Previous Page  13 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 36 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Svijet

Rezultati izbora za Evropski parlament u državama članicama Evropske unije

Okončanadominacijaglavnih

partijadesnog i lijevogcentra

BRISEL

– Iako suproe-

vropske snageosvojile go-

tovodvije trećinemjestau

budućemsazivuEvrop-

skogparlamenta i suprot-

stavile sepopulističkom

talasuuvećini zemalja

Evropskeunije, rezultati

izbora završenihunedje-

ljupokazujuda sueuro-

skeptici ipakostvarili do-

bre rezultateuFrancuskoj

i Velikoj Britaniji.

Dvije najveće grupacije u

Evropskom parlamentu,

Evropska narodna partija i

socijaldemokrate, iakosu iz-

gubileodređenibrojmanda-

ta, i daljeostajunajbrojnijeu

EP, uz značajan rast Zelenih

i liberaldemokrata, pokazali

su rezultati evropskih izbo-

ra.

Projekcija raspodjelemjesta

unovomsazivuEPgovorida

je Evropska narodna partija

dobila 180mjesta, socijalisti

i demokrate 146, Alijansa li-

berala i demokrate sa tri na-

cionalne partije 109, Zeleni

69, Evropski konzervativci i

reformisti 59, Evropa, nacija

i sloboda 58, Evropa slobode

i direktne demokratije 54,

Evropska ujedinjena ljevi-

ca/Nordijska zelena ljevica

39, nezavisni parlamentarci

osami drugi 29.

Glasalo je 50,8 odsto birača,

što jenajveća izlaznost upo-

sljednjedvijedecenije i skok

od osam odsto u odnosu na

izlaznost iz 2014. godine.

Najviša izlaznost zabilježe-

najeuBelgijiiLiksemburgu,

gde je izašloviše od80odsto

birača. Visoka izlaznost bila

je i u Danskoj, Španiji, Nje-

mačkojiGrčkoj,dokjenajvi-

še apstinenata bilo u Slovač-

koj, Češkoj, Sloveniji i

Hrvatskoj, gdje je na birali-

šta izašlo manje od 30 odsto

upisanihbirača.

Agencija AP oijenjuje kako

je na izborima okončana do-

minacija glavnih partija de-

snog i lijevog centra, izmije-

njen politički pejzaž, te da

ultradesničari, liberalne de-

mokrate i ekolozi postaju

Trojica katalonskih separatista, odnosno bivši predsjednik

Katalonske regije Karles Pudždemon, njegov zamjenik Oriol

Junkeras i bivši ministar katalonske vlade Toni Komin, od

kojih je jedan u zatvoru, a druga dvojica u bjekstvu, osvojili su

poslanička mjesta u Evropskomparlamentu.

To su pokazali rezultati španskogministarstva unutrašnjih

poslova, nakon 85 odsto prebrojanih glasova.

AP navodi da je Junkeras u zatvoru u Madridu pod optužbom

koja uključuje pobunu u Kataloniji i pokušaj odvajanja od

ostatka Španije 2017. godine.

Za Pudždemonom i Kominom, koji su prema navodima agen-

cije pobjegli u Belgiju, raspisana je potjernica.

Njima je dozvoljeno da se kandiduju, ali se navodi da će se

suočiti sa pravnimpreprekama, kada budu htjeli da zauzmu

mjesta u Evropskomparlamentu.

UEPušli ipobornici

nezavisnostiKatalonije

snagena koje ćeubudućemo-

rati da se računa.

REZULTATI

UNjemačkoj je najviše glaso-

va osvojila koalicija Hrišćan-

sko-demokratske unije i Hri-

šćansko-socijalne unije sa

gotovo 29 odsto. Slijede Zele-

ni sa 20,5 i Socijaldemokrat-

ska partija sa 15,8 odsto osvo-

jenih glasova. Desničarska

Alternativa za Njemačku

osvojila je nešto više od deset

odsto.

Slika u Italiji u prvi plan je ba-

cila strankuministraunutraš-

njih poslova Matea Salvinija

koja bi sa 28 mandata trebalo

da bude jedna od stranaka ko-

je će imati najviše poslanika u

Evropskomparlamentu. Liga

jeosvojila34,29odstoglasova,

Demokratska partija uspjela

je da se uvuče između dvije

stranke vladajuće koalicije i

osvoji 22,72 odsto, a tek treće-

plasiran jePokret pet zvjezdi-

ca sa 17,06 odsto glasova.

UVelikoj Britaniji partija „Br-

egzit“ Najdžela Faraža odni-

jela je pobjedu na evropskim

izborima, dok su laburisti i

konzervativci pretrpjeli veli-

ke gubitke. Od ukupno 64 po-

slaničkamjesta,Faražovapar-

tija osvojila je 28, Liberalne

demokrate 15, a Laburistička

stranka deset poslaničkih

mjesta, dok je Konzervativna

partijapremijerkeTerezeMej

pala na peto mjesto, iza Zele-

nih.

U Francuskoj će desničarska

partija „Nacionalno okuplja-

nje“ Marin Le Pen i stranka

predsjednika Emanuela Ma-

krona „Republika u pokretu“

imati podjednak broj, odno-

sno po 23 poslanička mjesta.

Trećeplasirana je Zelena par-

tija sa 13 mjesta, a iza njih su

republikanci saosami ljeviča-

ri i socijalisti sa po šest posla-

ničkihmjesta.

Poljska vladajuća Partija pra-

va i pravde odnijela jenajveću

pobjedu do sada na izborima

za EP, sa osvojenih 45,6 odsto

glasova.OpozicionaEvropska

koalicija, u kojoj je i Građan-

ska platforma, koju je nekada

predvod i o preds j edn i k

Evropskog savjeta Donald

Tusk, kao i grupa ljevičara, za-

uzela je drugo mjesto sa 37,9

odsto glasova.

UMađarskojjevladajućakoa-

licija FIDES-KDNP osvojila

52,33 odsto glasova. Stranka

Viktora Orbana će tako imati

13 europoslanika. Na drugom

mjestu je Demokratska koali-

cija nekadašnjeg socijalistič-

kogpremijeraFerencaĐurča-

nja sa 16,19 odsto osvojenih

glasova. Za liberalni Momen-

tum glasalo je 9,89 odsto ma-

đarskih birača. Nacionalistič-

ki Jobik i socijalisti osvojili su

po jedan mandat u budućem

sazivuEP.

PolitičkakrizauAustrijiodra-

zila se i na rezultate na izbori-

mazaEP.NarodnapartijaAu-

strije kancelara Sebastijana

Kurca osvojila 35,4 odsto gla-

sova, što je za 8,37 odsto više

nego na prošlim izborima za

EP.Nadrugommjestu, sasko-

ro 12 odsto razlike, nalazi se

Socijaldemokratska partija,

koja je osvojila 23,6 odsto gla-

sova. Treća, sa 18,1 odsto gla-

sova, je Slobodarska partija

Austrije.

Siriza, koja je na vlasti u Grč-

koj, osvojila je 23,75 odsto gla-

sova. Zbog slabog rezultata,

premijer Aleksis Cipras je na-

javiovanredne izboreutoj ze-

mlji.

Kada je riječ o regionu, u Hr-

vatskoj je glasalomanje od 30

odsto birača. Vladajuća HDZ

dobila je 22,70 odsto glasova,

dok je vodeća opoziciona So-

cijaldemokratska partija

osvojila 18,69 odsto glasova.

TrećiporezultatusuHrvatski

suverenisti sa 8,49 odsto.

REAKCIJE

Nakon objavljenih rezultata,

uslijedile su reakcije evrop-

skih političara.Vodeći kandi-

dat Evropske narodne partije

zamjestopredsjednikaEvrop-

ske komisije Manfred Veber

navodi da EPP ostaje najbroj-

nija grupa u EP. On je sve po-

zvao na pregovore o mandatu

za budućnost EU, ali i naglasio

da neće sarađivati sa lijevim i

desnimekstremistima.

Vodeći kandidat evropskih

socijalista i demokrata Frans

Timermans pozvao je sve de-

mokratske i progresivne sna-

ge u Evropskom parlamentu

da zajedno rade na programu

za budućnost EU. On je ocije-

nio i da održavanje stvari ona-

kvimkakve jesu, zaštasezala-

že Evropska narodna partija,

nije opcija zaEvropu.

Lider grupe socijalista i demo-

krata u Evropskomparlamen-

tuUdo Bulman smatra kako je

konzervativna Evropska na-

rodna partija izgubila politič-

kumoć na izborima zaEP.

- Evropska narodna pratija

nema rezulatate i političku

moć da vodi EU i Evropsku

komisiju. Orbanizacija EPP

nije zaustavljena. EPP nemo-

že da traži, kao svoje pravo, da

bude u većini koja će odluči-

vati o tome ko će biti novi

predsjednik Komisije - ista-

kao jeBulman.

LiderAlijanseliberalaidemo-

krata za Evropu i nekadašnji

premijerBelgijeGiFerhofstat

ocjenjuje kako je ovim izbori-

ma završena dominacija soci-

jalista i konzervativaca u

Evropskom parlamentu. Na-

javljuje da će se Alijansa libe-

rala i demokrata za Evropu u

novomsazivuEvropskog par-

lamenta proširiti na predstav-

nike francuske liste „Rene-

sansa“, koju čini Republika u

pokretu predsjednika Ema-

nuela Makrona, ali i druge

slične reformske partije.

Sadrugestrane,ministarunu-

trašnjih poslova Italije i ultra-

desničarskeLigeMateoSalvi-

ni ističe kako je „nova Evropa

rođena“ i kako se „pravila u

Evropimijenjaju“.

Jedan od kandidata Zelenih

za mjesto predsjednika

Evropske komisije, holandski

poslanikBasEikhaut, rekao je

da očekuje sjajne rezultate za

Zelene.

-Mislimda je jasnoda subira-

či željeli promjenu i da su gla-

sali za drugačiju Evropu. Mi-

slim da žele progresivnu

zelenuEvropu, za to suglasali

i mi ćemo se za to boriti - ista-

kao jeEikhaut.

Mađarski premijerViktorOr-

bannavodi da izbori zaEPpo-

kazujuda„naroduMađarskoj

vjeruje da je u Briselu potreb-

na promjena“. Najavio je i da

ćenjegovapartijaFides „sara-

đivati sa svima koji žele da za-

ustave imigracije“.

BEČ

-Austrijski parlament

izglasao je jučenepovjere-

njeprelaznoj vladi kancela-

raSebastijanaKurca.

Zahtjevzanepovjerenjevladi

podržali su poslanici socijal-

demokrata i desničarske Slo-

bodarskepartije, koja je bilau

koaliciji sa Kurcom do prije

nedjelju dana. Poslanici Na-

rodne partije Sebastijana

Kurca, ali i opozicionog Neo-

sa, glasali su protiv zahtjeva

Socijaldemokratske partije

Austrije.

Padom vlade Sebastijan Kurc

ulazi u istoriju kao kancelar

koji jenajkraćebiona toj duž-

nosti, kraće čak i od dosadaš-

njeg rekordera Kristijana

Kerna. Kurc je, zaključno sa

jučerašnjimdanom, biosvega

525dananamjestušefavlade.

Kern je na mjestu kancelara

proveo 580dana.

I novi ministri u prelaznoj

vladi biće upamćeni kao mi-

nistri sa najkraćim vreme-

nom provedenom u vlasti u

poslijeratnoj istoriji Austrije.

Ministri Ekart Rac, Valter

Peltner, Johan Luif i Valeri

Hakleproveli su, uključujući i

jučerašnji dan, svegapetdana

na funkciji.

Predsjednik Austrije Alek-

sander van der Belen, nakon

odluke parlamenta, moraće

dapovjerimandatzaformira-

nje nove vlade nekom dru-

gom. Opozicija je tražila da

ekspertska vlada vodi zemlju

do prijevremenih izbora, koji

su zakazani za septembar.

Austrijsku vladu srušila je

afera „Ibica“, odnosno video-

snimci na kojima se vidi da

HajncKristijan Štrahe, koji je

bio na čelu koalicionog par-

tneraSlobodarskepartije, nu-

di jednoj Ruskinji državne

poslove za finansijsku pomoć

njegovoj stranci.

Nakon što su objavljeni snim-

ci, Štrahe i njegov zamjenik

Johan Gudenus podnijeli su

ostavke na sve političke funk-

cije. Nakon što je Kurc tražio

da se povuče njihov ministar

unutrašnjih poslova kako bi

se sprovela nezavisna istraga

u ovom slučaju, došlo je i do

prekida koalicije.

Ministri izSlobodarskeparti-

jepodnijeli suostavku, izuzev

šefice diplomatije Karin

Knajsel, koja je na ministar-

sku dužnost došla preko slo-

bodara, ali kao nezavisna lič-

nost. Ostala mjesta, koja su

ostala prazna odlaskom slo-

bodara iz vlade, Kurc je, na

zahtjev predsjednika, popu-

nio ekspertima, zbog čega je

opozicija najavila njegovo

svrgavanje.

Odlaskom Kurca sa mjesta

kancelara, sada će irski pre-

mijer Leo Varadkar, star 40

godina, osam više od austrij-

skog kolege, biti najmlađi šef

jedne vlade uEvropi.

Navanrednoj sjedniciusvoje-

na je i odluka o raspisivanju

Nakon afere „Ibica“ austrijski parlament izglasao nepovjerenje izvršnoj vlasti

SebastijanKurcoboriosvjetski rekord

najkraćimstažomnačeluvlade

prijevremenih izbora, pa se

zahtjev skupštine sada upu-

ćuje Odboru za ustavna pita-

nja.

SebastijanKurc

Priredila:

ĐurđicaĆoRIĆ