Previous Page  14 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 36 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Kultura

PODGORICA–

Međunarod-

no takmičenje gitaristau

Tivtuzatvoreno jeunedje-

lju, au finalu takmičenjau

kategoriji sologitarabez sta-

rosnogograničenjanikonije

osvojioprvunagradu. Sed-

močlani internacionalni žiri,

kojimjepredsjedavao itali-

janski gitaristaAnjeloDezi-

derio, jednoglasno jedonio

odlukuda seove godinene

dodijeli prvanagrada, jer

troje finalistanijesu ispunili

kriterijume zapobjedu.

Druganagradapripala jekine-

skom gitaristi Jou Vuu, kome

je dodijeljena gitara graditelja

Slavka Mrdalja u vrijednosti

od 5.000 eura, kao i poklonpa-

ketMuzičkog centraCrneGo-

re. Treću nagradu podijelili su

Silvio Bilić iz Hrvatske i Ema

ŠucmanizNjemačke,aonapo-

drazumijeva besplatna učešća

na sljedećemMeđunarodnom

takmičenju gitarista u Tivtu i

ovogodišnjem festivalu gitare

u Kluž-Napoki (Rumunija),

kao i poklon paket Muzičkog

centra.

Na završnici trinaestog izda-

nja Međunarodnog takmiče-

njagitaristaumalojsaliCentra

za kulturu nastupila jeAjsegul

Kodže, jedna od najboljih tur-

skihgitaristkinja današnjice.

Međunarodno takmičenje gi-

tarista dio je evropske gitarske

mreže EuroStrings, a organi-

zatori su NVO Anagastum,

Muzički centar Crne Gore i

Centar za kulturuTivat.

S.V.

Nagrađeni gitaristi

Zaprvunagradu

nikonijezadovoljio

ZavršenoMeđunarodno takmičenjegitaristauTivtu

PODGORICA–

Predstava

„Kozocid“ Vide Ognjenović,

u produkciji Večernje scene

Gradskog pozorišta, od danas

do 31. maja biće igrana na sce-

nama tri srpska teatra.

Mini turneju podgorički

ansambl započeće večeras

pred beogradskompublikomu

u 19.30 časova, na velikoj sceni

Narodnog pozorišta u Beogra-

du. Predstava će sjutra biti izve-

dena u 20 časova, u Šabačkom

pozorištu, a posljednje igranje,

31. maja, obilježiće učešće

na 64. izdanju renomiranog

teatarskog festivala Sterijino

pozorje u Novom Sadu. „Kozo-

cid“ će biti igran u 20 časova,

na sceni „Pera Dobrinović“, Srp-

skog narodnog pozorišta.

Predstavljanje Gradskog

pozorišta na ovoj uglednoj tea-

tarskoj manifestaciji biće prvo

nakon dvije decenije. Predstava

„Kozocid“ je premijerno izvede-

na 15. marta u velikoj sali KIC-a

„Budo Tomović“. Glumački

ansambl komada čine: Milivoje

Mišo Obradović, Igor Đorđević,

Goran Slavić, Pavle Ilić, Dejan

Đonović, Mladen Nelević, Miloš

Pejović, Željko Caja Radunović i

drugi.

S. V.

Scena izpredstave „Kozocid“

Mini turneja predstave Gradskog pozorišta

„Kozocid“ upetakna

Sterijinompozorju

PODGORICA–

Književno veče posvećeno ukrajinskompjesni-

ku Vasilju Semenoviču Stusu biće priređeno večeras u 19 sati u

Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“. Govoriće otpravnica

poslova Ambasade Ukrajine Natalija Fijalka i publicista Boži-

dar Proročić. Pjesme će čitati učenici Vasilije Đukanović iz OŠ

„Lovćenski partizanski odred“ i Nikolina Kašćelan i Jana Janković

iz OŠ „Njegoš“. Na gitari će ih pratiti Filip Ivanović, učenik OŠ

„Lovćenski partizanski odred“ i Škole za osnovnomuzičko obra-

zovanje „Savo Popović“ na Cetinju.

Ukrajinski pjesnik Vasilj Semenovič Stus (1938-1985) bio je veliki

borac za kulturu, jezik, nacionalni i kulturni identitet Ukrajine.

Posthumno je bio nominovan za Nobelovu nagradu. Nosilac je

najvećih književnih i priznanja Ukrajine.

S. V.

Opoeziji VasiljaStusa

večerasuBiblioteci

Umjetnički direktor „Mediteranskih nota“ Ivan Vukčević o koncepciji o

PODGORICA–

Drugo izdanje

festivala „Mediteranskeno-

te“, simbolično, bićeotvoreno

naSvjetski danmuzike, 21. ju-

nauTivtu, koncertomranije

gošćeovemanifestacijeBaibe

Skride, jedneodpet najtraže-

nijih solistkinjau svijetu. Ona

ćenastupiti sa solistimaMe-

njuhinove akademije.

Tokomdevetdanabićeupriliče-

no sedam koncerata, a tivatska

publika moći će da čuje neke od

najvećih svjetskih virtuoza, koji

su punili koncertne dvorane ši-

rom Njujorka, Pariza, Berlina.

Kulise na tivatskoj pozornici 29.

juna spustiće se koncertomRo-

bija Lakatoša i Crnogorskog

simfonijskog orkestra.

UrazgovoruzaPobjedu, violista

i umjetnički direktor festivala

„Mediteranske note“ Ivan Vuk-

čević ispričao je kakvi su uslovi

potrebni daovaj festival postane

našakulturna tradicija, tekoliko

jenašamuzička scena dalekood

evropske i svjetske.

POBJEDA:

Što je to novo što

festival „Mediteranske note“

donosi crnogorskoj publici?

VUKČEVIĆ:

Koncept serije

koncerata gdje se tokomograni-

čenog vremenskog perioda, koji

je u slučaju „Mediteranskih no-

ta“ desetak dana, može prisu-

stvovati mnoštvu izvedbi na ko-

jima se mogu čuti neka od

najzvučnijihimenasvjetskesce-

ne je glavna ideja koja nas je vo-

dila ka kreaciji našeg festivala.

Mislim da je činjenica da smo

htjeli da ponudimo crnogorskoj

publici programi umjetnike do-

stojne važnijih festivala u Za-

padnojEvropi, onošto jenovost,

makar u skorije vrijeme.

POBJEDA:

Koliko je teško

obezbijediti kvalitetan pro-

gramzafestivalkojitrajedevet

dana?

VUKČEVIĆ:

Ukreiranjusvakog

programa, prvi korak je želja

umjetničkog direktora da se od-

svirajuiličujuodređenekompo-

zicijekoje suprikladne zamuzi-

čare i za publiku. Potom se

prvobitne ideje koje imaju čistu

muzičku bazu prilagođavaju

kvalitetu i broju umjetnika koji

žele da učestvuju. U saglasnosti

sa željama istih (a u našem slu-

čaju imamo luksuz da imamo

vrhunske muzičare) se kreiraju

logičneprogramske cjeline. Lič-

no, uživam u postavljanju pro-

gramaikomunikacijisamuziča-

rimakoji ih izvode, to jezamene

najlakši dioposla –najteži dio je

onaj koji seodnosi nadovođenje

imena čije agende su ispunjene

unarednihnekoliko godina.

POBJEDA:

UCrnuGorudovo-

dite neka od najistaknutijih

imena u svijetu klasične i ka-

merne muzike, a neka od njih

–poputBaibeSkride,drugiput

su gosti festivala. Ima li naša

publikasluhada ispratinapra-

vi način cjelokupni festivalski

program?

VUKČEVIĆ:

Uz dobru promo-

ciju svakog od sedamkoncerata,

okokoje smosemaksimalnopo-

trudili, crnogorski ljubitelji kla-

sičneiumjetničkemuzikeimaju

šansuda uživo čujuono za štobi

inače morali da otputuju u po-

znate evropske muzičke centre.

Pojedini poznati festivali ovog

tipa na programu imaju više

koncerata svakodnevno. Budući

da organizujemo sedam konce-

rata od 21. do 29. juna, naš pro-

gramjekoncipirantakodaćesvi

slušaoci poželjeti daprisustvuju

svakoj izvedbi i shvatiti našu že-

ljudaovajfestivalučinimotradi-

cionalnim - da postane događaj

prepoznatljiv po vrhunskom

kvalitetu kako programa, tako i

umjetnika. Crnogorska publika

je spremna, a i te kako joj je po-

treban ovakav događaj, budući

da je visoka kultura ogledalo

„zdravstvenog“ stanjabilokojeg

društva.

POBJEDA:

Jedna od najvećih

zvijezdafestivalajeRobiLaka-

toš, koji slovi za jednog od naj-

uspješnijih solista kada je u pi-

tanju klasična, ali i džez i

tradicionalna romskamuzika.

Da linaovajnačinželitedapri-

vučetenovupublikuidatepro-

stora, kod nas pomalo margi-

nalizovanoj, romskojmuzici?

VUKČEVIĆ:

Naravno, ali ne sa-

mo to… Moto ovogodičnjeg fe-

stivala je „Strune koje nas spaja-

ju“. Na koncertu otvaranja

sviraju solistiMenjuhinove aka-

demije, ansambl koji je sam lord

JehudiMenjuhinkreiraouŠvaj-

carskoj sedamdesetih godina.

Menjuhin je takođe poznat po

pronalasku i promociji vanserij-

skih i nevjerovatnih talenata, iz-

među ostalih i Robija Lakatoša.

Robi se prvo afirmisao kao „kla-

sični“ violinista, pa je tek onda

uključio i romski i džez element

u svojemuziciranje. Ideja dovo-

đenja ovog vrhunskog violiniste

je takođe i promocijaveze izme-

đu više žanrova umjetničkemu-

zike na jednom od koncerata,

koji u ovom slučaju ima „zabav-

niji“ karakter i služi kao balans

nekimodzahtjevnijihprograma

za slušaoce.

POBJEDA:

Živite i stvarate u

Švajcarskoj.Kolikosemuzička

scena, kada je u pitanju klasič-

namuzika, razlikujeodnaše?

VUKČEVIĆ:

Švajcarskajejedna

Visokakultura jeo

„zdravstvenog“ sta

FOTO: Daniel Vass

IvanVukčević

Uz dobru

promociju

svakog od sedam

koncerata, oko

koje smo se

maksimalno

potrudili,

crnogorski

ljubitelji klasične i

umjetničkemuzike

imaju šansu da

uživo čuju ono za

što bi inačemorali

da otputuju u

poznate evropske

muzičke centre –

kazao je Vukčević

BAR-

NVOForumzanezavi-

snu,međunarodnopriznatu i

ekološkudržavuCrnuGoru

predstavio jeprojekat „Krea-

tivnohabitovanje“, koji pro-

movišeprostor kao trećudi-

menzijuumjetnosti i

autonomanoblikumjetnič-

kog izrazaučijemsredištu je

instalacija.

Autori projekta su predsjednik

foruma Radomir PeđaMarino-

vić i upravnik galerije „Velimir

A. Leković“ mr Milun Lutovac,

čijisuselikovniradovi,uzdruge

umjetnikeiMarinovićeveinsta-

lacije,našliuovomsvojevrsnom

umjetničkom salonu na otvore-

nom, udvorištuporodičnekuće

PeđeMarinovića.

- Pokušali smo da radovima koji

čine jednu veliku instalaciju,

stvorimo umjetnički salon koji

bi trebalo da ima perspektivu u

Crnoj Gori i koji bi postavljao

neka nova pitanja na tu temu.

Savremenaumjetnost jedosada

tretirana kao nešto što pripada

ateljeu i zatvorenom prostoru.

Ovo je i pokušaj da traganje za

Projekat „Kreativno habitovanje“ predstavljen u dvorištu kućeMarinovića

u

Umjetnički salonuotvorenomprostoru

PredstavljanjeprojektauBaru