Previous Page  2 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 36 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Politika

PODGORICA

–Članstvodr-

žavaZapadnogBalkanau

EUpreduslov je stabilne,

mirne i prosperitetneEvro-

pe. CrnaGora, koja je zahva-

ljujući ostvarenimrezultati-

maprvaureduza članstvo,

nijeopterećena rokovima.

Ponašanjemi posvećenošću

reformama jasno smodoka-

zali da smodioevropskog si-

stemavrijednosti –kazao je

IvanBrajović, predsjednik

SkupštineCrneGore, na ju-

čerašnjemsastanku sa am-

basadorimadržava članica

EU.

Brajović je na sastanku, na ko-

jemjerazgovaranoorezultati-

ma izbora za Evropski parla-

ment, politici proširenja, kao i

oaktuelnimprilikamauCrnoj

Gori i njenomnapretkuupro-

cesu pregovora sa Evropskom

unijom, učestvovao na poziv

ambasadora Rumunije Ferdi-

nanda Nađa. Šef crnogorskog

parlamentaje,kakojesaopšte-

no iz Skupštine, izrazio uvje-

renjedaCrnaGorapredstavlja

dodatu vrijednost i da samo

može obogatiti evropsku za-

jednicunaroda.

Brajović je, govoreći o radu

Skupštine, posebnoukazaoda

odgovornost za efikasno

ostvarivanje njenihnadležno-

sti imaju svi poslanici podjed-

nako.

- Više puta sam govorio da

funkcionalnost parlamenta i

kvalitetnjegovogradanezavi-

se samo od pozicije. Odgovor-

nost za efikasno ostvarivanje

svih nadležnosti Skupštine, u

punom kapacitetu, jednako

dijele svi poslanici – rekao je

Brajović, podsjećajući da je

Privremeni odbor za reformu

izbornog i drugog zakonodav-

stva formiran na paritetnoj

osnovi uz uvažavanje opozici-

onihprijedloga.

- Vjerujemda će opozicija po-

kazati neophodnu zrelost i

spremnost da zajednički

obezbijedimo što bolji izborni

ambijent i još kvalitetnije iz-

borno zakonodavstvo – ista-

kao jeBrajović.

Ambasador Rumunije Ferdi-

nand Nađ govorio je o ključ-

nim izazovima sa kojima se

suočava EU tokom prvog ru-

munskog predsjedavanja Sa-

vjetomEU.

- Mi kao predsjedavajući iza-

brali smo moto „Kohezija, za-

jedničkaevropskavrijednost“.

Vjerujem da samo zajedno

možemo postići mir i blago-

stanje u Evropi. Želimo EU

koja jesnažna, ujedinjena iko-

hezivna, koja funkcioniše na

način da niko, niti jedan grad,

niti region, neostajuzapostav-

ljeni. Ukratko, bolji život za

sve –kazao je on.

GovorećioizborimazaEvrop-

ski parlament, ambasadorRu-

munije uCrnoj Gori istakao je

da će EP pružiti odlučujući

doprinos evropskoj budućno-

sti, kao što crnogorski parla-

ment oblikuje budućnost Cr-

neGore.

- Svugdje u svijetu parlamenti

su demokratske institucije,

kojesuizrazvoljenaroda.Mo

-

raju da budu stjecište gdje se

oblikuju i usvajaju dobri i

ispravni zakoni za dobrobit

naroda. Stoga je veoma važno

da imamo uspostavljene sve

donosioce odluka, počevši od

parlamenta, koji funkcionišu

u punom i legalnomkapacite-

tu– rekao jeNađ.

- Želja Crnogoraca je da budu

dio porodice EU. To je velika

porodica u kojoj mogu posto-

jati različita mišljenja, ali svi

smoza istimstolom–dodao je

Nađ.

I.K.

PODGORICA

–PredsjednikVladeDuškoMarkovićodgova-

raćedanas napitanjapredstavnikaposlaničkihklubovau

okvirupremijerskog satauSkupštini.

NebojšaMedojević (DF) pitaćeMarkovića „koji su rizici pomir i

bezbjednost zemlje nakon politički diktiranih presuda liderima

Demokratskog fronta u izmišljenom i montiranom sudskompo-

stupku za „lažni državni udar“, u kome su, prema presudi sudije

SuzaneMugoše, učestvovali skupa agenti GRU, CIA, MOSADA i

FBI, kao i „da li ćeVladaCrneGoreprekinuti diplomatske odnose

sa Rusijom, nakon presude u kojoj se tvrdi da su državni organi i

službe te države učestvovali u pokušaju ubistva tadašnjeg premi-

jera“.

-Da liVamje skandalozni korupcionaški čin, ukojembankar reži-

ma nezakonito daje novac vašem funkcioneru, gradonačelniku

Podgorice, za izborne potrebe vaše partije, normalna pojava koja

treba da prođe bez posljedica za vrh vlasti - pitaće premijeraMi-

odragLekić (KlubSNP-Demos).

Adrijan Vuksanović će, u ime Kluba manjinskih partija, pitati

predsjednika Vlade kako, dva mjeseca nakon nemilih događaja

koji su sedesili IgoruTomkićuuBeranama, procjenjuje sigurnost

Tomkića i njegove porodice.

Sjednica će biti posvećena i pitanjima poslanikaministrima.

I.K.

PODGORICA

- Novi sastav

Evropskog parlamenta mogao

bi otežati komunikaciju Crne

Gore sa evropskim struk-

turama, jer će sada zemlje

kandidati morati da kucaju na

više vrata, budući da će novi

sastav Evropske komisije biti

raznovrstan - smatra predsjed-

nik Evropskog pokreta u Crnoj

Gori Momčilo Radulović.

Konačni preliminarni rezultati

za Evropski parlament pokaza-

li su da su prva mjesta u ovoj

instituciji zadržale tradicio-

nalne partije desnog i lijevog

centra EPP, ali da su doživjele

ozbiljan gubitak u broju sto-

lica u parlamentu. Liberali

su ostvarili značajan rast, a u

Francuskoj, Italiji i Mađarskoj

desničari.

PREKOMPOZICIJA

- Rezultati izbora nijesu doni-

jeli tektonske promjene, ali je

evropska politička scena doži-

vjela značajnu prekompoziciju.

Glavna pozitivna vijest je zna-

čajan porast procenta izlazno-

sti, koji govori da se građani EU

ponovo interesuju i za buduć-

nost Unije i za svoju sopstvenu

perspektivu i to kako će ona

biti ostvarena kroz institucije

EU. Vidimo rast povjerenja u

institucije EU, ali istovremeno i

pad povjerenja u tradicionalne,

konzervativnije strukture EPP i

SD, koje su u drastičnompadu,

što je velika opomena za sve

partije iz tih grupacija, rekao je

Radulović za Pobjedu.

Gubitak većine koju su četiri

decenije u Evropskompar-

lamentu držali tradicionalni

desni i lijevi centar, zakompli-

kovaće ionako složeni proces

odlučivanja u EU.

Radulović smatra da je porast

krajnje desničarskih grupacija

izazvao kontraefekat i mobi-

lizaciju ljevičarskih, liberalnih

i „zelenih“ struktura. Tako

imamo značajan porast ALDE

grupacije sa preko 30 novih

mjesta, kao i partija iz grupa-

cije Zelenih, koji su zabilježili

posebno značajan porast u

Njemačkoj.

- Vidimo pad povjerenja u tra-

dicionalne političke strukture

koje su već dugo na vlasti ili su

predominantne u pojedinim

velikim zemljama EU, a rast

desničarskih esktremističkih

stranaka sa jedne strane i lje-

vičarskih i liberalnih, sa druge.

Jedna od dobrih vijesti je što su

evropski građani pozitivno rea-

govali na jačanje desničarskih

struktura, da su se mobilizovali

i da su dali adekvatan odgovor

kroz rast zelenih i liberala,

objašnjava naš sagovornik.

VIŠEADRESA

Kada je u pitanju pozicija Crne

Gore i proces proširenja, Radu-

lović smatra da rezultati nijesu

donijeli ni značajno poboljša-

nje, ni pogoršanje.

- Ali je svakako loše za nas

što se povećava broj adresa

na kojima se kreiraju glavni

pravci evropske politike.

Naime, do sada smo imali

dvije najznačajnije adrese

od uticaja kada su u pitanju

strukture u EU Komisiji i

Parlamentu, a sada će tu

biti veći broj aktera, iz više

političkih grupacija koje će

imati uticaj na funkcionisanje

EU institucija. Pitanje je kako

će izgledati ta podjela i ko će

dobiti koju poziciju u kojoj

instituciji i na kojemnivou,

dodaje Radulović.

Zadatak Crne Gore je, smatra,

da uspostavi nove kanale

komunikacije na onim adresa-

ma na kojima do sada to nije

bilo potrebno.

- To svakako podrazumijeva i

multiplikovan broj aktera koji-

ma ćemomorati da se obraća-

mo. To je ono što će pomalo

otežati našu komunikaciju sa

evropskim strukturama, ali na

kraju krajeva, nije ništa štomi

ne možemo postići. Treba da

sačekamo da vidimo kakve će

biti nove institucije EU i ko će

biti glavni igrači u njima, zaklju-

čuje Radulović.

NEMAPREČICA

Bivša ministarka evropskih

integracija Gordana Đurović

smatra da rezultati izbora za

Evropski parlament pokazuju

da za zemlje kandidate, među

kojima je i Crna Gora, neće biti

prečica za učlanjenje.

- Evropskoj uniji će trebati

malo vremena da se prestruk-

turira poslije ovih izbora, te

da od 2. jula, poslije konstitui-

sanja Evropskog parlamenta,

krene u procedure izbora

novog predsjednika Komisije,

koji treba što prije da formira

kabinet i počne pregovore oko

novog EU budžeta do 2027.

godine. Vrijeme baš nije save-

znik, tako da na listi prioriteta

2019. svakako ostaju unutraš-

nji prioriteti Unije, a to je kao

prvo – konsolidacija bazirana

na novim savezima i koalicija-

ma, kazala je Đurović portalu

Analitika.

Ona je dodala da bi se poruka

za zemlje kandidate za prošire-

nje mogla sažeti u sljedećem:

„tek sada nema prečica u EU i

rezultat se zaista mora postići

i predstaviti u realnom vreme-

nu“.

Ističe da su nacionalisti i

populisti porasli, ali ne onoliko

koliko su bili glasni. Ona, ipak,

ističe da proevropski blok

Evropske narodne stranke i

Evropskih socijalista i demo-

krata, iako više ne čini polovinu

poslanika, ostaje većina, ali

manjeg uporišta.

- Za važne EU odluke tu će

impomagati osnaženi Savez

liberala i demokrata za Evropu

(ALDE), zaključuje Đurović.

JovanaĐURIŠIĆ

Predsjednik Skupštine na sastanku sa

ambasadorima članica EU

Brajović: Dokazali da

smodioevropskih

vrijednosti

Markovićdanas

predposlanicima

Predsjednik Vlade odgovara na pitanja poslanika

Dragica Mugoša, nekadašnja

urednica regionalne Alter-

nativne informativne mreže

(AIM) i dugogodišnja novi-

narka koja živi u Parizu, pod-

sjetila je da su ovogo-

dišnji evropski izbori

uspjeli da mobilišu

50,7 odsto francu-

skih birača, što

je najveći odziv

od izbora 1994. godine.

- Međutim, kampanja za ove

izbore je bila koncentrisana na

unutrašnje političke proble-

me, tako da i rezultate izbora

treba gledati u tom svjetlu: to u

prvom redu znači da se partija

ekstremne desnice, Nacional-

no okupljanje, dokazala kao

najjača partija u Francuskoj

sa 23,3 odsto glasova, što je

bila i njihova ambicija na ovim

izborima. Druga po redu je lista

predsjednika Makrona sa 22,4

odsto, zbog čega se i smatra

kao gubitnik u odnosu na Marin

Le Pen, objasnila je Mugoša u

izjavi za Pobjedu.

Prema njenommišljenju, ovo

znači da se podjela između

„progresista i nacionalista“

kako je predstavlja Makron, ili

„mondijalista versus naciona-

lista“ kako to de iniše Marin Le

Pen, učvrstila i francusku poli-

tičku scenu učinila bipolarnom.

- Osim Zelenih koji su izašli kao

treća partija po jačini sa 13,5

odsto glasova, ostale političke

partije su izgubile na snazi ili

potpuno razbijene, dodaje

Mugoša.

Najveći gubitnik je klasična

desničarska partija Republikan-

Mugoša:ZaokretFrancuskeudesno

CrnaGora

ćemorati

dakucana

viševrata

Do sada smo imali dvije najznačajnije adrese od uticaja kada su u pitanju

strukture u Evropskoj komisiji i Parlamentu. Sada će tu biti veći broj aktera, iz više

političkih grupacija koje će imati uticaj na funkcionisanje EU institucija. Pitanje je

kako će izgledati ta podjela i ko će dobiti koju poziciju u kojoj instituciji i na kojem

nivou, kaže predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović

POBJEDA ISTRAŽUJE:

Kako će se rezultati evropskih izbora odraziti