Previous Page  17 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 36 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Hronika Podgorice

Zaposleni u hotelima ,,Hilton“, ,,Verde“, ,,Podgorica“ i ,,Ramada“ učestvovali u akciji davanja krvi

Udvostručićebroj

dobrovoljnihakcija

Uokviru treće akcijedo-

brovoljnogdavalaštvakrvi,

koju jehotel ,,Hilton“ orga-

nizovaou svojimprostori-

jama, zaposleni u tompre-

stižnomhoteluzajedno sa

kolegama izhotela ,,Rama-

da“, ,,Verde“ i ,,Podgorica“,

donirali sunajdragocjeniju

tečnost. Zahvalivši nahu-

manoj akciji, izZavoda za

transfuzijukrvi CrneGore

navedeno jeda jeuakciji

učestvovalovišeod30do-

brovoljnihdavalaca.

ZALIHE

Direktor hotela ,,Hilton“ Ne-

manja Nikolić iskazao je za-

dovoljstvo zbog činjenice da

su imse pridružile i kolege iz

drugihhotela.

-Ove sedmice lanackorpora-

cije ,,Hilton“ slavi 100 godina

postojanja. Zbog toga smo

došli na idejuda akcijuproši-

rimo. Pridružile su nam se

kolege iz hotela ,,Ramada“,

,,Verde“i,,Podgorica“–kazao

je Nikolić. Zahvalivši na or-

ganizovanju treće humane

akcije ovog tipa, načelnica

Službezakolekcijukrvi uZa-

voduza transfuzijukrviCrne

Gore, dr Nela Eraković, ista-

PRIMJERHUMANOSTI I DRUŠTVENEODGOVORNOSTI:

Saakcijeuhotelu „Hilton“

kla je da ih posebno raduje to

što će hotel ,,Hilton“ ubuduće

organizovati po dvije akcije

davanja krvi godišnje umjesto

jedne, kaodo sada.

- To je veoma važno, zbog odr-

žavanja stabilnih zaliha krvi.

Zahvaljujući ovakvim akcija-

ma tokom čitave godine ima-

mo dovoljno krvi da obezbi-

jedmimo potrebe građane u

svakommomentu – kazala je

dr Eraković, uz napomenu da

su potrebe Kliničkog centra

100 jedinica krvi dnevno.

HUMANOST

Restoranski radnik u hotelu

„Hilton“ Rajko Knežević ka-

zaojedamujeovodrugiputda

učestvuje uovakvoj akciji.

-Iprošlegodinesamsakolega-

maučestvovaouakciji, anikad

prije toga nijesamdonirao krv.

Nakon davanja krvi prošle go-

dine osjećao sam se odlično,

tako je i sada. Preporučio bih

svima koji su zdravi da dobro-

voljno doniraju krv, a kompa-

nijama da organizuju ovakve

akcije, jer na taj način svi za-

jedno doprinosimo našem

društvu–kazao jeKnežević.

Njegova koleginica Jelena Bo-

žović kaže da je i ona prvi put

prošle godine donirala drago-

cjenu tečnost.

- Osjećam se sasvim dobro i

uvijek kad bude potrebno do-

niraću krv. Da nije tako bilo i

prošlegodine,nebihseodazva-

la ovoj akciji. Drago mi je što

sam u prilici da mogu da doni-

ram krv, jer sam svjesna koliko

tomožeznačitinekome–kaza-

la jeBožović.

MOBILNE EKIPE

DrNelaErakovićnaglasilajeda

Zavodnastoji da što je višemo-

guće izađeususret organizato-

rima akcijadobrovoljnogdava-

laštva.

-Konkretno,uovomslučaju,or-

ganizatorima jevišeodgovaralo

da akcija bude sprovedena u

njihovimprostorijama,odno-

snouhotelu. Imamomobilnu

ekipu, koja po potrebi izlazi

na teren, gdje se sprovodi ak-

cija. Međutim, mora biti mi-

nimum20 davalaca da bi eki-

pa koju čini desetak ljudi

izašla na teren – kazala je na-

čelnica Službe za kolekciju

krvi u Zavodu za transfuziju

krvi, uz napomenu da se naj-

veći broj organizovanih akci-

ja, ali i pojedinačnog davalaš-

tva, sprovodi u prostorijama

te institucije.

I.M.

Načelnica Službe za kolekciju krvi u

Zavodu za transfuziju krvi, dr Nela Era-

ković, navodi da je Svjetska zdravstvena

organizacija propisala da procenat

dobrovoljnog davalaštva krvi na držav-

nomnivou treba da bude od četiri do pet

procenata.

- Naravno, taj procenat zavisi od niza

faktora, prije svega od broja regional-

nih centara u kojima se stanovništvo

liječi. U našoj zemlji imamo samo

jedan takav centar, tj. Klinički centar.

Za nas bi onda bilo dovoljno da taj

procenat bude na nivou od četiri

odsto – kaže Eraković.

UPodgoricičetiriodsto

dobrovoljnihdavalaca

Ona podsjeća da je prošle

godine u Crnoj Gori dobro-

voljno dalo krv 18.600 ljudi,

što je na nivou od tri odsto.

Kako ističe, na nivou Pod-

gorice taj procenat je bio 3,7

odsto.

- Za prvih pet mjeseci ove

godine već je bilo 1.000 dona-

cija više u odnosu na isti peri-

od prošle godine. Očekujemo

da ćemo do kraja godine u

Podgorici imati taj procenat

od četiri odsto. To nas veoma

raduje, s obziromna to da je

on prije desetak godina bio

na nivou od oko dva odsto –

naglasila je Eraković.

DrNelaEraković

I. MITROVIĆ

Na takmičenju u obaranju ruke učestvovalo četrdeset takmičara iz Crne Gore i Srbije

DraženFilipovićapsolutni pobjednik

Pobjednici usvimkategorijama

DEMONSTRACIJASNAGE:

MirkoSmolović i DraženFilipović

Želja nam je da se u Crnoj Gori osnuje klub i savez, kako bismomogli da se takmičimo na

međunarodnim takmičenjima pod crnogorskomzastavom. I ovomprilikomsmo vidjeli da

ima dosta talentovanih takmičara – kazao je organizator takmičenja i sudija Rajan Ćupić

PodgoričaninDraženFilipo-

vić apsolutni jepobjednik ta-

kmičenjauobaranjuruke (li-

jevomi desnomrukom), koje

jeprijedvadanaodržanou

klubu ,,Boćari“podGoricom.

Unadmetanjuukojemje, u

svimkategorijama, učestvo-

valočetrdesetak takmičara iz

CrneGore i Srbije, Filipović

jeu finaluapsolutnekonku-

rencijebiobolji odMirka

Smolovića izHercegNovog.

ORGANIZACIJA

Organizator takmičenja i sudi-

ja Rajan Ćupić naveo je da je

ovo bilo četvrto takmičenje ko-

je je organizovao u Crnoj Gori

od2014. godine.

- Turnir je protekao u odličnoj

atmosferi. Učestvovalo je oko

četrdeset takmičara, među ko-

jima petnaestak iz Srbije. Na-

damo se da će iz godine u godi-

nubiti svemasovnije –kazao je

Ćupić.

Navodeći da je u pitanju ama-

tersko takmičenje, Ćupić ističe

da se nijesu vodili starosnim

granicama takmičara, nego su

kategorije bile podijeljene po

tjelesnoj težini takmičara.

- Bio je veliki broj takmičara

mlađihod20godina,naročitou

kategoriji do 80 kilograma –

istakao je Ćupić, uz napomenu

da seosvajačuapsolutnoj kate-

goriji već takmičio nameđuna-

rodnim turnirima, te se može

nazvati profesionalcem.

KONKURENCIJA

Na takmičenju pod Goricom

nadmetale su se i žene, takođe

odvojeno lijevom i desnom ru-

kom. Utakmičenjudesnomru-

kom, pobjednica je bilaVasilisa

Sekulović iz Bara, dok je drugo

mjesto pripalo Podgoričanki

NiniMarković.Uobaranju lije-

vomrukomnajjača je bilaMili-

caŠobić izSrbije, adruganjena

zemljakinjaMarinaKozul.

U muškoj konkurenciji do 80

kilograma, lijevom rukom, pr-

vomjesto osvojio je Danilo Ta-

dić(Srbija),drugoStefanBuba-

nja (Srbija), dok je treći bio

NikšićaninVojkanTodorović.

U kategoriji do 100 kilograma

najjači je bio Bjelopoljac Dra-

ganDabetić. Drugomjesto pri-

palo je Nemanji Markoviću iz

Srbije, a treće njegovom ze-

mljakuMarkuGrujičiću.

U kategoriji preko 100 kilogra-

ma prvi je bio Podgoričanin

Dražen Filipović, drugi Mirko

Smolović iz Herceg Novog, a

treći Jovica Đukanović, takođe

izPodgorice.

Ukategoriji takmičara do 80 ki-

logramakojisusenadmetalide-

snom rukom, pobjednik je Da-

nilo Tadić (Srbija), drugi je bio

Nikšićanin Vojkan Todorović, a

treći Podgoričanin Boris Lako-

vić. U konkurenciji do 100 kilo-

grama prvo mjesto osvojio je

Marko Grujičić, drugo Dragan

Dabetić, a treće Nemanja Mar-

ković. U kategoriji preko 100

kilogramaprvijebioPodgoriča-

nin Dražen Filipović, drugi

Novljanin Mirko Smolović, a

treći StojanSekulović izBara.

Organizator turnira Rajan Ću-

pić kaže da mu je želja da se u

Crnoj Gori osnuje klub i savez,

kakobimogli da se takmiče i na

međunarodnim takmičenjima

pod crnogorskomzastavom.

- Na putu smo da i to ostvarimo,

jer i ovom prilikom smo vidjeli

daimazaistadostatalentovanih

takmičara. Crna Gora je pozna-

taposnažnimljudima, koji ima-

ju dobru genetiku za ovakav

sport – zaključio jeĆupić.

I.M.

D. MALIDŽAN

Mjuziklom„Staze zvjezdanogdjetinjstva“dječji ansambl

Osnovne škole „BožidarVukovićPodgoričanin“predstavio

sena 12. festivaludječjeg teatraCrneGoreuBaru.

- Pripreme zamjuzikl su trajale pola godine, a rad, trud i preda-

nost pokazuju i nagrade. Učenici su osvojili drugomjesto za re-

žiju i prvomjesto za kostimografiju– saopšeno je iz škole.

Umjuziklu je učestvovalo 50učenika, a tema je bila sudar razli-

čitih svjetova, Zemljana i vanzemaljaca, odnosno njihovo upo-

znavanje, pronalaženje zajedničkih interesovanja i vrijednosti,

pružanje podrške drugima i drugačijima, a kroz to i očuvanje

planete Zemlje. Sve je to prikazano kroz ples, igru, pjevanje,

glumačke igre i razgovore.

-Naši učenici su još jednompokazali da jenjihovamoćurazliči-

tosti, a školi je najveća nagrada što je poštovanje tih različitosti

vrlina koja krasi svakog odnjih– istakli su iz škole.

J.V.

Zapažen nastup učenika OŠ ,,Božidar Vuković

Podgoričanin“ na Festivalu dječijeg teatra u Baru

,,Podgoričkoproljeće“

odgođenozbog

najavljenognevremena

Četvrto ,,Podgoričko proljeće“ odgođeno je zbog najavljenih

vremenskih neprilika i neće biti otvoreno 29. maja, a odgađa-

nje se odnosi i na ,,Podgoričku pjacu”.

- Žaomi je što ćemomorati da odložimomanifestaciju, ali naja-

va jakih pljuskova nas sprečava jer se svi sadržaji održavaju na

otvorenom. Obavijestićemo na vrijeme sve zainteresovane,

jer naš cilj je masovnost druženja - rekla je u ime organizatora

Bisera Musta ić iz NVO Bisera.

R.U.-I.

Oduševili pričom

osusretusvjetova

Detalj izmjuzikla ,,Stazezvjezdanogdjetinjstva“