Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Društvo

iti položaj vjerskih zajednica u Crnoj Gori

avni red

se smjesti u katakombe, dok

se ne pojavi neki novi Kon-

stantinda je prizna.

EPARHIJE I TERITORIJA

Ako sam dobro shvatio član

25, neće biti prekograničnih

eparhija i sjedište svake epar-

hije ćemorati biti uCrnoj Go-

ri. E, sad, ako će to morati biti

tako, kako propisuje slovo bu-

dućeg zakona, onda je ovo za

sada najbolje rješenje iz ovog

prijedloga zakona.

Samo, da li će tako biti u real-

nom životu? U prva dva stava

člana 25 se jasno kaže: ,,Pod-

ručjeregistracijeilievidencije

vjerske zajednice uCrnoj Go-

ri može se prostirati unutar

granicaCrneGore“ida,,sjedi-

šteregistrovane ili evidentira-

nevjerskezajedniceza terito-

riju Crne Gore mora biti u

Crnoj Gori“.

,,Kvaka 22“ ili, da prostite na

izrazu– klasičan zajeb -može

bitiutomeštoustavujedanne

pišedasepodručjevjerskeza-

jednice mora prostirati samo

unutar granicaCrneGore, ne-

go može se prostirati unutar

granicaCrneGore.

Evo ni pet redova se nemože-

mo nadati boljitku. Član 30 je

moćanikažedasevjerskojza-

jednicimože i zabraniti djelo-

vanje, ako: 1) podstiče rasnu,

nacionalnu, vjersku ili drugu

diskriminaciju i nasilje ili ras-

piruje ili podstiče rasnu, naci-

onalnu, vjersku ili drugu mr-

žnju, netrpeljivost, razdor ili

progonilinadruginačinugro-

žava ili vrijeđa ljudsko dosto-

janstvo; 2) su svrha i ciljevi i

način njenog vjerskog djelo-

vanja zasnovani nanasilju ili

koristenasiljekojimseugro-

žava život, zdravlje ili druga

prava i slobode pripadnika

te, ili druge vjerske zajedni-

ce, kao i drugih lica.

Najzad, jedančlankojiupot-

punosti opisuje istorijsko i

sadašnjedjelovanjeSPC.Ali,

nevjerujemdaćegazakono-

davacikadasmjetidosljedno

sprovesti niti kvalifikovati

divljanje SPC kvalifikacija-

ma iz prvog stava člana 30.

Kao što ostaje pitanje: smiju

li ga primijeniti na mnoga

nepočinstva SPC od ranije,

koja ni u slučaju fizičkih lica

nikadne zastarijevaju?

Ovaj moćan član zakona je

samo prašina u oči i napisan

je „ćisto psiićki“ a ne da bi se

primjenjivao jer je, makar

kod naše političke i društve-

ne elite, teško izreći i odbra-

niti kvalifikacije iz stava 1.

Naročito kod naše „demo-

kratske javnosti“ koja izdaju

kvalifikuje kao - časniju od

korupcije i lopovluka.

E, da ste imali, opet da pro-

stite, onomeđu noga i časnu

namjeru u srcu i glavi, mogli

ste, dragi crnogorskidržavo-

tvornici, i na osnovu dosa-

dašnjihzakonaukrotiti SPC.

Objektivno,ovojejediničlan

zakona zbog kojeg se SPC

ima razloga ozbiljno buniti,

jer sve ono što će biti u bu-

dućnosti zabranjeno, oni sa-

da čine svakog dana.

IMOVINA

Sve drugo je revijalnog tipa i

ide im na ruku, pa i odredbe

ovog zakona o imovini.

Odredbe o imovini supovrš-

ne i nejasne, naročito one o

imovini izgrađenoj do 1918.

godine i ne pominje se mo-

gućnost njene dodjele dru-

gimvjerskimzajednicama.

Drugim riječima: do sada je

SPC bila vlasnik imovine 1/1

a sada će biti, u najboljem

slučaju - 1/2, zajedno sa dr-

žavom.

Nemani pomenakojimbi se,

na primjer, ustvrdilo da Ce-

tinjski manastir i Ostroški

manastir ne mogu pripadati

nikome do crnogorskoj dr-

žavi jer su to ne samo vjerski

nego i nacionalni i državni

simbolicrnogorskognaroda.

Vlasništvo SPC nad pome-

nutim svetinjama je isto kao

kadbipljevaljskuHuseinpa-

šinu džamiju dali Vahabiti-

ma umjesto Islamskoj vjer-

skoj zajednici CG koja

okuplja sunite hanefijskog

fika koji su vjekovima ovdje

činili dominantan dio islam-

skog življa.

Zato mi, na kraju, nije baš

najjasnije čemu se u ovom

zakonu raduju predstavnici

Crnogorske pravoslavne cr-

kve i što od njega, u ovom

obliku, očekuju. Jer, bez

mnogopreciznihpodzakon-

skih akata, sva ova priča o

prijedlogu zakona o slobodi

vjeroispovijestibićetekpoli-

tička galama i samo zakono-

davno-estradni dimimagla.

Danepričamookadrovskim

problemima i uvozu sve-

tosavskih svešteničkih legi-

ja. I to kakvih legija! Za ove

koje Amfy vrbuje da rade po

Crnoj Gori, onaj pravi Legija

djeluje kao amater.

Oglas za predsjednika Vrhovnog suda završava se danas

Jošnije stiglanijednaprijava

PODGORICA

–Naoglas

Sudskog savjeta zanovog

predsjednika, odnosnonovu

predsjednicuVrhovnog su-

da, koji se završavadanas u

ponoć, dozaključenjanaših

novinanije stiglanijednapri-

java–kazali sunamnezva-

nično izvori izovog tijela.

Precizirali su i dapreostaju još

dva dana čekanja zbog mogu-

ćih prijava koje su upućene

poštom.

Javni poziv za izbor predsjed-

nika Vrhovnog suda raspisan

je 13.maja, akandidati su imali

15 dana da se prijave.

Kandidat, kako je precizirano

članom 33 Zakona o Sudskom

savjetu i sudijama, mora da is-

punjava opšte uslove za sudi-

ju, ima radno iskustvo od naj-

manje 15 godina kao sudija ili

državni tužilac, te da se odli-

kuje profesionalnom nepri-

strasnošću,visokimstručnimi

moralnimkvalitetima.

-Uz prijavuna oglas, kandidat

dostavlja dokaze o ispunjava-

nju uslova za izbor sudija, u

originalu ili ovjerenoj kopiji i

to u roku od 15 dana od objav-

ljivanja javnog oglasa – preci-

zirali su iz Sudskog savjeta i

Vrhovni sud

dodali daćeneblagovremene i

nepotpune prijave odbaciti.

Aktuelnoj predsjednici Vr-

hovnog suda Vesni Medenici

drugi petogodišnji mandat

ističe 26. jula. Prvi put je u

Skupštini za predsjednicu Vr-

hovnog suda, kako piše u nje-

noj biografiji, izabrana 19. de-

cembra 2007. godine, a na

prijedlog tadašnjeg predsjed-

nika države (Filipa Vujanovi-

ća), predsjednika parlamenta

(Ranka Krivokapića) i premi-

jera (Željka Šturanovića).

Sudski savjet je tajnim glasa-

njem, a na jednoglasni prijed-

log Opšte sjednice Vrhovnog

suda,ponovoizabraoMedeni-

cu za predsjednicu 26. jula

2014. godine.

Medenica je 24. aprila na kon-

ferenciji za medije na kojoj je

predstavljen izvještaj o radu

Vrhovnog suda za prošlu godi-

nu,odgovarajućinapitanjeno-

vinara,kazaladajošnijerazmi-

šljala o kandidaturi za novi

mandat unajvišemsudu.

-Štosetičeeventualnogučešća

na novom oglasu za predsjed-

nikaVrhovnogsuda, otome još

nijesam razmišljala – kazala je

aktuelna predsjednica krajem

aprila. Na naše pitanje na dan

kada je objavljen oglas Sud-

skog savjeta, Medenica je 13.

majaodbiladaodgovori hiće li

se kandidovati.

Predsjednika Vrhovnog suda

bira i razrješava Sudski savjet.

J. B.

Meteorolog BrankoMicev saopštio da će oblačno i kišovito vrijeme trajati do 10. juna

Maj 2019.

najhladniji

uposljednjih

27godina

PODGORICA

–Maj 2019. naj-

hladniji jeuposljednjih27 go-

dinakada jeprosječna tempe-

ratura iznosila 20 stepeni

Celzijusa, aovogmjesecapro-

sjek je, za sada, 22 stepena.

U Crnoj Gori i narednih dana

zadržaće se oblačno i kišovito

vrijeme, a stabilizacija vre-

menskihprilika ne očekuje se,

prema riječima meteorologa

BrankaMiceva, sve do 6. juna

najugu,odnosnonasjeverudo

10. juna

TEMPERATURE

- U odnosu na prosječnomak-

simalne temperature u perio-

du od 2000. godine, tempera-

tura je za četiri stepena ispod

klimatskog prosjeka za ovaj

period. To se posebno odnosi

na Podgoricu i Žabljak, ali je

sličnasituacijaisadrugimgra-

dovima. Najhladniji maj bilje-

Iznad Atlantika imamo polje visokog pritiska koje dovodi do

stacionarnemeteorološke situacije koja u dužemvremenskom

periodu uslovljava vrlo promjenljive i nestabilne vremenske prilike sa

učestalomkišom. Došlo je do takozvanogmeteorološkog poremećaja

u sjevernoj hemisferi – kazao je za Pobjedu BrankoMicev

ži se 1980. i 1992. godine kada

je temperatura u prosjeku

iznosila 20 stepeni, a ovog

mjeseca do danas je to 22 ste-

pena – rekao je Micev za Po-

bjedu.

On je podsjetio i da je tempe-

raturaprošlegodineuposljed-

njimdanimamajaprelazila31.

podiok.

Komentarišući to što gotovo

svakodnevnopadakiša, onka-

žedajeprethodnihgodinaisto

bilo kišovito.

- Imavišekišeuodnosunakli-

matsko normalno stanje. Na

području glavnog grada palo

je 80 odsto više kiše u odnosu

na klimatsku normalu za maj,

dokjenapodručjeHercegNo-

vog palo neuobičajeno velika

količina kiše - oko 266 litara,

što je za 160 procenata više u

odnosu na klimatsku normalu

za ovaj mjesec. Međutim, nije

neuobičajen kišovit maj. Naj-

više kiše palo je 2016. godine,

čak269litarauglavnomgradu

– rekao jeMicev.

Prosjek za Podgoricu kada su

u pitanju kišoviti dani, prema

njegovimriječima, je 11 dana.

- Do juče je u glavnom gradu

zabilježeno 13 kišovitih dana

– rekao jeMicev.

UZROK

Uzrok neuobičajeno nestabil-

nog vremena za ovaj period,

kako objašnjava naš sagovor-

nik, jeste dugotrajna stacio-

narna ciklonska aktivnost u

oblasti Sredozemlja.

- To je globalna situacija.

Iznad Atlantika imamo polje

visokog pritiska koje dovodi

do stacionarne meteorološke

situacijekojakodnas i uregio-

nu (Centralno Sredozemlje,

Mediteran) u dužem vremen-

skom periodu uslovljava vrlo

promjenljive i nestabilne vre-

menske prilike sa učestalom

kišom. Usljed priliva hladnog

vazduhautojciklonskojaktiv-

nosti imamo transfer hladnog

vazduha sa sjevera Evrope na

Balkansko poluostrvo i onda

imamo da je temepratura is-

pod prosjeka. To je takozvani

meteorološki poremećaj na

sjevernoj hemisferi – rekao je

Micev. On je pojasnio da ta ci-

klonska aktivnost funkcioniše

tako što se miješaju topli i

hladni vazduh.

- Topli vazduh je sa sjevera

Afrike, a hladni sa sjevera

Evrope. Dolazi do mješavine

tog vazduha. Kada preovlada

hladni onda imamo tempera-

ture ispodprosjeka, akadauz-

me dominaciju topli odnosno

tople struje, ondabude toplije,

sparno i vlažno kao što je da-

nas ( juče) - pojasnio jeMicev.

Sl. R.

BrankoMicev

Do juče jeuglavnomgradu

zabilježeno 13kišovitihdana