Previous Page  29 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 36 Next Page
Page Background

29

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Oglasi i obavještenja

CRNAGORA

Vlada Crne Gore

AGENCIJAZAZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

(„Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne

sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Upravi za saobraćaj iz Podgorice, Ul. IV Proleterske br. 19,

donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-697/6 od 16.05.2019.godine, kojim

se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na ži-

votnu sredinu za izgradnjumagistralnogputaCetinje–Čevou skla-

du sa postavkama Prostornog Plana Crne Gore do 2020.godine i

Prostorno urbanističkog Plana Prijestonice Cetinje.

U sprovedenompostupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na

životnu sredinuzapredmetni projekat, utvrđeno jeda će se izradom

Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni po-

daci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine,

predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi od-

govarajućemjere zaštite životne sredine i definisati programpraće-

nja uticaja na životnu sredinu u toku funkcionisanja projekta kao i u

slučaju havarije.

Upravazasaobraćaj izPodgorice,može, shodnoodredbamačlana

15 ovog Zakona, podnijetiAgenciji za zaštitu prirode i životne sredi-

ne zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uti-

caja na životnu sredinu.

Uprava za saobraćaj iz Podgorice, je dužna, shodno odredbama

člana 17 ovog Zakona, podnijeti Agenciji za zaštitu prirode i životne

sredine zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja

naživotnusredinunajkasnijeu rokuoddvijegodineoddanaprijema

rješenja o potrebi procjene uticaja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog

razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o

izdavanju rješenja.”