Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019.

Hronika

Kombi sletio sa puta kod Kolašina, autobus udario u automobil kod Danilovgrada

Dvojicavozačapreminulaodpovreda

PODGORICA

– CarinikGoj-

koLeković isplatio jekolega-

maIvanuNikovićuiMilošu

Šoškićupo22.500eurazasa-

činjavanje fiktivnedokumen-

tacijenaosnovukojesukami-

oni sacigaretama izlazili z

slobodnecarinskezonebez

plaćenihdažbina, navodi seu

rješenjuApelacionogsudao

produženjupritvora jedana-

est članovakriminalneorga-

nizacijekojasebavilašver-

comcigareta.

Prema optužnici koja još nije

potvrđena, GojkoLeković jeza-

jednosaPetromMilutinovićem

označen kao vođa kriminalne

organizacijekojajeuposlušver-

ca 40.000 paketa cigareta dr-

žavni budžet oštetila za više od

44milionaeura.Naspiskuod23

optuženih nalazi se i sedam

službenikaUpravecarina.

Prema priznanju carinika Šoš-

kića, on i Niković su sa Lekovi-

ćem,kojislovizajednogodvođa

kriminalne grupe, imali dogo-

vor da za 2.500 eura sačinjavaju

fiktivnucarinskudokumentaci-

juoprenosuprava vlasništvana

cigaretama u slobodnoj carin-

skoj zoni iako su znali da će te

cigarete biti krijumčarene pre-

ma carinskom području Crne

Gore .

U sačinjavanju fiktivne doku-

mentacije učestvovao je i cari-

nik Đorđije Đurašković, za ko-

jeg specijalni tužilac u istrazi

nije mogao utvrditi koliko je

novca na ime poklona uzeo za

svojenezakoniteuslugeodGoj-

kaLekovića.

- M. Š. navodi da je on od L. G.

ukupno dobio 22.500 eura za

predmetne radnje, a kako je

okrivljeni N. I. sa njim radio u

istojsmjeniinaistimposlovima,

istiiznosnovcajeupravoiokriv-

ljeniN. I. dobioodL.G. Š.M. na-

vodi da je novac predat njemu a

on ga je predao N. I. – kazao je

Šoškiću istrazi.

U iskazu koji je dao pred tužio-

cima, Šoškić navodi da je Gojko

Leković u početku preko njega

isplaćivao Nikovića za sačinja-

vanje fiktivnedokumentacije.

Kasnije je posumnjao da je Le-

ković stupio u direktan kontakt

sa Nikovićemkoji je, kako pret-

postavlja, za njega odrađivao i

drugeposlove.

Iskaz Šoškića je, kako se navodi

u rješenju Apelacionog suda o

produženjupritvora,potvrđeni

materijalnimdokazima.

Finansijska dokumentacija po-

kazala je da je Niković zajedno

sa Šoškićempotpisao zapisnike

o pregledu i kontroli transporta

cigareta iz skladišta prodavca u

skladište broj 25 u carinskoj zo-

ni Luke Bar, a koje je navodno

preduzećeKonradkoristilokao

svoje i koje je navodno iznaj-

mljeno od preduzeća ,,Port of

Adrija“.

Međutim, izdokumentacijeko-

ja je prikupljena od preduzeća

,,Port of Adrija“ utvrđeno je da

preduzeće Konrad nikada nije

bilo korisnik ni zakupac skladi-

štabr. 25, dau tommagacinuni-

kadanijesusmještanecigarete.

Crnogorski državni organi su u

avgustu prošle godine u dva na-

vrata podnijeli krivične prijave

zaučešćeu švercucigaretapro-

tiv 28 osoba od kojih su osam

službeniciUpravecarina.

Zbog optužbi za stvaranje kri-

minalne organizacije, zloupo-

trebe službenog položaja, dava-

nje mita, primanje mita i

krijumčarenje na optuženičkoj

klupisu:PetarMilutinović,Goj-

ko Leković, Dragan Šuster, Ra-

dovanBajković, StefanVujačić,

Vojin Leković, Ivan Niković,

ĐorđijeĐurašković,NikolaMa-

soničić, Saša Čelebić, Andrija

Matanović, Marko Ševaljević,

DraganŠevaljević,MiletaMićo-

vić, Elvis Nišić, Boško Čelebić,

Nebojša Čelebić, Milutin Šoš-

kić, Irena Jovanović, Anđelka

Dabanović, VesnaKovač, Stani-

šaIvanović i pravno liceKonrad

Atlantis ltd iz Delavera koje za-

stupa ovlašćeno liceMiletaMi-

ćović, srpski državljanin.

B. R.

NIKŠIĆ

– U Zahumlju je juče održana komemorativna sjednica

povodom smrti izvršnog direktora NVO Alfa centar Aleksandra

Dedovića.

Predsjednik SO Nikšić Radivoje Nikčević kazao je da je Dedović

bio perjanica civilnog sektora u gradu podno Trebjese, te jedan

od najglasnijih zagovornika razvoja NVO sektora i njegovog

doprinosa demokratizaciji društva.

- Posebno smo ponosni na njegov posljednji projekat, realizovan

u saradnji s lokalnomupravom. ,,Iz Nikšića s ljubavlju“ je zamišljen

s ciljemda promoviše naš grad i njegove turističke potencijale, ali

te prelijepe razglednice i zbirka poezije sada ostaju kao uspome-

na na Šima i njegovu ljubav prema Nikšiću - kazao je Nikčević.

Od Dedovića se oprostio i čelnik Direktorata za ljudske resurse u

Ministarstvu odbrane Mihailo Volkov, govoreći da je bio nesvaki-

dašnji čovjek koga će pamtiti i Nikšić i Crna Gora, kao i da je dao

doprinos izgradnji savremenog crnogorskog društva.

- Dedovića su krasili inteligencija, upornost i rad. Svojomposve-

ćenošću i predanošću dao je doprinos crnogorskom razvoju,

posebno radom kroz NVO Alfa centar. Ostaće upamćeno njegovo

zalaganje i služiti kao primjer budućimnaraštajima - istakao je

Volkov.

Šimov saradnik i prijatelj Radoje Mijušković obraćanje je počeo

citirajući Borislava Pekića, jer ga je upravo Dedović često kazivao.

Mijušković je priznao da ih je Dedović ponovo iznenadio, da je to

uvijek činio, jer nije volio kliše, a onda je podsjetio na njegov život-

ni put i kazao da je za 54 godine obišao cijeli svijet i živio nečija

54 života, ali da je od svega uvijek izdvajao svoj grad i Nikšiću se

uvijek vraćao .

- I posljednji projekat ,,Iz Nikšića s ljubavlju“ bio je posvećen a ir-

maciji nikšićke kreativnosti, mladosti i ljepote. Faliće nam Šimova

harizma, šarm, erudicija, dug… Faliće namnjegove dosjetke,

oslonac, savjet u pravom trenutku - kazao je Mijušković, obećavši

u ime tima Alfa centra da će se držati onoga što su od Dedovića

naučili i da će nastaviti da razvijaju ideje za koje je on živio.

U Zahumlju se juče od Dedovića oprostio i čelnik NVO Crnogor-

ska kulturna mreža Aleksandar Damjanović, priznajući da je ostao

bez velikog prijatelja i saradnika.

Ra. P.

HERCEGNOVI

–Juče jeu

HercegNovomispredzgrade

Centrabezbjednosti obilje-

ženo27 godinaoddeportaci-

jebosanskih izbjeglica izCr-

neGore.Memorijalno

okupljanjevećdevet godina

organizuju NVOAkcija za

ljudskaprava (HRA), Centar

za građanskoobrazovanje

(CGO) i Centar za žensko i

mirovnoobrazovanje (ANI-

MA).

Predsjednica NVO Akcija za

ljudska prava (HRA)Tea Gor-

janc-PrelevićkazalajedaCrna

Gora još nije smogla snage da

prepozna taj, prema svim pra-

vilima međunarodnog prava,

ratni zločin.

-Mi smo danas ovdje da pod-

sjetimonažrtvetogzločinaida

u ime građana Crne Gore koji-

ma je stalo do antifašističke

tradicije, zatražimo da se ona

vrati tim svojim izvorima i da

smogne snage da obezbijedi

krivičnu pravdu za žrtve, kri-

vičnuodgovornostzaizvršioce

kao i memorijale koji po svim

pravilimadobremeđunarodne

prakse žrtve zaslužuju - kazala

je Gorjanc-Prelević.

Ona je podsjetila da su 2010.

godinezatražilidaseispredCB

uHercegNovompodigne spo-

men obilježje žrtvama depor-

tacije, posebno onima kojima

se ni danas grob ne zna. Od

Skupštine Crne Gore zahtije-

vanojedaseproglasidansjeća-

nja na stradale u ratnom zloči-

nu i tražili su izvinjenje

crnogorskepolicije, ali nijedna

od tih inicijativa do danas nije

prihvaćena i realizovana.

-Mi zahtijevamoda se taj ratni

zločin tako i nazove ne zato što

žrtve zaslužuju pravdu, nego

zato što je to jedini način da

spriječimoda se išta sličnoviše

ponovi - naglasila je Gorjanc-

Prelević.

Prvi put nakon 27 godina u

Herceg Novi je došao Sadik

Demirović iz Trebinja, koji je

preživio deportaciju 1992. go-

dine.

- Sa dvoje maloljetne djece od

11 i 14 godina bio samuHerceg

Novomkadame uhapsila poli-

cija i dovela uCBHercegNovi,

a moja djeca su ostala plačući

na ulici. Sa još 30-ak državlja-

naBiH, koji suboravili odUlci-

nja doHerceg Novog, smješte-

ni smoupodrumskeprostorije

gdje su uslovi bili izuzetno teš-

ki i nehumani –kazao jeDemi-

rović u emotivnom obraćanju

namemorijalnomskupu.

On je sa ostalim uhapšenim

prebačenautobusimau logoru

Foči gdje su mučeni i ubijani.

Oslobođenje takoštosuzanje-

gov život supruga i rodbina

platili otkup.

-Ovdje samispreddrugovako-

ji nijesu živi, da kažem da se

ovakvo zlo nigdje i nikada ne

smije ponoviti - poručio je De-

mirović.

Svakegodine, pa i ovememori-

jalnom okupljanju prisustvo-

vala je i Nedžiba Bajrović, su-

pruga deportovanog Osmana

kome se ni danas ne zna grob.

Ona je kazala da njen suprug u

Crnu Goru nije došao za zlim

namjerama, već da spasi sop-

stveni i život njegoveporodice.

Okupljanju u Herceg Novom

prisustvovao je i Vido Draško-

vić izLiberalne partije.

Ž.K.

UNikšiću održana komemorativna sjednica

povodomsmrti Aleksandra Dedovića

Šime jebioposeban

Detalji iz optužnice protiv kriminalne organizacije koja je švercom

cigareta državnu kasu oštetila za više od 44miliona eura

Carinici dobili

50.000eura

za lažnepapire

Bezdana sjećanja i spomenobilježja za žrtve

Obilježeno 27 godina od deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore

PODGORICA/KOLAŠIN

– Dragiša Jovanović (61) iz

Podgorice i Vladica Šoškić

(55) iz Andrijevice preminuli

su juče ujutro u Kliničkom

centru Crne Gore u Podgorici

od posljedica povreda zado-

bijenih u saobraćajnimnesre-

ćama, saopšteno je iz Uprave

policije.

Jovanović je preminuo od

povreda koje je zadobio u

nesreći koja se dogodila u

petak oko 21 sat umjestu

Frutak, na putu Danilovgrad

– Nikšić.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, do nesreće je došlo

kada je na automobil kojim je

Jovanović pokušao da prete-

kne šleper naletio autobus iz

suprotnog smjera.

Šoškić je podlegao povreda-

ma nakon nekoliko sati od

nesreće koja se dogodila juče

oko 7 sati na regionalnom

putu između Bara Kraljskih i

Trešnjevika.

Šoškić je upravljajući kombi-

jem (AN AB 796) iz nepozna-

tih razloga sletio sa regional-

nog puta koji povezuje Bare

Kraljske sa Trešnjevikom.

Na mjesto nezgode ubrzo

je stigla ekipa hitne pomoći

koja je povrijeđenog Šoškića

prevezla u Klinički centar Crne

Gore u Podgorici gdje je pre-

minuo od posljedica povreda.

Nadležni tužilac je naložio

obdukciju tijela stradalog Šoš-

kića.

B. R. - Dr. P.

ILUSTRACIJA

Saokupljanja

Sakomemoracije