Previous Page  12 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 36 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

CrnomGorom

KOTOR

-Proteklogvikenda, nakontrogodišnjepauze, uprisu-

stvuvišestotinaposjetilaca ispredglavnihgradskihvrata je

održanagastronomskamanifestacija ,,Pjatodblitve“.Organi-

zator jeNVOŠjoreodmotakoje, odosnivanja2012. godine, ka-

rakterišehumanitarni radiuspješnehumanitarneakcije.

Kotorani i gosti su imali priliku da degustiraju delicije na čak 22

štanda, koje su pripremile članice te nevladine organizacije, resto-

rani, ,,Ladovina“, ,,Marenda“, ,,Dobrotski dvori“, ,,Armonia“, ,,Bar-

ba“,,, Bonaca, ,,Mademoiselle“ ,,Dine&vine longe Kotor“ i gosti iz

podgoričkogrestorana „Steakhouse“.

Kuhinju su predstavili: JPU „Radost“, JUResursni centar za sluh i

govor „Dr Peruta Ivanović“, Domstarih „Grabovac“ Risan, Karne-

valska grupa „Kosmopolitanke“, NVUAspida i Karampana, Žene

Grblja, Konoba „Bokeški gušti“, Ribarnica „Perper“, Sandrella, PC

„Vukšić“ i ŠC„Kamelija,“uzpodrškupreduzeća „Piper“.

Feštu je, u ime pokrovitelja, Turističke organizacijeKotor, otvorila

direktorica AnaNives Radović i najavila još veću podršku gastron-

omskimmanifestacijamauKotoru.

Umuzičkomdijeluprogramanastupio jebendŠkuribanda.

Iv.K.

BIJELOPOLJE

-Ovogodiš-

njaLimska regata startova-

će 31.maja sa splavanaPlav-

skomjezeru. Putanjudugu

134kilometra rafteri će za-

vršiti 2. juna uPrijepolju. U

čamcima ćeprovesti 20 sati.

PrvidanvozićesedionicaPlav

-Andrijevica-Beraneduga46

kmitrajaćešestsati.Drugogje

planiranavožnjaodBeranado

Bijelog Polja, u dužini od 48

kmi trajaće sedamsati. Po za-

vrsetkudruge etapeuBijelom

Polju, tamošnja turistička or-

ganizacijaorganizovaćeručak

za sve učesnike regate u

Voljavcu kod Ušća u Ri-

bolovnom domu ,,Sinja-

vac“.

Kako je saopštio organi-

zator, posljednjeg trećeg

dana – slijedi vožnja od

Bijelog Polja do Prijepo-

ljaudužini40km, vožnja

tommaršrutom trajeoko

šest sati.

B.Č.

CETINJE

–Dvadeset četiri

učenika cetinjske gimnazije

dobila sudiplomuLučako-

je su imdodijeljenenaGim-

festu. Gradonačelnikprije-

stoniceAleksandar

Kašćelan jekazaodaoddo-

bitnika togpriznanjaoče-

kujedaubudućnosti preuz-

mu liderskepozicijeu svim

branšama.

Kašćelan je poručio da svako

društvo koje teži razvoju i

prosperitetuposebnupažnju

mora posvetiti obrazovanju i

obrazovnimpolitikama.

- Da bi dosegnuli do tog

očekivanog cilja, izuzetno

važno za zajednicu, a prije

svegazavas,jestedapametno

i u skladu sa sopstvenimmo-

gućnostima i preferencijama

izaberete buduće zanimanje.

U tom procesu, podrška

roditelja, škole i specijalizo-

vanih službi izuzetno je važ-

na, jer mladi treba da načine

prvi važan izbor u životu -

odaberu životnu profesiju –

istakao jeKašćelan.

Prema njegovim riječima,

dobitnici Luče supokazali da

su već naučili neke važne

životne lekcije. On je dodao

da je zadovoljan što cetinjska

gimnazija unapređuje uslove

obrazovanja, što se, kako je

istakao, ogledaupriznanjima

i nagradama učenika i nas-

tavnika.

Gimfest je edukativna i kul-

turno-umjetnička mani-

festacija, koju organizuje

Cetinjska gimnazija u part-

nerstvu sa prijestonicom,

Turističkom organizacijom i

Američkimuglom.

I.T.

CETINJE:

Uručene nagrade Luča najboljimđacima Gimnazije

Svepetice imala24maturanta

BAR

-Opština će finansirati

rad turističkihambulanti

kojepodokriljemDoma

zdravlja rade tokomljetnje

sezone - dogovoreno je juče

na sastankudirektora te

zdrastveneustanoveBori-

slavaLalevića i predsjednika

opštineDušanaRaičevića.

TURISTIČKATAKSA

- Nakon višegodišnjih ukazi-

vanja na zaista veliki problem

u organizovanju rada turistič-

kih ambulanti, prije svega fi-

nansijskeprirode,postiglismo

dogovor sa lokalnom samou-

pravomkoja će finansirati rad

dvijeturističkeambulante-na

Utjehi i Velikom pijesku i rad

drugesmjeneambulanteuSu-

tomoru - zadovoljan je direk-

torDoma zdravlja.

Sljedeći korak je da Dom

zdravlja nadležnima u opštini

dostavi finansijsku konstruk-

ciju.Novacće,kakoobjašnjava

Lalević, biti obezbijeđen od

turističke takse koju ubira lo-

kalnaTuristička organizacija.

- Turistička organizacija je po

Zakonu o taksama u obavezi

dadeset postood tihsredstava

izdvaja za finansiranje subje-

kata koji takođe učestvuju u

kreiranju kvaliteta turističke

ponude - objašnjavaLalević.

RADNOVRIJEME

Ambulante na Utjehi i Veli-

kompijesku će raditi po četiri

sata, a one u Domu zdravlja i

Sutomoru dvokratno. Kadar

(medicinske sestre i ljekare),

opremu za rad i po potrebi sa-

nitetsko vozilo, obezbijediće

Dom zdravlja. Povoljnost je i

što ova ustanova primarne

zdravstvene zaštite raspolaže

dovoljnim brojem ljekara za-

interesovanih za rad u turi-

stičkim ambulantama, pa ne-

ma potrebe za angažovanjem

dodatnog kadra.

Turističke ambulante počeće

da rade 1. jula, a posjetiocima

barskerivijerebićenaraspola-

ganjudo 15. septembra.

V.K.

BorislavLalević

NAUČILIVAŽNEŽIVOTNELEKCIJE:

KašćelansadobitnicimaLuče

AMBULANTEĆERADITIOD1.JUNA:

Domzdravlja

BAR:

Domzdravlja spreman će dočekati ljetnju sezonu

Opštinaće finansirati

radčetiri ambulante

Ambulante na Utjehi

i Velikompijesku će

raditi po četiri sata, a

one u Domu zdravlja i

Sutomoru dvokratno.

Medicinske sestre i

ljekare, opremu za rad

i po potrebi sanitetsko

vozilo, obezbijediće

Domzdravlja

KOTOR:

Obnovljena gastronomskamanifestacija

Napjat odblitve

svratioveliki

broj posjetilaca

TURISTIČKAORGANIZACIJANAJAVILA

PODRŠKU:

SamanifestacijeuKotoru

ROŽAJE

- Biro radauspješ-

no je realizovaoprojekat

Javni radovi, krozkoji jepo-

sredovaouzapošljavanju20

lica sanjihove evidencijeod

kojihvećina spadaukatego-

riju teže zapošljivih. Upita-

nju jeprojekat koji se spro-

vodi tokomproljeća.

Rukovodilac tog biroa Hamid

Kujević veoma je zadovoljan

realizacijom.

- Na oglas Zavoda za zapošlja-

vanjeprijavio seodređeni broj

poslodavaca i NVOkoji supri-

hvatili tražene uslove koji se

odnose na to da se prilikom

zapošljavanja u okviru ovog

projekta, prioritet da teže za-

pošljivim licima u koje spada-

ju osobe sa invaliditetom, ko-

risniciMOP-a,RAEpopulacija

i lica starija od 50 godina, na-

ravno uz uslov da se nalaze na

našoj evidencijinezaposlenih.

Zadovoljan sam jer smo naišli

na puno razumijevanje poslo-

davaca i posredovali u zapo-

šljavanju 20 lica – kaže Kuje-

vić.

U preduzeću Vodovod i kana-

lizacija, zapošljeno je osam li-

ca od čega je šest koja spadaju

ukategoriju teže zapošlivih.

- U NVO Paraplegičari zapo-

šljena sudva lica i oba su iz ka-

tegorije lica sa invaliditetom,

dok je NVO Njega starih lica,

angažovala četiri osobe odko-

jih su tri iz kategorije teže za-

pošlivih, a sličnu situaciju

imamo i kod NVO Olakšajmo

život djeci sa posebnimpotre-

bama, koja je kroz taj projekat

angažovala šest lica sa eviden-

cije i odkojih je većina iz kate-

gorije teže zapošljivio – rekao

jeKujević.

F.K.

ROŽAJE:

Projekat Zavoda za zapošljavanje Javni radovi uspješno realizovan

Vodovod i NVOzaposlili

20 težezapošljivih lica

Dobitnici diplome Luča u školskoj 2018/2019. godini su:

Anita Rakočević, Aleksandra Stamenković, Marica Stanko-

vić, Maša Đurić, Miljana Adžić, Ksenija Đukanović, Saška

Tatar, Anđela Martinović, Ksenija Mijanović, Marta Marti-

nović. Luču su dobili i: Balša Vušurović, Ivana Martinović,

Aleksandra Borilović, Nataša Vukićević, Nikoleta Rogano-

vić, Jelena Vujović, Danilo Stanojević, Tamara Leković, Nina

Jovović, Nastasja Latković, Anja Vuksanović, Petar Kapiso-

da, Marko Vukotić i Nikolina Pejović.

Lučonoše

Najavljena poznatamanifestacija

Limska regatakreće

usubotu izPlava