Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019.

Društvo

PODGORICA

-Unašoj kul-

turi i dan-danas imapuno ta-

bua, blokada i stidavezanoga

za seksualnost. Većini odra-

slihnije lakoo toj temi razgo-

varati ni s drugimodraslima,

akamoli sa svojomdjecom.

Za roditelje topredstavljave-

liki izazov. Postavlja sepita-

njekada razgovarati sadje-

como seksu, ali i kako.

Psiholozi upozoravaju da je za

roditelja najvažnije da ima na

umu da je kroz sve faze razvoja

djetetu najvažniji sagovornik,

te ako s njim ne budu razgova-

rali o ovoj temi, malo je vjero-

vatno da će to učiniti bilo ko

drugi.Veomajebitnodaseado-

lescent o seksualnosti ne infor-

miše samo kod vršnjaka ili na

internetu, jer pravi odgovori

nijesu na tim adresama već u

porodici.

IDENTITET

Psihijatrica Maida Burdžović

smatrada sami ulazakupuber-

tet predstavlja početnu tačku

kada dijete treba da dobije in-

formacije koje će mu koristiti

da formira svoj identitet. Ističe

da će se načinna koji ono nauči

kako da kontroliše nagonske

porive i da upravlja njima ogle-

dati u njegovom ličnom zado-

voljstvu i prosperitetu.

-Naime,nagonskiživotčovjeka

predstavlja jednu od najvećih

nepoznanica u našemdruštvu,

te samim tim kada govorimo o

njemu srijećemo se sa mnoš-

tvom predrasuda. Da bi svaki

čovjek izrastaouzrelu, adapta-

bilnu ličnost potrebno je da

proces razvoja ličnosti bude u

potpunosti zadovoljen. Uloga

najprije roditelja i djetetovog

najužeg okruženja, a kasnije

društava u cjelini je da dijete

pripremizaživot.Načinnakoje

ono nauči kako da kontroliše

nagonske porive i da upravlja

njima ogledaće se u njegovom

ličnomzadovoljstvuiprosperi-

tetu. Nagon za saomoodrža-

njemi produženjemvrste (sek-

sualni nagon), kao i takozvani

gregarni nagon(nagonzadruš-

tvenim povezivanjem), spada-

ju u nagone svojstvene ljud-

skom rodu. Ako me pitate koje

je to vrijeme kada dijete treba

učiti i informisati o seksualnim

odnosima i seksualnom životu

uopšte, onda vammoram reći

da dijete mora da bude spre-

mno. Kako to prepoznati, po-

znavanjemsvogdjeteta, prven-

stveno ćemo mu dati slobodu

da nasmože pitati i razgovarati

o svim temama, pa i ovoj-kaže

Burdžović.

Ističedapretjeranadostupnost

različitih informacija, vrlo če-

sto i netačnih, pravi dodatan

problem, te pažnja roditelja

moradabudeusmjerenana se-

lektivnost i tačnost informisa-

nosti.

-Predlažemdapričao seksual-

nom životu treba da bude

usklađena sa fiziološkim ra-

zvojem djeteta, te sami ulazak

upubertet predstavlja početnu

tačkukadadijetetrebadadobi-

je informacije koje će mu kori-

stiti da formira svoj identitet -

kažeBurdžović.

UPUSTVA

Sa djevojčicama je po pravilu

lakše povesti razgovor na ovu

temu jer povod za to može biti

menstruacija. Međutim, rodi-

telji su više zbunjeni i nelagod-

no se osjećaju kada sa svojim

sinomtrebadapopričajuoovoj

temi, pa otuda ne treba da čudi

štodjevojčicevišeznajuosvom

tijelu i seksualnom nagonu u

odnosu na dječake, kako poka-

zuju istraživanja.

Roditeljiseksualnaiskustva,po

pravilu, treba da definišu po-

stupno. Treba da imobjasne da

se fizička privlačnost prvo is-

poljava osmijehom, zatim po-

ljupcem, a tek potom dolaze

razne vrste dodirivanja i polni

odnos. Mora im se naglasiti da

ne„protrčavaju“krozprvefaze

i da mogu da se zaustave kada

godtopožele.Roditeljitrebada

znaju da su svim tinejdžerima

potrebna određena uputstva.

Kćerka, primjera radi, treba

daznadamomka trebadagle-

da ravno u oči ako hoće da ka-

že ne, i da ovu riječ treba da

izgovori odlučno. Treba joj

skrenutipažnjudanesmijeda

ćuti ili gleda u stranu ako joj

nešto ne prija, jer bi to moglo

dabudepogrešnoprotumače-

no. S druge strane, sina treba

upozoritidajezasvepotreban

pristanak djevojke, jer u pro-

tivnomonamože da ga optuži

za silovanje ili seksualno zlo-

stavljanje.

Međutim,stručnjaciupozora-

vajuda roditelji ne treba samo

dagovorevećidaznajudaslu-

šaju. To jezatoštosvakagene-

racija ima drugačiji sistem

vrijednosti i pristup seksu. To

bi trebaloda znaju i naosnovu

sopstvenog iskustva kada su

bili utinejdžerskimgodinama

i razgovarali sa svojim rodite-

ljima. Kroz priču im treba

objasniti i kakve sveopasnosti

vrebaju od oralnog seksa, jer

je on u današnjoj kulturi pri-

hvaćen kao uobičajeno i kon-

vencionalno iskustvo. Budući

da su tinejdžeri svjesni posto-

janja side i svuda slušaju da

trebada koriste kondom, oral-

ni seks doživljavaju kao nešto

bezbjedno, iako ne mora da

bude tako. Zato obavezno tre-

ba naglasiti da se HIV i polne

bolesti prenose preko svih tje-

lesnih tečnosti, pa i onih koje

se luče uusnoj duplji.

Navođenje tipičnih razloga za

stupanje u seksualne odnose

takođe je vrlo važno. Tu treba

pomenuti ljubav, pritisak par-

tnera i vršnjaka, gubljenje koč-

nica prilikom uzimanja alko-

h o l a i l i n e k e d r o g e .

Navođenjem ovakvih razloga

treba iskoristiti priliku i istaći

da seks ima emocionalne po-

sljedice, zbogčega i trebabirati

trenutak za takav čin. Jeste ri-

ječ o fizičkoj potrebi, ali je ona

povezana sa emocijama. Treba

istaći da seks spada u najljepše

doživljaje i da se zahvaljujući

njemu stvaraju duboke veze

među ljudima, ali da seks vezu

može da učini i ranjivom. Od-

nosno, da nešto što je počelo

kao neobavezna zabava, neko-

memože „srce da slomi“.

Međutim, za razgovore o ova-

ko delikatnimdetaljima, rodi-

telji treba da se dogovore. To

znači da očevi sinovima treba

da objasne što je primjereno, a

što ne. S druge strane, samo

majke mogu da demistifikuju

djevojčice, pa taj dio priče tre-

ba da bude rezervisan za njih.

Burdžovićobjašnjavadajeovo

posebno interesantna tema u

crnogorskomdruštvu.

- Kada je riječ o crnogorskom

društvu uopšte, svjedoci smo

da su krajnosti ono što nas ka-

rakteriše, tako da imamo po-

rodice u kojima su i dalje ,,dje-

cudonijelerode“,aionedruge

u kojima se česte promjene

seksualnih partnera pohvalno

komentarišu. Naći balans i

mjeru u svemu, kako bi imali

zdrave i stabilne potomke, bio

bi zadatak roditelja i društva u

cjelini - kažeBurdžović.

SAVJETI NA INTERNETU

Iako većina roditelja očekuje

daće imsedjecaprvaobratiti i

pitati za savjet, to segotovoni-

kada ne dešava. Istraživanja

pokazuju da su već od petnae-

ste godine seksualno aktivna i

da će prije savjet potražiti na

internetu ili koddrugaricene-

gopitatimajku ili oca.

NVOUdruženjeRoditeljiproš-

legodine jeuradilo istraživanje

na uzorku od 200 ispitanika iz-

među 16 i 30 godina i tvrde da

podaci i nijesuohrabrujući.

Prvoseksualnoiskustvoizme-

đu 11. i 15. godine imalo je 4,3

odsto ispitanika. Kada im je

postavljeno pitanje za razlog

stupanja u seksualne odnose,

najviše njih je reklo da je to

uradilo iz ljubavi, zatim iz

strasti, a 2,1 odsto je to uradilo

nanagovorpartnera ili vršnja-

ka.Zabrinjavatoštočak85od-

sto njih ne prepoznaje rodite-

lje kao adresu kojoj se treba

obratiti kada je ova tema u pi-

tanju, ali ni profesore. Najviše

njih informacijecrpi izmedija

(51,1 odsto) ili iz razgovora sa

vršnjacima (39 odsto).

SOS liniju, koja postoji dvije

godine, roditelji su zvali zbog

raznih problema i nedoumica

koje imaju, ali nikad da pitaju

kakodarazgovarajusaadoles-

centima o seksu.

Istraživanje Juventasa poka-

zalojeda jetrećina(31,1odsto)

učenikaprvog, drugog i trećeg

razreda srednjihškolauCrnoj

Gori seksualno aktivna, a 30,8

odsto njih nije koristilo kon-

dom pri prvom seksualnom

odnosu. Manje od polovine

seksualno aktivnih srednjoš-

kolacanavodidauvijekkoriste

zaštitu pri seksualnom odno-

su, dok 14,7 odsto ispitanika

koji su seksualno aktivni kaže

da uopšte ne koriste zaštitu.

Kao ključne razloge što ne ko-

riste zaštitu navode da više

uživaju bez kondoma, zatim

danemajunovca, kaoinelago-

duprilikomkupovine.

Istraživanjepokazujeda se je-

dan odsto srednjoškolaca

obraća za pomoć školskom

psihologu, a tek se 0,4 odsto

nekada obratilo za pomoć Sa-

vjetovalištu za mlade koje

funkcioniše u okviru primar-

ne zdravstvene zaštite, pa je

potrebno jačati i promovisati

preventivne i tretmanske

službe.

U crnogorskom obrazovnom

sistemu ne postoji obavezni

predmet seksualno obrazova-

nje.

UMinistarstvuprosvjetesma-

traju da nije potrebno uvođe-

nje posebnog, obaveznog

predmeta koji bi se bavio is-

ključivo seksualnom edukaci-

jom. To obrazlažu time što se,

kako navode, ova tema već

obrađuje kroz predmete i me-

đupredmetne oblasti i to pri-

lično kvalitetno i prilagođeno

uzrastima.

M.JOVIĆEVIĆ

POVODI:

Kada i kako razgovarati sa djecomo seksu

Početak

puberteta

krajnje

vrijemeza

razgovor

Svjedoci smo da su krajnosti

ono što nas karakteriše tako

da imamo porodice u kojima

su i dalje ,,djecu donijele

rode“, a i one druge u kojima

se česte promjene seksualnih

partnera pohvalno

komentarišu. Naći balans

i mjeru u svemu, kako bi

imali zdrave i stabilne

potomke, bio bi zadatak

roditelja i društva u

cjelini - kaže psihijatrica

Maida Burdžović

MaidaBurdžović

Sveodgovorenaći uporodici

AUTOR: DARKODRLJEVIĆ