Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Politika

BUDVA

–Prvi čovjekBudve

MarkoCarevićpredlažeda

predstavniciDemokrata,

Crnogorske i Građanskog

pokretaUra, uz zahtjevza

poništenjeprotokolakoji je

sklopio sa turskomkompa-

nijom„Mia investments“,

tražeda se lokalni parla-

ment izjasni i opovjerenju

predsjednikuopštine.

SPOR

Carević je to rekao u izjavi za

Pobjedu, apovodomsporako-

ji je nastao u vladajućoj koali-

ciji u Budvi zbog protokola

koji je nedavno sklopio sa

kompanijom „Mia inves-

tments“ izTurske.

Protokolom je predviđeno da

opština toj kompaniji odobri

gradnju luksuznog hotela

„Mia Budva“ i dvije zgrade od

po15spratovaukruguJadran-

skog sajma, ali uz obavezu da

turska kompanija uporedo iz-

gradi i opremi vrtić na lokaciji

kojuodabere lokalna vlast.

Demokrate, Crnogorska i Ura,

koje sa Demokratskim fron-

tomčine vladajuću koaliciju u

Budvi, tražile su da Skupština

opštine poništi taj protokol, te

daCarevićodustaneodobeća-

nja da će opština dati sagla-

snost za gradnju hotela i dvije

petnaestospratnice.

-Nudim, a i korektnobi biloda

tražeda sepreispita imojapo-

drška u parlamentu, jer se zna

da nijesam čovjek koji će po-

vući nešto što je prethodno

dobro izmjerio i iza čega stoji

– rekao jeCarevićPobjedi.

On ističe i kako smatra da je

odluka koju je donio dobra i u

interesu Budve i Budvana, te

da ju je iz tog razloga i donio.

Carevićnavodiikakosesvešto

je prethodilo toj odluci „odvi-

jaloukabinetuuznjihovozna-

nje o svimdešavanjima“.

- Mi smo u načelu postigli sa-

glasnost po tompitanju, a on-

da se odjednom ispostavilo da

je tu sve problematično, da je

kompanija sa Djevičanskih

ostrva, da je porijeklo novca

upitno. Počeli su da se bave

onimčime bi trebalo da se ba-

ve institucije u ovoj državi. Ja

svoj patriotizam dokazujem

na potpunodrugi način. Spre-

man samda preuzmemodgo-

vornost i donesemodluku ko-

ja, možda, nije najbolja, ali je

svakako najmanje zlo – kaže

Carević.

POZICIJA

Dodaje i kako nije uplašen za

svojupoziciju.

- Naprotiv, smatram da je po-

šteno i da oni, ako išta valjaju,

trebada stavenaglasanje i po-

vjerenje meni. Ja ću svakako

najviše dobiti kada ne budem

sa koalicionim partnerima sa

kojima se nešto dogovorim, a

poslije ispada da imamo pro-

blem–naveo je on.

Predsjednik opštine Budva

navodi da je sada sve na lokal-

nomparlamentu koji treba da

se izjasni o zahtjevu Demo-

krata, Crnogorske i Ure, ali i

poručuje da on neće odustati

odnečegštosmatradobrimza

grad.

-Tuodlukusamdoniozatošto

smatram da je dobra, da je u

interesu građana i da je lišena

bilo kakve korupcije. Donio

samje vrlo savjesno i spreman

sam da preuzmem odgovor-

nostuskladusazakonom–re-

kao jeCarević.

Ističe i kako iza svega zapravo

stoji bojazan dijela koalicionih

partnerada ihon iDemokratski

front, radeći svoj posao, ugroža-

vajuupolitičkomsmislu.

- Imali su dvije godine da po-

kažu svoj kvalitet i talenat za

politiku i posao. Sad je njima

problematično sve što ja ura-

dimi kakvu god odlukuda do-

nesem. Slične odluke ovakve

vrsteimnisubileproblematič-

ne kad su imali svog predstav-

nika na mjestu predsjednika

opštine – rekao je on.

Carević koalicionim parneri-

maporučujeikakonjega„niko

nemože da disciplinuje i kon-

troliše, osim sopstvene savje-

sti i onoga što mu je nadlež-

nost“.

-Nijesamprekršio zakon u bi-

lo kom smislu. Donio sam od-

luku za koju smatram da je

dobra i tu nema dileme. Na

mene se ne može uticati, nije-

sam neko ko ljubi lance – za-

ključio jeCarević.

Na pitanje Pobjede koji su tač-

no razlozi zbog kojih ospora-

vaju turskog investitora i na-

mjeru predsjednika opštine,

potpredsjednik Crnogorske

Miodrag Čučka rekao je kako

je „razloga milion“ i kako oni

„ne žele da bududio te priče“.

-Mi ne želimo da budemo dio

tepriče.Razloga jemnogo, po-

čev od toga što je vlasnička

struktura kompanije nepo-

znanica. Postoji još milion ra-

zloga koji tumogu da se nave-

du – kratko je rekao Čučka

Pobjedi.

Kazao je i da će lokalni parla-

ment o zahtjevu Demokrata,

Crnogorske i Ure raspravljati

na prvoj redovnoj sjednici SO

Budva, koja bi trebalo da se

održi 3. juna.

Đ.ĆORIĆ

PODGORICA

–Skupština

CrneGore radila jemanjim

intenzitetomtokomprote-

klihpola godine, anajaktiv-

niji poslanikbio jeRaško

Konjević –podatak je izTre-

ćegpolugodišnjeg izvještaja

o raduparlamentakoji

MANS realizujeu sklopu

projekta „Unapređenjepar-

lamentarnognadzora i od-

govornosti uCrnoj Gori“,

koji podržavaDemokratski

fondUjedinjenihnacija

(UNDEF).

MANS je u izvještaju, kojim je

obuhvaćen period od 1. no-

vembra prošle do 30. aprila

ove godine, konstatovao da 11

opozicionih poslanika i dalje

bojkotuje Skupštinu. Praćena

je tokom ovog perioda aktiv-

nost poslanika, poslaničkih

klubova kao i kontrolna funk-

cija Skupštine.

- Održano je 11 sjednica na ko-

jima se raspravljalo o 99 zako-

na i drugih akata. Skupština je

zasijedala nepunih 20 radnih

danailiukupno166sati,priče-

musunajduže radili unovem-

bru – osamradnih dana, a naj-

manje u februaru – samo

sedamsati. Samo 23 poslanika

je aktivno učestvovalo u radu

plenuma, ačak30odstoposla-

nika koji su učestvovali u radu

Skupštine bili su vrlo rijetko

aktivni, i spadaju u neaktivnu

grupuposlanikakadajeupita-

nju rad na plenarnim sjedni-

cama– istakla jeMirjanaBati-

zić, saradnik Parlamentarnog

programa.

Od prvih pet najaktivnijih po-

slanikadvasu, prema izvješta-

ju, iz Kluba SDP-a, i to Raško

Konjević i Ranko Krivokapić.

Iz Posebnog kluba poslanika

međunajaktivnijimposlanici-

majeAleksandarDamjanović,

a iz kluba SD-LP Andrija Po-

pović, dok je iz Kluba manjin-

skihpartijatobioGenciNima-

nbegu.

- Najaktivniji poslanik u po-

smatranom periodu bio je

Raško Konjević (SDP), čiji in-

deks aktivnosti je 4,70, dok su

poslanici Nedžad Drešević i

Džavid Šabović imali indeks

aktivnosti 0,00štoznači dani-

su imali nikakvu aktivnost na

plenumu. Među poslaničkim

klubovimanajaktivniji jeKlub

SD i LP, zatim slijede SDP-a i

Posebni poslanički klub koji

dijele drugo mjesto po aktiv-

nosti, na trećemmjestu je po-

slanički klub DPS-a, a na če-

tvrtomposlanički klub partija

manjinskih naroda. Slijedi

poslaničkiklubDF-a,dokjena

posljednjemmjestuklubSNP-

Demos.

U istraživanju se navodi da su

u proteklih pola godine skup-

štinski odbori organizovali

šest kontrolnih i 16 konsulta-

tivnih saslušanja, a saslušano

je 86 osoba. Usvojeno je 28 za-

ključaka koji su obavezujući

zaizvršnuvlastidrugeinstitu-

cije.

I.K.

Predsjednik opštine Budva poručuje da nema namjeru da odstupi od protokola koji je

sklopio sa turskomkompanijom „Mia investments“

Carević: Bilobi korektnoda traže

i glasanjeomompovjerenju

Spreman sam

da preuzmem

odgovornost

i donesem

odluku koja

možda nije

najbolja, ali

je svakako

najmanje

zlo – kaže

Carević

Nezavisni odbornik Stevan Džaković ističe da se trenutno ne

nalazi u Budvi i da nije upućen u navode iz zahtjeva kojim su

Demokrate, Crnogorska i Ura tražile poništenje protokola koji

je Carević sklopio sa turskom kompanijom.

- Moje prvo pitanje, kad bude održana sjednica SO, biće da

se objasni o čemu se tu radi i gdje je to Carević pogriješio. Ne

može Carević da zabrani nekomda gradi, kao što ne može ni

da dozvoli, ako to nije u planu. Pokretač inicijative će morati

da objasni šta očekuje od te inicijative – rekao je Džaković.

Džaković:Moraćedaobjasne

gdjejetoCarevićpogriješio

RaškoKonjević je

najaktivniji poslanik

MANS objavio rezultate Trećeg polugodišnjeg izvještaja o radu parlamenta

ci koja je skupila 8,5 odsto

glasova, najniži rezultat koji

su ikada zabilježili na izbori-

ma, navodi ona.

- Nepokorna Francuska,

partija ekstremne ljevice Žan

Lik Melanšona i Socijalistička

partija su dobile jedva nešto

više od šest odsto glasova.

I dok neki traže da Makron

prizna poraz i ode sa politič-

ke scene, i dok samMakron

izjavljuje da nije zadovoljan

rezultatima izbora, ali da

mu to daje snagu da nastavi

sa svojimprogramom, broj

poslaničkihmjesta koje

su ove partije uspjele da

obezbijede zahvaljujući

razultatima glasanja uvodi ih

na evropsku scenu gdje su

savezništva i političke igre

mnogo kompleksnije, a time

i rezultati izbora u Francu-

skoj iznijansiraniji, objašnja-

va sagovornica Pobjede.

- Ostaje činjenica da je na

unutrašnjemplanu Francu-

ska doživjela jaki zaokret na

desno i da brana ekstremnoj

desnici, kako je predsjednik

Makron nazvao svoj politički

angažman, nije izdržala -

zaključila je Mugoša.

Radulović smatra da su evropski izbori ostavili dubok trag

u unutrašnjimpolitičkim scenama u čitavomnizu zemalja

Evropske unije.

- Počev od Francuske, gdje je pozicija Makrona ozbiljno

uzdrmana rastompopulista, preko Njemačke gdje je CDU i

gospođa Merkel pala u značajnimprocentu i gdje je SPD na

istorijskomminimumu. Raduje ipak da su u Njemačkoj jedini

značajni napredak napravili Zeleni, a ne AFD sa svojom retro-

gradnomplatformom, navodi Radulović.

Iznenađenje su, kaže, i rezultati u Hrvatskoj i revitalizacija

SDP-a, uz jačanje krajnje desnice, ali još i više u Italiji, gdje su

populisti dodatno učvrstili svoje pozicije.

- Najznačajniji udarac je doživjela vladajuća Siriza u Grčkoj, u

kojoj su nacionalistički krugovi uspjeli da nametnu javni dis-

kurs kažnjavanja za Prespanski sporazum. Novi izbori koje

je najavio Cipras će pokazati da li će Grci ipak

napraviti korak unaprijed ka racionalnom

poimanju politike zasnovanomna evrop-

skim vrjednostima ili će sirovi nacionalizam

prevagnuti, dodaje Radulović.

Teško je, kaže, ne primijetiti veliki šamar

koji su pretrpjele dvije glavne partije u Veli-

koj Britaniji, koje su poražene od novofor-

mirane partije Bregzit koju vodi

opskurna ličnost poput Najdžela

Faraža.

- Ovakav istovremeni pad

konzervativaca i laburista

ukazuje na težak gibitak

legitimiteta i ugleda poli-

tičkih elita u Britaniji

i ukazuju na tešku

i akutnu političku

krizu, koja će još dugo

potresati i Veliku

Britaniju, ali nažalost i

Evropsku uniju, zaklju-

čio je Radulović.

Izborikaounutrašnja

političkarefleksija

na zemlje kandidate za EU

PODGORICA

– Lider De-

mokratske narodne parije

MilanKneževićraspolažesa

20 hiljada eura koje je uzeo

na zajam i o čemu postoji

evidencija u njegovom imo-

vinskomkartonu koji je pri-

javioAgencijizasprečavanje

korupcije – ističe se u reago-

vanjuDNPna navode iz tek-

sta Pobjede pod nazivom

„Joković i Brajović prvi po

imovini“, u kome je, između

ostalog,navedenodaKneže-

vić posjeduje gotovinu u

iznosuod20hiljadaeura.

Iz DNP-a u reagovanju po-

jašnjavaju kako je zapravo

riječonovcukojijeKnežević

stekaonaosnovupozajmice.

-Takođe, u imovinskomkar-

tonu kao osnov sticanja po-

menutog novca navodi se

imeosobekojajeizvršilapo-

zajmicu, kao i datumkada se

todesilo–navedenojeurea-

govanjuDNP-a.

Đ.Ć.

Ispravka

Knežević

pozajmio

20hiljada