Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

CrnomGorom

BIJELOPOLJE

OpštinaBi-

jeloPoljemeđuprvima jena

vrijemeprepoznalakoristi

kojedonose različiti progra-

mi i instrumenti Evropske

unije–ocijenio je glavni pre-

govaračAleksandarDrlje-

vić. On jeučestvujući ude-

bate ,,Uloga lokalnih

samoupravaupristupnim

pregovorima“ istakaoda su,

poredpolitičkog aspekta, u

procesupristupanja za gra-

đaneposebnovažni i korisni

programi i projekti koje fi-

nansiraEU.

-Upravoteprogrameiskoristi-

la je i bjelopoljska opština, za

razvoj komunalne infrastruk-

ture u gradu, kroz dva već za-

vršena i jedan odobren proje-

kat,EUdodijelilaje6,6miliona

eura bespovratne podrške. Uz

ta ulaganja građani će dobiti

savremeni sistem za prečišća-

vanje otpadnih voda, a riješen

je i problem gradske parking

infrastrukture – istakao je Dr-

ljević.

SARADNJA

Od2007.godinejavneustanove

i organizacije iz Bijelog Polja

učestvovale su u 15 projekata

prekogranične saradnje.

- Ukupne vrijednosti 2,2milio-

na eura, i touoblastima socijal-

ne inkluzije, zdravlja, zaštite

životne sredine, obrazovanja i

kulture. U Bijelom Polju se

sprovodedvaprojektauokviru

Programa prekogranične sa-

radnje Srbija-Crna Gora kroz

koje su crnogorski partneri po-

vukli oko 418.000 eura - preci-

zirao jeDrljević.

Predsjednik opštine Bijelo Po-

lje, Petar Smolović, ukazao je

da godinama radena promociji

evropskih standarda i vrijed-

nosti, gradeći i uspostavljajući

mehanizme čiji je ciljne samo

razmjena informacija, već i po-

dizanje kapaciteta lokalne sa-

moupravekrozprojekte,obuke

i razmjenu iskustava.

- Ostvarili smo izuzetannapre-

dak tokomproteklih godina i u

pogledu zakonske reforme i iz-

gradnje institucija, a u ovoj pri-

či lokalne uprave, kao servisi

građana, moraju imati zapaže-

nu ulogu. Naša lokalna uprava

trudi se da da doprinos držav-

noj opredijeljenosti začlanstvo

uEU- poručio je Smolović.

PROJEKTI

On je istakao da je jedan od

najznačajnijih projekata koji

se realizujeuzpomoć sredsta-

va fondova, izgradnjakolekto-

ra sa postrojenjem za preči-

šćavanje otpadnih voda,

ukupne vrijednosti 25miliona

eura.

-Važni su i projekti izgradnje

parking garaže, zatim ,,Eko-

loška valorizacija proizvoda u

graničnom području“, vrijed-

nosti 242.541eura, ,,Kroz kul-

turu i turizam do boljeg par-

tnerstva“, vrijednosti 249.587

eura, ,,Osnaživanje ekonom-

skog razvoja kroz održivo

upravljanje vodnim resursi-

ma“74.463eura–kazaojeprvi

čovjek opštine.

Na panel diskusiji govorila je i

Ivana Vujošević, šefica Radne

grupe za poglavlje 22 – Regio-

nalna politika i koordinacija

strukurnihinstrumenata, koja

je istakla da je saradnja sa op-

štinama važna u korišćenju

pretpristupnih fondova, te da

će se naročito intenzivirati to-

kom priprema za strukturne

fondoveinjihovouspješnoko-

rišćenje.

B.ČOKOVIĆ

LOKALNEUPRAVEVAŽNIAKTERIUPROCESUPRISTUPANJAEU:

SaskupauBijelomPolju

Održana panel diskusija ,,Uloga lokalnih samouprava u pristupnimpregovorima“

BijeloPoljeuspješno

koristi fondoveEU

Drljević:

Evropska

unija je za dva

završena i jedan

odobreni projekat

EUdodijelila 6,6

miliona eura

bespovratne

podrške

Smolović:

Ostvarili smo

izuzetan napredak

u pogledu

zakonske reforme

i izgradnje

institucija.

Trudimo se da

damo doprinos

državnoj

opredijeljenosti za

članstvo u EU

Glavni pregovarač Aleksandar Drljević je ista-

kao i da, uprkos kompleksnosti i zahtjevnosti

pregovaračkog procesa, Crna Gora nastoji da

ostvari maksimum i da se na sveobuhvatan i

kvalitetan način pripremi za koristi i obaveze

koje donosi buduće članstvo u EU.

- Kraj sedme godine pregovara sa EU Crna

Gora dočekuje sa 32 otvorena pregovaračka

poglavlja, od kojih su tri privremeno zatvo-

rena, dok joj preostaje otvaranje posljednjeg

poglavlja 8 – Konkurencija, za koje smo ispu-

nili potrebne uslove. Nije potrebno posebno

naglašavati da pregovaračka struktura i nad-

ležne institucije predano rade na blagovreme-

nom i kvalitetnom ispunjavanju obaveza iz

pregovaračkog procesa. Naš cilj je da rezulta-

te ovog procesa osjete svi segmenti društva,

zbog čega posebno ističem važnost prisustva

i učešća predstavnika lokalnih samouprava u

procesu pristupanja EU - poručio je Drljević.

Sedmagodinapregovaračkogprocesa

CETINJE

U utorak prijestoni-

ca će ugostiti desetak vlasnika

automobila ,, ića“ čiji karavan u

sklopu turneje ,,Fićompo Bal-

kanu“ prolazi kroz Crnu Goru.

Tu izložbu ,,Old tajmer vozila“

organizuje Turistička orga-

nizacija Cetinje u saradnji sa

Nevladinomorganizacijom

„Montenegro old tajmer“ klu-

bom. Učesnici karavana su vla-

snici nekad popularnihmodela

,, iat 600“ i ,,zastave 750/850“,

kod nas poznatijih kao „ ića“.

Karavan koji je krenuo 18. maja

iz Minhena (Njemačka), prolazi

kroz Austriju, Hrvatsku, Bosnu i

Hercegovinu, Srbiju, Bugarsku,

Makedoniju, Albaniju, Crnu

Goru, a 31. maja završava u Lju-

bljani (Slovenija).

I.T.

Cetinje

Karavan

,,fića“ stiže

danas

TIVAT

Žućenica fest,

Festival dobroga za sva

čula, otvara seove godi-

ne gastronomskomma-

nifestacijom„P(i)jat od

žućenice“, koja će se

održati 1. junana grad-

skoj rivi Pine.

Organizator Žućenica fe-

sta, koji već dugo ima me-

đunarodni karakter, je Or-

ganizacijaženaTivta, koja

ima tehničku i finansijsku

pomoć Turističke organi-

zacije i opštine, koja je

ujedno i pokrovitelj festi-

vala, kao i RadioTivta.

Za „P(i)jat od žućenice“

već je prijavljen veliki broj

izlagača, pa se organizato-

ri nadaju novim rekordi-

ma u pripremi i prezenta-

ciji jela od i sa žućenicom.

Ovu poznatu pučku feštu

muzikomipjesmompodr-

žaćeGlazbeno-prosvjetno

društvo Tivat i Ana Kokić,

balkanska zvijezda pop

muzikekojaće,nakonpre-

zentacije delicija od žuće-

nice, održati solistički

koncert na gradskoj rivi.

Festivaldobrogazasvaču-

la, Žućenica fest, osmislili

su prije deceniju i po Bla-

ženka Vučurović i Mašo

Čekić, a pored toga što

brojnimsugrađanimaigo-

stima grada svake godine

priređuju gastro užitak,

uspjelisunizomprograma

da skrenu pažnju na važ-

nost očuvanja kulturne

baštine Tivta i Boke Ko-

torske.

S.K.

Tivat

Žućenica

fest 1. juna

PLJEVLJA

Nakončak

šest tendera izabrani su

izvođači radova zana-

bavku i ugradnjuopre-

me zaDomkulture. To

su firme izPodgorice.

Vas dizajn (Was design)

ćenabaviti kancelarijski

namještaj, aGranddiza-

jn (Granddesign) ugra-

diti izložbenevitrine.

Ukupna predračunska

vrijednost predviđena za

nabavku i postavljanje

opreme je smanjena sa

200.000 na 196.000 eura.

Od toga za namještaj je

predviđeno 71.000 eura, a

za izložbene vitrine

125.000 eura.

Za nabavku kancelarij-

skog namještaja prijavila

su se tri ponuđača, a ko-

misija za otvaranje i vred-

novanje ponuda izabrala

je kao najpovoljnijeg fir-

mu Vas dizajn koja je po-

nudila cijenu od 67.385

eura. Grand dizajn Pod-

gorica ponudila je cijenu

od 70.795 eura, dok je po-

nuda firme Dr trejd Pod-

gorica bila neispravna.

Za nabavku i ugradnju

izložbenih vitrina prijavi-

la su se dva ponuđača, a

kaonajpovoljniji izabrana

je firmaGrand dizajn koja

je ponudila cijenu od

124.405eura, dokjeponu-

da firmeRičgrupaPodgo-

rica bila neispravna.

Namještaj i opremanami-

jenjeni su za Narodnu bi-

blioteku „Stevan Samar-

dž i ć “ , JU Ško l u z a

osnovnomuzičkoobrazo-

vanje, Umjetničku galeri-

ju „Vitomir Srbljanović“

sa zbirkomhumora i sati-

re i Zavičajni muzej. Tako

će se konačno steći svi

uslovi za preseljenje tih

ustanova u adekvatan

prostor.

S obziromna to da je iste-

kaorokzažalbe,narednih

dana očekuje se potpisi-

vanje ugovora i početak

radova. Rok za izvršenje

ugovoraje45danaodpot-

pisivanja ugovora.

A.S.

BIJELOPOLJE

Urad jepušten

„Sistem48“ koji omogućava građa-

nimaprijavukomunalnihproblema

i praćenje realizacijeurokuod48

sati.

Predsjednik opštine Petar Smolović

rekao je, da jeBijeloPoljeprvaopština

na sjeverukoja jeuvela sistemza elek-

tronskukomunikaciju sa građanima.

-Poreduvedenogproduženogradnog

vremena Građanskog biroa, koji sada

radi i subotom, uvedenog kol centra

080050050, opština jeuvela inovi sa-

vremeni softver „Sistem48“ koji gra-

đanima pruža mogućnost da preko

računara ilimobilnog telefona prijave

komunalniproblem, odaberulokaciju

namapi i pošaljuslike. Problemćebiti

otklonjenurokuod48sati ilidobijeno

obavještenje o načinu i roku rješava-

nja - istakao je Smolović.

„Sistem48“ uključio je u radpet orga-

na lokalne uprave: Sekretarijat za

stambeno komunalne poslove i sao-

braćaj, Vodovod Bistrica, Komunalno

Lim, Sekretarijat za inspekcijske po-

slove i Komunalnu policiju, od kojih

svi imajupojednogoperaterazaduže-

nog za kontakt sa građanima preko

ove veb aplikacije i obučenog za rad u

njoj. Problem se može prijaviti u 20

kategorija.

Novost je i android aplikacija preko

koje će građani jednostavnije, sa mo-

bilnog telefona imati pristup sistemu,

amoćićeidaseinformišuoaktuelnim

dešavanjima u gradu.

B.Č

U BijelomPolju uspostavljena elektronska

komunikacija sa građanima, prva na sjeveru

,,Sistem48“ zaprijavu

komunalnihproblema

KONAČNOĆEBITIOPREMLJEN:

Domkulture

PLJEVLJA:

Uspio šesti tender

Vasdizajn i Granddizajn

opremićeDomkulture