Previous Page  15 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 36 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Kultura

PODGORICA-

Istoričarum-

jetnosti prof. drAleksandar

Čilikov juče jeuCrnogorskoj

akademiji nauka i umjetno-

sti održaopredavanjena te-

mu ,,Riznicepravoslavnih

manastiraCrneGore“.

- Riječ je o ogromnom i vrlo

značajnom kulturnom blagu

koje se čuva unašimcrkvama i

manastirima. Za jednog istori-

čara umjetnosti to je svojevr-

san elitni muzej. U udžbenici-

ma naših osnovnih i srednjih

škola, pa i fakulteta, nećete

pročitati nijedno jedino slovo

o ovome - rekao jeČilikov.

BOGATERIZNICE

Čilikov je podsjetio da u Crnoj

Goripostojigotovo1.000crka-

va i više od 50 manastirskih

kompleksa.

- Svaka od tihpojedinačnih cr-

kava ima neki umjetnički

predmet koji ima sakralnu ko-

notaciju.Ovomprilikomskon-

centrisao sam se na četiri

ključne riznice (manastira Sa-

vina, Cetinjskog manastira,

Pivskog manastira i manastira

Sveta Trojica), koje nijesu od

lokalnog značaja, već spadaju

među najkvalitetnije riznice

na samomBalkanu. U te četiri

riznice su na tri mjesta formi-

rani mali manastirski muzeji

koji su dostpuni i široj publici.

U manastiru Sveta Trojica u

Pljevljima još nije formiran

izložbeni prostor - istakao je

Čilikov.

Prema njegovimriječima, ma-

nastirSavinaje,kadagovorimo

o novovjekovnoj epohi, naj-

značajniji pravoslavni mana-

stir uBoki Kotorskoj.

- On je bio zasipan poklonima

vjernika. Nema tog uglednog

pomorca iz Boke koji nešto ni-

je poklonio ovom manastiru.

Određeni predmeti su dolazili

i narudžbinomodsamoga sve-

štenstva imonaštva, a pojedini

su kupljeni u stranim sredina-

ma. Tu se nalazi italokritska

ikonaiz16.vijekakojajeremek

djelo tegranepostvizantijskog

slikarstva koje bi poželio svaki

svjetski muzej. Važno je napo-

menuti da je tu i jedan eksklu-

zivni eksponat za sve pravo-

slavne riznice u Jugoistočnoj

Evropi - ikonačitulja - kazao je

on.

Čilikov je naveo da se u riznici

Cetinjskogmanastira,kaopro-

storno najvećoj od ove tri koje

su formirane uCrnoj Gori, na-

lazeveomaznačajni predmeti.

- Oktoih prvoglasnik iz 1494.

godine jedan je od važnih ek-

sponata u knijžnomfonduCe-

tinjskog manastira. Tamo se

nalaze rukopisne knjige i vr-

hunska štampa - ona koja je

domicilna i ona koja pripada

ruskimštamparijama. Urizni-

ci je dosta ikona, među kojima

i jedna ekskluzivna ruska iko-

na sa srebrnimokovom, koja je

rađena u carskim radionaca-

ma i za koju mislim da je bila

poklonjena direktno sa dvora.

Dioove riznice je, premamom

mišljenu, najljepši krst na-

pravljenupravoslavnomsvije-

tu 17. vijeka, a koji potiče iz

1634. godine - kazao jeČilikov.

ZAŠIRI PROSTOR

Osvrćući sena riznicuPivskog

manastira,Čilikovjeistakaoda

je ikonostas ovog manastira

među naljepšima na Balkanu -

sav je izrađenuzlatnomdubo-

rezu sa kvalitetnimikonama.

- Među brojnim eksponatima

ovog manastira je i sakos - ko-

mad garderobe koji sveštenik

nosi uz tijelo, rađen je u Vene-

ciji u 16. vijeku – rekao je Čili-

kov.

Prema njegovim riječima, bo-

gata riznica manastira Sveta

Trojica, nazalost, još nije po-

stavljena unekomprostoru.

- Ovaj manastir je u prošlosti

imao jako dobre veze sa ru-

skom crkvom, odnosno mo-

skovskom patrijaršijom i do-

bio je od njih na poklon ikonu

Hristovog vaskrsenja. Ona i za

Ruse predstavlja vrhunac nji-

hovog ikonopisa 18. vijeka -

istakao jeČilikov.

Dodao je da da ga „srce zaboli

što sve ovo ne može da se po-

stavi u nekomvelikomprosto-

ru.“

- Više puta sam razgovarao sa

ljudima iz crkve da se negdje u

Crnoj Gori, ja sam predložio

BijeloPolje,formirajedanveli-

ki crkveni muzej koji će biti

evropskog karakatera, kako bi

se mnogi od ovih predmeta

našli tamo sa jednom pravom

muzejskom ekspozicijom –

kazao jeČilikov.

A.Đ.

Aleksandar Čilikov održao predavanje ,,Riznice pravoslavnihmanastira Crne Gore“

Ogromnoblago

zaslužujemuzej

I. BožovIć

AleksandarČilikov jučeuCANU

PODGORICA –

Koncert pod

nazivom „Muzika tradicional-

ne kulture Indije“, koji prire-

đuju Svetlana Studen i Vesna

AnastasjaBožović,bićeodržan

večeras u 20 časova, u sali Do-

dest KIC-a „BudoTomović“.

Tradicionalnu muziku Indije

saprimjesamabalkanskogme-

losa izvodiće Svetlana Studen

(vokal, harmonijum, đembe),

Vesna Anastasja Božović (vo-

kal,harmonijum,karatali),Mi-

na Simonović (vokal, daire),

Igor Glumac (klavijature), Da-

nilo Vuletić (perkusije, đem-

be), Milivoje Kljajić (gitara) i

Anto Lutovac (gitara). Kao

gost koncerta nastupiće i dio

dječjeghora „Zvjezdice“, sadi-

rigenticomAnomKlepić.

S. V.

SvetlanaStuden i VesnaBožović

Zvuci

Indijeu

Dodestu

PODGORICA-

Nakonpre-

mijerenavelikoj sceni

KIC-a „BudoTomović“,

Studentski teatar izPod-

gorice je izveoprvurepri-

zu svognovogkomada

„Trećeveče“uhumanitar-

ne svrheuJUZavod„Ko-

manskimost“. Tekst i reži-

jupotpisujeDragan

Koprivica.

- Studentski teatar je time

nastaviopozitivnupraksuda

sve nove predstave tokom

ovih godina izvodi u „Ko-

manskommostu“. Tako je i

ovog puta dokazano koliki

značaj u ustanovama ovoga

tipa ima organizovanje kul-

turnih sadržaja u cilju dalje

socijalizacije štićenika Za-

voda kao institucije od po-

sebnog društvenog značaja

–navodi seusaopštenjuStu-

dentskog teatra.

Glavnu ulogu u predstavi

igra Adriana Žolja Bošković,

a u ostalimse pojavljuju pje-

snikinja Danijela Jovanović,

učenice gimnazije „Slobo-

dan Škerović“ Tijana Dedić,

Nora Pavićević, Olivera Šu-

kić, Milica Đaković, Elmina

Purišić, Hana Škrijelj, Sofija

Drakulović, kao i djevojčice

Lara Obradović i Luna Boš-

ković. Majstor svjetla i tona

je Dražen Milić, fotograf

Martin Ljiljanić, a organiza-

tor Željko Jovanović.

Scensku priču o uticajumu-

zičkih i rijaliti programa na

TV gledaoce štićenici Zavo-

da su prihvatili uz aplauze i

mnogo smijeha, nakon čega

je Koprivica priredio i svoj

mini koncert. Tokom kon-

certa su ga u najljepšoj

atmosferi pratili i brojni šti-

ćenici Zavoda, da bi na kraju

i neki od njih uzeli mikrofon

u ruke i bili pozdravljeni od

svih prisutnih uključujući i

medicinsko i radno osoblje

„Komanskogmosta“.

Na početku programa direk-

tor Zavoda Vaselj Dušaj je

pozdravio članove Student-

skog teatra, kao i sve štićeni-

ke Zavoda, a na kraju se za-

hvalio svim prisutnima, i

ukazao dramskim amateri-

ma na značaj njihove pozo-

rišne i kulturne misije za

ustanove ovog tipa.

R.K.

Sa izvođenjapredstaveuJUZavod „Komanskimost“

„Treće veče“ izvedeno u „Komanskommostu“

Ispraćeni aplauzima i smijehom

ogodišnjeg festivala

od zemalja sa najdužom tradici-

jomklasičnemuzikeikultureslu-

šanja uEvropi. Udržavi i društvu

koji izdvajaju velika sredstva za

kulturu i gdje postoji veliki inte-

res publike, vrijedi dodati da se

radi mnogo na razvojumuzičkog

obrazovanja i ljubavi prema

umjetničkojmuzici od ranogdje-

tinjstva.

POBJEDA:

Što je to što je po-

trebno uraditi da bi klasična

muzikauCrnoj Gori zaživjela?

VUKČEVIĆ:

Potrebno je strplji-

vo raditi na razvoju elementar-

nog muzičkog obrazovanja, uzi-

majućizaprimjernovijetrendove

u Sjevernoj i Zapadnoj Evropi,

kao i Sjevernoj Americi. Pored

poboljšanja sistema edukovanja

najmlađih, sa djecom treba raditi

i na shvatanju značaja kako

umjetničke muzike, tako i visoke

kulture za kompletan razvoj

društva. Naravno, za sve ovo je

potrebno da mi stariji shvatimo

ovakav koncept i što on može

ostaviti budućim generacijama.

Primjera radi, uVenecueli jeprije

nekoliko decenija pokrenut pro-

gram „El Sistema“, koji je imao

nevjerovatne rezultate u kreaciji

nekih od najvažnijih umjetnika

današnjice, čak i u teškim socio-

ekonomskimuslovima jedne juž-

noameričke zemlje.

POBJEDA:

Postoje li i koja su to

imena koja crnogorsku muzič-

ku scenučinepoznatomu svije-

tu?

VUKČEVIĆ:

Kada je u pitanju

ovako mala država, odgovor je –

da. Postoje, ali ne bih izdvajao ni-

kog, jer se nadam da će ih u bu-

dućnosti bitimnogo više.

SvetlanaVIŠNJIĆ

ledalo

jadruštva

POBJEDA:

Na završnici festivala nastupićeCrnogorski simfo-

nijski orkestar. Koliko je ovaj relativnomladi orkestar uspio

da postane respektabilan, uprkos otežanimuslovima ukojima

stvara?

VUKČEVIĆ:

Crnogorski simfonijski orkestar (CSo) je, na naše veli-

ko zadovoljstvo, prihvatio da drugi put zaredomnastupi na našem

festivalu u Tivtu. Radi se omladom ansamblu koji, prema mom

mišljenju, napreduje konstantno i koji se već afirmisao kao glavna

muzička institucija u Crnoj Gori. orkestar je više nego respektabilan

i smatramda ima svijetlu budućnost, bez obzira na trenutne tego-

be. Kao i mnogi drugi, i ja se radujem završetku radova na novom

domu našeg orkestra. Izgradnja nove koncertne dvorane će sigur-

no biti još jedan podsticaj za dalji napredak i dolazak sve više vrhun-

skihmuzičkih gostiju iz inostranstva.

Crnogorskisimfonijski

orkestarstalnonapreduje

Saprošlogodišnjegkoncertana festivalu

„Mediteranskenote“

aru

odgovorimabudeunekojotvore-

noj zoni, pa se možemo uvjeriti

kako slika može da bude dio am-

bijenta i pejzaža, istokao i dioka-

menog klatna i svih ovih instala-

cija ovdje - kazao jeLutovac.

Peđa Marinović, istaknuti kul-

turniposlenik,kolekcionar,entu-

zijasta, predsjednik Foruma za

nezavisnu, međunarodno pri-

znatu i ekološku državu Crnu

Goru, podsjetio je na aktivnosti

ove NVO, poput promocije eko-

loške države na Olimpu, potom

Lovćenu i niz drugih projekata

koji su se ticali problematike cr-

nogorske državnosti i identiteta.

Posljednji seodnosi naumjetnič-

kuinstalaciju,kojaje,kakojeista-

kao, zaživjela u savremenomsvi-

jetu i koja se apsolutno ne može

apstrahovati.

- To je nešto kao sukob koji se de-

sio između renesansne estetike i

francuske moderne, kada su se

rodila nova umjetnička imena

poput Sislija, Monea, Difija… Je-

dino je nedirnut i neangažovan

ostao prostor i on se sada koristi

kao autonoman oblik umjetnič-

kog izražavanja, a ne kao separa-

tus. Autor i posmatrači koji čine

likovnimilje trebalo bi da promi-

jene svoj dosadašnji perceptivni

izazov, koji je bio zasnovan na

iskustvu, i da ga modernizuju i

obogate sadržajem koji nije bio

prisutan na slikama, na kojima je

prostor samo iluzija. Sada svi,

mahom,grabetutrećudimenziju

ičitavosavremenoslikarstvonosi

naziv „trodimenzionalno slikar-

stvo“ – rekao jeMarinović.

Na prezentaciji projekta „Krea-

tivno habitovanje“ stihove veli-

kih pjesnika govorili su glumac

SlobodanMarunović imladaKa-

tarinaMijović, a umuzičkomse-

gmentu nastupila je klapa KUD

„Jedinstvo“.

V.K.V.

NIKŠIĆ -

Dva koncerta za djecu pod nazi-

vom „Muziko, odakle si?“ biće priređena

danas u 11 i 12:30 sati u Nikšićkompozo-

rištu, u okviru projekta Music Up Close

Network EU programa Kreativna Evropa.

Umjetnici iz tri države, glumica Kristina

obradović i pijanista Luka Đačić iz Crne

Gore, violinistkinja Ilenija Montaruli, violon-

čelista Franćesko Storino i tubista Grego-

rio Macareze iz Italije, kao i kontrabasista

Fahrudin Strojil iz BiH, učenicima osnovnih

škola iz Nikšića prikazaće raznolikost i

bogatstvomuzičkih kultura evropskih

država. Koncerte, čiji je cilj približavanje

klasičnog repertoara mlađoj populaciji,

realizuju Državna akademija „Santa ćeći-

lija“ iz Rima, Muzički centar Crne Gore i

Sarajevska filharmonija.

R. K.

„Muziko, odakle si?“ uNikšiću