Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Ekonomija

PODGORICA

OpštinaTi-

vat je investitor stambene

zgradebrutopovršine

422,5kvadrata, na čije je

idejno rješenje saglasnost

daov.d. glavni državni ar-

hitektaDušanVuksanović.

Zgrada će se nalaziti na ur-

banističkoj parceli broj 59, u

okviru DUP-a Mažina, po-

vršine 529,6 kvadrata. Pro-

jektant je podgorička kom-

panija GKM, čiji osnivač i

izvršni direktor je Goran

Pešić, a projekat je uradila

arhitektica Jelena Rabreno-

vić.

Objekat će se sastojati od tri

etaže, prizemlje i dva sprata.

S obziromna to da je susjed-

ni objekat na parceli UP 55

zaštićeno kulturno dobro

fortifikacionog karaktera –

fasada okrenuta prema nje-

mu će biti tretirana tako da

pruži pomenutom objektu

arhitekture pozadinu bez

nametanja u zajedničkom

prostoru, a koristeći tradici-

onalneelementearhitekture

u izrazu.

U idejnom rješenju se navo-

di da je glavni ulaz u objekat

uvučen u parcelu i zaštićen

od kolskog saobraćaja na ju-

gozapadnoj strani, pri čemu

je iskorištena fasada koja je

manje artaktivna zbog blizi-

ne susjednihobjekata i inso-

lacije. U neposrednoj blizini

glavnog ulaza nalazi se za-

jedničkavertikalnakomuni-

kacija.Na

prizemnoj etaži je

ulazni hodnik u koji se ulazi

iz otvorenog vjetrobrana sa

jugozapadne strane.Uulazu

je glavno stepenište, preko

kojeg je ostvarena direktna i

racionalnavezasatritrosob-

nastananetopovršine101,78

kvadrata,103,28i103,28kva-

drata, od kojih se na svakoj

etaži nalazi po jedan. Stano-

vi su identične dispozicije

radi racionalnog raspolaga-

nja resursima. U okviru par-

cele biće četiri parking mje-

sta. Arhitektonski volumeni

objekta projektovani su sa

ciljempostizanja homogene

slikenaselja i grada, uskladu

sa ambijentalnim vrijedno-

stima Mediterana i klimat-

skimkarakteristikama.

S.P.

Opština Tivat dobila saglasnost od glavnog državnog arhitekte

Dvospratnicau

naseljuMažina

PODGORICA

Aktuelni za-

kupac fri šopovanapodgo-

ričkomi tivatskomaerodro-

muRegal impeks platio je

zakupza april po ispostavlje-

noj fakturi, štoukazujeda je

ugovor ozakupuprodužen i

da trajedodanas - čulo sena

ročištupo tužbi ovekompa-

nijeprotivAerodroma.

Regal impeks traži da seutvrdi

da je ugovor na snazi do 2021.

godine ili da napuste objekte

ukoliko im bude isplaćeno 3,5

miliona eura na račun izgu-

bljenedobiti.Ovakompanijaje

zakupac prostora na aerodro-

mima od 2005. godine, a ugo-

vor je, nakon pet godina, pro-

dužen na još pet odlukom

Aerodroma, uz saglasnost mi-

nistarstava finansija i saobra-

ćaja, kojom je predviđeno da

će se smatrati da je ugovor,

ukoliko ne bude raskinut šest

mjeseci prije isteka, produžen

na jošpet godina.Kakodo toga

nije došlo, u tužbi tvrde da je

ugovor na snazi do 2021. godi-

ne. Traže da bude saslušan ta-

dašnji predsjednik upravnog

odbora Aerodroma Radoje

Žugić kao potpisnik ove odlu-

ke, kao i bivši i sadašnji direk-

tor. O ovom prijedlogu, sutki-

nja Milica Popović još nije

odlučila. Naložila je da se od

Ministarstva finansija zatraže

dokumenta kojim je data sa-

glasnost na ovuodluku.

Problem je nastao kada su Ae-

rodromi u oktobru prošle go-

dine raspisali tender za izda-

vanje fri šopova, a uslovi su da

ponuđač posluje na najmanje

deset aerodroma u najmanje

pet zemalja, sa godišnjimpro-

metomodnajmanje10miliona

eura, da ima 20 godina isku-

stva i dapružauslugeprilikom

slijetanja i uzlijetanja aviona.

Prema tvrdnjama advokata

Regala Vladana Bojića, ova-

kvim uslovima se njegov kli-

jent ciljano eliminiše i nanosi

mu se šteta od 1,5miliona eura

pogodini.OdAerodromarani-

je nijesmo uspjeli da dobijemo

odgovor da li je izabran najpo-

voljniji ponuđač na ovom ten-

deru.

Iz Aerodroma ne spore da je

odlukom iz 2010. godine pro-

dužen ugovor uz mogućnost

jednostranog raskida, ali uka-

zuju da njime nije bila predvi-

đena mogućnost prećutnog

obnavljanja zakupa za isti pe-

riod u slučaju izostanka raski-

da. Tvrde da je o ovakom tuž-

benom zahtjevu već zauzeto

pravno stanovište, kada je Pri-

vredni sud odbio tužbu udru-

ženja taksista iz Podgorice.

Ukazujuda je novimzakonom

o državnoj imovini predviđe-

no izdavanje samo na osnovu

tendera, čime je prestala mo-

gućnost prećutnog obnavlja-

nja zakupa. Zastupnik Aero-

droma Velibor Marković

ukazuje da se voljomstranaka,

bezobzirada li je riječ i onekoj

od grana vlasti, ne mogumije-

njati imperativne zakonske

norme i procedure. Bojić tvrdi

dasusaglasnostiministarstava

date upravo u skladu sa novim

zakonomna koji se tuženi po-

zivaju. Iduće ročište jezakaza-

no za 17. jun.

M.Lk

.

Tužba protiv Aerodroma zbog fri šopova

Regal traži jošdvijegodine

zakupa ili 3,5miliona

nomsektoru, Marta Šćepanović poručila

skid radnog odnosa, 256 je iz

zdravstva - kazao je Konjević i

dodao da Vladina dokumenta

pokazujuda je lani odplaniranih

1.179broj zaposlenih smanjenza

svega 56.

-Aplaniranoograničavanje rada

na određeno je povećano za 200.

Fond bruto plata u 2016. bio je

422 miliona, a u ovoj godini 472

miliona - kazao jeKonjević i oci-

jenioda je to katastrofa.

AleksandarDamjanović tvrdi da

je ovo predizborni zakon koji je

ograničen do završetka predsto-

jećih izbora

- Smišljen jeda sekrozvisokeot-

premnine korumpira dio admi-

nistracije koji je već našao drugi

posao, a da se na njihova mjesta

zaposle novi birači DPS uoči iz-

bora. Sve to ćete završiti novcem

građana - kazao jeDamjanović.

MilutinĐukanović (DF) kaže da

je DPS akcijom jedan zaposleni

četiri glasa doveo do haosa u jav-

nim finansijama, što mnogo ko-

šta građane. On je istakao da su

za 13 godina zarade u javnom

sektoru uvećane za 350 miliona

eura.

M.P.M.

će

edit

Milutin Đukanović smatra da

odmilijardi eura stranih direk-

tnih investicija građani nijesu

imali koristi.

- Crna Gora je na ivici bankrota

i vlast mora da bude vazal

Albaniji i Turskoj da bi dobijali

novac i servisirali elementarne

potrebe građana - ocijenio je

Đukanović, na šta je reagovao

Genci Nimanbegu (Forca)

kazavši da nema vazalnog

odnosa „nego smo saveznici

u okviru NATO, što vama ne

pričinjava zadovoljstvo, a meni

pričinjava“.

Đukanović je poentirao tvrd-

njomda se „DPS nije oglasio

povodom inicijative Bošnjač-

kog narodnog vijeća iz Srbije

koje traži da pola Crne Gore

uđe u nezavisnu državu San-

džak“, na šta je Nimanbegu

kazao da ne zna kakve veze

ima Bošnjačko narodno vijeće

iz Srbije sa Turskom i da Đuka-

nović nastavlja sa konstrukci-

jama.

Đukanovići

Nimanbeguo

investicijamai

vazalima

PODGORICA

Vlada je jučepotpisala

ugovore sa agentima zaposredovanje

prilikomapliciranja za sticanje crno-

gorskogdržavljanstvakroz investicije.

-Ugovorisupotpisanisa„Artongrupom“

GmbHAustrija i „Henley & Partners go-

vernment servicies“ LTD Jersey. Sa

„Apex capital partners“ Podgorica biće

potpisan sljedeće sedmice - saopšteno je

jučeizSekretarijatazarazvojneprojekte.

Ocijenjeno jedasepotpisivanjemugovo-

ra stvarajupreduslovi za izdavanje licen-

ce.

- Izabrani agenti imajuobavezudauplate

u korist budžeta Crne Gore godišnju na-

knadu u iznosu od pedeset hiljada eura,

nakon čega im se uručuje licenca, i samo

kaolicenciraniagentimoguobavljatidje-

latnost uokviruovogprograma -navede-

no je u saopštenju.

Podsjetimo da je javni poziv objavljen 3.

januara ove godine. Pristigla je 21 blago-

vremenaijednaneblagovremenaprijava.

- Nakon ocjene ispravnosti prijava, Se-

kretarijat je 13. marta ove godine donio

odluku da su prijave „Arton group“

„Henley & Partners government servici-

es“ LTD Jersey i „Apex capital partners“

ispravne. Sekretarijat je pripremio pri-

jedloge ugovora o pružanju usluga agen-

tazaposredovanjeurealizaciji posebnog

programa ulaganja od posebnog značaja

za privredni i ekonomski interes Crne

Gore, koje je Vlada prihvatila i ovlastila

DejanaMedojevića, sekretara Sekretari-

jatazarazvojneprojekte, da, u imeVlade,

potpiše ugovore - saopšpteno je juče.

M.P.M.

Sekretarijat za razvojne projekte saopštio

Potpisani ugovori saagentima

zaekonomskodržavljanstvo

PODGORICA

Korisnici elek-

trodistributivnog sistema suu

aprilupreuzeli ukupno 196,7

milionakilovatsati električne

energije, što je četiri odstoviše

uodnosuna april 2018. i 11 od-

stomanjeuodnosunamart.

Iz Crnogorskog elektrodistribu-

tivnog sistema su kazali da je naj-

više električne energije, ili skoro

37 odsto, distribuirano korisnici-

ma na području Podgorice, Dani-

lovgrada i Cetinja.

Ekipe Sektora za održavanje su u

aprilu intervenisale 1.680 puta, a

vrijednost radova na održavanju

elektroenergetskih objekata

iznosila je 335.780 eura. Tokom

aprila rađeno je na tri projekta

ukupnevrijednosti 320.000eura,

od kojih je 73 hiljade eura izdvo-

jeno za trafostanicu Pistula 3 u

Ulcinju. Priključeno je 725 novih

korisnika i ugrađeno 2.740 novih,

elektronskih brojila, kojih sada

ima 306.000, odnosno pokrivaju

78 odsto konzuma. Cedis opslu-

žuje 396.000korisnika.

N.K.

Podaci Cedisa za april

Potrošeno 196,7

milionakilovatsati

Sapotpisivanjaugovora

PODGORICA

Na jučerašnjem

izvlačenju dobitnika četvrtog kola

nagradne igre EPCG „Zlatni tim,

uhvati ritam“, umanjenja od 50

eura dobilo je 150 domaćinstva

u skoro svimgradovima. Njima

će se umanjenje obračunati na

narednom, majskom računu.

U bazi za izvlačenje dobitnika bilo

je 152.781 domaćinstvo, članovi

Zlatnog tima.

Spisak dobitnika biće objavljen 28.

maja u svim štampanimmedijima,

a informacije se mogu dobiti na

Fejsbuk strani EPCG, na kojoj je

išao prenos izvlačenja uživo.

N. K.

Četvrto kolo nagradne igre „Zlatni tim“

Umanjenjeod50eura

za 150domaćinstava

Izvlačenjenagrada

Sa raspraveuParlamentu

Render dvospratnice