Previous Page  26 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 36 Next Page
Page Background

26

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 19. i 36. Statuta Cemex Montenegro AD Podgorica, Odbor

direktora je na sjednici održanoj dana 22.05.2019. godine, donio

OD LUKU

o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara

CEMEXMONTENEGROAD Podgorica

Na osnovu člana 36.Zakona o privrednim društvima ( »Sl.list RCG« br. 6/02,

17/07 ) i člana 19.Statuta CEMEXMONTENEGROAD Podgorica

s a z i v a s e

S K U PŠT I NA AK C I ONARA

CEMEXMONTENEGROAD Podgorica

Za dan 27 jun 2019. godine sa početkom u 12 h

u KIC Budo Tomović,

Ul. Vaka Djurovića bb, Podgorica

sa slijedećim

DN E V N I M R E DOM

1.Razmatranje i usvajanje Finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva

za period 1.01. – 31.12.2018.godine,

2.Razmatranje i usvajanje Izvještajao reviziji Finansijskih iskazazaperiod1.01.

– 31.12.2018. godine, urađenog od strane revizorske kuće TPAAudit Tax &

Accounting,

3. Izbor revizora Društva za 2019.godinu,

4. Razrješenje članova Odbora direktora na osnovu čl. 42. stav 5. Zakona o

privrednimdruštvima,

5. Izbor članova Odbora direktora.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati

na skupštini akcionara, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, TC Palada, Ul.

Serdara Jola Piletića bb.

Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akci-

onaradužni sudaseprijaveSekretarudruštvanajkasnije2sataprijeodržavanja

Skupštine radi identifikacije i evidencije. Punomoćjamoraju biti ovjerena u skla-

du sa zakonom.

Ukoliko akcionari zaključe sporazum o glasanju shodno članu 39a) Zakona o

privrednim društvima, dužni su isti blagovremeno dostaviti Sekretaru Društvu,

radi evidencije.

Sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara mogu se dobiti na tel: 020

238 419.

ODBORDIREKTORA

Predsjednik

Velimir Vilović

Na osnovu člana 13 stav 3 i 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

(„Sl.list CG“, br. 75/18)

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove

i zaštitu životne sredine

OPŠTINE BAR

OBAV J E Š TAVA

ZAINTERESOVANU JAVNOST

- da je»Crnogorski telekoma.d.Podgorica«Moskovskabr.29, Podgorica, donijetoRješenjebr.14-

353/19-UPI-85 od 27.05.2019god. kojim se utvrđuje da je za instalaciju opreme/uređaj za fiksnu

telefoniju(outdoor kabinet) koji seplanirapostavljati na lokaciji «Grdovići« nadijelukatastastarske

parcele br.926 KO Pečurice opština Bar ,nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrdjeno je,

uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju za odlučivanje o potrebi procjene uticaja i podatke o

karateristikama planiranog projekta, važeće tehničke normative i standarde propisane realizaciju

ove vrste projekta, ne očekuje se negativan uticaj na segmente životne sredine. Pri instaliranju

opreme/uređajaza fiksnu telefoniju(outdor kabinet)morajuseprimjenitimjereutvrđene rješenjem

i dokumentacijom za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, i to:

1.Da

se projekat izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i podacima datim u Prilogu 1 i 2

Pravilnika o sadrzaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlucivanje o potrebi procjene

uticaja.

2.Da

se u procesu izgradnje objekta definiše radni prostor i izvrše pripremni radovi na odgovara-

jući nacin.

3.Da

se tokom izvodenja radova spriječi rasipanje gradevinskog materijala i otpada, odnosno

nastali otpadni materijal propisno sakuplja i odlaže na za to predvidenu i odobrenu lokaciju.

4.Da

se u slučaju izlivanja ulja i goriva u zemijište tokom rada gradevinske mehanizacije izvrši

sanacija, odnosno remedijacija zagađene površine.

5.Da

se preduzmu preventivne miere zastite u cilju sprecavanja mogucih akcidentnih situacija.

6.Da

se u toku eksploatacije primjenjuju mjere za sprjecavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih

uticaja.

7.Fiksnu pristupnu mrezu instalira u skladu sa vazecim normama i standardima za ovu vrstu

objekata.

8.Prostor na kome se nalazi objekat za smjestaj fiksne pristupne opreme, kao opreme za povezi-

vanje optičkih mreza zastiti i postaviti upozorenje o zabrani pristupa neovalšćenim licima.

9.Da

napravi Uputstvo o akcidentnoj situaciji i sa istim upozna sve zaposlene koji su u funkciji

nadgledanja, upravijanja i odrzžavanja. Takode investitor je obavezan da ima stalno pripravnu

dežurnu ekipu sluzbe odrzavanja sa pratećim vozilima i opremom.

U postupku odlucivanja ovaj organ je shodno članu 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredi-

nu, sproveo proceduru obavještavanja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, pri čemu

je omogućen javni uvid u podnesenu dokumentaciju i davanje mišljenja. U toku trajanja javnog

uvida, koji je trajao od15.05.2019. godinedo27.05.2019. godine, nijebilo zainteresovanih građa-

na, niti pristiglih primjedbi.

Nosilac projekta je dužan da ovo rješenje i dokumentaciju za odlučivanje o potrebi procjene utica-

ja na životnu sredinu stavi na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedenemjere

ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile prilikom tehničke kontrole projekta i

tehničkog pregleda objekta.

Crnogorski Telekoma.d. Podgorica, dužno je da pribavi dozvolu odnosno odobrenje za navedeni

projekat, u roku od dvije godine od dana dostavljanja odluke da nije potrebna procjena uticaja na

životnu sredinu.

Uputstvo o pravnoj zastiti: Protiv ovog rješenja moze se izjaviti žalba Glavnom administratoru u

roku od 15 dana od dana dostavijanja istog.

Na osnovu člana 13 stav 3 i 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

(„Sl.list CG“, br. 75/18)

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove

i zaštitu životne sredine

OPŠTINE BAR

OBAV J E Š TAVA

ZAINTERESOVANU JAVNOST

- da je »Crnogorski Telekom a.d.Podgorica « Moskovska br.29, Podgorica, donijeto Rješenje

br.14-353/19-UPI-87 od 27.05.2019god. kojim se utvrđuje da je za instalaciju opreme/uređaj za

fiksnu telefoniju(outdor kabinet) koji se planira postavljati na katastarskoj parceli br.1542 KO Do-

bra Voda, opština Bar, nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrdjeno je,

uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju za odlučivanje o potrebi procjene uticaja i podatke o

karateristikama planiranog projekta, važeće tehničke normative i standarde propisane realizaciju

ove vrste projekta, ne očekuje se negativan uticaj na segmente životne sredine. Pri instaliranju

opreme/uređaj za fiksnu telefoniju (outdor kabinet)moraju seprimjeniti mjereutvrđene rješenjem

i dokumentacijom za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, i to:

1.Da

se projekat izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i podacima datim u Prilogu 1 i 2

Pravilnika o sadrzaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlucivanje o potrebi procjene

uticaja.

2.Da

se u procesu izgradnje objekta definiše radni prostor i izvrše pripremni radovi na odgovara-

jući nacin.

3.Da

se tokom izvodenja radova spriječi rasipanje gradevinskog materijala i otpada, odnosno

nastali otpadni materijal propisno sakuplja i odlaže na za to predvidenu i odobrenu lokaciju.

4.Da

se u slučaju izlivanja ulja i goriva u zemijište tokom rada gradevinske mehanizacije izvrši

sanacija, odnosno remedijacija zagađene površine.

5.Da

se preduzmu preventivne miere zastite u cilju sprecavanja mogucih akcidentnih situacija.

6.Da

se u toku eksploatacije primjenjuju mjere za sprjecavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih

uticaja.

7.Fiksnu pristupnu mrezu instalira u skladu sa vazecim normama i standardima za ovu vrstu

objekata.

8.Prostor na kome se nalazi objekat za smjestaj fiksne pristupne opreme, kao opreme za povezi-

vanje optičkih mreza zastiti i postaviti upozorenje o zabrani pristupa neovalšćenim licima.

9.Da

napravi Uputstvo o akcidentnoj situaciji i sa istim upozna sve zaposlene koji su u funkciji

nadgledanja, upravijanja i odrzžavanja. Takode investitor je obavezan da ima stalno pripravnu

dežurnu ekipu sluzbe odrzavanja sa pratećim vozilima i opremom.

U postupku odlucivanja ovaj organ je shodno članu 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredi-

nu, sproveo proceduru obavještavanja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, pri čemu

je omogućen javni uvid u podnesenu dokumentaciju i davanje mišljenja. U toku trajanja javnog

uvida, koji je trajao od15.05.2019. godinedo27.05.2019. godine, nije bilo zainteresovanihgrada-

na, niti pristiglin primjedbi.

Nosilac projekta je dužan da ovo rješenje i dokumentaciju za odlučivanje o potrebi procjene utica-

ja na životnu sredinu stavi na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedenemjere

ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile prilikom tehničke kontrole projekta i

tehničkog pregleda objekta.

Crnogorski telekom a.d.Podgorica, dužan je da pribavi dozvolu odnosno odobrenje za navedeni

projekat, u roku od dvije godine od dana dostavljanja odluke da nije potrebna procjena uticaja na

životnu sredinu.

Uputstvo o pravnoj zastiti: Protiv ovog rješenja moze se izjaviti žalba Glavnom administratoru u

roku od 15 dana od dana dostavijanja istog.