Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

CrnomGorom

PLJEVLJA

Sadevetnaest

glasovaodbornikavladajuće

koalicije (DPS, BS i SD) do-

skorašnji potpredsjednik

opštineMervanAvdović je

ovlašćenzaobavljanje funk-

cijepredsjednikaopštinedo

izboranovogpredsjednika.

Onćenatojfunkcijibitinajdu-

žedo17. juna, kadapočlanu66

Zakonao lokalnoj samoupravi

ističe rokza izbor novogpred-

sjednika opštine, nakon što je

Mirko Đačić podnio ostavku

na taj položaj.

ZAMJERKE

Iz redova opozicije zamjerili

su što Avdović, iako mu je

funkcija po zakonu prestala

kadipredsjednikuopštine,ni-

je prisustvovao sjednici.

Nikola Rovčanin iz Demo-

kratskeCrneGore kazao je da

je Avdović trebao da bude na

sjednici kako bi građanima

objasnioštoćeseraditinared-

nih20dana.

Opozicionari sukomentarisa-

li i ostavku Đačića kazavši da

se nakon svih obećanja koja je

dao i uspjeha koje je najavio,

sve svelo na jednu rečenicu:

„Podnosimostavkuna funkci-

jupredsjednika opštine.“

-MirkoĐačić je izgubio rat za

Pljevlja od sopstvene partije.

Došao je sa velikim obećanji-

ma da će se kolonijalni odnos

Podgorice prema Pljevljima

promijeniti, ali ostavkom je

Mirko Đačić saopštio građa-

nima ono što opozicija stalno

ponavlja – dok DPS ne padne,

Pljevlja ustati neće. U pret-

hodnom periodu nijedna in-

vesticija nije došla u Pljevlja,

nijedno radno mjesto nije

otvoreno. Đačić je ostavkom

priznao kapitulaciju. Svoju

predizbornu kampanju per-

sonalizovali ste kroz Mirka

Đačića, sa njegovim padom

padate i vi – kazao je Rovča-

nin.

PODGORICA

Milan Lekić iz Nove srpske de-

mokratije je istakao da je ostav-

kaĐačićaporazlokalnogDPS-a.

- Iz Podgorice odlučuju ko će

biti predsjednik opštine, ko di-

rektori ustanova, ko direktor

Rudnika, Termoelektrane,

Upravezašume.DPSnapodgo-

ričku okupaciju ćuti isključivo

radi svojih ličnih interesa i pri-

vilegija. Pravi odgovornaostav-

ku Đačića bi bio da ste svi dali

ostavke, da su se poslanici po-

vukli iz skupštine, ali vi toneće-

teuraditi, jer vas vodi lični inte-

res –kazao jeLekić.

Mirko Đačić podnio je ostavku

17.maja,aliniježeliodagovorio

uzrocima zbog kojih se odlučio

natakavpotez.NačeluPljevalja

bio je od avgusta 2014. godine

kada je dobio prvi četvorogo-

dišnjimandat.

A.S.

PLJEVLJA:

Skupština izabrala vršioca dužnosti predsjednika opštine

MervanAvdovićna

čelugradado 17. juna

Rovčanin:

Đačić je izgubio

rat za Pljevlja

od sopstvene

partije. Ostavkom

je priznao

kapitulaciju.

Lekić:

Ostavka

Đačića poraz

je lokalnog

DPS-a koji na

podgoričku

okupaciju ćuti

isključivo radi

svojih ličnih

interesa i

privilegija

MirkoĐačić podnio je ostavku 17. maja,

ali nije želioda govori ouzrocima zbog

kojih se odlučiona takavpotez. Na

čeluPljevalja bio je od avgusta 2014.

godine kada je dobio prvi četvorogodišnjimandat

PODGORICA

Crnogor-

ski elektrodistributivni

sistemdanas nastavlja

radove za kvalitetnije i

sigurnije napajanje elek-

tričnom energijomu više

opština. Zbog toga potro-

šači u pojedinimnaseljima

po nekoliko sati neće

imati struju.

BAR:

od 8 do 18 sati Žuto-

krlica, Šušanj, iznad pruge,

iznad zgrade ,,Ostojić“,

Topolica, put ka Staroj

školi, ulice Anta Đedovića

i G. Bojovića – zbog ugrad-

nje novih brojila.

BERANE:

od 8 do 18 sati

Petnjik, Dapsiće, Tmuši-

će, Zagorje, Donje Luge,

Donja Rženica, Rovca,

Kaludra i planinski prevoj

Lokve; od 9 do 14:30 sati

Budimlja, Mašte i dio sela

Goražde; od 9:30 do 14:30

sati dio sela Budimlja i

selo Rovce.

BIJELOPOLJE:

od 8 do

14 sati Zminac.

HERCEGNOVI:

od 8 do 9

sati Topla 2 i Topla 3, Dom

Zdravlja i potrošači u oko-

lini; od 8 do 15 sati naselja

Kameno, Mokrine, Kruše-

vice Vrbanj, Žlijebi i Ubla;

od 9 do 13 sati Sutorina,

Rrijevor, dio potrošača

ispod Toma Beka.

KOLAŠIN:

od 8 do 15

sati Drpe, Osreci, Mioska,

Ljuta, Poznja i Gornja

Morača.

MOJKOVAC:

od 08 do 13

sati Trnovača.

KOTOR:

od 9 do 12 sati

dio potrošača naselja

Muo.

NIKŠIĆ:

od 8 do 18 sati

Krstac (Trubjela); od 8 do

18 sati Spila, Zagora - Savi-

no Brdo, Okolišta, Zagora

Donja, Osječenica, Roje-

vići, Grahovac, Prisoje,

Zakurljaj, Nudo, Tospuđe,

Trešnjevo i Rokoči – zbog

ugradnje novih brojila.

PLAV:

od 9 do 14:30 sati

Dio sela Velika, selo Haka-

nje i dio Vojnog Sela.

PLJEVLJA:

od 8 do 16

sati Bučje, Gosteč, Zadu-

blje, Hoćevina, Šljivansko,

Pliješevina, Hodžići, Ulica

Tršova, Glasinačka i Prin-

cipova.

ROŽAJE:

od 9 do 14:30

sati Selo Malindubrave.

ŠAVNIK:

od 9 do 16 sati

Krnja Jela, Sirovac, Strug,

Seoca, Malinsko i Manastir

Podmalinsko.

ULCINJ:

od 7:30 do 14:45

sati Šas; od 9 do 17 sati

povremena isključenja od

po 20minuta - gradsko

područje Ulcinja i pri-

gradska naselje u pravcu

Komunalnog, Mavrijana

i Gača.

ŽABLJAK:

od 9 do 16

sati Zminica, Karadžić,

Suvodo, Rudinovača, Bare

Žugića, Novakovići, Meru-

lja, Smoljan, Mandića Do i

Okruglica.

I.T.

CEDIS

Radovi u

14opština

NIKŠIĆ

Predstavnici

Mjesne zajedniceŽupa

uručili sudonaciju - tobo-

gan, klackalice i ljuljaške

JPU ,,DraganKovačević“

zapotrebevrtićau seluZa-

grad. Nakon što jeprošle

godinevrtićuZagradu

otvoren, ukupno 18mališa-

naoddvijedo šest godina

ima skraćeni dnevni bora-

vak. Kako jekazaopred-

sjednikMZŽupa, Drago-

ljubRadulović, donacijom

želedaunaprijedeuslove

boravkadjece.

- Savjet MZ nastavlja aktiv-

nosti koje nekoliko godina

sprovodimo da najmlađem

naraštaju u Župi obezbijedi-

mo što bolje uslove za život i

da ni u jednom segmentu ne

zaostaju za djecom iz grad-

skih sredina. Ovo je dobar

primjer kako da iz ruralnih

područja na pravi način po-

šaljemodobruporukudaova

mjesta treba da žive i da su

djeca budućnost ovakvih

mjesta –kazao jeRadulović.

Pi-ar JPU ,,Dragan Kovače-

vić“ JelenaMarković zahva-

lila je na poklonu i napome-

nula da će novi mobilijar

pomoći djeci da se što više

bave fizičkimaktivnostima.

- Ovo će umnogome pobolj-

šati uslove za rad, da djeca

boraveštovišenačistomvaz-

duhu, da se bave fizičkim ak-

tivnostima, jer znamo koliko

je to bitno za njihov psihofi-

zički razvoj. Ovo je jedna u

nizu uspješnih saradnji koju

imamo sa MZ Župa i ovim

putem im se neizmjerno za-

hvaljujemo i nadamo seda će

takobiti i ubuduće–poručila

jeMarković.

S.D.

HERCEGNOVI

Turistička

organizacija gradaotkupila

jenekadašnji ateljeLaforest

za 100.000eura. Kupopro-

dajni ugovor jepotpisaodi-

rektorTOPavleObradović

sanasljednicimaporodice

Laforest.

Krajemprošle godine SOdala

je saglasnost na finansijski

plan i programradaTOzaovu

godinu, a u januaru ove godi-

ne i skupština organizacije na

odluku o kreditnom zaduže-

nju na 120.000 eura kojim bi

realizovali taj posao. Među-

tim, kupovina je obavljena iz

sopstvenih sredstava TO, bez

kreditnog zaduživanja, a sa

vlasnicima je postignut dogo-

vor o isplati u ratama.

Po riječima potpredsjednika

opštineMilošaKonjevića, na-

mjera je da nekadašnji studio

čuvene novske fotografske

porodice bude spomen-kuća

u kojoj će se organizoavti

izložbe fotografija iz bogatog

fundusa koji je ostavljen.

Foto-studio u Ulici Jova Da-

bovića otvoren je 1928. godi-

ne, a radio je do 1979. godine.

Objekat, od 100 kvadrata, je

priličnozapušten, paćezaob-

novu, kako je ranije saopšte-

no, biti neophodno oko

40.000 eura. Adaptacija će

početi nakon turističke sezo-

ne.

Direktor TO Pavle Obradović

kaže da ćeHercegNovi dobiti

lijep izložbeni prostorukome

planiraju da dva putamjeseč-

no organizuju izložbe foto-

grafija,„presjekstaroginovog

HercegNovog“, gdjećeposje-

tiocimoći davidekako jegrad

izgledaonekada.

Porodica Laforest živjela je i

stvarala u Herceg Novom i

Kotoru. Pamtese tri generaci-

je: Franc Tiard de Laforest,

njegov sin Feliks i Feliksovi

potomci,trikćerke,odkojihje

jedna, Lidija, bila primijenje-

na umjetnica i fotograf. Iza

njih je ostala kolekcija od više

od 40.000 fotografija, više hi-

ljada negativa i video- zapisa.

FeliksLaforest jeza fotografi-

ju 1932. godinedobioGranpri

uParizu.

Na fotografijama koje je sni-

mao zabilježeni su detalji iz

života Herceg Novog između

dva rata. Nedavno je sanirano

istepeništeuUliciJovaDabo-

vića u kojoj se nalazi atelje i

zgradaTO.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Turistička organizacija kupila nekadašnji foto-studio

Vratićeživot u

ateljeLaforest

NEOPHODNAADAPTACIJA:

Foto-studiouUlici JovaDabovića

NIKŠIĆ:

MZ Župa uručila donaciju vrtiću u Zagradu

Poklonili klackalice,

tobogan i ljuljaške

IMAĆEUSLOVEZAFIZIČKE

AKTIVNOSTI:

JučeuZagradu

MervanAvdović

VLASTIOPOZICIJARAZLIČITOO

OSTAVCIĐAČIĆA:

Sa sjedniceSO