Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Ekonomija

PODGORICA

Danas ćeu

opticaj biti puštenenove

novčaniceod 100 i 200eura.

- Centralne banke eurosiste-

ma pustiće u opticaj nove

novčanice u apoenima od 100

i 200 eura iz serije „Evropa“.

Nove novčanice iz te serije se

uvode postupno i do sada su

uvedene novčanice od pet,

deset, 20 i 50eura - saopšteno

je izCBCG.

Novčanice iz prve serije osta-

juuopticajudodaljnjeg.

Novčanice iz serije „Evropa“

sadržezaštitnekarakteristike

koje je teže falsifikovati. Na

vrhu srebrnaste trake jeholo-

gram sa satelitima, odnosno

mali simboli eura koji kruže

okobrojke i postaju jasniji ka-

da se novčanica osvijetli. Na

srebrnastoj traci vidi se por-

tret boginje Evrope, arhitek-

tonski motiv i velik simbol

eura. Na novimnovčanicama

od 100 i 200 eura unaprijeđe-

na je i smaragdna brojka na

kojojsevidesimbolieura.No

-

ve novčanice od 100 i 200 eu-

ra razlikuju se po veličini od

starih. Oba apoena imaju širi-

nu jednaku novčanici od 50

eura, a dužina je nepromije-

njena, te imaju unaprijeđena

zaštitna obilježja koja prepo-

znajuuređaji.

M.P.M.

Centralna banka najavila

Oddanasuopticajunove

novčaniceod 100 i 200eura

Počela rasprava o izmjeni zakona o zaradama zaposlenih u ja

PODGORICA

Poslanici su

jučepočeli raspravuo izmje-

nama zakonaozaradama za-

poslenihu javnomsektoru,

koji predviđa isplatuotpre-

mnina za sporazumni raskid

radnogodnosa čijuvisinuće

utvrditi Vlada.

Otpremnine će se moći isplaći-

vatidokrajanarednegodine.Za

poslanike vladajuće koalicije,

ove izmjene će ubrzati raciona-

lizaciju zaposlenih u javnom

sektoru i rasteretiti budžet, dok

poslanici opozicije smatraju da

su one u funkciji predstojećih

izbora i da se zapravo isplaćuju

oni koji suvećnašli drugi posao,

aotvaraseprostordananjihova

mjestadođu„noviglasačiDPS“.

Predstavnica predlagačaMarta

Šćepanović (DPS) jekazaladau

ovojgodinizaisplatuotpremni-

na neće biti potrebna dodatna

sredstva, osim predviđenh

budžetom, odnosnodaneće ak-

tivirati kredit Svjetske banke.

Objasnila je da će optimizacija

broja zaposlenih biti težak po-

sao i dodala da je veliki broj za-

poslenih kroz anketu izrazio

zainteresovanost za sporazu-

mni raskid. Podsjetila je da oni

koji uzmu otpremninu pet go-

dina neće moći da se zaposle u

državnoj upravi i najavila da će

razmotriti amandman SDP ko-

jimće imbiti onemogućeno za-

pošljavanje u EPCG, CBCG,

Elektroprenosu…

Andrija Nikolić (DPS) kaže da

je suština u preusmjeravanju

ljudi na bavljenje privatnimpo-

slovima. Boris Mugoša (SD) je

podsjetiodamehanizamotpre-

mnina za sporazumni raskid

odavno postoji i potvrdio da to

nećeiziskivatidodatnasredstva

iz budžeta.

Raško Konjević (SDP), među-

tim, kažeda brojkepokazujuda

nema ni govora o optimizaciji i

podsjetioda sezakonuposljed-

nje tri godine mijenja osampu-

ta. Ministarstvu je, smatra, tre-

balo da bude jasno da treba

donijeti novi zakon.

-Ovajzakonjediskriminatorski

prema određenim kategorija-

ma,kaoštosumedicinskiradni-

ci i ljekari. Od492 onihkoji suu

anketi izrazili spremnost za ra-

Ovegodinen

bitipotreban

zaotpremnin

Predsjednik Đukanović primio vlasnika najveće banke u Argentini, Paragvaju

i Urugvaju, jednog od najuspješnijih potomaka crnogorskih iseljenika

PODGORICA

Mladi poljoprivrednici, korisnici

posebnog programa bespovratne podrške Mini-

starstva poljoprivrede namijenjenogmladimneza-

poslenim ljudima, otputovali su juče u Sloveniju.

Kroz program studijske posjete, koji je osmišljen u

saradnji sa Ministarstvompoljoprivrede Slovenije

i Stalne radne grupe za ruralni razvoj Jugoistočne

Evrope (SWG), poljoprivrednici će upoznati način

proizvodnje na evropskim farmama, modele orga-

nizacije poljoprivrednika i mogućnosti za plasman

proizvoda, naročito kroz povezivanje poljoprivrede

i turizma. Predviđen je obilazak oglednih imanja

Fakulteta poljoprivrednih i bio nauka u Pivoli i Mari-

boru, Poljoprivrednog instituta Ptuj, agroturističkih

farmi i vinarija u regiji Štirije i centara za proizvod-

nju sjemena.

N. K.

Mladi poljoprivrednici u studijskoj posjeti Sloveniji

Učekakose radi uEU

PODGORICA

Cijene svih

vrsta goriva u Crnoj Gori ostaće

nepromijenjene i u narednih 15

dana - saopšteno je iz Ministarstva

ekonomije. Eurosuper će koštati

1,37 odnosno 1,41 eura, eurodizel

1,25, a lož ulje 1,22 eura. Posljednje

promjene cijena goriva bile su 16.

aprila, kada su eurosuper 95 i 98

poskupili po tri centa.

N. K.

Ministarstvo ekonomije

Gorivopo

starom

Kursna

lista

USD

1.11980

JPY 122.56000

GBP 0.88225

CHF

1.12570

AUD

1.61680

CAD

1.50610

PODGORICA

NaMontene-

groberzi su jučeprodatedržav-

neobveznicevrijedne63,1mili-

ona eura, odnosno54,7odsto

odukupne emisijedruge tran-

še.

- Kupovina je realizovana preko

dvije brokerske kuće i dvije ban-

ke, a prema nezvaničnim infor-

macijamakupci suuglavnombile

banke, osiguravajućekuće i odre-

đeni broj građana - saopštili su iz

berzeidodalidaćeprimarnapro-

daja biti nastavljena i danas.

Ministarstvofinansija jeuapri-

lu emitovalo dvije serije obve-

znica od 50 i 140 miliona eura.

Emisijaod50miliona emitova-

na je na period od sedam godi-

na, sa kamatnomstopomod 3,5

odsto, dok je emisija od 140mi-

liona emitovana na pet godina i

kamatomod tri odsto.

Interesovanje za emisiju od se-

damgodina jebilovelikoi reali-

zovano je u potpunosti, sa cije-

nomvećomodponuđene.

M.P.M.

NaMontenegroberzi

Prodato63miliona

euraobveznica

Novenovčanice

Mladi poljoprivrednici

PODGORICA

Predsjednik

CrneGoreMiloĐukanović

primio je jučeuMiločeru

jednogodnajuspješnijihpo-

tomaka crnogorskih iseljeni-

kauLatinskojAmerici, Fede-

rikaTomaševića, koji na

njegovpozivboravi uCrnoj

Gori.

Posjeta Tomaševića, vlasnika

najveće banke u Argentini, Pa-

ragvaju iUrugvaju, uslijedila je

nakonsusretasaĐukanovićem

tokomposjete Latinskoj Ame-

rici udecembruprošle godine.

Tomašević je, tokom susreta i

radnog ručka, istakao da mu je

čast da se sretne sa Đukanovi-

ćem, nakon što je obišao okoli-

nuHercegNovog, odakle poti-

čenjegovaporodica i primorje.

- Veoma sam inspirisan da na-

pravimo još čvršće veze u bi-

znisu, kulturi i drugimoblasti-

ma i počnemo da uzgajamo

ono što je posijano proteklih

godina, kazao je on.

Tomašević je naveo da se uvje-

rio u dinamičan razvoj Crne

Gore. Impresioniran onim što

je vidio, on je kazao da je malo

mjesta u svijetu na kojima se

realizuju projekti kao u Crnoj

Gori, koji donose višestruke

benefite za ekonomiju, ali i za

transfer znanja.

Tomašević ječestitaoĐukano-

viću na stvaranju ambijenta u

kojem se investitori osjećaju

sigurno.

Đukanović je zahvalio Toma-

ševićuzavisokeocjeneoostva-

renjima Crne Gore, ističući da

je najvažnija dimenzija pove-

zivanja sa dijasporom obezbi-

jediti potomcima crnogorskih

iseljenika da upoznaju svoju

zemlju i porodicu.

- Te veze dodatno su vrijedne

danas kada je Crna Gora člani-

caNATO,ispredsvihuEUinte-

gracijama, sa dobrim tempom

ekonomskog razvoja, naglasio

je Đukanović. Kazao je da su

važanimpulstomrazvojuinve-

sticije, ali ne samo zbog finan-

sijskogulaganja,većzbogusva-

janja znanja i novih standarda.

Đukanović i Tomašević sagla-

snisudajecrnogorskazajedni-

ca svuda prepoznata kao izu-

zetno vrijedna i uspješna, te da

takav duh treba razvijati i ov-

dje, uCrnoj Gori.

Tomašević je obavijestio Đu-

kanovićadajeodlučiodaobez-

bijedi do pet stipendija za stu-

dente iz Latinske Amerike koji

žele da studiraju na Fakultetu

za crnogorski jezik na Cetinju,

kao i prevod i izdavanje jedne

knjige godišnje na španskom

jezikuoCrnoj Gori.

Pored banke Puente, osnovane

1915. godine, Tomašević se ve-

oma uspješno bavi i distribuci-

jomnafte i gasa, proizvodnjom

i izvozomhrane, investicionim

fondovima, finansijskim trži-

štima i nekretninama, a ima i

velike posjede zemlje.

R.P.

Tomašević inspirisanza

još čvršćevezeubiznisu

Susret FederikaTomaševića

iMilaĐukanovića