Previous Page  16 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 36 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Hronika Podgorice

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Centar bezbjednosti

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Klinički centar

412 412

Informacije

1181

Kvar na telefonu

1271

Telegrami

126

Telenor

1188

T- Mobile

1500

M-tel

1600

M kabl

18000

Telemach

(020)446 666

Total TV

(020)446 666

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro kol centar (turistički servis)

1300

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima

020/656 166

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

210 670

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Tačno vrijeme

125

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

NARODNABIBLIOTEKA

„RADOSAVLJUMOVIĆ“

Književno veče ukrajinskog

pjesnika Vasilja Semenoviča

Stusa

Učestvuju: otpravnica poslova

Ambasade Ukrajine Natalija

Fijalka i publicista Božidar

Proročić

Kosa sala u 19 sati

KIC „BUDOTOMOVIĆ“

Izložba učeničkih radova na

temu „Moje vrijednosti i vrline“

Otvaranje u holu KIC-a u 19

sati

Koncert indijske muzike

Svetlana Studen i Vesna

Anastasija Božović

Sala Dodesta u 20 časova

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNE

GORE

Galerija „Perjanički

dom“, Kruševac bb.

Putujuća izložba fotogra ija

„Helga Paris“ /133 crno-bijele

fotogra ije nastale u periodu

od 1968 1996 u Istočnoj

Njemačkoj

Galerija „Klub“, Kruševac

bb.

Izložba Ane Aleksić „Crtež -

Jugooceanija“

Dvorac Petrovića,

Kruševac bb.

Izložba Nemanje Nikolića ,,The

Palace of Time and Memory“

Galerija „Centar“ /

Njegoševa 2

Izložba Vane Urošević i Zorana

Todovića „Mitske slagalice“

Radno vrijeme: ponedeljak –

petak / 8 - 20h

Subota: 10 - 14h

AMERIČKI UGAO

Ciklus ilmova braće Koen

posvećen obilježavanju

Mjeseca nasljeđa američkih

Jevreja

Projekcija ilma „The

Hudsucker Proxy“

Gosti voditelji emisije na

Studentskom radiju Krš

„Suspiria 7 umjetnosti“, Damir

Murseljević i MaksimOjdanić

Prostorije AU na prvom spratu

KIC-a „Budo Tomović“ u 20

sati

Zbog radova na rekonstrukciji

mreže, danas će od osamdo

deset sati bez snabdijevanja

električnom energijombiti

dio Zlatice, Mosor, Peuta,

Smokovac, Gornja i Donja

Vrbica, repetitor ,,Sjenica“, dio

Meduna, Gornji i Donji Rogami,

Miletine njive, Vranićke njive,

dio Veljeg brda, Cerovice,

Zavala, Liša, Radeća, Markovići,

Lopate, Vukovići, Gola strana

i dio naselja oko trafostanice

,,Zagorič“.

H. P.

Danas će biti pretežno

oblačno, povremeno

sa kišom, pljuskovima i

grmljavinom. Vjetar umje-

ren do jak, južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vaz-

duha oko 17 stepeni, najviša

dnevna oko 20.

H. P.

Gradska preduzeća Putevi i

Komunalne usluge okončala

su radove na sanaciji Mosta

žrtava 5. maja. Radovi su obu-

hvatali rezanje, raskopavanje,

valjanje i struganjepostojećeg

asfaltnog zastora, uklanjanje

betonskog sloja na trotoarskoj

površini, zamjenu pohabanih

betonskih ploča i sanaciju po-

stojećih na površini od 500

kvadratnihmetara.Osimtoga,

rekonstruisani su vodovodni i

TT šahtovi, zamijenjeni ošte-

ćeni i ugrađeni novi ivičnjaci,

uklonjeni postojeći i ugrađeni

novi zaštitno-ukrasni stubići i

sanirana ograda mosta. Obav-

ljeno je i rezanje betonskih

stopa za stubove rasvjete,

ugrađeni sustubovi i rasvjetna

tijela, anakolovoznojpovršini

uklonjen je oštećeni i ugrađen

noviasfaltnizastornapovršini

od 1.800 kvadratnih metara i

nanesena horizontalna signa-

lizacija.

Ekipe Puteva završile su i ra-

dove u dijelu Ulice Balšića, od

Ulice Vuka Karadžića do No-

vakaMiloševa.Radovisuizvo-

đeni udijelu rezanja, raskopa-

vanja, struganja postojećeg

asfaltnog zastora, zamjene

tamponskog sloja, valjanja,

ugradnje novog asfaltnog za-

stora na kolovoznoj površini

od 600 kvadratnih metara i

obilježavanja horizontalne si-

gnalizacije.

Investitor oba posla bio je

Glavni grad.

P.H.

PredsjednikCrnogorske

akademijenauka i umjetno-

stiDraganK. Vukčević i gra-

donačelnik IvanVuko-

vićpotpisali su juče

sporazumo saradnji Glavnog

grada i CANU.

Sporazumom je predviđena

saradnja na polju afirmacije

kulturne baštine glavnog gra-

da, zajedničko učešće u obilje-

žavanju značajnih jubileja, do-

gađaja i ličnosti vezanih za

Podgoricu i Crnu Goru. Sarad-

nja će biti uspostavljena i na

planu organizovanja naučnih

skupova i okruglih stolova,

promocije izdanja Crnogorske

akademije nauka i umjetnosti,

organizovanja izložbi likovnih

stvaralaca, kao i zajedničkih

tribina istaknutih naučnika i

umjetnika.

Vukovićjeizraziozadovoljstvo

potpisivanjem sporazuma o

saradnji CANU i Glavnog gra-

da.

- On će poslužiti kao temelj za

buduću saradnju i intenzivira-

nje komunikacije dvije institu-

cije, s ciljemda na što bolji na-

čin crnogorskoj i široj javnosti

predstavi ono što je kulturna

baština glavnog grada. Kao po-

sljedica turbulentne istorije,

naša država je dugo zaostajala

zarazvijenimsvijetomi činimi

se da uposljednje vrijeme hva-

tamo korak u tomsmislu i veo-

ma je važno da Crnu Goru iz-

građujemokaodruštvoznanja,

a tonijemoguće akonekoristi-

mo u punom kapacitetu one

potencijele kojima raspolaže-

mo. Tumislimna univerzitete,

naMaticu crnogorsku i CANU

i slične institucije u kojima je

koncentrisana većina znanja -

kazao jeVuković.

Predsjednik CANU istakao je

dajeposebanznačajpotpisiva-

nja sporazuma u tome što je

upravouglavnomgraduvećina

kapaciteta Crne Gore, kako

ekonomskih, tako i naučnih i

umjetničkih.

-Nadamsedaćeovajsporazum

biti dobra osnova za saradnju

dvije institucije u pogledu odr-

žavanja okruglih stolova, nauč-

nih projekata i tribina na koji-

ma će se afirmisati ono što

bismo mogli nazvati idejom

kontinuiteta i identiteta Crne

Gore.Vjerujemda jeobjedinja-

vanje naučnog potencijala u

funkciji jačanja naših instituci-

ja i, u tom smislu, potpisivanje

ovog sporazuma doživljavam

kao korak na tomputu - nagla-

sio jeVukčević.

J.V.

Potpisan sporazumo saradnji Glavnog grada i CANU

Zajednički lakšedo

afirmacijebaštine

IvanVuković i DraganVukčević

Obnovljeni

Most žrtava

5.maja

Detalj izUliceBalšića

Završena sanacija

Mosta žrtava5.maja

i dijelaUliceBalšića

Isključenje

struje

Oblačno i

kišovito, do

20stepeni

M.BABOVIĆ

M.BABOVIĆ

Sporazumom je predviđena saradnja na polju a rmacije kulturne baštine

glavnog grada, zajedničko učešće u obilježavanju značajnih jubileja,

događaja i ličnosti vezanih za Podgoricu i Crnu Goru