Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019.

Ekonomija

Razgovor s povodom:

Generalni direktor Direktorata za razvoj turističke destinacije ĆazimHodžić

Očekujemonajviše

gostijusaZapada

Kako ističe Hodžić, ruralni turizam stvara uslove za zado-

voljavanje potreba sve većeg broja turista koji pronalaze

mir i zadovoljstvo u prirodi, zdravomnačinu života, tradici-

onalnoj kuhinji, gostoprimstvu gazdinstava/domaćinstava

u ruralnimpodručjima kao i očuvanimobičajima i tradiciji.

- U ruralnimpodručjima se otvara novo tržište za lokalne

proizvode i prerađevine, tradicionalne rukotvorine i suve-

nire. Veoma važan segment ruralnog turizma je seoski

turizam, u kojem se ambijent sela i njegove okoline nalaze

u središtu turističke ponude. Osnovni turistički doživljaj

ostvaruje se na bazi upoznavanja sa običajima, odnosno

načinom i kulturom života na selu, uz akcenat na uspostav-

ljanje ličnih kontakata između turista i lokalnog stanovniš-

tva – kazao je Hodžić.

On dodaje da je MORT već drugu godinu u okviru Progra-

ma podsticajnihmjera de inisao i mjeru koja je usmje-

rena na unapređenje ponude i podizanje kvaliteta

usluga u seoskimdomaćinstvima.

- Sredstva koja su planirana kroz programsku

mjeru podrške mogu se koristiti za unapre-

đenje i razvoj postojeće ponude u seoskim

domaćinstvima i to za: unapređenje kvalite-

ta, sanitarnih, higijenskih i drugih uslova u

postojećimobjektima, nabavku adekvatnog i

namjenskog namještaja i opreme za smještaj-

ne jedinice i degustaonice i poboljšanje ostale

ponude unutar seoskog domaćinstva –

kazao je Hodžić.

Ambijentselausredištu

turističkeponude

PODGORICA

Kada je riječ

o ljetnjoj turističkoj sezoni,

sudeći po informacijama

koje dobijamo od turističkih

agencija i turoperatora, kao

i iskazanom interesovanju

individualnih gostiju na saj-

movima vjerujemo da ćemo

ove godine zabilježiti nove

rekorde. Postoji rast intere-

sovanja sa tržišta Evropske

unije, ali i dalekeAzije, a

prema informacijama hotel-

ske privrede izvjesno je da

ćemo imati i dobru predse-

zonu imajući u vidu da su

prve organizovane grupe

gostiju već stigle – kazao je

Pobjedi generalni direktor

Direktorata za razvoj turi-

stičke destinacije i turističku

infrastrukturu uMinistarstvu

održivog razvoja i turizma

ĆazimHodžić.

Kako je istakao, struktura

smještajnih kapaciteta je zna-

čajno unaprijeđena. Samo u

prethodnoj godini otvoreno

je 25 novih hotela, od čega

hoteli sa četiri i pet zvjedzica

čine 60 odsto u ukupnom

broju novih hotela.

NOVI KAPACITETI

- Od početka ove godine

otvoreno je osamnovih

hotela od čega jedan sa pet

zvjezdica, pet sa četiri i dva sa

tri, a do kraja godine očekuje-

mo da će biti otvoreni novi i

adaptirani neki od postojećih

hotela – kazao je Hodžić.

On navodi da eno-gastro-

nomska ponuda turističke

destinacije predstavlja važnu

komponentu turističkog pro-

izvoda i to u smislu stvaranja

posebnog ugođaja i doživljaja

kod turista po kojem će pam-

titi destinaciju.

- U tom smislu od velike važ-

nosti je uspostavljanje uzaja-

mnog odnosa između turiz-

ma i poljoprivrede, i to pored

ostalog, i razvojem ruralnog

turizma. Široki asortiman

autohtonih crnogorskih pro-

izvoda, koji imaju tradiciju i

kvalitet u proizvodnji, već se

nalazi u turističkoj ponudi, ali

sasvim je sigurno da ima još

proizvoda koji svojim kvalite-

tom zavređuju da se ponude

– naglasio je naš sagovornik.

S obziromna zadovoljavajuće

rezultate projekta ,,Kupuj-

mo domaće“, Ministarstvo

održivog razvoja i turizma,

Nacionalna turistička organi-

zacija Crne Gore, Investicio-

no-razvojni fond Crne Gore

a.d. i Privredna komora Crne

Gore potpisali su sporazumu

cilju promovisanja saradnje

proizvođača, distributera i

turističke privrede.

- Potpisivanjemovog spora-

zuma započela je druga faza

projekta ,,Kupujmo domaće“

pod nazivom ,,Domaći ukusi“

– kazao je Hodžić.

Iz godine u godinu turistička

ponuda naše zemlje je, kako

dodaje, sve raznovrsnija, pa

pored ponude „sunce i more“,

uvode se novi turistički proi-

zvodi na sjeveru.

- MORT i NTO kroz program

podsticajnihmjera podržali su

osamprojekata među kojima

su uređenje i izgradnja vidiko-

vaca, rekreativnih, tematskih

i skijaških staza, promocija

sportskog ribolova, dodatna

ponuda za ljubitelje aktivnog

odmora Via Ferrata na Durmi-

toru i slično – kaže Hodžić.

On ističe da je agroturizam

i boravak u ruralnimdoma-

ćinstvima proizvod koji tek

treba da zaživi, jer postaje sve

popularniji na tržištu.

- Turisti tragaju za autentič-

nimdoživljajem ruralnog,

aktivnomparticipacijom i

kontaktom sa seoskim sta-

novništvom. Otvaranje seo-

skih domaćinstava za turiste

je u povoju, ali su u takvim

domaćinstvima često smje-

šteni turisti kojima su aktivno-

sti u prirodi primaranmotiv

dolaska – naglašava Hodžić.

Gastronomska ponuda, tradi-

cija i kultura čine, kaže on, da

se turisti još više interesuju za

Crnu Goru kao za destinaciju

koja ima prepoznatu ponudu

u ruralnom turizmu, jer strani

turisti koji posjećuju ruralne

predjele prvenstveno traže

direktan kontakt sa lokalnim

stanovništvom i tradicionalni,

autentični doživljaj tokom

boravka u ruralnompodručju.

- U tom smislu, gostoprimstvo

lokalnog stanovništva pred-

stavlja važnu prednost Crne

Gore. Ključni preduslovi za

razvoj turizma u ovoj oblasti

su infrastruktura i edukacija

lokalnog stanovništva. Uklju-

čivanje lokalnog stanovništva

predviđeno je i kroz aktivno-

sti koje se realizuju Akcionim

planom iz Programa razvoja

ruralnog turizma do 2021.

godine, a neke od njih su

vezane za edukaciju lokalnog

stanovništva omogućnosti-

ma bavljenja ruralnim turiz-

mom, kao i terenski rad koji

će informisati stanovništvo o

mogućnostima i bene itima

bavljenja ruralnim turizmom,

subvencijama kao i pozivima

za podršku – kaže Hodžić.

Takođe, ono gdje je potrebno

posebno obratiti pažnju je,

kako naglašava, i podizanje

svijesti lokalnog stanovništva

o značaju bavljenja ruralnim

turizmom.

- S timu vezi Ministarstvo

odživog razvoja i turizma u

okviru Programa podsticajnih

mjera de inisalo je i mjeru

koja je usmjerena na unap-

ređenje ponude i podizanje

kvaliteta usluga u seoskim

domaćinstvima da bi animi-

rali postojeća poljoprivredna

gazdinstva o bavljenju rural-

nim turizmom, kako bi se

motivisali za obavljenje ovog

vida turizma – naglašava

Hodžić.

TRŽIŠTA

Takođe, veoma je značajno,

kaže, i podizanje svijesti lokal-

nog stanovništva u pogledu

očuvanja autentičnosti sela

i tradicije, a upravo je ovo

aspekt ponude koji je široko

zastupljen u evropskimdesti-

nacijama i potrebno je pratiti

taj primjer.

- Ono što dodatno ohrabruje

su inicijative za formiranje

lokalnih akcionih grupa. S tim

u vezi, nedavno je oformljeno

Udruženje seoskih domaćin-

stava, a sve u cilju snažnijeg

razvoja seoskog turizma kao

važnog segmenta turističke

ponude Crne Gore – poručuje

Hodžić.

Kada govori o tržištima oda-

kle turisti dolaze, kaže da je

osnovno strateško tržište za

cijeli svijet pa i za nas Evrop-

ska unija, zemlje Zapadne i

Centralne Evrope, tj. ona trži-

šta od kojih ćemo dugoroč-

no ostvarivati najveći prihod

i promet.

- Veoma značajno je pome-

nuti da posljednjih nekoliko

godina bilježimo značajan

broj dolazaka iz Njemačke,

Francuske, Velike Britanije,

Skandinavije, Poljske i dr.

Naše aktivnosti su se proši-

rile i na tržište daleke Azije,

to jest na tržište Kine, Uje-

dinjenih Arapskih Emirata i

Japana, što će u budućnosti,

vjerujem, otvoriti jedno novo

poglavlje u našem turizmu –

kaže naš sagovornik.

Nastavak pozitivnih tren-

dova sa pomenutih tržišta

se očekuje i u ovoj godini

zahvaljujući prije svega

dobroj avio povezanosti kao

i kvalitetnijoj i raznovrsnijoj

ponudi smještaja.

- Kada govorimo o tržištu

Njemačke nacionalna avio-

kompanija Montenegro

erlajnz, pored linija za Fran-

kfurt i Dizeldorf, najavljuje

i letove iz Tivta za Lajpcig i

Minhen, a uvedena je i nova

linija iz Hanovera. Pored

nacionalne avio-kompanije,

niskobudžetna avio-

kompanija Viz er ima

cjelogodišnje letove

ka Memingenu, dok

Rajaner saobraća

za Berlin preko

cijele godine. Ono

što je novina je

da niskobudžet-

na austrijska

avio-kompanija

„Laudamotion“ u

saradnji sa kom-

panijomRajaner

uvodi novu liniju na relaciji

Podgorica - Štutgart za ovu

godinu. „Eurowings“ tokom

ove godine nastavlja sa pro-

dajom sezonske avio linije

na relaciji Tivat – Dizeldorf,

a najveća avio-kompanija

Njemačke Lufthansa uvela je

nove linije od aprila i to jed-

nomnedjeljno iz Frankfurta

i Minhena za Tivat – kaže

Hodžić.

Kako dodaje, turoperator

TUI UK, koji je od prethodne

sezone počeo sa četiri leta

nedjeljno iz Mančestera i

Londona, uz povećanje broja

rotacija iz ovih gradova, za

ovu sezonu uveo je i letove

iz Birmingema, kao trećeg

najvećeg potrošačkog trži-

šta u Velikoj Britaniji.

- Za aviodostupnost naše

zemlje iz britanskih gradova,

posebno su važni i letovi

niskobudžetnih kompanija

ka našoj zemlji, Rajanera koji

saobraća tokom cijele godi-

ne ka Podgorici i Izidžeta,

koji realizuje letove iz Lon-

dona i Mančestera ka Tivtu,

u periodu ljetnje turističke

sezone. Novina je da je Raja-

ner uveo i liniju na relaciji

Dablin - Podgorica – kazao je

Hodžić.

Sa tržišta Francuske i Poljske

očekuje se takođe više gosti-

ju zahvaljujući postojećim i

novim avio linijama.

- Očekujemo i nastavak

pozitivnih trendova sa tržišta

Srbije i Rusije koji zauzimaju

najveće učešće u strukturi

stranih turista, ali i sa tržišta

Beneluksa, Češke, Slovačke i

Skandinavije iz koje će i ove

godine posredstvom turo-

peratora ,,Tomas Kuk“ biti

organizovani čarter letovi

iz Štokholma, Geteborga,

Kopenhagena, Osla i Helsin-

kija – kazao je Hodžić.

NadaKOVAČEVIĆ

Agroturizam i boravak u ruralnim

domaćinstvima proizvod je koji

tek treba da zaživi jer postaje sve

popularniji na tržištu – kazao je Hodžić

Hodžić kaže da su itekako zadovoljni prote-

klom zimskom sezonom.

- Tokom zimske sezone koja uključuje

decembar 2018. godine i januar i februar

ove godine, shodno podacima Monstata,

u kolektivnom smještaju bilježimo rast

dolazaka turista za 20,79 odsto, odnosno

10,6 odsto u broju noćenja u odnosu na isti

uporedni period prošle sezone. Evidentno

je da je za nama još jedna rekordna i veoma

uspješna zimska sezona – kazao je Hodžić.

Pored promotivnih aktivnosti MORT-a

i Nacionalne turističke organizacije, on

ističe da su uloženi značajni napori da se

obezbijedi da što veći broj ski centara bude

u funkciji, te je stoga u funkciji bilo sedam

skijališta.

- Potrebno je intenzivirati saradnju lokalnih

turističkih organizacija, lokalne samoupra-

ve i turističke privrede. Ističemo i važnost

kreiranja novih projekata koji će doprinijeti

kvalitetu turističke ponude i privlačenju

većeg broja turista u periodima predsezone

i postsezone – ističe Hodžić.

Turistauzimskoj sezonibilovišeza21odsto

ĆazimHodžić