPolju.

- Braća Radulović su potom

Durutoviću svojim automobi-

lomblokirali put, a poslije ne-

kolikominuta vozilom ,,reno“

iz pravca Nikšića došao je nji-

hovotacPredrag,kojijezablo-

kiraoautomobilDurutovićasa

zadnje strane.

- Predrag Radulović je izašao

iz svog automobila i otvorio

prednja desna vrata ,,audija“

A6ukojemsenalazioDuruto-

vić i drvenompalicommu za-

dao više udaraca u glavu – na-

vodi se upresudi.

Dok je Predrag udarao Duru-

tovića sa desne strane, njegovi

sinovi Ivan i Nikola istovre-

menosuga sa lijeve strane izu-

darali šipkom i pištoljem po

glavi.

U jednom trenutku Ivan Ra-

dulović se odmakao od vozila i

iz pištolja ispalio dva metka, a

onda je njegov bratNikola pri-

šao desnoj strani vozila i ispa-

lio još jedan ili dva projektila.

Nakon ispaljenih metaka,

Durutović je krenuo da izlazi

iz auta, a onda mu je prišao

PredragRadulović i otrgaomu

sa vrata zlatan lanac vrijedan

oko 3.000 eura.

Stariji Radulović je sa plije-

nomsjeousvojautomobilioti-

šao kaNikšiću.

-IvanRadulovićjepotomušao

uautomobilDurutovića, vrije-

dan 2.800 eura odvezao se u

Nikšić, aštojeučnioiNikolasa

automobilom ,,audi A3“ kojim

je prepriječio put Durutoviću

–navodi se upresudi.

B.R.

NIKŠIĆ

OlgaNinošević (58) teško je

povrijeđena u saobraćajnomudesukoji

se dogodio juče oko8.30 sati na Bulevaru

13. jula uNikšiću.

Ona je zadobila više preloma i unutrašnje

krvarenje, da bi nakon ukazane pomoći iz

nikšićke bolnice bila prevezena u Klinički

centar u Podgorici. Do zaključenja broja

našeg lista žena je bila u teškom stanju.

U trenutku kada je prelazila ulicu na pješač-

komprelazu, na nju je automobilom „opel“

naletio M. K. (33), koji se kretao iz pravca

Kličeva ka gradu. Uviđaj su obavili službenici

Centra bezbjednosti Nikšić uz prisustvo

osnovnog državnog tužioca Željka Pejovića i

vještaka saobraćajne struke Dragana Doma-

zetović.

S. D.

Nikšić

Uhapšen

Željko Pejov

zbog pištolj

Saprivođenja

Pejovića

Viši sud