Previous Page  30 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 36 Next Page
Page Background

30

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Oglasi i obavještenja

I.br.1112/2014

JAVNI IZVRSITELJ U ROŽAJAMA,

i to Armin Camiću postupku

izvrsenja izvršnog povjerioca Societe Generale Montenegro banka

AD Podgorica, protiv izvršnog duznika Zeković Elmaza iz Bijelog

Polja, radi naplatenovcanogpotrazivanja,dana 27.05. 2019.godine,

vrsi

DOSTAVLJANJE JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Zapisnik o prvoj prodaji nepokretnosti od 10.05.2019.godine izvrš-

nom duzniku Zeković Elmazu iz Bijelog Polja,sada na nepoznatoj

adresi, koji se poziva da se u roku od 5 dana od dana javnog objav-

ljivanja preko dnevnog štampanog medija koji izlazi na cijeloj terito-

riji Crne Gore, obrati ovom Javnom izvršitelju radi prijema naznače-

nog pismena. Ovakav način dostavljanja smatra se urednom

dostavom u smislu čl.45. Zakona o izvršenju i obezbedjenju, a da

negativne posledice koje mogu nastati snosi izvršni dužnik Zeković

Elmaz. Javno objavljivanje se vrši preko dnevnog štampanog

medija”Pobjeda”koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore i to

28.05.2019.godine. Dostavljanje se smatra izvršenimdanomobjav-

ljivanja.

Javni izvršitelj u Rožajama 27.05.2019.godine

JAVNI IZVRŠITELJ

Armin Camić

AD,,TURJAK”Rožaje

Br.42/19

Rožaje.24.05.2019.god.

Na osnovu čl. 40 stav2,tačka 1 Zakona o privrednim

drusštvimaičl.33StatutapreduzecaAD,Turjak“Rožaje,

odbor direktora donosi

ODLUKEOSAZIVANJU

VANREDNE SKUPŠTINE

Dnevni red

1.Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice

2 .Izmjene i dopune statutaAD

Sjednica će se održati dana 11.06.2019 g. sa počet-

kom u 11 h u prostorijama preduzeća.

Materijali se mogu podići u prostorijama preduzeća.

Podpresjenik odbora direktora

Šabotić Dženan

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnimnabavka-

ma („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac JZU

Dom zdravlja Podgorica, Trg Nikole Kovačevića br.6,

oglašava:

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka medicinskog potrošnogmaterijala - plastika,

staklo imetal , ukupneprocijenjenevrijednosti saPDV-

om56.201,70€. Tenderskadokumentacijabroj 05/01-

5130-OP-5/2019 objavljena je na Portalu javnih na-

bavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana 27.05.2019.

godine.

Lice za davanje informacija Snežana Đurišić, službe-

nik za javne nabavke, telefon: 020/481-938, e-mail:

[email protected]

ATLAS BANKAAD PODGORICAU STEČAJU

Stečajni upravnikAtlas bankeADPodgorica u stečaju na osnovu Zakona o

stečaju i likvidaciji banka objavljuje

PO Z I V

za dostavljanje ponuda za vršenje usluga transporta pokretnih stvari (do-

kumentacije, kancelarijski inventar i sl.) iz dislociranih organizacionih jedi-

nicaAtlas bankeADPodgorica u stečaju u centraluAtlas bankeADPodgo-

rica u stečaju.

Ponude jepotrebnodostaviti u rokuod5danaoddanaobjavljivanjaoglasa,

na adresu Vaka Đurovića bb(sjeverna tribina stadiona Budućnosti).

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas putem mail-a [email protected]

atlasbanka.com

.

ATLAS BANKAAD PODGORICAU STEČAJU

STEČAJNI UPRAVNIK

MIRKORADONJIĆ

Na osnovu člana 62 stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Rudnik ugljaADPljevlja, Velimira Jakića br. 6, oglaša-

va

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je nabavka roba, Mobilnog stru-

ga sa potrebnom opremom, shodno specifikaciji roba

koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije, ukupne

procijenjene vrijednosti sa PDV-om: 24.200,00€. Tender-

ska dokumentacija broj 016/19.6-02/1-4460/6 od

27.05.2019. godineobjavljena jenaPortalu javnihnabav-

ki, na adresi:

www.ujn.gov.me

dana 27.05.2019. godine.

Lice za davanje informacija: Nataša Popović,

Kontakt telefon: 068 033 866,

E-mail:

[email protected]

Na osnovu člana 62 stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Rudnik ugljaADPljevlja, Velimira Jakića br. 6, oglaša-

va

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je nabavka roba, Ležajeva za

rudarskumehanizaciju, shodnospecifikaciji robakojačini

sastavni dio tenderske dokumentacije, ukupne procije-

njene vrijednosti sa PDV-om: 22.161,15 €. Tenderska

dokumentacijabroj 017/19.6-02/1-4462/6od27.05.2019.

godine objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi:

www.ujn.gov.me

dana 27.05.2019. godine.

Lice za davanje informacija: Nataša Popović,

Kontakt telefon: 068 033 866,

E-mail:

[email protected]

Mali oglasi

nekretnine

PRODAJEMstan 96m2 sa dvo-

rištem 60 m2 u Zagoriču - Ul.

LudvigaKube. Cijena80.000e

Tel. 069/578 – 560

1

CENTAR PG - poslovna zgrada

bruto 810m2, desetak metara

odglavneulice.Jediniobjekatu

centru od svih banaka i amba-

sada sa privatnim parkingom i

privatnom garažom. Izuzetan

po svemu. Prodaja 1,3 miliona

eura.

Tel. 00381 63 1663331

2

IZDAJEM jednosoban, kvalitet-

no namješten stan u zgradi, iz-

međuKrivogmosta i Delte.

Tel. 069/318 - 813

3

Izdajemnamješten,

klimatizovan, jednosoban

stan, II sprat, centar,

zgrada „Ei Niš“,

Ul. Bratstva i jedinstva 15

Mob. 069/609-527

Viber. 0038765650661

4

prodaja

PRODAJEMfiću ‘81. godište–Ti-

vat, ful oprema. Cijena 1999 eu-

ra.Tel.067/046-435,od13do14

časova radnimdanima.

5

UslUge

KOSIMplaceve, bašte i dvorišta

sa profesionalnim motornim

trimerom. Dolazimodmah. Po-

voljno! Vukčević

Tel. 069/991 - 999, 067 – 000 -

008, 068/654 – 474

6

KUĆNI SERVIS

Otčepljenjekanalizacije

el. sajlom, zamjenadotrajalih

cijevi, sve sitnepopravke.

Podgorica - Primorje.

Tel 069/269 - 550,

067/579 - 709

7

OTČEPLJENJEkanalizacije

električnomsajlomWCšolja,

sudopera, kada, slivnika itd.

Dolazimodmah.

Povoljno! Vukčević

Tel. 060/69 - 991 - 999,

067/000 - 008, 068/654 - 474

8

KOSIM i krčimtrimerom.

Tel.069/439-252,067/759–123

9

BUŠIM kamen kobrom i proda-

jemkamen za trotoare i septič-

ke.

Tel.067/353-034,069/207-918

10

POTREBNI radnici za radukazi-

nu

Tel. 069/100 - 408

11