Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019.

Aktuelnosti

PODGORICA

Veliki broj po-

trošačanećeni osjetiti korek-

cije cijenauodređenimtarif-

nimmodelima, koji počinjuda

seprimjenjuju 1. juna, štoće

sevidjeti i na računima, saop-

štio je izvršni rukovodilac

Funkcionalne cjelineSnabdi-

jevanjeNikolaBezmarević.

OnjeagencijiMinabizniskazao

daćepredloženimtarifnimmo-

delima i ukidanjemnaknade za

podsticanje proizvodnje iz ob-

novljivih izvora energije (OIE1)

do 300 kilovat sati (kWh), kraj-

nji efekat za domaćinstva biti

umanjenje računa od 2,5 do 5,5

odsto za tukoličinupotrošnje.

-Svi potrošači čiji jeračundo60

eura, dobijaće istu vrijednost

računa, a takvih potrošača, od-

nosno domaćinstava u Crnoj

Gori ima preko 80 odsto - rekao

jeBezmarević.

On je objasnio da će domaćin-

stva, čija je potrošnja do 600

kWh,imatiisteiličakumanjene

računeod1. juna, a samopet od-

sto potrošača, čiji računi iznose

oko 100 eura, novom korekci-

jom cijena plaćaće oko jedan

odsto više uodnosuna trenutne

cijene.

Vlada će od 1. juna ukinuti na-

knadu za OIE1 koju su građani

dosadaplaćali.Elektroprivreda

je ranije odlučila da istog dana

počneiprimjenatarifnihmode-

la, gdje će građani moći da se

odluče za osnovni, plavi, crveni

ili zeleni tarifnimodel.

Primjenatarifnihmodelatreba-

lo je da počne 1.maja.

- Namjera nam je da novi obra-

čunski period počne u istom

mjesecu, jer će kumulativna

kalkulacija imati veći uticaj na

krajnji iznos računa kupaca iz-

boromnovih tarifa i ukidanjem

naknadeOIE1- kazao jeBezma-

rević.

Komentarišući to što su se to-

komnajave uvođenjamodela, u

prethodnomperiodusamnogih

adresa mogle čuti kritike da

EPCG nije trebalo da to radi

zbog dodatnog opeterećenja

budžetagrađana,Bezmarevićje

objasnioda se tu radi okorekciji

cijena energije kroz tarifnemo-

dele koja se kreće između dva

odsto popusta i šest odsto pove-

ćanja.

-Još jednom napominjemo da

veliki broj potrošača neće ni

osjetiti korekcije cijena u odre-

đenim tarifnimmodelima, a to

će se vidjeti i na računima - po-

ručio jeBezmarević.

Premanjegovimriječima,činje-

nicegovoredaje,neuzimajućiu

obzir vikendice i prazne stano-

ve i kuće, odnosno neočitana

mjernamjesta, prosječan račun

u prošloj godini iznosio oko 34

eura za domaćinstva.

-Dakle, više odpola godinepre-

ko60odstodomaćinstavaimalo

je račun čak i manji od 30 eura.

Takođe, i podaci Eurostata go-

vore da domaćinstvo na nivou

godine troši u prosjeku između

trihiljade i 4,3hiljadekWh-do-

dao jeBezmarević.

Ako se to ima u vidu, a shodno

odluci Vlade da se tim potroša-

čimaneće tarifirati ni podsticaj-

ne cijene za obnovljive izvore

energije, kupcima koji se opre-

dijele za plavi tarifni model ra-

čun će biti čakpet odstomanji u

odnosuna trenutne cijene.

On je precizirao da crveni mo-

del podrazumijeva istu tarifu

svakog dana u sedmici, 24 sata,

bez obzira na visinu potrošnje

električne energije.

- Tarifa togmodela je niža u od-

nosu na osnovni ukoliko se radi

o dominantnoj potrošnji više

tarife električne energije u toku

dana, od sedam do 23 sata, od-

nosno ukoliko kupac minimal-

nokoristinižutarifu-poručioje

Bezmarević.

Zeleni model podrazumijeva

cijenu električne energije iz

osnovnog modela, neznatno

uvećanu po kWh, uz garanciju

isporuke cjelokupne električne

energije proizvedene iz obnov-

ljivih izvora, takozvane zelene

energije.

-IskustvaizEUiregionagovore

da se za taj paket najčešće opre-

djeljuju društveno odgovorni

pojedinci i preduzeća - rekao je

Bezmarević.

Ukoliko kupac ne izabere neki

od ponuđenih modela, auto-

matski će mu se račun obraču-

navati po osnovnommodelu.

Kupci će moći jednom u toku

kalendarske godine da izaberu

tarifni model, a informaciju o

tome koji najviše odgovara nji-

hovom načinu potrošnje mogu

da dobiju na šalterima lokalnog

snabdijevanjailibesplatnimpo-

zivomnabroj kol centra - 19100.

N.Đ.

PODGORICA

U okviru

Erasmus+ programa do

sada je preko 550 studenata,

nastavnog i administrativnog

osoblja sa crnogorskih fakul-

teta dobilo priliku da stekne

nova iskustva u inostranstvu,

dok je u Crnoj Gori, u protekle

tri godine, preko Erasmus+

boravilo blizu 250 studenata i

nastavnika iz drugih zemalja.

Kako je saopšteno, program

Evropske unije za obrazova-

nje, obuku, mlade i sport Era-

smus+ pomaže studentima

da budu uspješniji u ličnom

i profesionalnom životu, a

univerzitetima da postanu

inovativniji. To su pokazale

dvije nezavisne studije Evrop-

ske komisije: studija o učinku

programa Erasmus+ na viso-

ko obrazovanje i o strateškim

partnerstvima i udruženjima

znanja u okviru programa

Erasmus+ u području visokog

obrazovanja. Rezultati su

utemeljeni na osnovu odgo-

vora blizu 77.000 studenata i

predavača i više od 500 orga-

nizacija.

Kako je saopšteno, glavni

zaključci su da Erasmus+

pomaže studentima da pro-

nađu željenu karijeru i brže

se zaposle, da jača osjećaj pri-

padnosti Evropi kod njegovih

korisnika, podstiče digitalnu

transformaciju i povećava

socijalnu uključenost.

- Drugi rezultati pokazali su

da su bivši studenti, koji su

bili dio programa Erasmus+,

zadovoljniji svojim radnim

mjestima od onih koji se nije-

sumakar dijelom školovali u

inostranstvu. Osim toga, nji-

hove karijere su u većoj mjeri

međunarodne, a vjerovatnoća

da će raditi u inostranstvu je

skoro duplo veća – navedeno

je u saopštenju.

Kako dodaju, više od 70 odsto

studenata koji su učestvovali

u programu Erasmus+ navelo

je da im je nakon boravka u

inostranstvu jasnije šta žele da

rade u budućnosti. Studija o

učinku na visoko obrazovanje

pokazala je i da se 80% stu-

denata-korisnika Erasmus+,

zaposlilo u roku od tri mjeseca

nakon diplomiranja, a tri četvr-

tine njih je navelo da im je

iskustvo u inostranstvu pomo-

glo da dobiju prvi posao.

N. Đ.

PODGORICA

Javnopredu-

zeće zaupravljanjemorskim

dobromponovilo je javni po-

zivza zakup 16 javnihkupali-

štauhercegnovskoj opštini,

kojanijesudobila zakupce

nakonprvogpoziva, pišeMi-

nabiznis.

Riječ je oplažama na potezuod

kraja Igala, ispod Titove vile,

dužinomrivijere, do jednogku-

pališta na Rosama, prenosi Ra-

dio Jadran. Kako ističu, novina

u pozivu je zakup plaže Bijela

vila na Škveru, koja je u susret

sezoni trebalo da bude kom-

pletno uređena. Morsko dobro

je raspisalo javni poziv za izbor

izvođača radova vrijednih oko

30.000 eura. Minimalna cijena

zakupa iznosi 8,58hiljada eura,

bez uračunatog poreza na do-

datu vrijednost, što je čini naj-

skupljomupozivu.

Upolajeftinijaje133metaradu-

ga plaža u Sutorini, na zapad-

nom kraju naselja, čija mini-

malna cijena zakupa iznosi 4,1

hiljadueura.Zakupacseočeku-

je i za obalu u Meljinama na

istočnomkrajunaselja,udužini

od 70 metara, za koju je mini-

malna cijena zakupa 3,63 hilja-

de eura. Za ostale plaže mini-

malne cijene zakupa kreću se

od 500do 1,8hiljada eura.

Nezakupljeni su ostali djelovi

Blatne plaže u Igalu i Novosad-

ske, mala pješčana plaža sa

istočne strana Jahting kluba,

malaĆorovićaplaža, onana za-

padnom kraju Zelenike, ispred

ugostiteljskog objekta ,,Plava

tišina“ i još nekoliko u Đenovi-

ćima, Baošićima i naRosama.

Ugovori se zaključuju za ovu

godinu, uz mogućnost godiš-

njeg produženja za period od

četiri godine, odnosno do kraja

2023. pod uslovom da je zaku-

pac ispunio obaveze predviđe-

ne ugovorom.

R.P.

PODGORICA

Rast oba indeksa i milionski promet obilježili su na

Montenegroberzi sedmicu u kojoj se skraćeno trgovalo zbog obi-

lježavanja Dana nezavisnosti, piše Antena M. Pokazatelj vrijednosti

deset najboljih kompanija, MNSE10, ojačao je 0,5 odsto na 841,85

poena, a MONEX 0,6 odsto na 10.803,06 bodova. Promet, realizovan

kroz 41 transakciju, iznosio je 4,25 miliona eura, što je 57 puta više

nego prošle sedmice. Značajan rast prometa na sedmičnomnivou

posljedica je trgovine državnimobveznicama, kojih je u četvrtak pro-

dato 4,03 hiljade za ukupno 4,04miliona eura. Iz Montenegroberze

su u petak najavili da će početkomnaredne sedmice biti održana

aukcija za prodaju druge tranše državnih obveznica u cilju obezbje-

đivanja sredstava za inansiranje budžeta. Ukupna emisija obveznica

iznosi 140miliona eura, a njena druga tranša 115,38miliona.

- U drugoj tranši emituje se 115,38 hiljada obveznica, čija je nominalna

vrijednost hiljadu eura po jednoj, a rok dospjeća pet godina, odnosno

2024. godine - objasnili su iz Montenegroberze.

Na berzi su ove sedmice dobitke zabilježile akcije Marine Bar 11,8

odsto na 1,9 eura, Budvanske rivijere i Crnogorskog Telekoma po 1,3

odsto na 7,09 eura, odnosno 1,62 eura i Plantaža 8,1 odsto na 12 centi.

Gubile su akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema dva odsto

na 67,1 cent i Jugopetrola blago na 12,65 eura.

R. P.

Crnogorski fakulteti koriste Erasmus+ program

Višeod550studenata i

nastavnikau inostranstvu

Evropski komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport

Tibor Navračič kazao je da je impresivno vidjeti kako pro-

gramErasmus+ mladima omogućava napredak na moder-

nom tržištu rada i u sve raznolikijemdruštvu.

- Srećan sam što se diplomirani studenti, koji su učestvovali

u programu Erasmus+, osjećaju spremniji za nove izazove,

imaju bolje mogućnosti za razvoj karijere i svjesniji su kori-

sti koje imEU donosi u svakodnevnom životu. Istovremeno,

univerzieti koji učestvuju u programu Erasmus+ nemaju

samo izraženijumeđunarodnu dimenziju, nego su i u

boljempoložaju da odgovore na potrebe poslovnog svijeta

– rekao je on.

Napredaknamodernom

tržišturada

Elektroprivreda od 1. juna primjenjuje nove tarifnemodele

Bezmarević:Mnogi

nećeni osjetiti

korekcijecijena

Poziv javnog preduzećaMorsko dobro

Ponuđenzakup

16kupališta

Montenegroberza

Rast oba indeksa i

milionski promet

NikolaBezmarević

Svi potrošači čiji je račundo 60eura

dobijaće istuvrijednost računa, a takvih

potrošača, uCrnoj Gori ima preko 80

odsto - rekao je Bezmarević

Novemogućnosti za studente