Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Društvo

ANALIZA:

Može li se predloženimzakonomo slobodi vjeroispovijesti trajno rije

Džomokanon ili dr

Prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti je dobronamjeran,

civilizovan i utemeljen na Ustavu. Ali, nekako je na nivou

nih proklamacija, te se pitam: da li će se ovimzakonskim

aktom - bez niza ozbiljnih i obimnih podzakonskih akata

i snažne volje vlasti da sprovede zakon - moći u dogledno

vrijeme riješiti crnogorska bogoštovna dubioza

Pročitao samnavladinom

sajtuZakono slobodi vje-

roispovijesti i u startume

bilaobuzela zebnja. Nai-

me, ugornjemdesnom

ugluzaglavlja stajalo jeve-

likimslovimanapisano–

PREDLOG.

Učinje mi se, u prvi mah, da

je ekavica i zabrinuto pomi-

slih-ovi suovaj zakonpođo-

nili uSrbiji, kao štođone eu-

ropsku pravnu tečevinu od

Hrvata pa namse pojavljuju

„ozračje“ i „glede“ u teksto-

vima. Ili je, opet se stresoh,

možda prihvaćena Džomi-

ćeva ekavska verzija prigo-

vora? Pa ćemo se, umjesto

po Fotijevom „Nomokano-

nu“iodlukamaVaseljenskih

sabora, u crkvenoj proble-

matici ravnati poDžomoka-

nonu, koji uvijek nastaje iz

Džominogjurističkogleleka

kada se pokuša osporiti su-

vereno pravo Amfy boju na

svetosavske srboimperijal-

ne, etnofiletističke i nacio-

nalističke deluzije.

DOBRENAMJERE

Ali ne, prevario samse, i pri-

jedlog i predlog su u ravno-

pravnoj upotrebi, samo je

ustaljena navika naših ka-

drova da, kad žele da se ,,le-

po“ izraze posežu za svim

onimšto vuče na ekavicu.

I zaista, „Predlog zakona o

slobodi vjeroispovijesti ili

uvjerenja i pravnompoloža-

ju vjerskih zajednica“ je do-

bronamjeran, civilizovan i

utemeljen na Ustavu. Ali,

nekakojenanivoufinihpro-

klamacija, te se pitam: da li

ćeseovimzakonskimaktom

- bez niza ozbiljnih i obi-

mnih podzakonskih akata i

snažne volje vlasti da spro-

vede zakon - moći u dogled-

no vrijeme riješiti crnogor-

ska bogoštovna dubioza.

Jer, neće se on primjenjivati

u vakuumu, niti na rajskim

poljanama punim smilja i

bosilja, nego u grubo anta-

goniziranimodnosima vjer-

skihorganizacija.

Ovo znači da će se i pored

donošenja ovog zakona

stvar opet produžiti unedo-

gled. Da li će država opstati

do tada; da li ovoDPSželi da

nama Crnogorcima gurne

šarenu lažu kako bi dobili

malo vremena i malo mira i

podršku za izbore u 2020.

godini...

Ako je tako, upitno je da li je

to pametno, jer kako bi Vito

Nikolić rekao: „To ja bježim,

to se ja spašavam / Al znam

da nije vrijeme đula i zum-

»

Piše:

Milorad PUSTAHIJA

bula / I da me čeka prokleto

Lijevno / Što unjemubijeli se

kula“.

USTROJAVANJE

No, krenimo redom.

I toodČlana8, kojiudvastava

kaže da vjerska zajednica

,,djeluje u skladu sa pravnim

poretkomCrne Gore, javnim

redom i moralom“ i da to dje-

lovanje ,,ne smije biti usmje-

reno protiv drugih vjerskih

zajednica i vjeroispovijesti,

nitinaštetudrugihpravaislo-

boda vjernika i građana“.

Djeluje vrlo jasno. Samo, što

ako vjerska zajednica ne dje-

luje u skladu sa pravnim po-

retkomCrne Gore, javnim re-

dom i moralom? Ili što ako je

djelovanje vjerske zajednice

baš usmjereno protiv drugih

vjerskihzajednicaivjeroispo-

vijesti i na štetudrugihprava i

sloboda vjernika i građana?

Djelovanje pastira SPC je,

osimželje za očuvanjemsvog

monopolističkog položaja u

Crnoj Gori, velikim dijelom

motivisano i namjeromdaza-

mrečinodejstvovanje i posto-

janjeCrnogorskepravoslavne

crkve, mitropolita Mihaila i,

kako to vole da kažu srpski

popovi - ,,drugihraspopova iz

CPC“.

Zato pitam - ko će da spriječi

takva protivzakonita djelova-

nja i po kom će zakonu odre-

diti visinukazne?

DRŽAVNARELIGIJA

Dosadašnjapraksa jepoznata

- naročito kada se osvrnemo

na ponašanje SPC, pa čisto

sumnjam da će Amfy i druži-

na poštovati, ako se crnogor-

ska država istinske ne bude

starala za primjenu zakona.

To je samo djelić mojih zapi-

tanosti.

Član 9, u prvom stavu, propi-

suje da nijedna religija u Cr-

noj Gori ,,nema status držav-

ne religije“. U redu, i po

Ustavu Crne Gore i Srbije je

tako, paSPCdrsko i neometa-

no sprovodi srpski velikodr-

žavniprojekatnanašoj terito-

riji i faktički nam ne priznaje

ni pravo na našu crkvu niti

nacijuni državu.

E pa lijepo, prvo vi, dragi dr-

žavni čelnici, tražite od Vase-

ljenske patrijaršije povrat au-

tokefalije CPC i to po istom

onom osnovu promjene dr-

žavnog statusa po kom su joj

je uzeli i prodali kralju Alek-

sandru i SPC, pa se onda, kao

država postavite na ekvi-

distancu od svih religija, kada

CPC bude pomjesna autoke-

falna crkva.

Do tada nama je ovdje srpska

verzija pravoslavlja i Srpska

crkva, ne samo državna, već i

naddržavna i ne brine samo

za naše duše nego i za našu

vanjsku politiku. Crnogorska

pravoslavna crkva, izgleda,

treba da ostane u ilegali, ili da

Epa lijepo, prvo vi,

dragi državni čelnici,

tražite odVaseljen-

ske patrijaršije povrat

autokefalije CPC i to po

istomonomosnovu

promjene državnog

statusa po komsu joj

je uzeli i prodali kralju

Aleksandru i SPC

PODGORICA – Prvunagra-

du za istraživačkonovi-

narstvo Fondacije „Duško

Jovanović“, u iznosuod

5.000eura, dobio je novi-

nar Centra za istraživačko

novinarstvo iz Bosne i Her-

cegovineAzhar Kalamujić

za pričuo sutkinji Lejli

Fazlagić iz Sarajeva koja je

,,raskućila žrtve holokau-

sta“.

Druga nagrada, vrijedna

3.000 eura, dodijeljena je

novinarima Azri Omerović

i Avdu Avdiću iz Centra za

razvoj medija i analize onlajn

magazina Žurnal, takođe iz

BiH, zato što su otkirli da se

diplome za srednju školu i

fakultet u ovoj državi mogu

kupiti. Treća nagrada, vri-

jedna 2.000 eura, pripala je

uredniku kulture u Pobjedi

Jovanu Nikitoviću za serijal

tekstova o nestanku velikog

broja eksponata iz muzeja

Crne Gore.

Na svečanoj dodjeli priznanja

sinoć je saopšteno da je u

izboru najboljih priča koje su

stigle na konkurs učestvo-

valo 29 radova. Pobjednička

priča Azhara Kalamujića,

kako je rečeno, ukazala je na

to kako je sutkinja nezakoni-

to na sebe i svoje srodnike,

poznanike, preknjižila nekret-

nine vrijednosti oko četiri

miliona eura. Kuće, poslovni

prostori, nekretnine sara-

jevskih Jevreja stradalih u

Holokaustu preknjiženi su na

nove vlasnike nezakonitim

presudama sutkinje, koja je

na isti način i sama prisvojila

dvije nekretnine u najužem

centru Sarajeva.

- Napravio sampriču o

sutkinji, zapravo, o jednoj

organizaciji koju čini više

sudija, advokata, opštinskih

funkcionera koji su nanišanili

napuštene stanove u Sara-

jevu, uglavnom se radilo o

stanovima Jevreja. Dosta njih

je ubijeno tokomustaškog

progona u Drugom svjet-

skom ratu i oni su računali

da ne postoje nasljednici tih

nekretnina. Jedan odmojih

doprinosa u toj priči bio je što

sampronašao nasljednike i

jedan od njih je u Beogradu i

u fazi su tužbi protiv države

Bosne i Hercegovine - rekao

je on, dodajući da je sutkinja

bila toliko ogrezla u krimina-

lu da joj nije bilo teško ni to

da zloupotrebljava podatke

svoje umrle majke i svoje

umrle bake, a kako bi se

domogla nekretnina.

Drugoplasirani Omerović i

Avdić su, kako je precizirano,

otkrili da se validna srednjoš-

kolska diploma može kupiti

za 1.500 do 5.000 eura, a

diploma fakulteta po cijeni

od 9.000 eura. Omerić je

ušla unutar jedne kriminal-

ne organizacije i tako za 17

dana dobila diplomu Srednje

medicinske škole.

Nikitović je svojim serijalom

tekstova razotkrio brojne

neregularnosti i zloupotrebe

unutar muzejskih institucija

u Crnoj Gori, prvenstveno

Narodnommuzeju kao

vrhovnoj ustanovi koja je bila

dužna da se stara o našem

istorijskom i kulturnom

nasljeđu.

- S druge strane, čini mi se

da će ova nagrada dobiti

puni smisao ako ove naše

novinarske priče ne ostanu

samomrtvo slovo na papiru,

ako se pokrene onaj mali, i

te kako potreban zamajac

promjene i dođe do nekog

sistema u kome ćemo postati

svjesni i vjerovati da svako

mora snositi odgovornost za

učinjeno ili neučinjeno i kada

ćemo stvoriti uslove da se

ovakvi propusti i zloupotre-

be više ne ponavljaju – rekao

je on, dodajući da ovo doživ-

ljava i kao priznanje redakciji

i njegovim kolegama koji su

ga kroz višemjesečno istraži-

vanje podržavali.

Osnivačica Fondacije je Slavi-

ca Jovanović, udovica Duška

Jovanovića.

Suvlasnik dnevnika Dan

Duško Jovanović ubijen je

27. maja 2004. godine ispred

redakcije.

Dio nevladinih organizacija,

političkih partija, kao i novi-

narska udruženja i organiza-

cije juče su pozvali nadležne

da rasvijetle ovaj slučaj do

kraja.

Jedini osuđeni za ovaj zločin

je nekada poznati crnogorski

sportista Damir Mandić, koji

je okrivljen za saučesništvo

u ubistvu. On je osuđen na 18

godina zatvora. Mandić nika-

da nije priznao zločin. Nije

rasvijetljeno ko je ubio Jova-

novića i ko je bio naručilac.

N. Đ.

Fondacija „Duško Jovanović“ dodijelila nagrade

Najboljapriča

jeAzhara

Kalamujića

Sa svečanosti