Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019.

Društvo

PODGORICA

Ponovo smo

minule sedmice svjedočili

reprizi nemilih scenakao

prijedvije godinekada su

zbogneskrivenog apetita ri-

bokradica ljudski životi na

morubili dovedeni upitanje.

Bombaši su u srijedu 22. maja,

tokomneradnihdana,dinami-

tom čestitali praznik napada-

jući nekoliko pozicija na pote-

zu od Jaza do Bigove. Na

njihovojmeti bile suskakavice

(cipoli) koje se u ovo doba go-

dine kreću u jatima, a prate ih

krupni predatori poput lica i

gofova. Takva aktivnost u više

navrata zabilježena je tokom

cijelog mjeseca na potezu od

Luštice doBara.

BEZUSTEZANJA

Zadinamitašimaje,svjedočeći

prema objavama na stranici

Stop krivolovu, koju su preni-

jeli i mediji u regionu, ostale

gomile ubijene ribe, dok na

ponti u blizini Bigove pohlepu

dinamitaša nije zaustavila ni

činjenica da su u vodi bila dva

sportska ronioca Andrija Ga-

zivoda i ZoranDočić.

Njih dvojica, kojima nije prvi

put da se nađuu ovakvimsitu-

acijama, na snimku su zabilje-

žili ubijenu ribu koja pliva po

površini nekoliko minuta na-

kon eksplozije. Za brigu je što

činjenica da uredno označeni

podvodni ribolovci borave u

moru nije spriječila dinamita-

še da u njihovoj blizini napad-

nu jato skakavica i to oko 15

sati. U tommomentu u širem

akvatorijumu Bigove bilo je

čamaca, turista. To, međutim,

nije zaustavilo „nobelovce“ da

se ponovo narugaju sistemu,

državiisvimakojiseboredase

nelegalni izlov ribe zaustavi.

Prema podacima koje je obja-

vilo udruženje građana Stop

krivolovu, kod Jaza su istog

dana, samo prije podneva, na

dojavu građana, policija i in-

spektori reagovali i odmah

izašli na teren. Od bombaša

nije bilo traga, ali su u jednoj

od barki zatekli odbačen džak

pun skakavice. Na snimku koji

je nekoliko stotina metara da-

lje, na ponti od Jaza, napravio

podvodni ribolovac vide se

stotineubijenihprimjerakaci-

pola.

Sve te scene asociraju na mi-

nule godine kada je gotovo u

istovrijemepočinjalastandar-

dna bombaška aktivnost duž

Luštice,Grbljakao inaostalim

lokacijama poredmora.

Lokacije na kojima odjekuju

eksplozije su standardne,

bombaši nijesu došli iz neke

druge države, koriste iste sta-

ze, jednake količine dinamita,

štapina…I svima je zajedničko

da nijedan nikako da dopre u

zatvor.

A nastupaju sa jednakom ba-

hatošćukao i ranije: bezustru-

čavanjadabacedinamitdoksu

ribolovci u vodi.

RIZIČNE SITUACIJE

Podsjetimo, takva je scena

prijedvijegodineumaloživo-

ta koštala našeg poznatog ru-

kometaša BožidaraNikočevi-

ća, inače sportskogribolovca i

roniocanadah,kadajeublizi-

ni uvale Bigovica krivolovac

na njega lansirao eksplozivnu

napravu i umalo ga ubio.

Nikočević je ošamućen jedva

uspio da dopliva do čamca a

od dinamitaša nije bilo ni tra-

ga nakonove scene.

Iako su dinamitaške aktivno-

sti prije dvije godine na noge

digle ribolovačku javnost, a

konkretnim potezima odgo-

vorila su Vlada i država, osni-

vajući posebna tijela zaduže-

na za suzbijanje ove pojave,

krivolovci ponovo bacaju ru-

kavicu u lice društvu i siste-

mu.

Iz grupe Stop krivolovu Po-

bjedi je saopštenoda sepono-

vo kao kamen spoticanja po-

javljuje kaznena politika,

odnosnodanikooddinamita-

ša nije ležao u zatvoru zbog

svojihkrivičnihdjela.

Pravni stručnjaci suunekoliko

navrata za naš list ukazivali na

veliki problem u tretiranju

ovog pitanja i činjenicu da se

prilično „labavo“ reaguje na

posjedovanje i upotrebu

ekplozivausvrheubijanjaribe.

MLAKEKAZNE

Tako se u praksi događa non-

sens da policija zaplijeni i po

desetine kilograma eksplozi-

va od osoba za koje se, prema

operativnim podacima, zna

da se bave krivolovom a oni

zbog toganeodleženidanza-

tvora.

Na ovu anomaliju Pobjeda je

ukazala u seriji tekstova. Pri-

stup problemu nije se u me-

đuvremenu promijenio iako

jeodavnobilaneophodnopo-

oštravanje kaznene politike

ili, makar, adekvatna primje-

na važećihnormi.

Iako se atmosfera u javnosti

bitno promijenila, čemu su

doprinijeli članovi sportskih

ribolovnih klubova kao i po-

kret Stopkrivolovu, a građani

sene libedaprijavenelegalne

aktivnosti, što prije treba pri-

bjeći rigoroznoj kaznenojpo-

litici ne samo prema dinami-

tašima, već i prema noćnom

ronjenju i vađenjuprstaca.

Zna se u zakonskom smislu

kakve posljedice nosi posje-

dovanjeiliupotrebaeksplozi-

va. Zato je nedopustivo da u

današnje vrijeme još živi pri-

stup da je nekome olakšava-

juća okolnost što je taj dina-

mit namijenio ribama…

I.PERIĆ

Eksploziv odjekuje na Primorju, krivolovci nemiruju cijeli maj

Dinamitaši ponovo „oru“

Lokacije sa

kojih se čuju

eksplozije su

standardne,

bombaši

nijesu došli

iz neke druge

države, koriste

iste staze,

jednake

količine

dinamita,

štapina…

I svima je

zajedničko da

nijedan nikako

da dopre u

zatvor

Kako je ranije za Pobjedu ukazao advokat

Miljan Knežević, postoji kolizija normi koje

de inišu sankcije za nezakonito posjedo-

vanje, odnosno upotrebu eksploziva.

-U članu 403, stavu prvom, krivičnog

zakonika precizira se da ,,ko neovlašćeno

izrađuje, prodaje, nabavlja, vrši razmje-

nu, nosi ili drži vatreno oružje, municiju i

eksplozivne materije kazniće se zatvorom

od tri mjeseca do tri godine“. Dakle, de ini-

sana je donja granica za izricanje kazne od

tri mjeseca – naveo je on u razgovoru za

naš list kada je prije dvije godine kod Bara

umalo poginuo podvodni ribolovac.

Sa druge strane, kako je to Knežević obja-

snio, član 326 za upotrebu eksploziva u

nezakonitom krivolovu predviđa blažu

kaznu. Naime, navodi se da ,,ko lovi ribu

ili druge vodene životinje eksplozivom,

strujom, otrovom, sredstvima za omamlji-

vanje ili način štetan za razmožavanje tih

životinja ili kojim se te životinje masovno

uništavaju kazniće se zatvoromdo tri

godine“.

-To znači da nema donje granice za kaznu,

pa ona može biti i minimalna zakonska od

30 dana, a u praksi se ni to ne izriče – ista-

kao je on.

Upraksisezakonneprimjenjuje

Bacanje eksploziva dok su podvodni ribolovci i sportski

ronioci pod vodomnije novina već, s obziromna broj

zabilježenih incidenata, gotovo pravilo i nekada otvorena

namjera.

Pretpostavlja se da na taj način, iako svjesni da potenci-

jalnomogu da ugroze nečiji život, dinamitaši pokušavaju

druge da ,,odviknu“ od boravka na ,,njihovoj teritoriji“,

odnosno stave imdo znanja da treba da napuste taj dio

mora kako bi nesmetanomogli da rade što su navikli.

Svjesni atak sa namjeromda se proizvede strah i na taj

način eliminišu ,,konkurenciju“.

A kada nema nikog da svjedoči, onda ,,nema ni problema“.

Pokušavajuda

zastrašesvjedoke

Cipoli suglavnameta

dinamitašauovodobagodine

Džakpunubijene ribezaplijenjen

na JazukodBudve

FOTO:STOPKRIVOLOVU

ISTURENI RTOVIUDARNE

DINAMITAŠKEPOZICIJE:

Detalj saZagore

FOTO: POBJEDA

Mrtva ribazabilježenakamerom

podvodnog ribolovca

ARHIVA

Dostupni brojevi telefona zaprijavunelegalnihaktivnosti namoru i Skadarskomjezeru