Previous Page  27 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 36 Next Page
Page Background

27

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Oglasi i obavještenja

ZAVOD ZAUDŽBENIKE

I NASTAVNASREDSTVA

PODGORICA

Novaka Miloševa 36

Rješavajući po Konkursu za pribavljanje rukopisa, koji je shodno odredbama člana 6 Pravilnika o

postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava („SI.

list RCG”, br. 31/2004, 38/2005, 22/2007 i „Sl. list CG”, br. 84/2009 i 23/2012) raspisan u dnevnom

listu

Pobjeda” dana 27. decembra 2018. godine, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva—Podgo-

rica objavljuje

REZULTATE KONKURSA

Na Konkurs su prispjeli sljedeći šifrovani rukopisi:

Poznavanje društva za četvrti razred osnovne škole-priručnik

- Biće dobro 2

Poznavanje društva za peti razred osnovne škole-priručnik - Carpe diem

Biologija za šesti razred osnovne škole - priručnik

- Pančićeva omorika

Likovna kultura - Metodski priručnik za nastavnike (jedan priručnik za sve razrede od 4. do 6)

- Trio Gaz Logos

Biologija za treći razred gimnazije - udžbenik i radna sveska

- Big Ben

Fizika za treći razred gimnazije - udžbenik i zbirka zadataka

- Tople boje

- Crna rupa

Fizika za četvrti razred gimnazije - udžbenik i zbirka zadataka

- Maksimus decimus

- Mliječni put

Recenzentska komisija, na sjednici održanoj 14. maja 2019. godine, odbila je rukopis pod šifrom

Big Ben kao osnovu za izradu udžbeničkog kompleta (udžbenik i radna sveska) Biologija za treći

razred gimnazije.

Recenzentska komisija, na sjednici održanoj 13. maja 2019. godine, prihvatila je rukopis pod ši-

fromPančićeva omorika kao osnovu za izradu priručnika Biologija za šesti razred osnovne škole.

Recenzentska komisija, na sjednici održanoj 15. maja 2019. godine, prihvatila je rukopis pod ši-

fromBiće dobro 2 kao osnovu za izradu priručnika Poznavanje društva za četvrti razred osnovne

škole.

Recenzentska komisija, na sjednici održanoj 15. maja 2019. godine, prihvatila je rukopis pod ši-

from Carpe diem kao osnovu za izradu priručnika Poznavanje društva za peti razred osnovne

škole. Q

Recenzentska komisija, na sjednici održanoj 16. maja 2019. godine, prihvatila je rukopis pod ši-

fromMaksimus decimus kao osnovu za izradu udžbeničkog kompleta (udžbenik i zbirka zadata-

ka) Fizika za četvrti razred gimnazije, a rukopis pod šifromMliječni put je odbijen.

Recenzentska komisija, na sjednici održanoj 27. maja 2019. godine, odbila je oba rukopisa, pod

šiframa Tople boje i Crna rupa, kao osnovu za izradu udžbeničkog kompleta (udžbenik i zbirka

zadataka) Fizika za treći razred gimnazije.

Rukopis pod šifromTrio Gaz Logos nije razmatran jer ne ispunjava uslove Konkursa.

Autori prihvaćenih rukopisa dužni su dokazati autorstvo identičnom kopijom rukopisa, identifika-

cionim dokumentima (lična karta, pasoš), potpisom šifre i potvrdama naučnih zvanja u roku 8

(osam) dana od objavljivanja rezultata Konkursa.

Ukoliko sedešifrovanje rukopisane izvrši upredviđenomroku, gube seprava stečenanaKonkur-

su.

Učesnici Konkursa čiji rukopis nije prihvaćen, uz prethodnu najavu putem telefona 020/230-413,

mogu ostvariti uvid u konkursni materijal i povući svoj rukopis (uz prethodno dešifrovanje) u roku

8 (osam) dana od objavljivanja rezultata Konkursa.

I.br.

94/2016

JAVNI IZVRŠITELJ UROZAJAMA,i to ArminCamić,

u predmetu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca Prva banka CrneGore

AD Podgorica, protiv izvršnog dužnika KalačAlen iz Rozaja, radi naplate novcanog potrazivanja izvrsnog povjerioca prodajom nepo-

kretnosti izvrsnog duznika, na osnovu čl.169-177 Zakona o izvrsenju i obezbedjenju, dana 27.05.2019.godine donio je

ZAKLJUCAKOPRODAJI

Odredjuje se deveta prodaja usmenin javnim nadmetanjem nepokretnosti izvrsnog duznika KalačAlena iz Rozaja upisane u list ne-

pokretnosti

1314 KOMahala PJ Podgorica:

Kat.parcela br.3474/1, po kulturi njiva 2.klase u svojini izvrsnog duznika 1/1.

Deveto javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti odrzace se dana 07.07.2019.godine u 12,00 casova, u kancelariji Javnog izvrsi-

telja u Rožajama,ul.M.Tita bb.Vrijednost opisanih nepokretnosti utvrdjena je Zakljuckom ovog izvrsitelja I.br.94/2016 od 12.02.2018.

godine u smislu čl.Odredbe 168 ZIO i iznosi 49.500,00 eura.

Na devetom javnomnadmetanju za prodaju, nepokretnost semoze prodati ispod 50%od utvrdjene vrijednosti, ali ne ispod visine po-

trazivanja izvrsnog povjerioca.

Ako se nepokretnost nije mogla prodati na devetom javnom nadmetanju, Javni izvrsitelj ce zakazati novo javno nadmetanje pod

uslovima iz čl.173.st.3.ZIO.

Ponudioci su duzni da prije pocetka nadmetanja poloze jemstvo na racun Javnog izvrsitelja broj 510-81594-86 koji se vodi kod Crno-

gorskekomercijalnebankeu iznosuod 4.950eura,stopredstavlja10%utvrdjenevrijednostinepokretnosti.Ponudiocimacijaponuda

ne bude prihvacena vratice se novac polozen na ime jemstva odmah po zakljucenju nadmetanja.

Zainteresovanim kupcima Javni izvrsitelj ce omoguciti razgledanje nepokretnosti svakog radnog dana od 14 – 16 casova Najbolji

ponudilac-kupac je duzan da cijenu za koju je kupio nepokretnost uplati na poseban racun Javnog izvrsitelja broj

510-81593-89 koji se vodi kod CKBADPodgorica-filijala Rozaje u roku od

15 dana od dana prodaje.Ako kupac u tom roku ne polozi cijenu prodaja ce se oglasiti nevazecom i odrediti nova prodaja. U tom slu-

caju iz polozenog jemstva od strane kupca izmirice se troskovi nove prodaje i naknaditi razlika izmedju cijene postignute na ranijoj i

novoj prodaji.Ako je kupac izvrsni povjerilac cije potrazivanje ne dostize iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se ob-

ziromna njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene, duzan je da na ime cijene polozi samo razliku izmedju potrazivanja i

postignute cijene.Zakljucak o prodaji ce se objaviti u dnevnimnovinama Pobjeda dana 28.05.2019.godine,dok stranke o svom trosku

o sadrzini istogmogu obavijestiti lica koja se bave posredovanjemo prodaji nepokretnosti.

JAVNI IZVRSITELJ UROŽAJAMA,dana 27.05.2019.godine

JAVNI IZVRSITELJ

Armin Camic

Protiv navedenog zakljucka nije dozvoljen prigovor čl.8.ZIO.