Previous Page  9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 36 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Hronika

KOLAŠIN

- Marija Jevrić

(32) iz Berana je stradala

u nedjelju veče u kanjonu

Platije. Ona je oko 21 sat

izašla iz vozila nikšićkih

tablica na proširenje u blizi-

ni tunela 15, u Međuriječju, i

nakon nekoliko koraka sle-

tjela niz provaliju duboku

više od 80metara.

Služba zaštite i spašavanja

iz Kolašina obaviještena

je u 21.15. Brzo su stigli do

Međuriječja i počeli akciju

izvlačenja. Zbog nepristu-

pačnog terena, morali su

da se spuštaju niz litice

kanjona pa su tijelo Marije

Jevrić izvukli sat poslije

ponoći.

Dr. P.

U kanjonu Platije stradalaMarija Jevrić (32) iz Berana

Izašla iz automobila i sletjelanizprovaliju

PODGORICA

–Službenici

Centrabezbjednosti Podgo-

rica supretresimana tri lo-

kacijeukojima žive ili bora-

vebezbjednosno

interesantneosobeA. Đ.

(52), S. K. (19) i Ž. J. (30) iz

Podgoricepronašli 8.335 eu-

ra zakoje se sumnjada su

stečeni prodajomdroge,

osammobilnih telefona, tri

putničkamotornavozila,

gasni pištolj, desetmetaka,

četiri ručne radioveze, veći

nož–bodež, vaguzapreci-

znomjerenje i risiver zavi-

deokamere–videonadzor.

Odogađaju jeobaviješten

nadležni tužilac.

Kako se navodi u saopštenju

policije, šesnaest pakovanja

heroina, za koje se sumnja da

su bili spremni za prodaju, te-

žine oko 12 grama, policijski

službenici CB Podgorica su

otkrili pretresomvozila kojim

jeupravljaoD.Đ. (40) izRepu-

blikeSrbije. OdD. Đ. jeprivre-

menooduzetovozilokaoimo-

bilni telefon. On je uhapšen i

uz krivičnu prijavu je prive-

den višem državnom tužiocu

u Podgorici, zbog osnovane

sumnje da je počinio krivično

djelo neovlašćena proizvod-

nja, držanje i stavljanje u pro-

met opojnihdroga.

Pretresom stana koji koristi

M.B. (27) izPodgoricepolicija

je pronašla tegluukojoj je bilo

42,8gramamarihuane,zakoju

se takođe sumnja da je bilana-

mijenjena prodaji. Kontroli-

san je i S. P. (18) iz Podgorice,

koji je kada je primijetio poli-

cajce odbacio kesu u kojoj se

nalazio 21,1 grammarihuane.

Sumnja se i da jedrogabilana-

mijenjena uličnoj prodaji. O

svemu je obaviješten viši dr-

žavni tužilac u Podgorici koji

je naložio da se S. P. uhapsi

zbog sumnje da je počinio kri-

vično djelo neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnihdroga.

Policijski službenici su na po-

dručju Crne Gore od početka

godine zaplijenili preko tone

droga, dok je u prošloj godini

zaplijenjeno 3,3 tone droga.

Policija je u2018. godini otkri-

la i procesuirala za 68 odsto

više djela u vezi sa uličnom

prodajom droge u odnosu na

godinu ranije.

- Policija će i dalje sprovoditi

pojačaneaktivnostinaotkriva-

nju, sprečavanju i suzbijanju

prodaje i krijumčarenja opoj-

nih droga, sa posebnim akcen-

tom na suzbijanje ulične pro-

daje –navode iz policije.

A.R.

Pretreseni objekti bezbjednosno interesantnih osoba u Podgorici

Zaplijenjennovac,

droga, oružje...

PODGORICA

–SvetlanaLi-

bjert,majkapokojneAnasta-

sijeLašmanove, kazala je juče

uVišemsududa jezaubistvo

kćerkesaznalaodnjenedru-

garice, navodećida jeznalaza

emotivnuvezusaArsenijem

Stanovićem.

ZateškoubistvoLašmanovesu-

di se dvadesetjednogodišnjem

ArsenijuStanoviću.

Libjert je kazala i da ostaje pri

izjavikojujedalakodvišegtuži-

oca i ponovila da je znala da je

njena kćerka bila u emotivnoj

vezisaStanovićem,alidajepre-

kinuta, jer, kako je kazala, „on

nijebiozainteresovanda radi“.

- Ona jemoje jedino dijete, a od

njenog oca samse razvela 1995.

godine. Ona je bila kodmene u

Ukrajini od 2. do 5. maja 2018.

godine,jersamtadabilaubolni-

ci pa je došla da me obiđe. Po-

znatomi je da je dobro živjela u

Crnoj Gori, da je nosila lusku-

znugarderobu.Znamdajeima-

lavrijedan,,roleks“izlatninakit

- kazala jeLibjert.

Ona je dodala i da je njena kćer-

ka jedno vrijeme nakon teške

povredenogeživjelakodrodite-

lja Stanovića i da zna da su oni

prema njoj bili dobri, naročito

njegovamajka.

- Posljednji put kada je bila kod

mene, Anastasija mi je rekla da

jeupoznalanovogmomkaizCr-

ne Gore, da joj odgovara i da će

najvjerovatnije sanjimizgraditi

odnos.UCrnojGorijesahranje-

na jer je ona voljela ovu zemlju,

ovdje je živjela od 2006. godine

- rekla je Libjert, ističući da ima

jošpunotogadakažeali daće to

uraditi uzavršnoj riječi.

Prema navodima optužnice,

Stanović se tereti da je 11. maja

prošle godine, u jutarnjim sati-

ma, u naselju Dobrota, sa umi-

šljajem i na svirep način ubio

Lašmanovu u njenom iznaj-

mljenom stanu. Prema navodi-

ma iz akta Tužilaštva, Stanović

je žrtvi zadao 26udaraca „oštri-

com i šiljkom jako zamahnutog

mehaničkog oruđa“. Lašmano-

va jepronađenamrtvaustanuu

Kotoru. Suđenje se nastavlja 1.

jula.

M.L.

BIJELOPOLJE

–Enes Škri-

jelj (49) izRožaja juče jeu

bjelopoljskomVišemsudu

ponoviodanijepostojaopo-

voddaubijedvanaest godi-

namlađegbrataMersada

Škrijelja, saopštivši da se ra-

di onesrećnomslučaju. Op-

tuženi Škrijelj jeponovo

ustvrdioda je sabratomži-

viou skladnimodnosima.

Postupakjepočeoiznova jer je

Apelacioni sud ukinuo prvo-

stepenu presudu kojom je

Škrijelj osuđen na 14 godina

zatvora.

Vijeće je prihvatilo prijedlog

branioca okrivljenog, advoka-

taRadovanaObradovića, dase

18. juna izvrši rekonstrukcija

namjestugdje se dogodila po-

rodična tragedija. Usvojen je i

prijedlogosaslušanjuvještaka

medicinske struke i balističa-

ra.

Sestra Enesa i Mersada Škri-

jelj,NevzetaPepić, ponovila je

da je zatečena porodičnom

tragedijom jer, kako je kazala,

među braćom nikada nijesu

postojale nesuglasice, koje bi

kulminirale ovakvom tragedi-

jom.SaopštilajedaseoEneso-

vojmaloljetnojdjecibrinenje-

gova bivša supruga, dok brigu

o maloljetnoj djeci nastrada-

log brata preuzela je ona.

Advokat Obradović kazao je

za Pobjedu da smatra da se ra-

di oubistvu iznehata, anikako

da jepostojao eventualni umi-

šljaj kodnjegovog branjenika.

Prema navodima optužnice,

Enes Škrijelj je 15. aprila proš-

le godine, oko 21.50 časova, u

Ulici Ibarskoj u Rožajama

ispred zajedničke porodične

kuće ubio brata. Navodi se da

je iz pištolja tetejac 7,62 mili-

metra,nakonkraćeprepirke,u

pravcu Mersada ispalio dva

hica koji su ga pogodila u gor-

nji dio tijela. Žrtva je odmah

podlegla povredama.

B.Č.

PODGORICA

–DejanuVu-

kmirovićuizPodgorice,

osumnjičenomdajezajedno

saPodgoričaninomDankom

Bakračemujanuarunabavioi

planiraodaproda206,8kilo-

gramamarihuana,jučejena-

konsaslušanjakodtužioca

određenozadržavanjedo72

sata.

Vukmirović će danas biti prive-

densudijizaistrageVišegsudau

Podgorici zbogsumnjeda jepo-

činiokrivičnodjeloneovlašćena

proizvodnja,držanjeistavljanje

upromet opojnihdroga.

OnjeunedjeljuuhapšenuBaru,

a policija ga sumnjiči da je u vo-

zilo, kojim je upravljao Bakrač,

tog dana zajedno sa njimutova-

rio marihuanu koju je Bakrač

prevoziosanamjeromdajepro-

daju. Droga je otkrivena u auto-

mobilu, a Bakrač je pokušao da

pobjegnepoliciji.

Iz policije je saopšteno da se

sumnjadajeVukmirovićtogda-

na, nakon što je sa Bakračem

utovariodroguu„nisanterano“,

putemAdaBojana-Ulcinjvozio

svojauto„škodaoktavija“ispred

Bakrača, kakobimu javioukoli-

kouoči policijskepatrole.

Bakrač je nudio i jemstvo od

305.000 eura kako bi se branio

sa slobode, međutim, sud je to

odbio.

M.L.

PODGORICA

–A. K. (52) iz

Albanijeuhapšen je juče jer

jepretresomneregistrova-

nogobjektakoji onkoristi

pronađenelektromaterijal

vrijednosti 55.000eura, sa-

opšteno je izUpravepolicije

iUprave carina.

- Carinici i policajci su, na

osnovu nabavljene naredbe

nadležnog sudije za istragu,

pretresli stan koji koristi A. K.

i pronašli robu bez dokumen-

tacije o porijeklu - navodi se u

zajedničkomsaopštenju.

Kakosusaopštili,sumnjaseda

je A. K. duže prodavao robu u

neregistrovanom prostoru u

Tuzima, a za koju nije posje-

dovao dokumentaciju o pori-

jeklu robe, niti je bio registro-

van za obavljanje privredne

djelatnosti na teritoriji Crne

Gore.

A. K. će uz krivičnuprijavubi-

ti priveden tužiocu zbog sum-

njeda jepočiniokrivičnodjelo

nedozvoljena trgovina.

M.L.

ARHIVAPOBJEDE

SaprivođenjaStanovića

Ponovljeno suđenje Enesu Škrijelju optuženom

za ubistvo brata

Rekonstrukcija

tragičnogdogađaja

zakazanaza 18. jun

Tijelo izvučenonakončetiri sata:Međuriječje

Suđenje Arseniju Stanoviću za teško ubistvo

Anastasije Lašmanove, svjedočila njenamajka

Zaubistvo

kćerkečulaod

njenedrugarice

UTuzima uhapšen albanski državljanin zbog nedozvoljene trgovine

Pronađenelektromaterijal vrijednosti

55.000bezdokumentacijeoporijeklu

Osumnjičeni za prodaju narkotika saslušan kod tužioca

Vukmirović zadržan72 sata

ILUSTRACIJA