Previous Page  25 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 36 Next Page
Page Background

25

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Oglasi i obavještenja

Naosnovučlana14, auvezi člana28Zakonaoprocje-

ni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18),

Sekretarijat zaplaniranjeprostora i održivi razvoj Glav-

nog grada Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta „Zetagradnja“ d.o.o. iz Podgori-

ce, donijeto Rješenje broj: UP.08-353/19-397/2 od

27.05.2019. godine, kojim je odlučeno da za troetažnu

podzemnu garažu, na urbanističkoj parceli broj 4, u

okviru DUP-a „Zona centralnih djelatnosti – Cetinjski

put“, u Podgorici, nije potrebna izrada elaborata o pro-

cjeni uticaja na životnu sredinu.

Uvidunavedenuodlukumožese izvršiti uprostorijama

Sekretarijata, ulicaVukaKaradžićabroj 41, kancelarija

broj 2, svakog radnog dana, u vremenu od 12h-15h, u

vremenskom okviru od petnaest (15) radnih dana od

dana objavljivanja ovog obavještenja.

Javni izvršitelj

Bijelo Polje

Dejan Čogurić

Ul.Slobode br.10,II sprat

Iv .br.526/2019

Javni izvršitelj Čogurić Dejan iz Bijelog Polja , ul.Slobode br.10, u pravnoj stvari iz-

vršnog povjerioca MFI MonteCredit D.O.O. Podgorica, protiv izvršnih dužnika

Menvir Čorović iz Bijelog Polja, Esad Osman Kolić iz Bijelog Polja, radi naplate

novčanog potraživanja u iznosu od 3.252.00 eura , u smislu čl.45 ZIO-a, donio je

ODLUKUODOSTAVLJANJU JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnim dužnicima Menvir Ćorović iz Bijelog Polja , sa poslednjom poznatom

adresomNedakusi bb , Bijelo Polje, i Esadu Osmanu Koliću iz Bijelog Polja, sa po-

sljednjom poznatom adresom Rasovo bb, vrši se dostavljanje rješenja o izvršenju

IV 526/2019 od 03.04.2019 .godine sa predlogom i prilozima ,te rješenje o troško-

vima izvršnog postupka IV 526/2019 od 24.05.2019 godine, kojim su isti obavezni

da izvršnom povjeriocu namire potraživanje u iznosu od 3.252.00 eura na ime

glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom , te troškova izvršnog postupka .

Izvršni dužnikMenvir Ćorović iz Bijelog Polja, i EsadOsman Kolić iz Bijelog Polja,

mogu se obratiti Javnom izvršitelju Čogurić Dejanu na adresi Slobode br.10 u Bije-

lomPolju , i tourokuod5danaoddanaobjavljivanjaoglasaradipodizanja navede-

nih pismena.Upozoravju se izvršni dužnici da se ovakav način dostave smatra

urednim, a dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od osam dana od

dana isticanja na oglasnoj tabli suda, nakon što je izvršeno objavljivanje u štampa-

nommediju.

Bijelo Polje 27.05.2019.godine

JAVNI IZVRŠITELJ

Čogurić Dejan

Naosnovučlana14, auvezi člana28Zakonaoprocje-

ni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18),

Sekretarijat zaplaniranjeprostora i održivi razvoj Glav-

nog grada Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta, „ FABLIVE“ d.o.o. iz Podgorice,

donijeto Rješenje broj: UP.08-353/19-394/2 od

27.05.2019. godine, kojim je odlučeno da za izgradnju

objekta ruralnog razvoja - vinarija, na katastarskoj par-

celi broj 900 KO Golubovci, u Podgorici, nije potrebna

izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Uvidunavedenuodlukumožese izvršiti uprostorijama

Sekretarijata, ulicaVukaKaradžićabroj 41, kancelarija

broj 2, svakog radnog dana, u vremenu od 12h-15h, u

vremenskom okviru od petnaest (15) dana od dana

objavljivanja ovog obavještenja.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnimnabavka-

ma („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

naručilac „Deponija“ d.o.o., Španskih boraca bb, Pod-

gorica oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka usluga upravljanja i održavanja Postrojenja

za procjedne vode, procijenjene vrijednosti sa PDV-

om 60.000,00 € .

Tenderska dokumentacija broj: OP 04/19-4-3874 od

27.05.2019. godine objavljena jenaportaluUprave za

javne nabavke, na adresi

www.ujn.gov.me

, dana

27.05.2019. godine.

Lica za davanje informacija: Ratko Pavićević i Saša

Lopičić, telefon: 020/ 625 – 046, e mail: ratko.pavice-

[email protected]

i

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnimnabavka-

ma („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14,28/15 i 42/17)

naručilac JU VSŠ ,,Policijska akademija’’,Božova gla-

vica bb Danilovgrad, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Predmet javne nabavke je nabavka goriva i lož ulja,

ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om

55.000,00€.

Tenderska dokumentacija broj 1872/1 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

da-

na 27.05.2019. godine.

Lice za davanje informacija Smilja Janjušević, telefon

020 813 282, e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnimnabavka-

ma („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

naručilac Glavni grad Podgorica, Njegoševa 20, Pod-

gorica, oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Pružanje usluge – održavanje softverskih modula na

tehnološkoj platformi microsoft dynamics nav 5.0 i odr-

žavanje softverskihmodula zamatični registar vjenča-

nih, po partijama, ukupne procijenjene vrijednosti sa

PDV-om 21.600,00 €. Tenderska dokumentacija broj:

25/19 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adre-

si

www.ujn.gov.me

dana 27.05.2019. godine. Lice za

davanje informacija Aleksandar Pavlićević, telefon

020/482-084, e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 62 stav 1 Zakona o javnim nabavka-

ma („Službeni list CG“, br. 42/11; 57/14; 28/15 i 42/17)

Naručilac Uprava za saobraćaj, ul. IV proleterske

br.19, 81000 Podgorica, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

za nabavku ustupanje izvođenja radova na rekon-

strukciji puta Krstac-Kuk-Ivanova korita, cca 4,2km,

procijenjene vrijednosti 2.500.000,00 EUR-a.

Tenderska dokumentacija broj 19/19 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi www.

ujn.gov.me

dana 27.05.2019. godine.

Lice za davanje informacija Svetlana Janjević, telefon

+382 (0) 20655052; 655364; e-mail upravazasaobra-

[email protected]

.

Na osnovu člana 62 stav 1 Zakona o javnim nabavka-

ma („Službeni list CG“, br. 42/11; 57/14; 28/15 i 42/17)

Naručilac Uprava za saobraćaj, ul. IV proleterske

br.19, 81000 Podgorica, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

za nabavku usluga stručnog nadzora nad izvođenjem

radova na rekonstrukciji puta Krstac-Kuk-Ivanova Ko-

rita, dionicaKuk-IvanovaKorita, dužinecca4,2kmpro-

cijenjene vrijednosti 30.000,00 EUR-a.

Tenderska dokumentacija broj 20/19 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi www.

ujn.gov.me

dana 27.05.2019. godine.

Lice za davanje informacija Svetlana Janjević, telefon

+382 (0) 20655052; 655364; e-mail upravazasaobra-

[email protected]

.

Poslovni broj : Ivm.br.2131/18

Javni izvršitelj Ivan Petrović iz Podgorice,

Njegoševa br. 45 (PC Petrović) u

pravnojstvari izvršnogpovjeriocaHipotekarnabankaADPodgorica,PIB:02085020,

adresa Josipa Broza Tita br.67, koju zastupaAdvokatska kancelarija Velimirović &

partneri, advokat Goran Velimirović, protiv solidarnih izvršnih dužnika Vuksanović

Ivane, iz Podgorice,sa poslednjom poznatom adresom Ul.Zagorič 15, i R.V.,iz

Podgorice, radi naplate novčanog potraživanja izvršnog povjerioca u iznosu od

1.024,62 eura,u smislu člana 45 ZIO-a dana 27.05.2019. godine,

JAVNOOBJAVLJUJE

Da se izvršni dužnik Vuksanović Ivana iz Podgorice,sa poslednjom poznatom

adresom Zagorič br.15,u roku od 3 dana obrati ovom javnom izvršitelju kako bi se

istoj uručilo Rješenje o izvršenju Ivmbr.2131/18 od 09.07.2018.godine,sa predlo-

gom za izvršenje i prilozima,kojim je ista obavezana da izvršnom povjeriocu namiri

potraživanje u iznosu od 1.024,62€,sa ugovorenom zateznom kamatom u iznosu

od2,25%namjesečnomnivou,počevod04.07.2018.godinepadokonačne isplate

i troškovima izvršnog postupka.Ukoliko se izvršni dužnik ne javi ovom izvršitelju u

ostavljenom roku smatraće se da je ovimobjavljivanjem izvršeno uredno dostavlja-

njegorenavedenihpismena, teće istisnositinegativneposledicekojemogunasta-

ti ovakvim načinom dostavljanja. Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka

rokaod8danaoddana isticanjapismenanaoglasnoj tablisudaukoliko jepredhod-

no izvršeno objavljivanje u dnevnom štampanommediju, shodno čl.5 Zakona o iz-

mjenama i dopunama ZIO-a , a u vezi sa čl.45 ZIO-a.

Podgorica 27.05.2019. godine

Javni izvršitelj

Ivan Petrović

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnimnabavka-

ma („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

naručilac Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju,

Podgorica, Ul. IV proleterske 19, oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Nabavka usluga prenosa seizmičkih signala i zakupa

prostora za smještaj seizmološke opreme, ukupne

procijenjene vrijednosti sa PDV-om 19.000,00 €. Ten-

derska dokumentacija broj 01-1921/5 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

da-

na 27.05.2019. godine. Lice za davanje informacija

Milica Mihaljević, telefon +382 20 655 158, e-mail: mi-

[email protected]

.

„TEHNOBAZA”A.D. NIKŠIĆ

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl.

list RCG” br. 06/02), člana 28 Statuta i Odluke odbora di-

rektora, zakazujem

REDOVNU SKUPŠTINUAKCIONARA

Skupština akcionara „TEHNO BAZA” A.D. Nikšić, će se

održati u petak 28.06.2019. god. sa početkom u 13 h u

sjedištu Uprave poslodavca.

Identifikacija i evidentiranje akcionara, odnosno puno-

moćnika, počeće jedansat ranije, prijepočetkaSkupštine

Za Skupštinu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1.Upoznavanje prisutnih sa jedinstvenim spiskom akcio-

nara koji je dostavljen od CDAPodgorica.

2.Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i

izvještaja o poslovanju akcionarskog društva za 2018.

godinu.

3.Razmatranje i usvajanje izvještaja o reviziji finansijskih

iskazaA.D. za 2018. godinu.

4.Imenovanje revizora za 2019. godinu.

5.Razrešenje članova Odbora direktora.

6.Izbor novih članova Odbora direktora.

7.Tekuća pitanja.

aterijal za Skupštinu će biti dostupan kod sekretara druš-

tva radnim danima od 7,30 do 14,30h i to 15 dana prije

održavanja Skupštine.

PREDSJEDNIKODBORADIREKTORAPerunović Ivan,

dipl.ecc.

__________________________________________

„TEHNOBAZA”A.D. NIKŠIĆ, raspisuje

OGLAS

Oprikupljanjupisanihponudaza izbor ovlašćenog revizo-

ra, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji za

2019. godinu.

Ponude, sa osnovnimparametrima i dokazima o ispunja-

vanju uslova, dostavljaju se zaključno sa 20.06.2019.

god. do 14,30h u sjedištuA.D. Kočani bb, Nikšić.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnimnabavka-

ma („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

naručilac „Putevi” d.o.o., Stanka Dragojevića br.40,

Podgorica, oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Nabavka robe potrošni dijelovi (razni rezervni dijelovi

za asfaltnu bazu i drobilično postrojenje), procijenjene

vrijednosti sa PDV-om 104.999,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 11/19 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

da-

na 27.05.2019. godine.

Lice za davanje informacija Miloš Vučelić, telefon

078/103-840, e-mail

[email protected]

.